Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15135
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ,
Τακ. Γραφείο
Κ.Τ.Α.
Αριθμός λόγιος
SUPH ZIRE
EAGTON
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9 772529
029145
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
ΕΦΚΑ:
Κλειστές όλες
οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες
από τις 7-10 Ιουνίου
Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ θα είναι κλειστές στις 7 -10 Ιουνίου,
σύμφωνα με ανακοίνωση του ασφαλιστι
κού υπερ - φορέα.
Με τη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι,
λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης
υποδομών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη
σης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024, από ώρα 15:00
έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και
ώρα 15:00, όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσί
ες του e-ΕΦΚΑ που παρέχονται από την
ΗΔΙΚΑ.
Μεταξύ των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι
οποίες δεν θα λειτουργήσουν είναι η διασύνδεση με το Μητρώο του ΑΜΚΑ.
Επίσης, δεν θα λειτουργήσουν οι εξής
υπηρεσίες:
Διασύνδεση με το Μητρώο του ΑΜΚΑ,
Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ – ΤΕΚΑ,
Συνοπτικό και Αναλυτικό Ασφαλιστικό
Ιστορικό (ΑΤΛΑΣ),
Εισφορές Μη Μισθωτών,
Έσοδα Ασφάλισης ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών,
ΕΤΕΑΕΠ και ΤΕΚΑ,
Οφειλές Μη Μισθωτών και έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας,
Αίτηση Εγγραφής, Μεταβολής, Διαγραφής
Ασφάλισης Μη Μισθωτών,
Ατομικά Στοιχεία,
Βεβαίωση Εισφορών, Βεβαίωση Προϋπηρεσίας ΑΣΕΠ Μη Μισθωτών,
Έλεγχος και Ενημέρωση Ασφαλιστικής
Ικανότητας (πλην της αναζήτησης ασφαλιστικής ικανότητας που χρησιμοποιείται
από Νοσοκομεία, Ηλεκτρονική Συνταγο
γράφηση) δεν θα είναι διαθέσιμες κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα.
ΕΦΚΑ
Ο Προσωπικός Αριθμός
έρχεται τέλος καλοκαιριού
ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ
| το κυβερνητικό πλαίσιο για την
απλοποίηση της καθημερινότητας των πολιτών και την εξάλει
ψη της γραφειοκρατίας, βρίσκεται
στην τελική ευθεία ο Προσωπικός
Αριθμός (Π.Α.) του πολίτη, ο οποίος
θα τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος του
φετινού καλοκαιριού.
Πρόκειται για ένα εργαλείο-τομή
στη ζωή των πολιτών, το οποίο θα
διευκολύνει τις συναλλαγές τους με
τους φορείς του δημόσιου τομέα,
καθώς θα είναι ο μοναδικός αριθμός
που θα χρειάζεται να γνωρίζουν και
να θυμούνται. Ετσι, πλέον δεν θα
χρειάζεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή ο Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ) ή ο αριθμός αστυνομικής
ταυτότητας κ.λπ., αλλά θα πρέπει
κάθε πολίτης να θυμάται απλώς έναν
και μοναδικό αριθμό, τον Προσωπικό
Αριθμό του.
Ο Π.Α. θα είναι ο μοναδικός αριθμός που θα ταυτοποιεί τους πολίτες
απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες
και θα χρησιμοποιείται σε όλες τις
ηλεκτρονικές και φυσικές - προσωπικές συναλλαγές τους με το
Δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι ο Π.Α.
έχει νομοθετηθεί από το 2020 (νόμος
4727/2020 περί ψηφιακής διακυβέρνησης), με στόχο να βάλει τέλος στη
διαδικασία προσκόμισης εγγράφων
και πιστοποιητικών στις δημόσιες
υπηρεσίες, ακόμα και για τις απλές
διεργασίες, ενώ παράλληλα αναχαιτίζει τη γραφειοκρατία.
Ακόμη, ο Π.Α. θα είναι υποχρεω
τικός για τις συναλλαγές με τους
φορείς του Δημοσίου και θα αποτελεί στοιχείο επαλήθευσης του κάθε
πολίτη. Επίσης, οι γονείς, πέρα από
την έκδοση του προσωπικού τους
Π.Α., υποχρεούνται να μεριμνήσουν
και για την έκδοση Π.Α. στα ανήλικα
προστατευόμενα μέλη τους (παιδιά
κ.λπ.).
Οταν ο πολίτης επισκεφτεί οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία όπως την
Εφορία (ΔΟΥ), τον Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),
μία από τις 7 Αποκεντρωμένες Δι
οικήσεις, μία από τις 13 Περιφέρει
ες ή έναν από τους 332 Δήμους της
χώρας θα χρειάζεται να δίνει μόνο
τον Π.Α., χωρίς κατά περίπτωση να
απαιτείται να θυμάται τον ΑΦΜ, τον
ΑΜΚΑ κ.λπ. Επίσης, οι πολίτες όταν
επισκέπτονται κάποιον γιατρό θα
δίνουν τον Π.Α. και εκείνος θα εντο
πίζει τον ΑΜΚΑ του προκειμένου
να του συνταγογραφήσει φάρμακα,
να εκδώσει παραπεμπτικό για εξε
τάσεις ή εισιτήριο για νοσηλεία σε
νοσοκομείο.
Ουσιαστικά, ο Π.Α. θα καλύψει
όλους τους άλλους αριθμούς που
χρησιμοποιούνται στην καθημερι
νότητα (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.λπ.), χωρίς
ωστόσο να καταργεί τον ΑΦΜ που
έχουν περίπου 9 εκατομμύρια φορολογούμενοι, καθώς θα αποτελεί τον
βασικό πυλώνα του Π.Α.
Στο πλαίσιο αυτό, συντάχθηκε από
τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου,
Προεδρικό Διάταγμα με τον τίτλο
«Διαδικασία έκδοσης και χορήγησης
του Π.Α. Μέτρα και εγγυήσεις για
την προστασία δεδομένων προσωπι
κού χαρακτήρα». Προηγουμένως, η
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε εκδώσει
σχετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση του Π.Α.
Ο Π.Α. θα αποτελείται από 12 αλφαβητικά στοιχεία, εκ των οποίων
τουλάχιστον τα 9 θα είναι αριθμητικά.
Για τον σχηματισμό του θα χρησιμοποιούνται 3 αλφαβητικά στοιχεία
(γράμματα) και στη συνέχεια οι 9
αριθμοί του ΑΦΜ.
Οι αριθμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι από το ο έως το 9
και τα αλφαβητικά στοιχεία θα είναι
κεφαλαία γράμματα του ελληνικού
αλφαβήτου, τα οποία όμως είναι
ομόγραφα στο λατινικό αλφάβητο.
Δηλαδή δεν θα μπορεί να είναι τα
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου,
π.χ., Γ, Ξ, Ω κ.λπ.
Για κάθε πολίτη ο Π.Α. θα εκδίδεται
μόνο μία φορά, θα είναι μοναδικός
και δεν θα μεταβάλλεται κατά τη
διάρκεια της ζωής του. Ακόμη, θα
εκδίδεται και θα χορηγείται υποχρε
ωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που
δικαιούται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και θα
απενεργοποιείται μετά τον θάνατο ή
την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού
προσώπου.
Πάντως, οι πολίτες πριν από την έκδοση του Π.Α. έχουν τη δυνατότητα
να επιλέξουν τα 2 από τα 3 αλφαβητι
κά στοιχεία (γράμματα) που προβλέπονται για τη δημιουργία του, όπως
μπορούν να κάνουν το ίδιο και για τα
ανήλικα προστατευόμενα μέλη τους.
Σε αντίθετη περίπτωση, τα ψηφία
θα παραχθούν τυχαία από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη
μάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του Π.Α. οι πολίτες θα
ενημερώνονται για την έκδοσή του
είτε μέσω της εφαρμογής myInfo,
είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ
λης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr
- ΕΥΠ), είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠΕ), είτε
μέσω των προξενείων για όσους είναι
εκτός Ελλάδας, είτε με ειδοποίηση η
οποία θα αποστέλλεται στα στοιχεία
επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί και
είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕΠ).
Η ΓΓΠΣΨΔ, σύμφωνα με το διάταγ
μα, θα δημιουργήσει Μητρώο Προσωπικού Αριθμού. Σκοπός του είναι
«η παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης
ταυτότητας των φυσικών προσώπων
προς τους φορείς του δημόσιου του
μέα και η αντιστοίχιση των Π.Α. με
τους αναγνωριστικούς αριθμούς των
μητρώων των φορέων του δημόσιου
τομέα». Το μητρώο αυτό θα περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως αναγκαία
προσωπικά δεδομένα και κανένα
επιπρόσθετο στοιχείο. Δηλαδή θα
περιλαμβάνει: ονοματεπώνυμο, πατ
τρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία
γέννησης, τόπο γέννησης, αριθμό
αστυνομικής ταυτότητας, ΑΜΚΑ
και ΑΦΜ.
Η ΓΓΠΣΨΔ «έχει την υποχρέωση
λήψης και διαρκούς τήρησης των
κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας
για το Μητρώο Π.Α., διασφαλίζοντας
ιδίως την προστασία των δεδομένων
από τυχαία ή παράνομη καταστροφή,
απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση».
Οπως σημειώνεται στο Προεδρικό
Διάταγμα, η όλη διαδικασία έκδοσης
του Π.Α. δεν επιβαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό και η εφαρμογή του
εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει 3 μήνες
μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.