Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
- ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ESKMEPI
ΑΘΗΝΩΝ
Ἁγίων Ἀναργύρων
Δευτέρα
1 Ἰουλίου 2024
Σελήνη 25 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.06' - Δύσις 8.52'
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία μέ βορείους μετρίους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 36 β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αἰθρία μέ ἀνέμους νοτίους μετρίους. Θερμ. ἕως 35 β.
Λέ Πέν μακράν μέ νέα ἄνοδο
34% γιά τόν Εθνικό Συναγερμό
Αριθμ. φύλ. 42888
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Αὔξησε 2 μονάδες τήν δύναμή της μεταξύ ευρωεκλογῶν καί βουλευτικῶν, ἐνῶ τό ἀριστερό μέτωπο ἐναντίον της
ἄθροισε τά ποσοστά τῶν ἑταίρων του - Τρίτο το κόμμα Μακρόν - Στο κενό ὁ αἰφνιδιασμός του Γάλλου Προέδρου
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
ΠΡΟΣ ΤΗΝ κατάκτηση κυβερνητικής
πλειοψηφίας ὁδεύει το κόμμα τοῦ Ἐθνικοῦ
Συναγερμοῦ τῆς Μαρίν Λέ Πέν, τό ὁποῖο
ἐπιτυγχάνει ποσοστό 34%, ὅπως δείχνουν
τα exit poll τῶν χθεσινῶν ἐκλογῶν, αὐξάνοντας τήν δύναμή του κατά δύο εκατοστιαίες
μονάδες, σέ μιάν ἐκλογική αναμέτρηση μέ
τήν ὑψηλότερη συμμετοχή τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, πού ἤγγισε τό 70%. Ἡ προβολή τοῦ ἀποτελέσματος αὐτοῦ δεικνύει
ὅτι μπορεῖ νά κατακτήσει ἀπό 260 ἕως 310
ἕδρες στήν Εθνοσυνέλευση, μέ πολύ σου
βαρές πιθανότητες νά ὑπερβεῖ τό ὅριο τῶν
289 ἑδρῶν πού ἀπαιτοῦνται γιὰ αὐτοδυναμία. Να σημειωθεῖ ὅτι στην προηγουμένη
Εθνοσυνέλεση, ἡ δύναμις τοῦ κόμματος πεΑνδρουλάκης κατά
Δούκα: Θα κάνεις
το ΠΑΣΟΚ συνιστώσα
συμφερόντων
ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ προεκλογικῆς περιόδου
εἰσέρχεται τό ΠΑΣΟΚ, μετά τήν ἀνακοίνωση τοῦ Προέδρου κ. Νίκου Ανδρουλά· κη ὅτι οἱ ἐσωκομματικές κάλπες θά στη
θοῦν στίς 6 Ὀκτωβρίου. Οἱ δέ ἐπαναληπτικές, ἐφ' ὅσον χρειασθεῖ νά διεξαχθοῦν,
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἡ θερινή ἑορτή
τῶν παιδικῶν σταθμῶν
τῆς Ι.Μ. Νέας Ιωνίας
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
ριοριζόταν σε 88 ἕδρες. Την δεύτερη θέση
καταλαμβάνει το νέο Λαϊκό Μέτωπο τῶν
κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς μέ 29,1%, ποσοστό πού τοῦ ἐξασφαλίζει 115 ἕως 145 ἕδρες.
Τήν τρίτη θέση καταλαμβάνει το κόμμα τοῦ
Προέδρου Μακρόν μέ 21,5 % και προοπτική ἀποκτήσεως 90 ἕως 120 ἑδρῶν καί τήν
τετάρτη τό γκωλλικό Ρεπουμπλικανικό
Κόμμα με 10%.
Ἡ ἴδια ἡ Μαρίν Λε Πεν ἐκλέγεται
ἀπό τόν πρῶτο γύρο βουλευτής με 57,94%
στήν ἐκλογική περιφέρεια τοῦ Καλαί. Στίς
πρῶτες δηλώσεις της, ἐκάλεσε τούς Γάλ
λους να ψηφίσουν το κόμμα της στόν δεύτερο γύρο προκειμένου να κερδίσει τήν
ἀπόλυτη πλειοψηφία. Ἄν θέλουν οἱ Γάλλοι νά ἐπιλέξουν ἀσφάλεια, ἐλευθερία και
ἑνότητα, πρέπει να ψηφίσουν τον Εθνικό
- Ἡ Μαρίν Λέ Πεν μέ τόν ὑποψήφιο
Πρωθυπουργό του κόμματός της Ζορντάν
Μπαρντελλά
Συναγερμό πού ἐκφράζει ἀκριβῶς αὐτές
τίς προοπτικές, ἐτόνισε. Ιδιαιτέρως ὑπεγράμμισε ὅτι ἀναμένει τίς τοποθετήσεις
τῶν γκωλλικῶν Ρεπουμπλικανῶν ἐν ὄψει
τοῦ δευτέρου γύρου, καθώς ἤδη ὁ ἡγέτης
τους Ερίκ Σοτί ἔχει ταχθεῖ ἐκ τῶν προτέρων ὑπέρ τῆς συνεργασίας μαζί της. Όμως
ἄλλα στελέχη τοῦ κεντροδεξιοῦ κόμματος
ἔχουν ἀντιδράσει.
Επισημαίνεται ὅτι ἡ συμμετοχή τῶν που
λιτῶν στίς χθεσινές εκλογές ἦταν ἰδιαιτέρως ηυξημένη, καθώς οἱ ὀπαδοί τοῦ Ἐθνικοῦ Συναγερμοῦ συσπειρώθηκαν πρό τῆς
προσδοκίας τῆς ἐξουσίας. Ὅμως καί οἱ ὀπα
δοί του Προέδρου Μακρόν καί οἱ ψηφοφό
ροι τῆς Ἀριστερᾶς «παίζουν τό τελευταῖο
τους χαρτί» προσπαθῶντας νά ἀποτρέψουν
αὐτό πού ὀνομάζουν «ἄνοδο τῆς Ἀκροδε
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ἡ φιλία δέν εἶναι ἄχθος, εἶναι εὐλογία
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 31 χρόνια δημοσιογραφίας στήν Ἀθήνα, 37 ὅλα μαζί μέ τά
χρόνια τῆς Κομοτηνῆς, εἶχα πείσει
τόν ἑαυτό μου πώς τίποτε πιά δέν
μπορεῖ νά μοῦ προκαλέσει ἰδιαίτερη
ἔκπληξη καί νά μέ ἐντυπωσιάσει. Νότ
μιζα ὅτι τά εἶχα δεῖ ὅλα! Αλλά ἡ ζωή
εἶναι ἀπρόβλεπτη καί γι' αὐτό ἐνδιαφέρουσα, ὅπως λέει καμμιά φορά ὁ
Αντώνης Σαμαράς. Ἡ ἐπικαιρότητα
στα μέσα τῆς προηγούμενης έβδο
μάδας ἐπιφύλασσε μία έκπληξη πρώτου μεγέθους. Έκπληξη ἡ ὁποία ἐπικάθισε μέσα μου το Σαββατοκύρια- " Ο κ. Χάρης Δούκας
κο, ὅταν μακριά ἀπό τήν ἔνταση τῆς
δουλειάς συνειδητοποίησα τί ἀκριβῶς εἶχα ἀκούσει. Ἀναφέρομαι στόν ὁρισμό της φιλίας, όπως τόν
ἔδωσε ὁ νέος δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Ὅταν κλήθηκε στην διάρκεια τηλεοπτικής συνε
ντεύξεώς του να σχολιάσει τό γεγονός ὅτι μέ τήν
ἀπόφασή του να διεκδικήσει τήν προεδρία τοῦ ΠΑΣΟΚ διαταράσσει τήν φιλία του μέ τόν πρόεδρό του
Νίκο Ανδρουλάκη, ὁ κύριος Δούκας εἶπε κάτι άδιανόητο: Δήλωσε ὅτι «ή φιλία δέν εἶναι οὔτε δουλεία
οὔτε ἰδιοκτησία». Περιέγραψε δηλαδή ἕνα ἀνθρώπινο συναίσθημα μέ οἰκονομικούς όρους! Αλλά ἡ
φιλία δέν ἀποτιμᾶται σε μονάδες μέτρησης. Ἀποτιμᾶται σέ ἄλλα πράγματα. Πράγματα πού ὀνομάζονται ἀγάπη, κατανόηση, διάρκεια,
ἰσοτιμία, συγκατάβαση, υποχώρηση,
αὐταπάρνηση, ὑπομονή, ἐμπιστοσύ
νη, δοτικότητα, στήριξη ἀφοσίωση.
Αὐτά εἶναι μερικά ἀπό τά χαρακτηρι
στικά τῆς φιλίας. Όχι τό πούλημα σε
ἕναν ἄνθρωπο πού σέ τίμησε καί δοκιμάζεται τώρα. Αλλά ἐσύ στήν πρώτη δοκιμασία του τόν ἀδειάζεις. Αὐτό
δέν εἶναι φιλία. Ήταν ὑπολογισμός.
Ἄν εἶσαι πραγματικός φίλος, τότε
ἀκόμα καί λάθος ἄν εἶναι ὁ φίλος σου
εἶσαι ὁ τελευταῖος πού θά τόν σταυρώσεις δημοσίως. Ὄχι ὁ πρῶτος!
Ἔχω κάνει καμμιά δεκαριά φίλους σέ ὅλη μου τή
ζωή. Μεγαλώσαμε μαζί ἀπό τά παιδικά μας χρόνια,
ἀπό τά φοιτητικά μας χρόνια, ἀπό τά δημοσιογραφι
κά μας χρόνια. Αὐτό πού ἔμαθα κατ'αρχάς εἶναι ὅτι
ὁ φίλος χαίρεται μέ τήν χαρά τοῦ φίλου, ἐκεῖ κρίνεται πρῶτα καί πάνω ἀπ' ὅλα ἡ φιλία. Ὅταν δέν ζηλεύει τό ψήλωμά σου. Αλλά ταυτόχρονα ἔμαθα ὅτι ὁ
φίλος στέκεται καί στά δύσκολά σου. Ὅταν οἱ ἄλλοι
σε λοξοκοιτάνε. Ἔχω ἀρκετούς φίλους ἀπό ὅλα τά
κόμματα, ἐπειδή ποτέ δέν τούς ἐγκατέλειψα ὅταν
ἔχασαν τό ἀξίωμά τους. Θεωροῦσα χρέος μου νά
εἶμαι ἐκεῖ ὅταν ἡ κερκίδα ἦταν πιά ἄδεια. Εἰδικῶς
Συνέχεια στην σελ. 3
ξιᾶς». Πρόκειται γιά μιά ἀπέλπιδα προσπάθεια, καθώς ἀπό τίς ευρωεκλογές του 1984
τά κόμματα τῆς γαλλικῆς ταυτοτικῆς Δεξιᾶς
παρουσιάζουν μιά συνεχῆ ἄνοδο, πού τά
ἔχει φέρει τουλάχιστον δύο φορές στο και
τώφλι του Μεγάρου τῶν Ηλυσίων. Σέ αὐτές
τίς ἐκλογές βεβαίως δέν ἐκρίθη ὁ Πρόε
δρος, ἀλλά ἡ συγκρότησις τῆς Βουλῆς, ἡ
ὁποία ἀριθμεῖ 577 μέλη. Οἱ βουλευτές ἐκλέγονται σέ ἰσάριθμες μονοεδρικές περιφέρειες, κάθε μία ἀπό τίς ὁποῖες ἀριθμεῖ περίπου 115.000 ψηφοφόρους. Γιά νά ἐκλεγεῖ κάποιος ἀπό τόν πρώτο γύρο θα πρέπει
να συγκεντρώσει ποσοστό 25% ἐπί τῶν ψηφισάντων. Διαφορετικά, στον δεύτερο γύ
ρο περνᾶνε οἱ δύο πρῶτοι, ἀλλά καί ὅσοι
ἐκ τῶν ὑποψηφίων ἔχουν συγκεντρώσει
Συνέχεια στην σελ. 5
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ὁ Ράμα ἀπογράφει
τους Σκοπιανούς
ὡς «Μακεδόνες» (σελ. 3)
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΕΙΣΒΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΝΑ ΕΠΟΣ
Την Κυριακή 07/07
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ 1974
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
<
ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗΣ
ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑΣ
KYRIE 1974
ΚΩΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
<>
Makers An
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ποιός εἶπε ὅτι τό τριφύλλι ἔχει μόνο τρία φύλλα
καί ὅποιος βρεῖ κάποιο με τέσσερα πρέπει να θεω
ρεῖται ἐξαιρετικά τυχερός; Ὁ Ἰάπωνας Yoshiharu
Watanabe πρέπει να αἰσθάνεται ὑπερτυχερός, και
θώς ἔσπασε το ρεκόρ Γκίννεςς γιά τό τριφύλλι, περ
τυχαίνοντας να καλλιεργήσει ένα μέ 63 φύλλα! Τό
προηγούμενο ρεκόρ κατεῖχε και πάλι ἕνας Ιάπωνας,
ὁ Shigeo Obara, πού εἶχε καλλιεργήσει ένα τριφύλ
λι μέ 56 φύλλα. Ὁ Watanabe άρχισε να μαζεύει πεντάφυλλα, εξάφυλλα, ἀκόμη καί επτάφυλλα τριφύλλια πού εὕρισκε σε ορυζώνες και πάρκα καί τά
μεταφύτευε στον κῆπο.
• Οι διαδηλώσεις κατά τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁρίου
συνταξιοδοτήσεως δέν πρέπει νά ἀπασχολοῦν κἄν
την Mariam Todd ἀπό τό Νιου Τζέρσεϋ τῶν ΗΠΑ.
Καί αὐτό διότι ἔχει ἐπιλέξει, ἄν καί εἶναι 100 ἐτῶν,
να συνεχίσει νὰ ἐργάζεται ὄχι μιά, ὄχι δύο, αλλά
ἕξι ἡμέρες τήν ἑβδομάδα στο εργοστάσιο ἐπίπλων
τῆς οἰκογενείας της! Η αιωνόβια Todd ἀντλεῖ τήν
δύναμή της ἀπό τήν σταθερή ρουτίνα τῆς ζωή της,
εἰδικά σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν διατροφή της. Εἶναι ἀφοσιωμένη στην επιχείρησή της, κάτι τό ὁποῖο ἔμαθε
δίπλα στην μητέρα της. Παραδέχεται ὅτι ὅταν δέν
ἐργάζεται αἰσθάνεται ενοχές καί δέν μπορεῖ νά καταλάβει ἐκείνους πού λένε ὅτι θέλουν νά βγοῦν στήν
σύνταξη καί να καθίσουν μέσα στο σπίτι.
Καρφιά Τσίπρα κατά
Κασσελάκη μέ ὁμιλία σέ
ἰδιωτικό ΑΕΙ τῆς Τουρκίας
Δέν ἔχει τέλος ἡ ἐσωκομματική σύγκρουσις στον ΣΥΡΙΖΑ, πού πλέον ἔχει ἀναχθεῖ σέ ἐμφύλιο πόλεμο μετ
ταξύ δύο στρατοπέδων, αὐτῶν τῶν κ.κ. Κασσελάκη καί
Τσίπρα. Οἱ σχέσεις τοῦ νῦν καί τοῦ τέως Προέδρου τοῦ
κόμματος εὑρίσκονται στο ναδίρ μέ ἀλληλοκατηγορί
ες γιά χυδαιότητα καί ὑπονόμευση. Ἡ κλιμάκωσις τῆς
Συνέχεια στην σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Πύρινο μέτωπο στην
Αττική ἀπό τήν Κερατέα
ἕως τήν Σταμάτα
ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ φωτιές ξέσπασαν χθές στην βόρεια
καί ἀνατολική Αττική κατακαίγοντας τά πάντα στό πέρασμά τους καί ἀφήνοντας πίσω τους ἕναν νεκρό, ἀπό
καρδιακή προσβολή. Επίσης συνελήφθησαν τρεῖς
ἐμπρηστές, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἀλλοδαπός καί
εἶχε συλληφθεῖ γιά τόν ἴδιο λόγο στις 16 Ιουνίου ἀλλά
Συνέχεια στην σελ. 4
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Περιμένοντας τις φονικές πυρκαϊές...
ροσβέστες. Τούς ἔλεγαν «ταβλαδόρους», οι περισσότεροι
πίστευαν ὅτι τό ἐπάγγελμα
τοῦ πυροσβέστη ἀκολουθοῦσε τό σλόγκαν του Μίμη
Φωτόπουλου «καί νά... κάτ
ανάθεσαι».
Νά λοιπόν πού ἀρχίσαμε να συνηθίζουμε καί τίς
φωτιές. Ἐμεῖς, οι κάπως μετ
γαλύτεροι, προσπαθοῦμε
να θυμηθοῦμε στα δικά μας
νεανικά χρόνια ἀνάλογες και
ταστάσεις. Δέν θυμόμαστε.
Μᾶς ἔρχεται στο νοῦ ἡ ἀπο Καί εἶναι ἀλήθεια ότι στο
ψη πού ἐπικρατούσε τότε Πυροσβεστικό Σῶμα ἐπιστην κοινωνία γιά τούς πυ κρατοῦσαν συνθήκες πολύ
διαφορετικές ἀπό τίς σημε
ρινές. Καί ἐγώ ὁ ἴδιος όταν
περνοῦσα ἀπό τόν σταθε
μό τῆς Πυροσβεστικῆς ὑπη
ρεσίας στην οδό Φίλωνος,
στον Πειραιᾶ, ἔβλεπα στο
ὑπόστεγο τό χαρακτηρι
στικό τραπεζάκι μέ τό τάβλι καί κάποιους πυροσβέ
στες ἐν στολῇ νά παίζουν
το ταβλάκι τους. Συνήθως
τούς ἀπασχολοῦσαν πυρκαϊές σε σπίτια ή επιχειρήσεις. Βλέπεις, τότε δέν είχα
με τήν «κλιματική αλλαγή». Ἀπό τήν ἄλλη μεριά,
μου φαίνεται πολύ δύσκολο
νὰ ἀποδεχθῶ ὅτι ὅλες αυτές
οι καταστροφικές πυρκαϊές
Συνέχεια στην σελ. 4
ΕΣΤΙΑ
το νέο τεύχος
ΕΣΤΙΑΖΟ
ΕΣΤΙΑ
Ασυλίες και βάσανοι
τοῦ Κώστα Κόλμερ
ΔΙΑ ΜΙΑΝ εἰσέτι φοράν, ἔγραψε ή
«Εστία» (2.6.24), «νομοθετεῖται τό
ἀκαταδίωκτο τῶν τραπεζιτῶν, γιά
“κουρέματα” δανείων καί τοῦ Τα
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ὅταν ἐκποιεῖ δημοσία περιουσία ἀντί πινακίου φακής, πού, ἐν
ἀντιθέτῳ ἀποδείξει, θά ἐπέσυραν
ποινές ἐπί ἀπιστίᾳ εἰς βαθμόν και
κουργήματος κι ἄνω τῶν δέκα ἐτῶν
φυλακίσεις».
Μάλιστα, ἡ ἐνδεχομένη δικαστι
κή διερεύνηση τῆς καταχρήσεως
ἔχει ἀνάγκη προηγουμένης ἀδείας
τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, γνωστού
ὑποκαταστήματος ἐν Ἑλλάδι τῆς
Συνέχεια στην σελ. 2