Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γυναικεία ρούχα

Γυναι-

BLACK

 2510 222288
΢ΑΒΒΑΣΟ 8 ΙΟΤΝΙΟΤ 2024– Αλαθνκ. Λεη. Θενδψξνπ ΢ηξαηειάηνπ, Καιιηφπεο κάξηπξνο - Αναη: 06:03 - Γύζη: 20:45 - Απιθ.Φύλλος: 20.701

Ιήξη πποεκλογικήρ
εθζηξαηείαο κε πεξηνδεία
ζηελ Διεπζεξνχπνιε

΢ηε ιατθή ηεο Διεπζεξνχπνιεο ήηαλ ρζεο αξθεηνί
εθπξφζσπνη θνκκάησλ, κηιψληαο γηα απηά θαη ελ
φςεη ησλ απξηαλψλ επξσεθινγψλ. ΢ηε θσηνγξαθία
ην θιηκάθην ηνπ ηνπηθνχ ΠΑ΢ΟΚ. Αλεπηζήκσο ηα
θφκκαηα ζα είλαη θαη ζήκεξα ζηε ιατθή, ηνχηε ηελ
θνξά ηεο Καβάιαο.

Νέα διοίκηζη ζωμαηείος
εξγαδνκέλσλ ζην Ννζνθνκείν
Πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ιίγεο κέξεο εθινγηθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
Καβάιαο. ΢ην ζσκαηείν εθιέγεηαη λέα δηνίθεζε, ε
αθφινπζε: Πεηξάθε Καηεξίλα (πξψηε ζε ζηαπξνχο), Νηθνιαΐδεο Βαζίιεηνο, Γηαδθνπιίδνπ Όιγα,
Μαπξέαο Γεκήηξηνο, Καξαζαλάζε Παξαζθεπή,
Λεξίδεο Ισάλλεο, Υαηδερξήζηνο Παλαγηψηεο, Γαξιαγηάλλεο Νηθφιανο, Ισαλλίδεο Γεκήηξηνο. Φήθηζαλ πεξηζζφηεξνη απφ 500 εξγαδφκελνη. Απφ ηηο
εθινγέο εμειέγεζαλ 11 αληηπξφζσπνη ζηελ ΠΟΔΓΗΝ (νκνζπνλδία). Αληηπξφζσπνη ζην ηκήκα ηεο
ΑΓΔΓΤ εμειέγεζαλ 22.

Μεγάιεο ηαρχηεηεο ζηελ Ακεξηθαληθνχ Δξπζξνχ ΢ηαπξνχ

΢ε πιήξε ιεηηνπξγία είλαη
εδψ θαη ιίγεο εβδνκάδεο
έλα λέν ςεθηαθφ θσηνγξαθηθφ ξαληάξ ηεο Σξνραίαο Καβάιαο. Οη
έιεγρνη γίλνληαη θαζεκεξηλά ζηηο εηζφδνπο ηεο
πφιεο, ζην δξφκν πξνο ηε
Γξάκα, ζην Παιεφ θαη
φρη κφλν. Οη παξαβάηεο
ζε ζρέζε κε ηελ ηαρχηεηα
πνπ αλαπηχζζνπλ παξαβηάδνληαο ην φξην, είλαη
πάξα πνιινί. Όινη θαινχληαη εθ ησλ πζηέξσλ
ζην Σκήκα Σξνραίαο
φπνπ ηνπο γίλεηαη γλσζηή
ε παξάβαζε πξνθεηκέλνπ
λα πιεξψζνπλ ην πξνβιε-

πφκελν πξφζηηκν. ΢χκθσλα κε πιεξνθνξίεο
ζηελ αλαηνιηθή είζνδν
ηεο Καβάιαο, κπξνζηά
απφ ην «Αλζή Καξαγηάλλε», ην ξαληάξ εληφπηζε
νρήκαηα λα θηλνχληαη αθφκε θαη κε 100 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. Αθφκε ζπρλφηεξεο είλαη νη παξαβάζεηο ζην δξφκν ηνπ
Παιενχ, φπνπ επηπρψο νη
ηαρχηεηεο πέξαλ ηνπ νξίνπ είλαη κηθξφηεξεο. Σέινο ζην δξφκν απφ Καβάια πξνο Γξάκα νη νδεγνί
αδηαθνξψληαο γηα ην
φξην, αλαπηχζζνπλ ηαρχηεηεο θαη πάλσ απφ 100

Ζ ψαποηαβέπνα Εαθείπα
δεηεί λα εληάμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο εξγαδφκελνπο
ζηηο εμήο εηδηθφηεηεο:
Α) ΢εξβηηφξν κε πξνυπεξεζία θαη θαιή γλψζε ηεο
αγγιηθήο γιψζζαο.
Β) Βνεζφ ζεξβηηφξνπ κε πξνυπεξεζία.
Θα εθηηκεζεί ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
Δπικοινωνία: 6944423886, Τπεχζπλνο: Υσξηλφο
Κσλ/λνο (Ώξεο επηθνηλσλίαο 11:00 – 14:00).

ρηιηφκεηξα ηελ ψξα.
*Σν απφγεπκα ηεο Πέκπηεο ζην χςνο ηεο Ιρζπφζθαιαο δίθπθιν εμεηξάπε ηεο πνξείαο ηνπ
θαη αλεηξάπε. Σξαπκαηίζηεθε ζην πφδη ν επηβάηεο, ηξαπκαηίζηεθε θαη ν
νδεγφο. Μεηαθέξζεθαλ

ζην Ννζνθνκείν. Υζεο ην
πξσί ζε κηθξή ρξνληθή
απφζηαζε ην έλα κε ην
άιιν ζεκεηψζεθαλ ηξνραία πιηθψλ. Γίθπθιν κε
επηβαηηθφ ζηε Ραςάλε,
ΙΥ κε Σαμί ζηελ Δξπζξνχ
΢ηαπξνχ θαη πξηλ ηνλ
θφκβν ηνπ Φαιήξνπ.

Θάψανε ομππέλα ζηελ
παξαιία ηεο Καιακίηζαο!
Νπρηεξηλέο ψξεο ηεο Πέκπηεο άγλσζηνη θαη θαηά
ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ παξαιία ηεο Καιακίηζαο,
έβαιαλ θσηηά θαη έθαςαλ ηε βάζε νκπξέιαο. Καηαζηξέθνληαο ηελ ζπλνιηθά. Ο Γήκνο Καβάιαο είρε
βάιεη ηηο νκπξέιεο ιίγεο ψξεο λσξίηεξα.

Η εηαηξία ΒΙΚΡΔ ΑΔ, βηνηερλία θξεαηνζθεπαζκάησλ, κε
έδξα ηα Ακηζηαλά Καβάιαο, δεηά λα πξνζιάβεη γηα κφληκε εξγαζία άηνκα γηα ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαη γηα
ην ηκήκα ηεο απνζήθεο.
ΠΡΟΦΗΙ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ
•Ιθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πνιιψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνξά ηνλ ρψξν ηεο
παξαγσγήο.
•Απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο.
•Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε.
•Τπεπζπλφηεηα/ αληίιεςε/νκαδηθφηεηα/ δηάζεζε γηα
ζπλεξγαζία.
•Θα εθηηκεζεί ην πηπρίν θξενπψιε, αθνξά ηε ζέζε ζην
ηκήκα ηεο παξαγσγήο.
ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΝΣΑΗ
•Ιθαλνπνηεηηθφ παθέην απνδνρψλ
•΢χγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
•Πξννπηηθή εμέιημεο
•΢πλερήο εθπαίδεπζε
Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ζηείινπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα ζην [email protected] ή λα ην πξνζθνκίζνπλ ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζην 7Ο ΥΙΛ. ΚΑΒΑΛΑ΢- ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΗ΢ κέρξη 15-6- 2024.

θπξία γηα θα
Πξνυπφζεζ
απφ θαη πξ
αζθάιηζε
κ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα