Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Παράταξη «Σπάρτη Μπροστά»: «Κύριε
δήμαρχε από πού αντλεί αυτή
Locomondo και Anser
«αναστατώνουν» μες το
Φιέστα τίτλου και ανόδου
για τον Πανγυθεατικό
την εξουσία ο κ. Ρεστέμης;» σελ. 7 καλοκαίρι τη Βαμβακού > σελ. 11. Σήμερα Σάββατο στο Γύθειο > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 8 Ιουνίου 2024 | Έτος 27° | Αριθμός 6875 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Στην Αφρική εξωθούνται οι μεταγγίσεις πετρελαίου λόγω ασκήσεων του Ναυτικού
«Μεταναστεύουν» τα τάνκερ
του Λακωνικού Κόλπου
Αλλαγή δεδομένων αποκαλύπτει δημοσίευμα του Bloomberg
Σηκώνουν άγκυρα και σαλπάρουν από τη Λακωνία τα δεξαμενόπλοια, που τα τελευταία χρόνια
επιδίδονται σε ανεξέλεγκτες με
ταγγίσεις πετρελαίου εντός του
Λακωνικού Κόλπου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και διαξιφισμούς ακόμα και στη διεθνή
κοινότητα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκυρου Bloomberg,
οι διακινητές του ρωσικού πετρελαίου υποχρεώνονται στην
εξεύρεση νέας θαλάσσιας τοποθεσίας για τη μεταφόρτωση και
σίμων στη Μεσόγειο, μακριά από
την Ελλάδα και τη Λακωνία. Αιτία
οι διαρκείς ασκήσεις που διενεργεί τελευταία το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό εντός
Λακωνικού Κόλπου, με την ανανέωση των οδηγιών NAVTEX.
Είναι ένα εγχείρημα - όπως ισχυρίζεται το δημοσίευμα- να αποτραπεί η δραστηριότητα που
προβληματίζει έντονα τις ρυθμιαστικές αρχές, όσο και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις,
νους η διέλευση από την δε
σμευμένη θαλάσσια περιοχή στα
ανοιχτά των λακωνικών ακτών,
Ενώπιον αυτού του συνεχιζόμε
νου «μπλόκου», τα τάνκερ φαίΥπενθυμίζεται ότι η περιοχή δέ- νεται ότι εγκαταλείπουν τον
σμευσης από το ΠΝ, περιλαμβά- Λακωνικό Κόλπο και κινούνται
νει μέρος του χώρου όπου νοτιότερα, μεταφέροντας τις δραδιεξάγονται οι μεταγγίσεις πετρε-στηριότητές τους στις ακτές του
λαίων. Σύμφωνα με τη NAVTEX, Μαρόκου στη Βόρεια Αφρική,
απαγορεύεται στους ναυτιλλομέν
συνέχεια σελ. 8
Ο Θ. Καρούνος πρωτεργάτης προς τη δημιουργία του Μητρώου του Δημοσίου
Ο «Μίτος» ξετυλίχθηκε
με Λάκωνα συντελεστή
Ο ερευνητής του ΕΜΠ μιλάει στον «ΛΤ» για το σύστημα τομή στη Διοίκηση
Το «Μίτος» (ή ΜΙΤΟΣ-MITOS),
το επίσημο Μητρώο Διαδικασιών του Ελληνικού Δημοσίου
έλαβε ειδική αναγνώριση στα
Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημόσιου
Τομέα, ένα πανευρωπαϊκό
πρόγραμμα βραβείων για φορείς του Δημόσιου Τομέα, το
οποίο διοργανώνεται κάθε δύο
χρόνια -από το 2009 από το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΙΔΔ). Πρόκειται για ένα έργο που έχει
BOITOS
υλοποιηθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ),
φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο
Plakonikos.gr
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
άλλαξε τον τρόπο που πολίτες
και επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τη Δημόσια Διοίκηση,
προσφέροντας διαφάνεια και
ακρίβεια στην πληροφόρηση.
Η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Δημόστου Τομέα 2023-24
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Μάαστριχτ
της Ολλανδίας, με θέμα «Ενίσχυση της Καινοτομίας μέσω
της Μάθησης», και στόχο τη
βράβευση των πιο καινοτόμων
έργων που υποβάλλονται από
δημόσιες διοικήσεις στην Ευ
ρώπη.
συνέχεια σελ. 9-10
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
θωρακίζονται
«έξυπνα» 10 γέφυρες
στη Λακωνία
Στα «σκαριά»
ο ψηφιακός έλεγχος
υποδομών
Το σχέδιο σύμβασης με το Τε
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(ΤΕΕ) για την παρακολούθηση
50 γεφυρών στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου, εγκρίθηκε
από την Περιφερειακή Επι
τροπή. Το πρόγραμμα, για το
οποίο έγινε αναφορά και στην
πρόσφατη δράση «Roadshow» του ΤΕΕ στη Σπάρτη,
αποσκοπεί στην εξασφάλιση
της ασφάλειας και τον έγκαιρο
εντοπισμό πιθανών στατικών
προβλημάτων. Με την αξιο
ποίηση των νέων τεχνολογιών,
επιχειρείται η αξιολόγηση της
δομικής και λειτουργικής
επάρκειας των γεφυρών μέσω
τεχνολογίας Internet of Things
(101) και μάλιστα σε πραγματ
τικό χρόνο (real time).
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
και αναπληρωτής περιφερει
άρχης, Χρήστος Λαμπρόπουλος, δήλωσε: «Βασική μας
επιδίωξη είναι η εξασφάλιση
της ασφάλειας των κινουμέν
νων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και των χρηστών
των γεφυρών», ενώ τόνισε ότι
«δεν επιβαρύνεται οικονομικά
η Περιφέρεια, καθώς πρόκει
ται για ευρωπαϊκά χρήματα
που έχει εξασφαλίσει η κυ
Βέρνηση»,
Η συνεργασία με το ΤΕΕ,
όπως αναφέρεται, «αποτελεί
σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου
συστήματος παρακολούθησης,
το οποίο θα αξιοποιεί σύγχρο
νες τεχνολογίες για την ανά
λυση και την πρόβλεψη της
κατάστασης των γεφυρών».
Μέσω αυτής της πρωτοβου
λίας, η Περιφέρεια «επιδιώκει
να διασφαλίσει την ασφάλεια
και την αξιοπιστία των υποδο
μών της, προσφέροντας ένα
ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για τους πολίτες και τους
επισκέπτες της περιοχής».
συνέχεια σελ. 8
Σε είδα... σε ψηφίζω
της Ποτούλας Πασχαλίδη
> σελ. 3
Η ψήφος είναι όπλο
του Βαγγέλη Μητράκου
- > σελ. 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα