Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Επιδοτεί τη συμμετοχή στην Δ. Ευρώτα: «Η Δημοτική Αρχή Συσκέπτονται για το μέλλον
έκθεση «Sial» το
έπραξε τα δέοντα για το πρόβλημα τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι
| της Σπάρτης > σελ. 16
Επιμελητήριο Λακωνίας > σελ. 7 στα εσπεριδοειδή» > σελ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 | Έτος 27° | Αριθμός 6842 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Η υποψηφιότητα για ανάπτυξη στο τρίπτυχο άνθρωπος-περιβάλλον-πολιτισμός
Πάρνωνας και Μαλέας
στη (βιόσφαιρα της Unesco
Ισχυρή υποψηφιότητα για αναγνώριση της ως Απόθεμα Βιόσφαιρας έχει θέσει η περιοχή
«Πάρνωνα-Μαλέα», στο πλαίσιο
του προγράμματος MaB/UNESCO. Με τον χαρακτηρισμό
«Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO», μια περιοχή αποκτά
πλεονεκτήματα τόσο στον τομέα
προστασίας και διατήρησης του
φυσικού και πολιτιστικού της
περιβάλλοντος, όσο και σε επί
πεδο αειφόρου τοπικής ανάπτυ
ξης και κοινωνικής συνοχής.
Η πρόταση υποψηφιότητας του
όρους Πάρνωνα και του ακρωτ
τηρίου Μαλέα, για την ανακήρυξή τους ως «Απόθεμα
Βιόσφαιρας» της Unesco, βασίζεται στη δημιουργική και με
όρους αειφορίας, συνύπαρξη
της φύσης και του ανθρώπου
στην περιοχή της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Απώτερος
σκοπός είναι, μέσω της κατάλληλης στρατηγικής, η ενίσχυση
της περιβαλλοντικής ταυτότητας
και η βιώσιμη ανάπτυξη.
Η περιοχή αναφοράς καλύπτει
έξι δήμους (Βόρεια Κυνουρία,
Αξιοποίηση στη στρατηγική για την «Πελοπόννησο» προκρίνει ο Πτωχός
Νότια Κυνουρία, Σπάρτη, Ευρώτα, Μονεμβασιά, Ελαφόνησος), η οποία περιλαμβάνει
ζώνες γεωργικής παραγωγής
(γεωργία, αλιεία), αλλά και το
μείς πολιτιστικού ενδιαφέροντος (πχ μοναστήρια, αρχαιολογικοί χώροι, ακροπόλεις, βυθισμένη πόλη Παυλοπετρίου,
Λεωνίδιο, Μονεμβασιά). Η υποψηφιότητα καταρτίζεται κι εμπλουτίζεται διαρκώς τα
τελευταία χρόνια, ενώ σύμφωνα
με πληροφορίες, η διαδικασία
έχει προχωρήσει σε σημαντικό
βαθμό και υπάρχει αισιοδοξία
για θετική έκβαση.
Επιτυχημένη η άσκηση «Πυρανθός Βασιλάκια» για διαχείριση δασικής φωτιάς
Λακωνικό μοντέλο-υπόδειγμα
στην αναχαίτιση πυρκαγιών
Η ισχύς εν τη ενώσει και η αποτελεσματικότητα πήραν άριστα
Παρουσία του υπουργού Κλιμα- όπως κι έπραξε. Μαθαίνουμε,
τικής Κρίσης και Πολιτικής Προ- μάλιστα, ότι μετά το τέλος της
στασίας, Βασίλη Κικίλια, διεξήχθη άσκησης, δήλωσε σε συνεργάτες
τη Δευτέρα 15 Απριλίου η ευρεία του απόλυτα ικανοποιημένος από
διακλαδική άσκηση πεδίου με όσα αντίκρισε, ειδικά σε επίπεδο
τον χαρακτηριστικό τίτλο «Πυ- συντονισμού και αποτελεσματι
ρανθός Βασιλάκιο 2024», στην κότητα των υπηρεσιών σε ένα
περιοχή Βασιλακίου Δ. Ευρώτα. δύσβατο και ανομοιογενή χώρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του. Μάλιστα, μεταφέρεται η πληρο
«ΛΤ», το προηγούμενο διάστημα, φορία, ότι από τους αρμόδιους
ο υπουργός αποδέχτηκε εισή- φορείς, εξετάζεται να χρησιμεύγηση για διεξαγωγή μιας τέτοιας δει η προσομοίωση αυτή, ως
προληπτικής δράσης στη Λακω- οδηγός για ανάλογες εκπαιδευτινία, εκφράζοντας μάλιστα την ιδι-κές δράσεις σε άλλες περιοχές
αίτερη επιθυμία να την της χώρας.
παρακολουθήσει δια ζώσης,
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Γυθείου «Πύραρχος Κωνσταντίνος Καστρής» και των εμπλεκόμενων φορέως ως στοιχείο
Η άσκηση ήταν μία συνεργασία διοίκησης), που λαμβάνουν
συνέχεια σελ. 8
μέρος στην αντιμετώπιση και δια
χείριση μια δασικής πυρκαγιάς
σε εφαρμογή του νέου δόγματος
του Πυροσβεστικού Σώματος.
συνέχεια σελ. 9
Ξανάρχονται
οι κάτοικοι για λαϊκή
σε Λάκκα-Ν. Κόσμο
Επαναφορά του πάγιου
αιτήματος στο ΔΣ
Αποφασισμένοι να διεκδι
κήσουν μέχρις εσχάτων τη
λειτουργία λαϊκής αγοράς
στις γειτονιές τους, τις Τετάρτ
τες, εμφανίζονται κάτοικοι
των συνοικιών Λάκκας και
Ν. Κόσμου-Ψυχικού Σπάρτ
της, σχεδόν 5 χρόνια μετά
την αρχική νύξη και τις ζυμώσεις που ακολούθησαν,
Στην κατεύθυνση αυτή, τη
Δευτέρα 15 Απριλίου, η Επι
τροπή Κατοίκων υπέβαλε αἱτηση προς τον πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου
Σπάρτης, η οποία κοινοποιεί
ται και προς τον δήμαρχο και
τους επικεφαλής των δημο
τικών παρατάξεων. Στο έγ
γραφό της, που είναι
υπογεγραμμένο από 26 και
τοίκους των εν λόγων συνοικιών, η Επιτροπή επικαιρο
ποίησε το πάγιο αίτημα της,
για μετακίνηση και λειτουρ
γία της λαϊκής αγοράς της
Τετάρτης (εκ περιτροπής) σε
Λάκκα και Ν. Κόσμο-Ψυ
χικό. Στο δια ταύτα, ζητεί να
εισαχθεί το θέμα αυτό στην
ημερήσια διάταξη μιας εκ
των επόμενων συνεδριά
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, «σύμφω
να με τον Δημοτικό και Κοι
νοτικό Κώδικα».
συνέχεια σελ. 7
Ζητείται άνθρωπος
Γράφει ο Στ. Ξεγρεμμενάκος
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα