Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
κΑοι-ιΜει>ιΝΗ ΣΥ|·|θΕ|Λ ε .Ϊ έ
ανννν.εΘητι8908|.9ι
Ειψ5ωω·“ ώ 'Τιι·ει 4
ι -:-- -σ;.“-`||ε ΣΕβ. Τ Τ"
-ΜωΔιωωΙωωιωΞ:.¦3¦ῖ
ισοησΠίσς
(Οἱ ΠΟ
ΤΟ «ΟΟΜ» ΑΚΟΛΟΥΟ|ΤΣΕ ΚΑΤΑ Τ'ΟΔΛΣ ΤΟΝ'ΝΕΟ ΤΕΧΝ|ΥΟ
Ο “ ' η ο. 7 εε __  ΤΟΥ 'ΤΟΟ, ΝΤΟ" ΣΤΡΛΜΤΣΟΝ', ΚΜ ΤΟΥΣ ΒΟΗΟΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΡΧΟΝΤΑι έ Ζ .  Ο· ` 'ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΟΔΡΟΝ|Ο ΠΗΓΑΝ ΜΤΕΥΟΕ|ΛΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ'
ε λειι·ι·ό
Ο κσκοε δεν θσ εἱνσι ο μόνοε.
ιισθὡε ο Αρνεσεν θέλει ἀνθρωηο
γισ τιε οκσ8ημιεε κσι το σκοσιπινγιι Δ ¦ 7
 .σεφ
' .. Ϊ Οι
ΕΠ|ΛΟΧ|ΑΣ... · 
ΣκιΜΠΕ >>
Με κάμψειε τιμωροὐσε " Δ _ > , “
όσοιιε δεν ἐκονσν σωστο ~ - ν_ ·~
Ιι5 σσκησειε ο Γερμονοε Π
Ο' ΝΕΟ' Τ·Ο Τ" ΜΟΟΥΑ|||
' «Πομε κοτειιθειον στο ηροηονητικο:“
 ι· «ποιοι ΔιΑι·ι·ι-ι·ι·ε:
ποιιηΑι·κο  :το Ν·ι·ειΜι·ιι»
ο Ξ ' ε
Μσδ του Μ οι Ρομπέρτο ΜΜΜ (η' Μι. Βησενιοο Σω ἔ . Ι Ο 0 Πσνσθηνσῖκοε δημοσιοποίησε την εηιθοριο του
(τεχνικοε ωωω ιισι Φεντερίκο ΠονονισΤνι (Μοστηε) 7 ο Ι νο μη σφορίεει Ελληνσε ρὲσερι στη Λεωφόρο
ΚΑΤΑΓΝΛ ΣΤΟ ΔΑΧΤΥΛ0 Ο ΜΑΛΜΕ, ΦΑ ΠΑ|ΞΕ| Με ΝΔΡθΗΚΛ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 η οτσκοϊτου Πολου τεχνικοΟ στον Βοκολο β
μ ' Ποιοωε ειδε, Πω; οργονωνει την εηομενη μερο
ΜΝ" 7; Ε οι γ. ι ΔΜι Με θσ ηεροοεισμεσοτη φιλοσοφιοτοω
ζ · έ
5ΤΟ'Χ|Μ^Ν 0|Δ|Κ0| '|'0Υ ΑΝΘΡΩΠΟ' 
ΠΑ... ΣΜΗΜΑ 'ο
'Η' οινιιειΕι“Βι οιιιιΕι›Σιιι... πιο
ΔΟκιΜΑΣιΕΣ κιι'οΜΔιηιιιιιηιι
Στο ΕυηοωΡ  ο
· ή · - λ.θ.Νι
η ε Ρ ΤΟ Ν Α 7
ο - Μι
ο ο Ἡ η
Οξύ ὰ *
ι:;ιΜι κ·Ι·'Α
νο μονισρει τη Με του ο 1 _ ί - ι ο
που περιμένει ιισι η (ηιθσνη) Μονή στον σχηρσησιιό
' Πρώτο ιἐσεισλογηση. μετά οι ρεισγρσοεε
Η ΜΜΜ
«ιι ησγηὐσρισ τ.ιιοικΜ
5 Φ Φ Φ _ ηρωτοηιηιο Με Αεκ» 7 «Με νο
ο 3 ” ώ τοιιε ολλσξει:»
ΜΜΜΜ'Μ'Υ"Τ"Ε'ΜΤ'ΥΜΥ
_ “ "