Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αν α ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΣΤΙΑ
Τρίτη
2 Ἰουλίου 2024
Κατάθεσις τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις
Ἀνατολή ἡλίου 6.07' - Δύσις ἡλίου 8.51΄ | Σελήνη 25.8 ἡμερῶν
ΑΤΤΙΚΗ. Ἀρχικῶς αἰθρία, νεφώσεις με μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 37β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, βροχές μέ ἀνέμους μέτριους. Θερμ. ἕως 36β.
Αριθμ. φύλ. 42889
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Κοινό μέτωπο Καραμανλή - Σαμαρᾶ
Κρίσις ἐμπιστοσύνης πρός τό πολιτικό σύστημα - Μετάλλαξις τῆς Νέας Δημοκρατίας - Αποξενώνεται ἀπό τό λαϊκό
αἴσθημα - «Ἄνωθεν ἐπιβολή» πολυπολιτισμικότητος - Φοβικές πολιτικές ἀπέναντι σέ Τουρκία, Αλβανία και Σκόπια
ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ μήνυμα ἑνότητος
καί ἐπιστροφῆς στίς ρίζες τῆς Νέας
Δημοκρατίας ἀπηύθυναν δύο πρώην Πρωθυπουργοί, ὁ Κώστας Καραμανλῆς καί ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς,
κατά τήν χθεσινή παρουσίαση τοῦ
βιβλίου τοῦ διευθυντοῦ τῆς «Εστίας» Μανώλη Κοττάκη «Οἱ Ἀπόρ
ρητοι Φάκελλοι Καραμανλή».
Ὁ ἴδιος ὁ συγγραφεύς ἔδωσε
ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας ἀναφερόμενος στίς αἰώνιες αξίες τοῦ ἑλληνισμοῦ: «Θά ἔρθει ἡ στιγμή πού τό
Φῶς ἀπό τό κερί τοῦ Ἑλληνισμοῦ
θα λαμπρύνει τήν χώρα» ἐνῷ μίλησε καί γιά τήν ἀπαραίτητη ἑνότητα: «Ὅπως ἔλεγε καί ὁ Καζαντζάκης στον Ζορμπᾶ “Ὅλοι ἔχουμε
τόν ἴδιο ἀρχηγό. Εσύ τόν λές Οδυσσέα, ἐγώ Κωνσταντίνο Παλαιολό
γο, ἐγώ μέ τήν ἄδειά σου τόν ἀρχηγό αὐτῆς τῆς ράτσας τόν λέω Ἀκρίτα. Μόλις ἀκούσεις αὐτή τήν λέξη
ΤΙΝΑΖΕΤΑΙ μέσα σου ὁ αἰώνιος Ἕλληνας πού μάχεται ἀκαταπαύστως, στίς ἄκρες, στα σύνορα”
Αὐτή εἶναι ἡ κρίσιμη λέξη. Το σύ
νορο. Ὅπως ἐξελίσσονται τα πράγματα στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη,
ὁ πατριωτισμός εἶναι τό νέο πολιτικό σύνορο».
Παίρνοντας τόν λόγο οἱ δύο
Πρωθυπουργοί ἐνεφάνισαν ἕνα
κοινό μέτωπο μιλώντας γιά κρίση
ἐμπιστοσύνης πρός τό πολιτικό σύ
στημα, γιά μετάλλαξη τῆς Νέας Δημοκρατίας καί ἀποξένωσή της ἀπό
τό λαϊκό αἴσθημα. Μίλησαν ἐπίσης
γιά «ἄνωθεν ἐπιβολή» πολυπολιτισμικότητος ἄκριτης ἀποδοχῆς μετ
ταναστευτικών ροῶν καθώς καί που
λιτικῶν ἀπέναντι στην Τουρκία,
τήν Ἀλβανία καί τά Σκόπια. Ὁ Κώ
στας Καραμανλῆς ὑπεγράμμισε ὅτι
ἡ ἄκριτη υἱοθέτησις ἐπιλογῶν καταχρηστικοῦ δικαιωματισμοῦ θίἩ προβληματική
στρατηγική Μακρόν
- Μελανσόν κατά
Λέ Πέν στόν β' γύρο
τῶν ἐκλογῶν
ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ἐκλογές τῆς
προσεχούς Κυριακῆς θά κριθεῖ ἡ αὐτοδυ
ναμία τοῦ Ἐθνικοῦ Συναγερμοῦ τῆς Μαρίν
Λέ Πέν πού γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία
του εὑρίσκεται πιό κοντά από ποτέ στις πύ
λες τῆς ἐξουσίας. Συμφώνως πρός ἀποτε
λέσματα πού εἶναι σχεδόν τελικά, συγκέ
ντρωσε τό 35,15% των ψήφων καί μάλιστα μέ μία ἀσυνήθιστα ὑψηλή συμμετοχή
στίς ἐκλογές. Ὁ ἀριστερός συνασπισμός
Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP) ἦρθε δεύτερος
μέ 27,99% καί ἡ συμμαχία Ensemble τοῦ
Προέδρου Μακρόν συγκέντρωσε
Συνέχεια στην σελ. 5
Οἱ ἀρχαῖες Ετησίες,
τά μελτέμια
καί τά καμώματά τους
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
ΠΟΛΕΜ
γει τά δικαιώματα καί τίς εὐαισθησίες τῶν ἀνθρώπων που σέβονται
τήν οἰκογένεια καί τήν θρησκευτι
κή τους πίστη, ἐπισημαίνοντας ὅτι
ἡ ἀνεξέλεγκτη μετανάστευσις ἔχει
ἀλλάξει τόν εὐρωπαϊκό χαρακτῆρα.
ΠΟΛΕΜΙΚ
νέβη καί στήν δική μας χώρα, δέν
εἶναι ὥρα ἐφησυχασμοῦ ἀλλά ὥρα
ἐπείγοντος συναγερμοῦ. Αὐταπάτες οὔτε χωροῦν οὔτε συγχωροῦνται. Στήν μεγάλη τους πλειοψηφία ὅσοι πολίτες ἐπιλέγουν τήν
ἀποχή ἐκφράζουν διά αὐτοῦ τοῦ
τρόπου τήν δυσαρέσκειά τους καί
τήν ἐνόχλησή τους. Καί μάλιστα
ὄχι πρός ἕνα μόνο συγκεκριμένο
κόμμα. Στο μεγαλύτερο ποσοστό
της ἡ ἀποχή ἰσοδυναμεῖ μέ συνολι
κή ἀπόρριψη τοῦ πολιτικοῦ συστή
ματος καί τῆς μορφῆς πού παίρνει ἡ
ΜΟΥΣΕ δημόσια ζωή!».
Κάνοντας ἰδιαίτερη μνεία στο
μήνυμα τῆς ἀποχῆς τῶν τελευταί
ων ευρωεκλογῶν ὁ κ. Καραμανλῆς
ἐτόνισε: «Ὅταν ἡ ἀποχή φθάνει
στο 60%, ὅταν 6 στους 10 τῶν ἐκλογέων ἀπέχουν, ὅπως δυστυχῶς συ&
Ἀντιστοίχως ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπεσήμανε ὅτι στήν ἐξωτερική πολιτική «τρῶμε τή μία ταπείνωση μετά τήν ἄλλη» καί ἐχαρακτήρισε «χωρίς λογική» τό σύμφωνο φιλίας μέ τήν Τουρκία, τήν
στιγμή πού ὁ Ἐρντογάν συνεχίζει
νά ἐκτοξεύει συνεχεῖς ἀπειλές. Ὁ κ.
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ὁ ἐθνικισμός, προστάτης τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ
Ἡ Γαλλία ὡς μαμμή τῆς ἱστορίας - Το διακύβευμα τῶν ἐκλογῶν ξεπερνᾶ τά ὅρια
τοῦ ἐθνικοῦ κράτους - Ὁ πατριωτισμός, το νέο πολιτικό σύνορο
Η ΓΑΛΛΙΑ ήταν πάντοτε στην πολιτική πρωτοπορία
τῶν παγκόσμιων ἰδεολογικῶν ρευμάτων. Ἄλλοτε
θετικά καί ἄλλοτε αρνητικά. Ήταν στην πρωτοπορία τοῦ Διαφωτισμοῦ, ὁ ὁποῖος μέ τίς ἰδέες σφράγισε τήν ἤπειρό μας. Ήταν στην πρωτοπορία μέ τόν
Μάη του '68. Ήταν στην πρωτοπορία μέ τό δημοψήφισμα γιά τό εὐρωπαϊκό Σύνταγμα, ἡ ἀπόρριψη
τοῦ ὁποίου εἶχε καί θετικές συνέπειες, τήν ὑπεράσπιση τοῦ ἐθνικοῦ κράτους ἀλλά εἶχε καί ἀρνητικές. Ἡ Εὐρώπη ἀντιμετώπισε τήν οἰκονομική κρίση τοῦ 2008-2015 χωρίς νέους θεσμούς. Η Γαλλία
εἶναι στήν πρωτοπορία ενός παγκόσμιου ἰδεολογικοῦ ρεύματος καί τώρα.
Τά ἀποτελέσματα τῶν προχθεσινῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ὅπου ἡ ταυτοτική δεξιά τῆς Μαρίν
Λέ Πέν, ἐπικράτησε πλήρως τοῦ μετώπου τῶν σου
σιαλιστῶν, τῶν κομμουνιστῶν καί τῶν οἰκολόγων,
ἀνοίγουν μία νέα πολιτική σελίδα γιά τήν ἤπειρο.
Πολύ σημαντικώτερη ἀπό ὅ,τι φαίνεται ἐξ ἀρχῆς.
Τα συνήθη κλισέ πού ἔχουν κυριαρχήσει μιλούν γιά
τήν ἐπικράτηση τῆς ἀκροδεξιᾶς, τοῦ φασισμοῦ, τοῦ
ἐθνικισμοῦ, τοῦ σωβινισμοῦ, τοῦ ἀντισημιτισμοῦ
καί ἄλλων τινῶν. Ἀλλά ἐδῶ, ἄν μελετήσουμε σωστότερα, θά συνειδητοποιήσουμε ὅτι τά διακυβεύματα πού ἀναδεικνύονται μέ ἐμφατικό τρόπο στις
γαλλικές ἐκλογές δείχνουν ὅτι αὐτή ἡ μάχη ὑπερβαίνει κατά πολύ τις παραδοσιακές διαχωριστικές
γραμμές στίς ὁποῖες ἔχουμε μάθει νά πολεμάμε
ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Τῆς ἀριστερᾶς, τῆς δεξιᾶς καί
τοῦ κέντρου. Υπερβαίνει ἀκόμη αὐτή ἡ μάχη καί
τά ὅρια τοῦ ἐθνικοῦ κράτους. Γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται γιά μία ἐπιλογή ἡ ὁποία ἔχει ὡς
ἀντικείμενο ὑπεράσπισης τήν διατήρηση τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητας, ἡ ὁποία ἀπειλεῖται σαφῶς ἀπό
ἄλλες θρησκεῖες καί ἀπό ἄλλους πολιτισμούς. Πού
ἔχουν μετακομίσει ὡς μουσαφιραῖοι στα χώματά
μας λόγῳ τῆς κρίσης μετανάστευσης. Ἔχει ὡς ἀντικείμενο ὑπεράσπισης τόν εὐρωπαϊκό δυτικό πολιτισμό ὅπως τόν ζήσαμε. Αὐτός ὁ πολιτισμός ἀπει
λεῖται πλέον. Ἀλλοιώνεται καθημερινά. Αλλάζουν
τά ἤθη, ἀλλάζουν τά ἔθιμα, ἀλλάζει ἡ ὄψη τῶν πόλεων, ἀλλάζει ἡ ζωή.
Ἡ Εὐρώπη δέχεται το διαφορετικό, ἀλλά δέν
μπορεῖ νά δεχθεῖ νά ἐπικρατήσει αὐτό τό διαφορε
τικό ὡς εὐρωπαϊκό. Γιατί ἡ Εὐρώπη δέν εἶναι Ανατολή. Δέν εἶναι βαθιά Ανατολή. Μου λέει Βουλευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφτηκε
πρόσφατα το Παρίσι, ὅτι περπάτησε μεγάλες ἀποστάσεις χωρίς νά ἀκούσει οὔτε μία γαλλική λέξη.
Συνέχεια στην σελ. 3
Καραμανλῆς ἔκανε ἰδιαίτερη μνεία
στήν ἀδυναμία κατανοήσεως τοῦ
ἀποτελέσματος τῶν εὐρωεκλογῶν
ἀπό κάποιες ἐλίτ: «Στην προσπά
θειά τους μάλιστα νά ὑποβαθμίσουν
τήν σημασία τοῦ ἐκλογικοῦ μηνύ
ματος, δεν διστάζουν με δημόσιες
ἀναφορές να μετέρχονται μέ με
γάλη εὐκολία περιφρονητικῶν καί
ἀπαξιωτικῶν χαρακτηρισμῶν γιά
τούς διαμαρτυρόμενους πολίτες.
Αἴφνης ἡ Εὐρώπη γέμισε από λαϊκιστές, ἀκροδεξιούς, φιλοφασίζοντες καί θρησκόληπτους. Από καθυστερημένους πού δέν μποροῦν
να συλλάβουν τις σύγχρονες τάσεις
καί προτεραιότητες τῆς πολυπολιτισμικότητας, τοῦ ἄκρατου δικαιωματισμοῦ, τῆς παντοκρατορίας τῶν
ἀγορῶν κι ἑνός ἀδιαφανοῦς τραπεζικοῦ συστήματος, τοῦ σταδιακοῦ
ἐξοβελισμοῦ τοῦ ἔθνους – κράτους.
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ανευρέθη τό κύτος τοῦ πλοίου
στό ναυάγιο τῶν Αντικυθήρων
(σελ. 7)
ΕΙΣΒΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΝΑ ΕΠΟΣ
Την Κυριακή 07/07
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑ
ΕΣΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ 1974
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗΣ
ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑΣ
HOVELY
«ΝΙΚΗ»
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Το Βατικανό απηγόρευσε στούς ἐργαζομένους στην Βασιλική τοῦ Ἁγίου Πέτρου να φέρουν ἐμφανῆ τατουάζ ή body piercing, ὥστε νά
διαφυλάξουν τήν «εὐπρέπεια» τοῦ χώρου. Ἡ σύ
στασις ἀφορᾶ στους περίπου 170 εργαζομένους
τῆς Φάμπρικα ντι Σαν Πιέτρο, τῆς ὑπηρεσίας πού
εἶναι ἁρμόδια γιά τήν λειτουργία τῆς ἐκκλησίας. Ὁ πατήρ Ἔντσο Φορτουνάτο, ἐπί κεφαλῆς
τοῦ γραφείου Τύπου τῆς Βασιλικῆς, εἶπε ὅτι μέ
τόν κανονισμό αὐτόν κωδικοποιοῦνται οἱ κανόνες πού ἴσχυαν και στο παρελθόν «σέ διαφορετι
κή μορφή». Ὁ κανονισμός ὁρίζει ὅτι τό προσωπικό θά πρέπει να διάγει «υποδειγματικό θρησκευ
τικό καί ἠθικό βίο», τόσο στήν ἰδιωτική όσο και
στην οικογενειακή ζωή του, «σύμφωνα μέ τό δόγ
μα τῆς Ἐκκλησίας».
• Ἀναστάτωσις επεκράτησε στο κέντρο τοῦ
Λονδίνου, ὅταν πέντε στρατιωτικά ἄλογα ξέφυγαν ἀπό τόν ἔλεγχο τῶν ἀναβατών τους
καί ἄρχισαν να τρέχουν στους δρόμους. Πρόκει
ται γιά τό δεύτερο συμβάν σε διάστημα ὀλίγων
μηνῶν. Τό περιστατικό συνέβη κοντά τήν περιοχή Knightsbridge, ὅταν πέντε ἀπό τά ἕξι ἄλογα του Βασιλικοῦ Ἱππικοῦ διέφυγαν τόν ἔλεγχο
τῶν ἀναβατῶν τους, ἀφοῦ προηγουμένως τούς
πέταξαν κάτω στην διάρκεια ασκήσεως ρουτίνας.
Νέες αυξήσεις στά
τιμολόγια ρεύματος
ΝΕΟ ΑΛΜΑ στην χονδρική τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος σημείωσε ὁ Ἰούνιος, πού ἔκλεισε μέ μέση τιμή
στα 98,89€/MWh, ἔναντι 81,08€/MWh, καταγράφοντας ἄνοδο 22%, λόγῳ καί τῆς ηὐξημένης ζητήσεως
ἀπό τήν χρήση τῶν κλιματιστικῶν. Ὡς ἀποτέλεσμα, τά
κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος τοῦ Ἰουλίου, δηλαδή
κυρίως τά πράσινα τιμολόγια, ἀλλά κατά περίπτωσιν
καί τά κίτρινα τιμολόγια (ἐπίσης κυμαινόμενα), πού
Συνέχεια στην σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΕ κατά Meta
γιά τίς ψηφιακές αγορές
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Επιτροπή ἐνημέρωσε τήν Meta
γιά τά προκαταρκτικά πορίσματά της, βάσει τῶν
ὁποίων τό μοντέλο διαφημίσεως «πληρωμή ἤ συναίνεσις» δέν συνάδει μέ τόν Νόμο γιά τίς Ψηφιακές
Αγορές (DMA). Ἡ ἄποψις τῆς Ἐπιτροπῆς ἑστιάζει
στό ὅτι ἡ δυαδική ἐπιλογή ἀναγκάζει τους χρῆστες
να συναινέσουν στον συνδυασμό τῶν προσωπικῶν
τους δεδομένων, καί δέν τούς παρέχει μιά λιγώτερο
Συνέχεια στην σελ. 5
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἡ ὑψηλή διπλωματία δέν εἶναι μόνο του σαλονιού...
Ας προσπαθήσουμε να
μιλήσουμε λογικά. Υπάρ
χει Ἕλληνας ὁ ὁποῖος πιστεύει ὅτι οἱ Τοῦρκοι μποροῦν ποτέ νά μᾶς δοῦν ὡς
φίλη χώρα;
Υπάρχει λογικός άνθρωπος πού πιστεύει ὅτι ὁ λύκος μπορεῖ νά χορέψει βάλς
μέ τήν Κοκκινοσκουφίτσα και
να γυρίσει τό βράδυ σπίτι
του νηστικός;
Υπάρχει κανείς πού ἔπε
σε ἀπό τά σύννεφα ὅταν ὁ
Ἐρντογάν (ναί, ἐκεῖνος πού
ἔχει ἐσχάτως φορέσει τήν
στολή τοῦ εἰρηνοποιού)
ἔχει βγάλει ἀπό τό μυαλό
του τήν γαλάζια πατρίδα
καί ὅλες τίς ἄλλες ἐθνικιστικές ουτοπίες, μέ τήν ὁποία
τροφοδοτεῖ ὁ ἴδιος τήν ματαιοδοξία του καί συγχρόνως μπολιάζει μέ αὐτήν τά
ἑκατομμύρια τῶν διαφόρων
φυλῶν πού παρεπιδημούν
στην πρώην βυζαντινή γῆ;
Δηλαδή, τί πιστεύουν
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐπαναπαύ
ονται βυθιζόμενοι στα ήσυ
χα καλοκαίρια, πού δέν
ἔχουμε παραβιάσεις καί δέν
έχουμε μπούκες στο Αἰγαῖο,
ἐπειδή ἡ εὔθραυστη ήσυ
χία ἐξυπηρετεῖ καί τόν του
ρισμό τῆς Τουρκίας; Πιστεύ
ουν ὅτι ἔχουμε λύσει τα θέμα
τά μας καί μποροῦμε νά κοιμόμαστε ήσυχοι; Υπάρχουν,
Συνέχεια στην σελ. 4
ΕΣΤΙΑ
το νέο τεύχος
ΕΣΤΙΑΖΟ
ΕΣΤΙΑ
Ἡ πολιτική
τῶν πολέμων, καί ὄχι
ἡ «ἀκροδεξιά», εἶναι
ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή
τοῦ Σπύρου Β. Μπαζίνα*
ΠΡΙΝ ΑΠΟ χρόνια εἶχε ἀποκαλυφθεί
ὅτι οἱ συνεχεῖς μηνύσεις, πού ή και
τηγορούμενη πανίσχυρη διεθνής παραθρησκευτική ὀργάνωση είχε κάνει
στόν εἰσαγγελέα, εἶχαν ὑπαγορευθεί
ἀπό ἕνα γραφεῖο εἰδικῶν ὑποθέσε
ων στό ἐξωτερικό. Τα τελευταῖα χρόνια αὐτά τά γραφεία, πού κάνουν τό
ἄσπρο μαῦρο, οἱ «κλέφτες πού φωνάζουν γιά νά φοβηθεῖ ὁ νοικοκύ
ρης», κάνουν χρυσές δουλειές. Ἔτσι,
Συνέχεια στην σελ. 5