Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 22.10.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7718
29 χρόνια
ΠΑΝΙΑΑΗΝΙΑ Ntw. pgμπή πηρνειD λιμόσοτι αγμημίω στημτικά
Επιτάχυνση της Πληρωμής των εγγυήσεων
Βορείου Ελλάδος
Ο πΡοτάσεις για αναβ ίωση της βιοτεχνίας
Ηεκτροσόκ στους μεφομεσαίος
από το κόστος ρεύματος
" Βραχνάς" γίνεται το κόστος παραγωγής εξατίας της κατακόρυφης
αύξησης των τιμν ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν για επτά στις δέκα βιοτεχνίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ( 68% ) Του αναγκάζονται να μετακ
υλίσουν βάρος στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιν , με τις αυξήσεις
που παρατηρούνται ήδη στην αγορά να φτάνουν το 5%
Το ποσοστό αυτό αναμένεται
να διπλασιαστεί το προσεχές
διάστημα τουλάχιστον στις
μσές επιχειρήσεις εν το 15%
εκτιμά όι οι αυξήσεις θα ξεπε
ράσουν το 30% Σημαντικές
αυξήσεις Τιμν ετοιμάζουν
ακόμη και οι επιχειρήσεις που
δεν εξαρτνται υπέρμετρα
από το ενεργειακό κόστος .
των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικν επιχειρήσεων-μελν σε έρευνα
της Ενωσης Ασφαλιστικν Εταιριν
Ελλάδος για την ασφάλιση των σκαφν
αναψυχής , εκδόθηκαν 10.355 συμβόλαια υασφαλιστηρίων συμβολαίων έφτασε τα
κατά τη διάρκεια του 2020, εν καταγρά- 1,86 δισ. Ε.
φηκαν ακόμη 21.879 αυτόνομα συμβόλαια κάλυψης αστικής ευθύνης , μέρος
του 2021.
Η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολΧύσμα στην
ΟΚονομική
συμπερφορά μπι
ατρόν και γυναικόν
από το Ευρω- Νότιας Εύβοιας λής των προτά
σεων για τους
Όπως αναφέρε-δυνητικά δικαιται σε ανακοίνω- ούχους του Προση του υπουρ- γράμματος,
γείου Αγροτικής Υπενθυμίζεται
ότι η ημερομηνία
κη λήξης της ηλεκΣίμο πτυξη των αλιευ-χορήγηση παρά- τρονικής υποβοδόθηκε λής προτάσεων,
διευκόλ - είχε οριστεί για
τις 27-10-2021.
Παρατείνεται Αύξηση
Δεκεμβρίου
προθεσμία υποβολής των προ
τάσεων
15 απασχόλησης
παϊκό
Ταμείο
και Σκύρου.
και της εδαφικής Θάλασσας
συνοχής , μετά Αλιείας (ΕΤΘΑ)
από παρέμβαση
και αφορά σε
του υφυπουργού ιδιωτικές επενΕπιχειρησιακό Αγροτικής Ανά-δύσεις για την Ανάπτυξης και
Τσακίρης:
Στόχος η σύζηση ης
χρημτοδότησης τον μκρν
ανά- Τροφίμων,
Πρόγραμμα πιυξης και Τρο-αειφόρο
φίμων ,
Κεδίκογλου.
Αλιεία
Θάλασσα 2014τικν περιοχν τασης
(ΕΠΑΑΘ
λόγω Κεντρικής
2014-2020) δράση συγχρ-Βόρειας Εύβοιας
ηματοδοτείται
υνση της διαδικαι το αντίστοιχο κασίας υποβο>>
Προτεραιότητα 4
Created by Universal Document Converter