Πρωτοσέλιδο Espresso: Ρίξε χρήμα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ! ΜΡ|Β ΜΛΖ|ΜΕ Το Ύ Ν'|'ΒΡ|ΕΜΒ
/ ΜΜΕ Ν
ι ΑΜ  “ _
¦ ΜΜΕιεει›3εεεαιεαΜΒ ω χηει›»1Μ ωέεΜΜΜακ 3 Με <1ΜιΜι Κ Η
ι /πΧ` ι 7 Χ 7 κ· // ΧΧ ΚΝ /
| // 7/
Ι / ι
ἔ Ι! Ι Δ Ν χ Μ
Μια τιγι«ιΠιἀ ιι γειτονια για τον Παι7ιεΠιδ Έ Ύ
ΛΝ0|ΞΕ ΧΘΕΣ ΤΟ '|ΡΛκΤΒΡΕ|Β ΠΡΟ-ΠΟ Τ|·|Σ Β||(ΒΓΕΝΕ|ΛΣ! Β' ΓΒΝΕ|Σ ΤΟΥ ΜΒ|ΡΛΖΛΝ ΜκΡΥΣΜΕΝΒ| ΤΑ Η ΜΕ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔ|Λ ΤΟΥ ΠΜ ΤΟΥΣ
·› Θ Φεαχ“
Με ιι0Μεε «ΧΡΙισεε» διιιιἱΙειεε ο Μ0ιισσαε!
. Με εξι κινητα κυκἱΙ0ῳ0ρ0ὐσε ο Μαυρικ08
εαἔ][ΪΜ[ΚἶΪΜ ΚΜΜΜΜΣἴ]Μῖ©ΜΝ[ΠἶἙε
« |» | Νέα ΜΜΜ για Τ λε ων τα κατά Με ὁλ8 τι
Το  Ϊ°'|δ Ϊβ£|δ Π°“ £Π|“ὐβ8| η Φ Ο ε ς
στη μαθω του Φλοίσβου “Μα ΜΜΜ (Μες) για «νταλαβἑαα» και εκβιασμοὐς
ἐ @τω · ·¦ »Πι » «Μαι Με»
 Μι ι Η Με  «Με» την
. ζ' ω ι' Η 7] Μ Με έ ἶΐ ' ΠΜνῳΜΜ
σε Με  '- ^ 0 Μακ Με
Η . ΝΕΛ Ο
' ὰ έω"Μ"  ανθρωΜε
Ενθουσιασμενιι ιι Αμ(ιἱΙ με ων ΜΜΜ ων Α8ιινιιιων για πι ΓΠιιιιιἀ©

Τελευταία νέα από την εφημερίδα