Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ωνννν.εεατιααοα|.ατ _
ΣΤΗ Η|ΟΥΗΑΣΤΑ Τ|Α ΤΟΥΣ «Π
ΗΜΕΡ|Μ | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.040 | ΤΜ" Τ,ΞΟ Ο | ΣΑΒΒΑΤΟ Τ5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2ΟΤ5
τιΞΣτΑι3Ει
ΔΥΝΑΜΗΣ
Σπομ6αίο φιλικο σήμερα
με τα Φιορεντίνα (7μ.μ.. Ν5| )
καααι (:Μ@¦@|
ΤΕΛΟΣ
Ο Δ'ΠΛΑΡΟΣ
Η Αεκ ανακοίνωσε Νεα
τα λύση Με σανεργασίσ8
με τον Ι 8χρονο παίκτη
ΤΟ ΜΗΛΟ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΝΑ
Ο γιο5 τομ Γκεοργκι Χατζι. Τανιε.
έγινε στο Ι 6 του χρόνια
ο νεαροτερο5 ορχιιγ65
στον ιστορία του ρασμσνικού
πρωταθλήματοε
ΣΤΗΗ ΑΝΕΣΗ ΑΠΟΗΤΗΣΗ ΑΗΟΗΑ
ΗΑ| ΔΥΟ ΣΤΟΠΕΡ ΠΡΟΧΠΡΑ Ο ΟΑΥΗΠ|ΑΗΟΣ
' Στον τελική ευθεια οι αυζτιτίιαει5 με τα Σιβασιιαρ
καιαλα δειχνουν συμφωνιαιαω5 καισιιμερα ·'ιΣἩο
και ο Λόλα Με Ρααίνγκ Που έχει συμβόλαιο μεχρι το
και στο λιμανι βλειιομν με καλα ματι την ιιερίιιτῶΟ“ὲ
έ " ' Ρ:
ιιιιιιχιιιιιιγΕιιιοΕιιιιΜ,  κ ζ
Ειιιιιτιιιιγιι ιιι ιιιιιγιιιιιγ ΣιιιΝΟιιι
7 “ό“ἑ= :έ
ΑΣΕΞΤΑΠ“
για ιιιιιιγιιιιιιιιΕιιιι ο ¦
' Ο Δλγερινοε μιλιιαε
ατο«Οοα|»γιαταν
Πραοατικιι εαιατραφΠ5 Ο
και τα δεδομενα
' Με μεταγραφα5τομ
Η ' ΜΜΜ  
“Αναστασιαῦ για τα μακ ,
ι :ἐἐΟἑἔατο Μαακομ  3·
ι “ μ7ετιιν=καΠααλαἔ 
“ϊ ω ἑ=ῇ~ 'Οι ι
ι·ιτιιιιι|γΣἔ  Π 
ΤΗΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΑΤΕΟΟ
ΑΗΑΝΕΗΟΥΗ ΣΤΟΠ ΠΑΟΗ
. Ο έ η Ν Ι ο 7 μ.:
'νῖν κα Βο`λαφβινκελ για την εΤιιθεαγ γ
 ι:- ΐ Ο. · Η