Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15143
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Τακ. Γραφεία
K.T.A
Αριθμός Άδειας
RASTON
ΜΕΡΙΔΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9 772529029121
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Παπαθανάσης:
Στο ΕΣΠΑ τα έργα
διευθέτησης στο Ρέμα
Σαπφούς σε Μαρούσι
και Κηφισιά
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης,
ανακοινώνει την ένταξη των έργων διευθέτη
σης του ρέματος Σαπφούς στο πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», του
ΕΣΠΑ 2021-2027, με δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής.
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα
27.057.700 ευρώ και αφορά έργα διευθέτησης
στο ρέμα Σαπφούς που καλύπτουν το τμήμα
του από τα όρια των Δήμων Αμαρουσίου και
Κηφισιάς έως την είσοδο στον αγωγό διέλευ
σης της Αττικής Οδού.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει κατασκευή τεχνικών σε διασταυρώσεις με οδούς, διευθέτηση
με διαμόρφωση τραπεζοειδούς διατομής με
χρήση επένδυσης με συρματοκιβώτια, έργα
αντιστήριξης, στηθαία ασφαλείας και έργα
προσαρμογής της εκβολής υφιστάμενων
έργων αποχέτευσης ομβρίων που εκβάλουν
στο ρέμα σε διάφορες θέσεις.
Η σχετική πράξη ένταξης εκδόθηκε από την
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης,
τόνισε: «Όπως είχαμε δεσμευθεί στην τοπική
κοινωνία και την Αυτοδιοίκηση, προχωρούμε
στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής για τους Δήμους της Βόρειας Αθήνας,
συνολικά για την Αττική. Παρεμβάσεις όπως
αυτή, συμβάλλουν στη θωράκιση της χώρας
απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής
κρίσης και βελτιώνουν ευρύτερα την καθημε
ρινότητα των πολιτών. Παράλληλα, αποτελούν
ακόμα μια απόδειξη του πως μεταφράζεται
στην πράξη το "δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ”
από τους ευρωπαϊκούς πόρους που αυτή η
Κυβέρνηση εξασφάλισε για τον τόπο. Συνεχί
ζουμε αταλάντευτα στο δρόμο της βελτίωσης
των υποδομών, της βιώσιμης ανάπτυξης και
των μεταρρυθμίσεων, της δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας, προς όφελος της οικονομί
ας και της κοινωνίας».
Αυστηροποιείται το ποινολόγιο για
τους κατόχους οχημάτων που τα έχουν
θέσει σε ακινησία αλλά τα κυκλοφορούν
υστηροποιείται το ποινολόγιο
για τους κατόχους οχημάτων
που τα έχουν θέσει σε ακινησία
αλλά τα κυκλοφορούν, καθώς με τη νέα
ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών
θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά
πρόστιμα που φθάνουν τα 30.000 ευρώ
και με αφαίρεση διπλώματος οδήγησης
για τρία έτη.
Μάλιστα για τον εντοπισμό των παραβατών ενεργοποιούνται ηλεκτρονικές
διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ με άντληση
στοιχείων από τους παραχωρησιούχους
αυτοκινητοδρόμων καθώς και εξοπλι
σμός των οργάνων ελέγχου με ειδικές
κινητές συσκευές που θα σκανάρουν
τις πινακίδες των οχημάτων.
Ειδικότερα η σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή
ορίζει τα εξής:
- Αυτοκίνητο όχημα για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε
αιτία. Για όχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο
ελέγχων, είτε διερχόμενο, είτε σταθμευ
μένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό
το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική
δήλωση ακινησίας, αίρεται αυτοδικαίως
η ακινησία και επιβάλλεται από την
ΑΑΔΕ πέραν των τελών κυκλοφορί
ας και του προστίμου μη καταβολής
αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με
10.000 ευρώ. Το διοικητικό πρόστιμο
επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο
του οχήματος και, σε περίπτωση συνιδι
οκτητών, στον συνιδιοκτήτη που αρχικά
υπέβαλε το αίτημα θέσης του οχήματος
σε ακινησία. Το διοικητικό πρόστιμο
αποτελεί στο σύνολό του δημόσιο έσοδο,
βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα
με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων από την ΑΑΔΕ.
- Σε περίπτωση υποτροπής, το διοικητικό πρόστιμο τριπλασιάζεται και, με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου, αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης
του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.
Η υποτροπή συνίσταται στην εκ νέου
διάπραξη της παράβασης από τον ίδιο
ιδιοκτήτη ή κάτοχο, εντός πενταετίας
από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστί
μου, για το ίδιο όχημα. Το πρόστιμο
επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε και κατά
της πράξης επιβολής του προστίμου
της παρούσας επιτρέπεται η άσκηση
προσφυγής σύμφωνα με τον Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας. Για την αφαίρεση του διπλώματος ενημερώνεται
η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
- Ως αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου
όργανα ορίζονται οι φορολογικές και
τελωνειακές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Ο
έλεγχος δύναται να διενεργείται κατόπιν
έκδοσης εντολής ελέγχου ή κατόπιν
ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την
ΑΑΔΕ με άντληση στοιχείων από τους
παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρό
μων. Τα όργανα ελέγχου δύνανται να
εντοπίζουν οχήματα που, ενώ έχουν
δηλωθεί σε ακινησία, ανευρίσκονται να
κυκλοφορούν ή να έχουν κυκλοφορή
σει, μέσω ειδικής εφαρμογής κινητών
συσκευών για τη σάρωση πινακίδων.
Παράλληλα το νομοσχέδιο προβλέπει
ότι σε κατάσταση οριστικής αδράνειας
περιέρχονται αυτοδικαίως οχήματα παλαιότητας άνω 40 ετών για τα οποία είτε
ο ιδιοκτήτης δεν προβαίνει σε ενέργειες
επικαιροποίησης εντός τριμήνου από
την σχετική ειδοποίηση είτε ανήκουν
σε θανόντες που για το διάστημα των τε
λευταίων 15 ετών δεν είναι σωρευτικώς
τακτοποιημένα, ως προς την καταβολή
των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας ή χρήσης ή, όταν προβλέπεται,
ως προς την ετήσια αναθεώρηση της
άδειας κυκλοφορίας τους, την υποχρέωση ασφάλισης και τη διενέργεια
ελέγχου Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου
Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.).
Η αυτοδίκαιη περιέλευση σε κατάσταση
οριστικής αδράνειας πραγματοποιείται
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των ιδιοκτητών, συνιδιοκτητών ή κατόχων, εάν
το όχημα δεν εμφανίζεται στις φορολογικές δηλώσεις τους τα προηγούμενα 5
φορολογικά έτη.
Επίσης οχήματα τα οποία εντοπίζονται
σε κατάσταση προσωρινής αδράνει
ας σε περισσότερες από 3 διαδοχικές
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, περιέρχονται κατά την τέταρτη διασταύρωση
αυτοδικαίως σε κατάσταση οριστικής
αδράνειας.
Για τα οχήματα που τίθενται σε κατάσταση οριστικής αδράνειας ή διαγράφονται δεν επιβάλλονται τέλη κυκλο04
φορίας που αντιστοιχούν στη χρονική
περίοδο κατά την οποία περιήλθαν σε
κατάσταση οριστικής αδράνειας, καθώς
και τέλη κυκλοφορίας επόμενων ετών,
παρέλκει η υποχρέωση διενέργειας
ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. και ασφάλισης και
δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους.
Εάν καταληφθεί σε κυκλοφορία όχημα
που βρίσκεται σε οριστική αδράνεια ή
έχει διαγραφεί επιβάλλεται στον ίδιοκτήτη ή στον κάτοχό τους διοικητικό
πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, καθώς
και τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα για το έτος εντοπισμού.
Επαναφορά σε κυκλοφορία οχήματος
που έχει περιέλθει σε οριστική αδρά
νεια, είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με την έκδοση παράβολου
ύψους 150 ευρώ και κατόπιν τεκμηρι
ωμένης αίτησης προς τη Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών της
οικείας Περιφέρειας ή τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
οι οποίες παρέχουν τη σχετική έγκριση
ή απορρίπτουν την αίτηση. Η επαναφορά συνεπάγεται όλες τις φορολογικές,
ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις
σε σχέση με το όχημα για το έτος επαναφοράς και εφεξής.