Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Πολύ υψηλός κίνδυνος
για φωτιές και σήμερα
στη Λακωνία > σελ. 7
Έτεινε ευήκοον ους
στους λογιστές της Λακωνίας
ο Χρίστος Δήμας - σελ. 9
«Τα στοιχειά της φύσης»
κυρίευσαν τις αισθήσεις
στο Σαϊνοπούλειο > σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 | Έτος 27° | Αριθμός 6897 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Έκκληση του αντιδημάρχου Γεωργακόπουλου στους πολίτες για συνετή χρήση
«Καμπανάκι» για σπατάλη
νερού στον Δ. Ευρώτα
Φίλοι σε καίρια
αποστολή
για ένα «ζωντανό»
ΚΥ Γυθείου
Δεν αποκλείονται ακόμα και διακοπές αν εξακολουθήσει το φαινόμενο
Περιστατικά κατασπατάλησης
του νερού παρατηρούνται
διαρκώς τις τελευταίες ημέρες
σε περιοχές του Δήμου Ευρώτα, τη στιγμή που η τάση
των φαινομένων λειψυδρίας,
λόγω και κλιματικής αλλαγής,
καθίσταται κυρίαρχη σύμφωνα
με τις προβλέψεις και εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας.
Σε τοποθέτησή του ο αντιδήμαρχος Δ. Ευρώτα, Νίκωνας
Γεωργακόπουλος, επικεφαλής
της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης, τονίζει
πως «τα αποθέματα του νερού
είναι πολύτιμα για την ζωή μας
και όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε με σχετική οικονομία
και να μην σπαταλάμε άσκοπα
το νερό», ώστε όπως προειδοποιεί «να αποφύγουμε τυχόν
διακοπές υδροδότησης». Για
τον λόγο αυτό, κ. Γεωργακόπουλος απευθύνει παράκληση
σε όλους τους δημότες του Δ.
Ευρώτα «να αποφεύγουν την
άσκοπη σπατάλη του και να
περιορίζονται στην απαραίτητη
και αναγκαία χρήση του».
Ωστόσο, για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα και να
Το νέο σύστημα που κάνει τα πρώτα βήματα στην Πελοπόννησο
Ηλεκτρονικό «μάτι»
αποφευχθούν
υδροδότησης,
προβλήματα
απαραίτητη
είναι και η συνεργασία των δημ
μοτών. «Επειδή το νερό, ως το
πολυτιμότερο αγαθό, αποτελεί
δικαίωμα κάθε δημότη, είναι
σημαντικότατη η από κοινού
προσπάθεια για την εξασφά
λισή του», παρατηρεί ο αντιδήμαρχος Δ. Ευρώτα.
κατά του δάκου στη Λακωνία
Επιθεώρηση ραντισμών σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα παρέμβασης
Ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό περιφέρεια και καθολικά στις
σύστημα παρακολούθησης και
καταγραφής των ψεκασμών δακοκτονίας υιοθετήθηκε και τέθηκε ήδη σε λειτουργία στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου, φιλοδοξώντας να λύσει τα χέρια
στην αποτελεσματική εκτέλεση
μιας καθοριστικής για τη γεωργική παραγωγή πρακτικής.
Η μέθοδος με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην
έξι Διευθύνσεις Αγροτικής Οι
κονομίας και Κτηνιατρικής
(ΔΑΟΚ) των ισάριθμων νομών.
Μάλιστα, η ΔΑΟΚ Λακωνίας
εφοδιάστηκε με 169 ειδικές συν
σκευές θεσιθεσίας (GPS), που
χρειάζονται για τις ανάγκες του
συστήματος, με στόχο την ολική
θωράκιση του ελαιώνα του
νομού απέναντι σε έναν απρό
βλεπτο και καταστροφικό εχθρό.
συνέχεια σελ. 8
συνέχεια σελ. 9
Εν τω μεταξύ, τη διαδρομή
της πολύτιμης, όσο και δύ
σκολης αποστολής του άρχισε κι επίσημα Ο
νεοσύστατος Σύλλογος
Φίλων Κέντρου Υγείας Γυθείου, ο οποίος στις 26 Ιου
νίου διενήργησε την πρώτη
τακτική γενική συνέλευση
των μελών του στην αίθουσα
του Επιμελητηρίου στο Γύ
θειο.
Κατά τη ΓΣ, συζητήθηκαν
βασικές αρχές για τη δημι
ουργία και τη δράση του
συλλόγου. Μετά το πέρας της
ανταλλαγής απόψεων και την
επιτυχή ολοκλήρωση της
συνέλευσης, πραγματοποι
ήθηκαν οι αρχαιρεσίες για
την εκλογή του παρθενικού
διοικητικού συμβουλίου και
των λοιπών οργάνων διοίκη
σης και ελέγχου. Μετά την
ανάδειξη των μελών των δι
οικητικών οργάνων, με πρό
σκληση του πρώτου σε
σταυρούς αιρετού μέλους,
Κωνσταντίνου Γραφάκου
του Παντελή, συγκλήθηκε το
νέο συμβούλιο για να συγ
κροτηθεί σε σώμα.
συνέχεια σελ. 8
Η Διαχείριση
των Απορριμμάτων
στην Πατρίδα μας
του Παναγιώτη Ε. Νίκα
- > σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα