Next

Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Β  Ε] Π Π
ΜαααΠ@Π@
ΜιΜ1Π@@
Μακ" με τα αστα που
ν`"ΑΦ||σΒ8Π.ΜΒΜΜΜα  › ὁ·
· · , . ·  εΒιιιιαιι6ιιιπα στα ωιΜιῖαι
αιι "ΜΙἱ|8||-8ΜΜΜΜ  ιι "" ε
σελ. 20-21
Ν" ||"|("|||'
·σελ.5Η
Έιιαιιβα ια αιιαι. ευρα· ιιαι · 3 ιιιαιαϋας Μιας σε ιαιι8α “
'3ΧΡ0ΝΗ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Η ολοκαίνουργια φωτογράφιση απο ι·ιε
ριοὁικό «ν»
| ΜΜΜ" Μαθε 'ΜΒΜ ιια ιιαααι ααα Μια πως Μαρκ.
μΕ3:ῖ"°““° αιιιααανιια ααα τα ια ιιαιιιιαιιααια για ιια «ιιὲιιι»αια Ταιιεια ιιαι
.Μια Με ιια 80ιιααιια “ια- ναιιωα8ι ια ϋιαΒααιια ατα ιιαααιιαιι8ια “Μ