Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.765
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
■TIMH 0,90 €
Εναερίτες αποκαθιστούν
την κατολίσθηση
ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΟΤΣΙΦΟΥ
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εργασίες αποκατάστασης της μεγάλης κατολίσθησης,
που σημειώθηκε πριν τρεις μήνες στο
φαράγγι του Κοτσυφού (13 Μαρτίου), γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο δρόμος
να παραμένει κλειστός μέχρι και σήμερα.
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης και
την γραφειοκρατική διαδικασία που είχε
τη μορφή του κατεπείγοντος, μιας και η
περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εναερίτες και ειδικά συνεργεία εδώ και δυο εβδομάδες εργάζονται
με εντατικούς ρυθμούς για να απομακρύ
νουν τους επικίνδυνους βράχους. Σελ. 5
Αυτοψία της Πυροσβεστικής στην παλιά πόλη
για την πρόσβαση των οχημάτων
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Αυτοψία στους δρόμους της παλιάς
πόλης του Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε χθες προκειμένου να διαπιστωθεί
η δυνατότητα πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ) στα
σοκάκια του ιστορικού κέντρου. Στο
πλαίσιο της διαβούλευσης που είναι σε
εξέλιξη για την τροποποίηση της και
νονιστικής διάταξης της παλιάς πόλης
του Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε η
χθεσινή αυτοψία με όχημα της Πυρο
σβεστικής Υπηρεσίας.
Σελ. 3
Απαιτούνται
σχέδια διαχείρισης
και περιορισμός
δραστηριοτήτων
στις πηγές του
Κουρταλιώτη
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
5 ΣΕΛ.
Σημαντικά
τα οφέλη από την
ένταξη του ΓΝΡ
στην κατηγορία
Άγονο Α
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΡ
Δύο ερευνητές του
ITE εκλέγονται
στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Μοριακής Βιολογίας
(EMBO)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ
Η έλλειψη ρευστότητας το σοβαρότερο
πρόβλημα των επιχειρήσεων
Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού
κλίματος των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων, σχεδόν, κατά έξι μου
νάδες σε διάστημα ενός χρόνου (από
69,5 μονάδες στο Β΄ εξάμηνο του 2022,
σε 63,9 μονάδες στο Β΄ εξάμηνο του
2023), πιστοποιώντας την επιδείνωση
της θέσης των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων λόγω της πληθωριστικής
κρίσης, αλλά και των συσσωρευμένων
προβλημάτων των διαδοχικών κρίσεων, που δεν έχουν αντιμετωπιστεί.
Αυτό προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2023, την 5η κατά
σειρά, η οποία έχει θέμα «Ανταγωνισμός
και Μικρές Επιχειρήσεις» και παρουσιάζεται αυτή την ώρα, σε εκδήλωση στην
Αθήνα.
Σύμφωνα με τη σύνοψη της έρευνας,
το κόστος λειτουργίας των μικρών και
επιχειρήσεων έχει αυξηθεί
ANEMOL
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
αβούχων
e-paramana
des doness
μεσοσταθμικά κατά το διαστημα Το 25,5% των πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας Κατά 35% αυξήθηκε το κόστος λειτουργίας τους το διάστημα 2021-2023 - Μείωση 6 μονά2021-2023. Σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις
δήλωσαν ότι το λειτουργικό κόστος τους
αυξήθηκε τα τελευταία δύο έτη και δημιούργησαν πιεστικό περιβάλλον αύξησης
τιμών στις υπηρεσίες και τα αγαθά που
εμπορεύονται, ενώ περισσότερες από
τις μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας
της έλλειψης ρευστότητας (25,5% των
πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και ότι έχει μηδενικά ταμειακά
διαθέσιμα ενώ το 25,1 % των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι
διαθέτει ρευστότητα μόλις για ένα μήνα).
Ακόμη, στην έρευνα επισημαίνεται ότι
«Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος
δων στο οικονομικό κλίμα
συσχετίζεται με την επιβράδυνση του ρυθ
μού ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Η
μεγάλη όμως υποχώρηση του δείκτη οι
κονομικού κλίματος κατά έξι μονάδες, που
δεν είναι ανάλογη της οικονομικής επιβρά
δυνσης, αποκαλύπτει τις στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού στη χώρα μας, που εντεί
νονται, αντί να εξασθενούν. Αντίστοιχα, η
υποχώρηση του δείκτη προσδοκιών των
ΜμΕ κατά 4,1 μονάδες το δεύτερο εξάμηνο
του 2023, συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο
του έτους, προοιωνίζουν την είσοδο της οικονομίας σε συνθήκες στασιμότητας».
Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές εντείνουν
την ανασφάλεια των επιχειρήσεων, σημειώνεται στην σύνοψη της έκθεσης, «με
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ει
σαγωγή τεκμαρτού συστήματος φορολό
γησης των ατομικών επιχειρήσεων, που
αφορά άνω του 60% των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων».
Για να σταματήσει η καθοδική πορεία
των ΜμΕ, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, απαι
τούνται μέτρα μείωσης των διοικητικών
βαρών, διασφάλιση προσιτών τιμών στην
ενέργεια και τις πρώτες ύλες, πρόσβαση
σε χρηματοδότηση, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις προσαρμογής τους
στη διπλή μετάβαση (ψηφιακή και πράσι
νη) και εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνι
σμού.
Ακόμη, όπως προκύπτει από τη έρευνα,
ο κύκλος εργασιών των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων παρουσιάζει ήπια
επιδείνωση το 2023, με το 57,3% των μι
κρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων να
έχει ολοκληρώσει με κέρδη τη χρονιά
ενώ σημαντικό εύρημα χαρακτηρίζεται η
αύξηση των επιχειρήσεων που δήλωσαν
μείωση κύκλου εργασιών κατά το δεύτε
ρο εξάμηνο του έτους, καθώς, παραδοσι
ακά η θέση των επιχειρήσεων βελτιώνε
ται το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, λόγω
της επίδρασης του τουρισμού.
9 ΣΕΛ.
Ρεθεμνιώτες που πέρασαν
στην ιστορία για τη μεγάλη
τους μυική δύναμη
OPTICORE
ΟΠΤΙΚΑ
ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Οπτικός - Οπτομέτρης
Κουντουριώτη 77 Ρέθυμνο, 74132
τηλ. 2831028770
www.opticorestore.gr
ΜΕΓΑΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΛΑΝΕΣ ΤΟΝ
ΠΑΛΙΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
Η εφημερίδα «Πολιτική Ανεξαρτησία»
ΠΑΛΙΕΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Βρισκόμαστε στο 1921. Ο Βενιζέλος
έχει χάσει απρόσμενα τις εκλογές του
προηγούμενου έτους και στην εξουσία
βρίσκεται το Λαϊκό Κόμμα ακραιφνώς φιλοβασιλικό. Η νέα κυβέρνηση προβαίνει,
αμέσως μετά τις εκλογές, σε δημοψήφι
σμα και αποκαθιστά τον Κωνσταντίνο
στον θρόνο. Κάνει την τελείως αψυχολό
γητη και λανθασμένη επιλογή να προχωρήσει τη Μικρασιατική εκστρατεία μέχρι
τα βάθη της Τουρκίας, με τα γνωστά
καταστροφικά αποτελέσματα. Γίνονται
συνεχείς προσκλήσεις για κατάταξη στον
στρατό νέων εφέδρων, χωρίς όμως σηΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ ΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΚΑΛΤ
ΕΘΝΙΚΗ
ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ
μαντικό αποτέλεσμα. Λαός και στρατός
έχουν κουραστεί να βρίσκονται σε πόλεμο συνεχώς για σχεδόν μια δεκαετία. Ιδιαίτερα στην Κρήτη που είναι απ' άκρου
εις άκρον βενιζελική, τόσο η προσπά
θεια σύλληψης των ανυποτάκτων, όσο οι
προσκλήσεις νέων στρατευσίμων, είναι
ανεπιτυχείς. Το πόσο βενιζελική ήταν η
Κρήτη και ιδιαίτερα το Ρέθυμνο, φαίνεται
από τα αποτελέσματα των εκλογών της
1ης Νοεμβρίου 1920. Ενώ σχεδόν σε όλη
την Ελλάδα έχει επικρατήσει το φιλοβα
σιλικό Λαϊκό Κόμμα, στην Κρήτη επί 23
εκλεγόμενων βουλευτών και οι 23 ήταν
του κόμματος των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου. Αντίστοιχα και στο Ρέθυμνο και
οι πέντε εκλεγόμενοι ήταν βενιζελικοί.
6 ΣΕΛ.
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ,
ΣΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ
ΙΜΑΤΙΣΜΟ
Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις ρούχων
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 απέναντι από τον Εγκέφαλο
Τηλ. 28310 25004 & 6944313002
Διαθέτουμε 2 θέσεις parking
seaside wine restaurant
Karnagio
Σας περιμένουμε να απολαύσετε
το φαγητό και το ποτό σας
με θέα το απέραντο γαλάζιο.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ Ακρωτηρίου 11
28310 24404 Κουμπές Ρεθύμνου
6979 115533 Φετοκάκης Κωνσταντίνος
CENTRAL
(103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
CRETA
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ
ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ
• Γυψοσανίδες
• Ψευδοροφές
• Χωρίσματα
Fermacell
Διαμορφώσεις χώρων
• Ειδικές διακοσμήσεις
• Κρυφοί φωτισμοί. Κατασκευές
• Aquapanels
• Μονώσεις
Ψυχαράκης
Χρήστος Ο Γιώργος
6980818618 6973 302156
e-mail: [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο παλαιό ελαιοτριβείο των Αρμένων Δήμου Ρεθύμνης
  Στο πλαίσιο σεμνής τελετής πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουλίου 2024 τα εγκαίνια του παλαιού ελαιοτριβείου Αρμένων, το οποίο στο εξής θα λειτουργεί ως χώρος μουσείου και διοργάνωσης πολιτιστικών δράσεων. Το έργο υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και συγκεκριμένα στην Πράξη με τίτλο «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός – Αειφόρος... Source
 • «Οι Καλόπιστοι Θεατρίνοι» του Μαριβώ από το Δημοτικό Θέατρο Μυλοποτάμου
  Η Κεντρική σκηνή Δήμου Μυλοποτάμου παρουσιάζει τη μονόπρακτη κωμωδία του Μαριβώ, «Οι Καλόπιστοι Θεατρίνοι»! Το μονόπρακτο θεατρικό έργο του Pierre Carlet de Marivaux «Καλόπιστοι Θεατρίνοι», το τελευταίο του σημαντικού Γάλλου συγγραφέα του 18ου αιώνα, συμπυκνώνει τις ιδέες του για τη σχέση θεάτρου και ζωής. Στο σπίτι μιας αστής κυρίας που δεν αγαπά το θέατρο, δύο ζευγάρια υπηρετών ετοιμάζουν μια... Source
 • «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου σε Αγκουσελιανά και Χάρκια 
  Η θεατρική ομάδα «σβούρα» του «Θεάτρου Τέχνη», για ακόμα μία χρονιά ταξιδεύει στον υπέροχο κόσμο της τέχνης του Θεάτρου με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης. Για το καλοκαίρι 2024 παρουσιάζει τη νέα θεατρική παράσταση του Γιάννη Πανταγιά, με τίτλο: «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στα Αγκουσελιανά του Δήμου Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024 και... Source
 • Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με την Επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα
  Συνάντηση με την Επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης συναντήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με την Maria Clara Martin, Αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR) με αφορμή την παρουσία της στο 3ο Διεθνές Φόρουμ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν... Source
 • Εθιμοτυπική συνάντηση Δημάρχου Ρεθύμνης με εκπροσώπους Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας
  Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης είχε σήμερα εθιμοτυπική συνάντηση με εκπροσώπους της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας στο γραφείο του στο Δημαρχείο. Συγκεκριμένα, ο κ. Δήμαρχος είχε την χαρά να υποδεχθεί τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και εκπρόσωπο της Κυνουρίας κ. Γιάννη Δαλιάνη καθώς και τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίου Ανδρέα Αρκαδίας κ. Αθανάσιο Σούσο... Source