Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γυναικεία ρούχα

Γυναι-

BLACK

 2510 222288

ΠΔΜΠΣΗ 6 ΙΟΤΝΙΟΤ 2024– Ιιαξίσλνο νζίνπ, Αηηάινπ ζαπκαηνπξγνύ - Αναη: 06:03 - Γύζη: 20:45 - Αριθ.Φύλλοσ: 20.700

Θαινούργια καθίζμαηα
ζην Φξνύξην

Ξεθίλεζε ηελ Σξίηε (4/6), ζα ζπλερηζηεί αξθεηέο
επόκελεο εκέξεο ε ηνπνζέηεζε ησλ θαηλνύξησλ
θαζηζκάησλ ζην ρώξν εθδειώζεσλ ηνπ Φξνπξίνπ.
Σν δύζθνιν θνκκάηη ηεο ππόζεζεο αθνξά ηε κεηαθνξά ηνπο, ε νπνία γίλεηαη ζηαδηαθά κε κηθξά θνξηεγά. Ο ρώξνο ησλ εθδειώζεσλ ζα είλαη έηνηκνο
ηέινο ηνπ κήλα γηα ηα πξώηα πνιηηηζηηθά γεγνλόηα
ζην Φξνύξην. ΢ε έλαλ γλσζηό ρώξν πνπ πέξζη ιόγσ
έξγνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκνο.

Γύο σποψήθιοι
εσρωβοσλεσηές ηεο Νέαο
Αξηζηεξάο ρζεο ζηελ Καβάια
΢πλέρηζε ηελ πξνεθινγηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα ρζεο ε
Νέα Αξηζηεξά Καβάιαο. Με δύν
ππνςήθηνπο επξσβνπιεπηέο ζηελ
πόιε καο. Ο δεκνζηνγξάθνο Άθεο
΢αθηζιόγινπ πεξηόδεπζε ζηελ αγνξά
(θσηνγξαθία), επηζθέθζεθε ην εθινγηθό πεξίπηεξν
ηνπ θόκκαηνο ζηελ θεληξηθή πιαηεία, έδσζε ζπλέληεπμε ηύπνπ. Αξγόηεξα ρζεο ην κεζεκέξη ήξζε
ζηελ Καβάια ν θ. Θέκεο Ακπιάο. ΢ην πεξίπηεξν
ηνπ θόκκαηνο ζπλάληεζε εθπξνζώπνπο ησλ απνιπκέλσλ ζηα Ληπάζκαηα θαη ζηα Πεηξέιαηα.

Γηακαξηπξία ΑκεΑ γηα ην έξγν ζην αξραίν ζέαηξν Θάζνπ

Με κηα αλαθνίλσζε ηδηαίηεξα απζηεξή, ν Ννκαξρηαθόο ΢ύιινγνο ΑκεΑ
γλσζηνπνηεί ηε δηακαξηπξία ηνπ γηα ην έξγν αλαθαίληζεο ηνπ αξραίνπ
ζεάηξνπ Θάζνπ. Ξέραζαλ, αλαθέξεη, ηα έξγα
πξνζβαζηκόηεηαο. ΢εκεηώλεη όηη θαη γηα απηόλ
ηνλ ιόγν ην έξγν πήξε
παξάηαζε σο ην 2027!
Αθνξκή γηα ηε δηαπίζησζε ε πξόζθαηε επίζθεςε
ζην ρώξν ηεο Τπνπξγνύ
Πνιηηηζκνύ.
Μεηαμύ άιισλ ε αλαθνίλσζε πνπ ππήξμε ρζεο
από ην ζύιινγν αλαθέξεη: « Ο Ννκαξρηαθόο
΢ύιινγνο ΑκεΑ Ν. Καβάιαο εθθξάδεη ηελ έληνλε

δπζαξέζθεηα ηνπ γηα ηελ
κε πξόβιεςε θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθώλ πξνζβαζηκόηεηαο ζην ππό
αλάπιαζε αξραίν ζέαηξν
ζηνλ Ληκέλα Θάζνπ. Σν
έξγν ( Απνθαηάζηαζε θαη
αλάδεημε αξραίνπ ζεάηξνπ Θάζνπ – Β θάζε)
εληάρζεθε ζην επηρεηξεζηαθό
πξόγξακκα
«Αλαηνιηθή Μαθεδνλία
Θξάθε 2014-2020» ηεο
Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ θαη
ελώ νη εξγαζίεο μεθίλεζαλ ζηηο 26/11/2018 γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ νινθιεξώζεθαλ
ζηηο
22/12/2023. Αιγεηλή εληύπσζε καο πξνμελεί ην
γεγνλόο όηη δελ ειήθζε

Ζ ψαροηαβέρνα Εαθείρα
δεηεί λα εληάμεη ζην πξνζσπηθό ηεο εξγαδόκελνπο
ζηηο εμήο εηδηθόηεηεο:
Α) ΢εξβηηόξν κε πξνϋπεξεζία θαη θαιή γλώζε ηεο
αγγιηθήο γιώζζαο.
Β) Βνεζό ζεξβηηόξνπ κε πξνϋπεξεζία.
Θα εθηηκεζεί ε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.
Δπικοινωνία: 6944423886, Τπεύζπλνο: Υσξηλόο
Κσλ/λνο (Ώξεο επηθνηλσλίαο 11:00 – 14:00).

θακία πξόβιεςε γηα ηελ
δπλαηόηεηα πξόζβαζεο
ησλ ΑκεΑ θαη άιισλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ
(θηλεηηθή, νπηηθή αλαπεξία ) ιόγσ ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ από ηνλ ρώξν
πξνζέγγηζεο ησλ επηζθεπηώλ. ΢ηεξώληαο ηνπο ην
δηθαίσκα ηεο ηζόηηκεο
ζπκκεηνρήο ζην πνιηηηζηηθό γίγλεζζαη. Η κεηάζεζε έσο ην 2027 ησλ εξγαζηώλ βειηίσζεο ησλ
ινηπώλ ππνδνκώλ όπσο
είλαη ε πξνζβαζηκόηεηα
ησλ ΑκεΑ, ώζηε λα θαηαζηεί ην κλεκείν ιεηηνπξγηθό σο ρώξνο παξαζηάζεσλ δελ καο ηθαλνπνηεί
γηαηί ζηεξεί ην δηθαίσκα
ζηα ΑκεΑ λα επηζθεθηνύλ
ην κλεκείν ζην πιαίζην
ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηεο
απνδνρήο αλαγθάδνληαο

ηνπο λα πεξηκέλνπλ ηελ
πεξάησζε ησλ εξγαζηώλ
σο πνιίηεο Β θαηεγνξίαο
γηα αθόκε κία θνξά. Η
εθνξία αξραηνηήησλ Καβάιαο αλαθνίλσζε όηη
από
ηελ
Γεπηέξα
13/05/2024 ην Αξραίν
Θέαηξν ηεο Θάζνπ ζα είλαη αλνηρηό ζην θνηλό σο
επηζθέςηκν κλεκείν…..
Άξαγε γηα πνηνπο; Μόλν
γηα ηνπο επηζθέπηεο ρσξίο αλαπεξία;
Σα ΑκεΑ ηα μέραζαλ γηα
αθόκε κία θνξά επηδεηθλύνληαο ζπκπεξηθνξέο
πνπ παξαπέκπνπλ ζε ξαηζηζηηθέο λννηξνπίεο θαη
ζπκπεξηθνξέο ηνπ παξειζόληνο. Δπειπηζηνύκε
πσο ζα κεξηκλήζεηε επί
ηνπ ζέκαηνο θαη όηη ζα
ιάβεηε όζν πην άκεζα γίλεηαη ηα απαξαίηεηα κέηξα».

Κόνο με ηασηόηηηα η είζοδος
ζηο κηίριο ηης Αζησνομικής
Γιεύθσνζης Θαβάλας
΢ύκθσλα κε αλαθνίλσζε πνπ ππάξρεη ζηελ είζνδν
ηνπ θηηξίνπ, ε είζνδνο πνιηηώλ ζηελ Αζηπλνκηθή
Γηεύζπλζε Καβάιαο γίλεηαη κόλν κε ηελ επίδεημε
ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. Σν κέηξν ηζρύεη γηα
ιόγνπο αζθαιείαο.

Η εηαηξία ΒΙΚΡΔ ΑΔ, βηνηερλία θξεαηνζθεπαζκάησλ, κε
έδξα ηα Ακηζηαλά Καβάιαο, δεηά λα πξνζιάβεη γηα κόληκε εξγαζία άηνκα γηα ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαη γηα
ην ηκήκα ηεο απνζήθεο.
ΠΡΟΦΗΙ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ
•Ιθαλόηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πνιιώλ θαη
δηαθνξεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνξά ηνλ ρώξν ηεο
παξαγσγήο.
•Απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο.
•Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε.
•Τπεπζπλόηεηα/ αληίιεςε/νκαδηθόηεηα/ δηάζεζε γηα
ζπλεξγαζία.
•Θα εθηηκεζεί ην πηπρίν θξενπώιε, αθνξά ηε ζέζε ζην
ηκήκα ηεο παξαγσγήο.
ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΛΣΑΗ
•Ιθαλνπνηεηηθό παθέην απνδνρώλ
•΢ύγρξνλν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ
•Πξννπηηθή εμέιημεο
•΢πλερήο εθπαίδεπζε
Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα ζηείινπλ ην βηνγξαθηθό ηνπο ζεκείσκα ζην [email protected] ή λα ην πξνζθνκίζνπλ ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζην 7Ο ΥΙΛ. ΚΑΒΑΛΑ΢- ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΗ΢ κέρξη 15-6- 2024.

θπξία γηα θα
Πξνϋπόζεζ
από θαη πξ
αζθάιηζε
κ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα