Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
υνάντηση του προεδρειου με τον Δοαγασαtη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο.TO:1.00Ε Α.Φ. 4928 Πμπτη30,03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Βρούτης
αισιόδοξη» η
Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει
Στον ΥΠΟΙΚ
Wood για τις
καταρρεύσει στην πράξη
ελληνικές
η shortlist για νέο CEO
τράπεζες
Το ΔΝΤ δεν εφαρμό ει
τρίμη
μένει η Wood από τις
αυτή την
βδομάδα δημοσιοποή
ιχεία για
έxθεσή της σημειώ
μάλιστα ότι
νοντες θα
πόμη ότι
τη συνταγή του στην Ελλάδα
2017 η
πρώτο τρίμην
zατάσταση χEigοτέρεψε, με
αύξηση
δανείου
Πgοσθετει δε
ότι μπορεί η
προβλεπ
τη φετινή χρονιά
ναβληθe6 για ένα ανάμα
Τ προβλέπει για
Έμφαση της Ελλάδας στα
το μέρισμα
μεγάλα ενεργειακά project
Ο Υπουργός ψηφιακής Πολιτιηλε
ής Τηλε
Ενημέρωσης τόνισε αποφαΕνημέρωσης, Νίκος Παππάς
σιστικότητα της ελληνικής
ιμετείχε σήμερα
AIPAC
Κυβέρνηση
Policy Conference,
στο wwτριx6
ρα, ένα σταθεροποιητικό
μέσον μιας αποσταθεevent της Αμερ
Ισραηλινής
Επιτροπή
ροποιημένης
eυρίτeρης περπραγ- ιomς, αλλά
Δημοσίων Σχέσεων
σχεδιάσει
Κέρδη
ματοποιείται στην Οιάσεpκων
ευρώ, μειωμένα κατά 25.3%
τήσια βάση, θα
Ο Νίκος Παττάς μEησε σε η περιοχή θα έχει σταθεροποι- Πιέζοντας γ
περισσότερα μέτρα λιτότητας το ΔΝΤ «tητά
ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ
πάνελ Ευρωπαίων Υπουργών
το ακριβώς αντίθε
+1.40%
σε ο υπουργός. Δεν έχουν wανένα αντbeτιπο στη βελτίωση
με τις προβλέψεις τη
σεις που αντιμετωπιζουν
επίσης την έμφαση
της ολικής
ώδυνες αλλαγές
Επενδυτικής
Τράπεζας
χώρες τους, αλλά
η τυgύτε. η εLuνική πλιgά στην τριμερή
Ελλάδος,
θεση της
gη περιση από το 2017
στο συνεργασία Ελλάδας-Κύπgοιδιατηρ
σύσταση εξής. Ε
Ελληνα Υπουριδιαίτερα στην
«Σημαντικό ρόλο στην διόγγχώρ
πολιτικού συστήbuy
πάνελ
μεγάλων ενεςμμετεx
Ευρώ, βλέποντας
ριθώριο
αγωγών %ωση της ελληνικής νωσης
ματος να διαπραγματευτεί
επίσης ο Υποugγός Εξωτερικών
γειακών projects
της Λετονίας, Edg
Rinkevi
quσwoύ αερίου
xαι ηλεχτgικής διαδραμάτισαν οι εσφαλμέμία καλύτερη πολιτική προιλογές
ρμογής
ποστήριξε
Υπουργός Επιxgατείας γ
ενέργειας.
μuxης
Η χρηματιστηριακή χάνει
την Πολιτική Ασφάλειας
και τη Τον Υπουργό ψηφumiς Πολιτιπολιτwiς και μεταρρ. Δημήτρης Παπαδημητρίου
λόγο για
κές επιδόΔιεθνή Συνεργασία της Cwγα
Τηλεπικοινωνιών uθμίσεων που επιβλήθηταν μιλώντας στη Βουλή
ρίας, Istvan Mikol
οιβώ- Κυβ
Ενημέρωσης συνοδεύε
η αδυναμία
του φαUAD
χειρηματικού
μώντας ότι
Κίποov, Neος Χριστοδουλιότς.
Γενικός Γραματέας
Οργανισμού θα
Ο Υπουργός ψηφιακής Πολιτι1.386 δισ. ευρώ