Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γυναικεία ρούχα

Γυναι-

BLACK

 2510 222288
ΣΔΣΑΡΣΗ 12 ΙΟΤΝΙΟΤ 2024– Απόδνζηο ηνπ Πάζρα, Ολνπθξίνπ νζ., Πέηπξνπ ελ Άζσ - Αλατ: 06:02 - Γύσε: 20:48 - Αρηζ.Φύιιοσ: 20.704

Ψευίδοσλ οη εργαδόκελοη
ηε ΓΔΤΑΚ

Γηα ηελ πηάηζα ησλ ηαμί ζηελ πιαηεία Καπλεξγάηε

Πξαγκαηνπνηνύληαη ζήκεξα από ην πξσί σο ην
κεζεκέξη ζηε ΓΔΤΑΚ (θηίξην Λνξλη) εθινγέο γηα ην
ζσκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ. Τπάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθά ςεθνδέιηηα, γεγνλόο πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλν. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο έρνπλ 90
πεξίπνπ εξγαδόκελνη ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο.

Αλαβοιή τοσ υεστηβάι
Wood Water Wild

Γελ ζα γίλεη νύηε θέηνο ην θεζηηβάι ηεο Παιηάο
Καβάιαο, ην γλσζηό καο Wood Water Wild. Οη ιόγνη ιέγεηαη όηη είλαη νηθνλνκηθνί θη έρνπλ ζρέζε θαη
κε ηελ θαηάξγεζε ηεο Γεκσθέιεηαο. Θπκίδνπκε όηη
ε πξώελ δεκνηηθή επηρείξεζε ην είρε αλαιάβεη θαη
ην δηνξγάλσλε κε επηηπρία. Σν θεζηηβάι δελ έγηλε
πέξζη επεηδή κεηαηέζεθε γηα ην ηέινο ηνπ Καινθαηξηνύ αιιά δπζηπρώο ζπλέπεζε κε ηηο ππξθαγηέο
ζηνλ Έβξν θαη αιινύ.

Γηα το περίπτερο
στελ παραιία
δελ ελδηαθέξζεθε θαλείο - Σελ.3η

Μεηά από κηα εμαληιεηηθή ζπδήηεζε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
΢πκβνπιίνπ Καβάιαο ην
απόγεπκα ηεο Γεπηέξαο,
απνζύξζεθε γηα λα εμεηαζηεί από ηελ αξρή ην
κέιινλ ηεο πηάηζαο ησλ
ηαμί ζηελ πιαηεία Καπλεξγάηε. Όπσο θαίλεηαη ζα εμεηαζηεί ε πξόηαζε ηνπ ζσκαηείνπ ησλ
ηαμί, απηή πνπ ηόζν θαηξό
απνξξίπηνληαλ. Έγηλε
πην αλαιπηηθά γλσζηή, ε
δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ αιιάδνληαο ζηάζε δείρλεη
λα ηελ απνδέρεηαη αθνύ
ζεσξεί όηη είλαη πινπνηήζηκε.

Σα απηνθίλεηα ηαμί ζα
ζηαζκεύνπλ ζηελ πηάηζα
πνπ ζα είλαη κπξνζηά από ην θηίξην ηνπ ΟΣΔ. Δληόο ηνπ Γεκνηηθνύ Κήπνπ. Θα βγαίλνπλ ζηελ
νδό Βεληδέινπ δίπια από
ην πεξίπηεξν (ζήκεξα
΢νθνιαηνπσιείν). Δίλαη
κηα πξόηαζε πνπ ηζρύεη
από ην 2018, ζύκθσλα κε
ηελ νπνία ε πηάηζα κέλεη
ζηε ζέζε ηεο πεξίπνπ αιιά έρεη δπλαηόηεηα λα
εμππεξεηεί ιηγόηεξα νρήκαηα ηαμί. Ωο 10 ην πνιύ.
Η νξηζηηθή απόθαζε ζα
παξζεί ζε ζπλάληεζε πνπ
ζα γίλεη ην επόκελν δηάζηεκα θαη ζηελ νπνία ζα

Ζ ψαροταβέρλα Εαυείρα
δεηεί λα εληάμεη ζην πξνζσπηθό ηεο εξγαδόκελνπο
ζηηο εμήο εηδηθόηεηεο:
Α) ΢εξβηηόξν κε πξνϋπεξεζία θαη θαιή γλώζε ηεο
αγγιηθήο γιώζζαο.
Β) Βνεζό ζεξβηηόξνπ κε πξνϋπεξεζία.
Θα εθηηκεζεί ε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.
Δπηθοηλωλία: 6944423886, Τπεύζπλνο: Υσξηλόο
Κσλ/λνο (Ώξεο επηθνηλσλίαο 11:00 – 14:00).

ζπκκεηέρνπλ επαγγεικαηίεο ηαμηηδήδεο, ζπλεξγάηεο ηνπο θαη νη εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ. Μαδί κε
λνκηθνύο. «Η ζπλάληεζε
ζα γίλεη απηέο ηηο κέξεο,
δελ έρνπκε πνιιά πεξηζώξηα ρξόλνπ» είπε ρζεο
ν Αληηδήκαξρνο Αιέμεο
Γνύιαο.
΢ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ
ζπδεηήζεθε θαη εγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία ε
ίδξπζε από ην Γήκν Κα-

βάιαο Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ. Πξώηνο πξόεδξνο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη
ν πξώελ Γήκαξρνο Κσζηήο ΢ηκηηζήο. Γηα ην ζέκα ηνπ Οξγαληζκνύ είρε
γίλεη ζπλάληεζε ηνπ θ.
Μνπξηάδε κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ
ηεο αληηπνιίηεπζεο. Δθπξόζσπνο ηεο ΠΟΔ ΟΣΑ
ήηαλ ζηε ζπλεδξίαζε δειώλνληαο ηελ αληίζεζε
ησλ εξγαδόκελσλ ζηελ
ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνύ.

Γηόρζωσε τοσ
προβιήκατος κεηά ηνλ
ηξαπκαηηζκό πεδήο
Αναλυηικό ρεπορηάζ ζελίδα 3η

Η εηαηξία ΒΙΚΡΔ ΑΔ, βηνηερλία θξεαηνζθεπαζκάησλ, κε
έδξα ηα Ακηζηαλά Καβάιαο, δεηά λα πξνζιάβεη γηα κόληκε εξγαζία άηνκα γηα ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαη γηα
ην ηκήκα ηεο απνζήθεο.
ΠΡΟΦΗΛ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ
•Ιθαλόηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πνιιώλ θαη
δηαθνξεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνξά ηνλ ρώξν ηεο
παξαγσγήο.
•Απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο.
•Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε.
•Τπεπζπλόηεηα/ αληίιεςε/νκαδηθόηεηα/ δηάζεζε γηα
ζπλεξγαζία.
•Θα εθηηκεζεί ην πηπρίν θξενπώιε, αθνξά ηε ζέζε ζην
ηκήκα ηεο παξαγσγήο.
ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΝΣΑΗ
•Ιθαλνπνηεηηθό παθέην απνδνρώλ
•΢ύγρξνλν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ
•Πξννπηηθή εμέιημεο
•΢πλερήο εθπαίδεπζε
Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα ζηείινπλ ην βηνγξαθηθό ηνπο ζεκείσκα ζην [email protected] ή λα ην πξνζθνκίζνπλ ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζην 7Ο ΥΙΛ. ΚΑΒΑΛΑ΢- ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΗ΢ κέρξη 15-6- 2024.

θπξία γηα θα
Πξνϋπόζεζ
από θαη πξ
αζθάιηζε
θ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα