Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Ετοίμασε “ΜΜΜνω
-φωΙΜ για το 20! Β
'σελ.25
νι" πως φωΙΜές Ψ
 :πι _ ¦ _
Μελ] 1:.: .μ · Ἡ 
"όπως
'Η εξων·ὶ·νω Λ Ι8ννΜνΜ
~πΜσΜΒΜν να  ΜΜΜ" κι"
ΜΒΜ ΜΜΜ ' `σΙπνεω“Μπ
Ε;:::Ξ::ΔεἑΞ:Ζω!:Υ ΜΜΜ!" ΜΒΜ
'σελ. Μ