Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γυναικεία ρούχα

Γυναι-

BLACK

 2510 222288
ΠΑΡΑ΢ΘΔΤΖ 7 ΗΟΤΛΗΟΤ 2024– Θενδφηνπ Αγθχξαο, Εελατδνοκ., Παλαγή Κπαζηά νζίνπ - Αναη: 06:03 - Γύζη: 20:45 - Αριθ.Φύλλοσ: 20.701

΢ύγτσζη ζτεηικά
κε ηηο θάξηεο ΑκεΑ
γηα ηα Αζηηθά Ιεσθνξεία

΢πκπνιίηεο , άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, ππνρξεψζεθε ζε απνβίβαζε απφ Αζηηθφ ιεσθνξείν ρζεο ην
πξσί επεηδή ε θάξηα ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο πνπ
δηαζέηεη δελ ήηαλ ζεσξεκέλε γηα ην 2024. Γηακαξηπξήζεθε έληνλα θαη πξνο ηελ Πξσηλή θαη πξνο ην
ζχιινγν ΑκεΑ Λ. Θαβάιαο.
Σν πεξηζηαηηθφ πνπ δελ έπξεπε λα ζπκβεί, αλαδεηθλχεη ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη θη αθνξά ηα Αζηηθά ΘΣΔΙ φιεο ηεο Διιάδαο. Δλψ ην θξάηνο δίδεη
πξνζεζκία ζεψξεζεο ησλ θαξηψλ σο 31 Οθηψβξε
(κέρξη ηφηε ηζρχνπλ νη ζεσξήζεηο ηνπ 2023), ηα
ΘΣΔΙ δηαβάδνληαο ηνλ ίδην λφκν εθηηκνχλ φηη νη
θάξηεο έπξεπε λα ζεσξεζνχλ σο 31 Κάε. Πνιινί
νδεγνί ιεσθνξείσλ ζηελ Θαβάια -απφ ηελ 1ε Ηνπλίνπ θαη κεηά- δελ δέρνληαη απηέο κε ζεψξεζε ηνπ
2023. Άιινη ηηο δέρνληαη, πξνηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο λα ζεσξήζνπλ εθ
λένπ ηηο θάξηεο ηνπο. Αθφκε θη έηζη, είλαη άιιν
πξάγκα ε ζεψξεζε ή φρη κηαο θάξηαο θη άιιν πξάγκα λα ππνρξεψλεηο έλα άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο
λα θαηεβεί απφ ην ιεσθνξείν αθνχ ε θάξηα πνπ
δηαζέηεη ζεσξείο φηη δελ ηζρχεη. Πνιιά ΑκεΑ ζηελ
Θαβάια έρνπλ επηζθεθζεί ην Αζηηθφ ΘΣΔΙ θη έρνπλ
ζεσξήζεη ηελ θάξηα ηνπο γηα ην 2024.

Θέιεη λα δεκηνπξγήζεη ν Γήκνο Θαβάιαο

΢πλεδξηάδεη ην απφγεπκα
ηεο Γεπηέξαο κε 19 ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ην Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην Θαβάιαο. Αλ θαη έρεη
λα ζπλεδξηάζεη έλαλ πεξίπνπ κήλα, ηα ζέκαηα
είλαη ζρεηηθά ιίγα. Απφ
απηά μερσξίδεη ε πξφηαζε ίδξπζεο- δεκηνπξγίαο
Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ. Θα είλαη έλα λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γήκνπ
κε ηε κνξθή αλψλπκεο
εηαηξίαο. Κε κνλαδηθφ
κέηνρν ην Γήκν Θαβάιαο.
Ο νπνίνο δελ ζα επηρνξεγείηαη, ζα πξέπεη λα έρεη
έζνδα θαη λα είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνο θαη
βηψζηκνο.

ζέκαηα πνιενδνκηθά), κε
ην Δπηκειεηήξην Θαβάιαο, κε Τπνπξγεία θηι.
Κεηά ηελ απφθαζε πνπ
ζα ιάβεη (αλ ε εηζήγεζε
γίλεη δεθηή) ην Γεκνηηθφ
΢πκβνχιην θαη σο ηελ
Κηα πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ λα μαλαγίλεη επέιηθηνο, δπλαηφηεηα πνπ απψιεζε κε ηελ θαηάξγεζε ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο «Γεκσθέιεηα».
Δίλαη θάηη πνπ θάλνπλ ή
έθαλαλ ήδε θη άιινη Γήκνη. Γηα ηνλ ίδην ιφγν. Πην γλσζηφο είλαη ν Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο
ηνπ Γήκνπ Λέζηνπ, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη ήδε
κε ην Γήκν Θάζνπ (ζε

Ζ υαροηαβέρνα Εαθείρα
δεηεί λα εληάμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο εξγαδφκελνπο
ζηηο εμήο εηδηθφηεηεο:
Α) ΢εξβηηφξν κε πξνυπεξεζία θαη θαιή γλψζε ηεο
αγγιηθήο γιψζζαο.
Β) Βνεζφ ζεξβηηφξνπ κε πξνυπεξεζία.
Θα εθηηκεζεί ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
Δπικοινφνία: 6944423886, Τπεχζπλνο: Υσξηλφο
Θσλ/λνο (Ώξεο επηθνηλσλίαο 11:00 – 14:00).

ίδξπζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ
Οξγαληζκνχ κεζνιαβεί
κηα δηαδηθαζία 6 πεξίπνπ
κελψλ. Ίδην αλαπηπμηαθφ
νξγαληζκφ θέξνληαη λα
έρνπλ θαη Πεξηθέξεηεο
ηεο ρψξαο.

Θόβονηαι - κλαδεύονηαι δένηρα
θαη πάλσ απφ ηελ Παηδφπνιε

΢ε πιήξε εμέιημε ην έξγν δεκηνπξγίαο αληηππξηθήο
δψλεο γχξσ απφ ην Λνζνθνκείν. Πνιίηεο πνπ δελ
γλσξίδνπλ, είδαλ ηα θνκκέλα πεχθα ρζεο ην πξσί
θαη θάιεζαλ ηελ Αζηπλνκία! Λνκίδνληαο φηη πξφθεηηαη γηα θάηη παξάλνκν. Φπζηθά θαη δελ είλαη. Ζ παξέκβαζε ζπλνιηθά ζηελ πεξηνρή χςσκα
«Βαζηιάθε» γίλεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γαζαξρείνπ Θαβάιαο. Πνπ έρεη ξφιν επηβιέπνληα. Ζ
αληηππξηθή δψλε πέξημ ηεο πεξίθξαμεο ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα γίλεη ζε πνζνζηφ 100%. Γειαδή ζα απνκαθξπλζεί πιήξσο ε εχθιεθηε βηνκάδα. ΢ηε θσηνγξαθία θιάδεκα θαη θφςηκν δέληξσλ ζε κηα θνληηλή ηνπ
Λνζνθνκείνπ πεξηνρή, πάλσ απφ ηελ Παηδφπνιε.

Ζ εηαηξία ΒΗΘΡΔ ΑΔ, βηνηερλία θξεαηνζθεπαζκάησλ, κε
έδξα ηα Ακηζηαλά Θαβάιαο, δεηά λα πξνζιάβεη γηα κφληκε εξγαζία άηνκα γηα ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαη γηα
ην ηκήκα ηεο απνζήθεο.
ΠΡΟΦΗΙ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ
•Ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πνιιψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνξά ηνλ ρψξν ηεο
παξαγσγήο.
•Απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο.
•Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε.
•Τπεπζπλφηεηα/ αληίιεςε/νκαδηθφηεηα/ δηάζεζε γηα
ζπλεξγαζία.
•Θα εθηηκεζεί ην πηπρίν θξενπψιε, αθνξά ηε ζέζε ζην
ηκήκα ηεο παξαγσγήο.
ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΝΣΑΗ
•Ηθαλνπνηεηηθφ παθέην απνδνρψλ
•΢χγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
•Πξννπηηθή εμέιημεο
•΢πλερήο εθπαίδεπζε
Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ζηείινπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα ζην [email protected] ή λα ην πξνζθνκίζνπλ ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζην 7Ο ΥΗΙ. ΘΑΒΑΙΑ΢- ΔΙΔΤΘΔΡΟΤΠΟΙΖ΢ κέρξη 15-6- 2024.

θπξία γηα θα
Πξνυπφζεζ
απφ θαη πξ
αζθάιηζε
κ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα