Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΟΝΤ0ΝΗΣ= “ΝΑ ΣῖΑΝΑ"'ΣΕ| Ο ΠΟΛΕΜΟΣ "Ω" ΜΕΓΑΛΩΝ»
ΔΡ. ΦΥΛ.: 594 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΊΊ/03/20Ίό | ῖ|ΝΗ: Ί,30 ΕΥΡΩ Ξ Η ΑΘΛΗ
¦ ¦ .1 ¦  έ 
“--3---! έ ΜεεΜΜΔ
η!! ρωτά» για πΒὁκῳΩη
!]Ἀ0ΚΆΜΙωΜπυλών!
“_,.7¦Α .ΑΜ .ΙΜ7ΜΜ 
,.| Δ ρ 1- ···
 ἑ·Ω
ΕΒΕΤΑΜ
Ο!. ΜἐΔΩΜ σε λέω!
Περοσε μηνυμοτσ
 μή »_ “:___ῳ_ Ψ. “ϊ ”·ῦ;ΣγΝεχ|ΖεΤΜ
~ ΤΣ|Ρ4ΛΟ ΜΔ· Λ|ΝΟ: .Η ΣΤΗΡ|ΞΗτΣειΒΔΝ
 χ ? Α ΜΒ” “ό |Β|Τ·Σ ΘΑ ΠεΤ=γ|χε·ῳ 
ῖ:“°:-:Ξ0μῳς ΧΡ  ΣΔΒΒ|ΔΗ
; . ·«Ξ ι: -σρΒ› η : _ 7 ` ο κ Μη
_ ι)!  Πιστευουν _ '~  “·
ΑΩ ώ έ  ., ::Ξτ,Ξΐ3 .ω
Ο ΤΟΝ ΠΑΠΠΑ Η,
θΑΤΟΝ 5 ι _ [έ
7 γ η' ἔ “Συ Πο στα:
Τ·ΜΩΡΗΣε| ' Ἡ · π ` σΠομ:¦οἶΜΞ
|(ΑΝΕ|Σζ ϊ ι < | Δ ε' _| πσΡσΥ;ἔἑ:ἑ
3Χ_ν Ξ . Ξ - η: ' Ξ Δ· η Π κ”
· 'βετεοὸνο·
 4 τι ·ΣΕΛ. 21-28
ι! “- ή· - κ ·
ΦΡΑΓ|(ΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓ|(ΟΣ= «Ο |ΒΑΝ ΝΑ ΦΤ|ΑΞΕ| Το ΣΑΒΒ|ΔΕ|0»
Ο κόουκς
αισιόδοξος
· < Γ . «Μιλσ ι»
 Ρ “ ἔ 3 Β Υ Δ ΑΠΌ!) εμπειἑισ
'ΜΜΜοΜο > 7 Δ β _ _ Π ' Π
|Α|^|^Ά (ΦΑ Κ_ Ά Ν ΛΑΝΕ Η 'κ'ΔΤ'ΣΔ Β Α Κ Η
.ΣΕΛ¦3.5 Ρ υ _ ,.·Ύ:·¦ .χο  8 ` ':'·  (ω. 
επ·ΣΤΡεΦογΝ ΣΤΑΜοΥ ΚΑΙ ·ΝΤΖοΓΛογ ΝΝ ΜΧ “Χι Η δ ψ Ἡ Η Μ Γ Πλ .ΝΠ :ΠΝ ή Η Η' Μ: 'ΜΡ
ΞΠΣΗ "Ό ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο ΚΑ' "Α ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α"° "Ο Π"ΕΑΑ0

Τελευταία νέα από την εφημερίδα