Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.741
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
.....................
Έργο 21 εκ. ευρώ για τον
Πλατανιανό Ποταμό
ΘΕΤΙΚΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ
διο ωριμότητας, καθώς είναι η πρώτη
από τις συνολικά τέσσερις που υλοποιού
νται στον δήμο Ρεθύμνου (έξι σε επίπε
δο νομού), που θα υποβληθεί προς ένταΘετική κατά πλειοψηφία ήταν η χθεσι
νή απόφαση - γνωμοδότηση του Δημοτι
κού Συμβουλίου Ρεθύμνου για τη μελέτη
οριοθέτησης και διευθέτησης του Πλατανιανού Ποταμού. Μια μελέτη που υλοποιξη σε χρηματοδοτικό άξονα αντιπλημμυ
ήθηκε με κονδύλια της περιφέρειας Κρή
της και πλέον βρίσκεται στο τελικό στάρικής προστασίας που θα ανοίξει το προσεχές διάστημα.
Σελ. 3
Διαμαρτυρίες για το υπό εξέλιξη έργο
στο ύψος της Επισκοπής στον ΒΟΑΚ
ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΑΚ
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εργασίες του
έργου οδικής ασφάλειας στο τμήμα Πετρές - Γεωργιούπουλη επί του ΒΟΑΚ. Ένα
έργο που χρηματοδοτείται με ευρωπαϊ
κά κονδύλια συνολικού προϋπολογισμού
13,1 εκ. ευρώ και κρίνεται αναγκαίο για
την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και
της ασφάλειας πεζών και οδηγών αφού
περιλαμβάνει πεζογέφυρες, διαβάσεις και
ανισόπεδους κόμβους. Η εξέλιξη του έργου εν μέσω θέρους και στην καρδιά της
τουριστικής περιόδου έχει προκαλέσει
ωστόσο αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες της παραλίας της Επισκοπής. Σελ. 5
Σοβαρές
επιπτώσεις
στην ποιότητα των
προϊόντων αλλά
και στην υγεία των
καταναλωτών
από την αλόγιστη
χρήση
φυτοφαρμάκων
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ
4 ΣΕΛ.
Επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών και
μαθητών για την
κλιματική αλλαγή
ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
4 ΣΕΛ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΣΕΤΕ
Ανακάμπτει σταδιακά ο εξερχόμενος
τουρισμός από την Ελλάδα
Περισσότερα ταξίδια στο εξωτερι
κό, χωρίς ωστόσο ακόμη να φτάσουν
τα επίπεδα προ πανδημίας, πραγματοποίησαν οι Έλληνες το 2023, καταγράφοντας συνολικά 6,2 εκατομμύρια
αναχωρήσεις, 34,9 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 2,4 δισ. ευρώ δαπάνες.
Επιπλέον παρατηρείται μια στροφή
από τους Βαλκανικούς προορισμούς
στους «παραδοσιακούς» προορισμούς
της Ευρώπης, όπως Ηνωμένο Βασίλειο,
Γερμανία, Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία.
Σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, (του
Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων) με τίτλο «Η
εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2019-2023» εξετάζει τα στοιχεία
του εξερχόμενου τουρισμού συνολικά,
μετά τα χαμηλά επίπεδα του 2020 και του
2021, πέρυσι, ο εξερχόμενος τουρισμός
από Ελλάδα εμφάνισε για δεύτερη συνε
χόμενη χρονιά ανάκαμψη, με οδηγό τη
βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη
χώρα σε συνδυασμό με την πλήρη άρση
των ταξιδιωτικών περιορισμών.
Η τελευταία μελέτη
Ειδικότερα για την περίοδο 2019-2023,
δηλαδή την περασμένη χρονιά σε σύ
γκριση με το τελευταίο έτος πριν την εκδήλωση της πανδημίας του κορονοϊού, το 2023 ο εξερχόμενος τουρισμός
από Ελλάδα ανέκαμψε, αν και υπολείπεται ακόμα των προ πανδημίας επιπέδων
τόσο σε επίπεδο αναχωρήσεων (με μείω
ση κατά 21%, από 7,8 εκατ. το 2019 σε 6,2
εκατ. το 2023) και διανυκτερεύσεων (με
Παρατηρείται μια στροφή από τους Βαλκανικούς προορισμούς στους «παραδοσιακούς»
προορισμούς της Ευρώπης, όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία
πτώση κατά 22%, από 44,9 εκατ. το 2019
σε 34,9 εκατ. το 2023) όσο και σε μικρότε
ρο βαθμό σε επίπεδο πληρωμών (-11%,
από 2,7 δισ. το 2019 σε 2,4 δισ. ευρώ το
2023).
Η ταχύτερη ανάκαμψη των πληρωμών
μπορεί να αποδοθεί αφενός στις πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν το τουρι
στικό πακέτο σε υψηλότερα επίπεδα τι
μών σε σύγκριση με το 2019 και αφετέ
ρου στην στροφή των ταξιδιωτών από
Βαλκανικούς προορισμούς σε προορι
σμούς της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης.
Για την περίοδο 2022-2023, ο εξερχό
μενος τουρισμός ανέκαμψε σε επίπεδο
αναχωρήσεων (+21%, από 5,1 εκατ. το
2022 σε 6,2 εκατ. το 2023) και πληρωμών
(+26%, από 1,9 δισ. ευρώ το 2022 σε 2,4
δισ. ευρώ το 2023) ενώ εξακολουθεί να
υπολείπεται ακόμα σε επίπεδο διανυκτε
ρεύσεων (-2%, από 35,7 εκατ. το 2022 σε
34,9 εκατ. το 2023).
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, αυτ
τές φαίνεται να επηρεάστηκαν αρνητι
κά αφενός από την αύξηση της ημερήσιας δαπάνης που οδήγησε σε μείωση της
διάρκειας διακοπών και αφετέρου από
την αύξηση των σύντομης διάρκειας ταξιδιών (city break) και τη μείωση των τα
ξιδιών με σκοπό την επίσκεψη σε φίλους
και συγγενείς που παραδοσιακά έχουν
υψηλότερη Μέση Διάρκεια Παραμονής
(ΜΔΠ).
Οι Έλληνες κατέγραψαν κατά μέσο όρο
5,6 διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό πέρυσι, οριακά μειωμένες έναντι των 5,7 διανυκτερεύσεων του 2019, ωστόσο η Μέση
κατά Κεφαλήν Δαπάνη (ΜΚΔ), αυξήθηκε
κατά 12%, από 350 ευρώ το 2019 σε 393
ευρώ το 2023, αφού η Μέση Δαπάνη ανά
Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) εμφάνισε αναλογικά υψηλότερη αύξηση κατά 14%, από
61 ευρώ το 2019 σε 70 ευρώ το 2023.
Γ. Τασιούλας:
«Η δυσαρέσκεια
του λαού μπορεί
να εκφραστεί
αποτελεσματικά
από την ψήφο
στο ΚΚΕ»
ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
9 ΣΕΛ.
Ο Αβδελάς δάκρυσε ξανά
το πρωί της Κυριακής
στη θύμηση του εγκλήματος
χωρίς τιμωρία
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Από τις τόσες
δραστηριότητες
του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ηρακλείου που δι
ατηρούν άρρη
CENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
CRETA
6 ΣΕΛ.
κτες τις σχέσεις με τη γενέτειρα και η καθιέρωση μιας εκδήλωσης κάθε χρόνο εκ περιτροπής σε χωριά της ιστορικής επαρχίας.
Φέτος είχε σειρά ο μαρτυρικός Αβδελάς, του οποίου η δικαίω
ση είναι σε καλό δρόμο.
Ο φάκελος που επιμελήθηκε ο δρ Γεώργιος Καλογεράκης, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από τους πλέον ειδικούς στο αντικεί
μενο αυτό, είναι ήδη στο υπουργείο και αναμένεται η απόφα
ση όταν συγκροτηθεί η επιτροπή να εξετάσει και άλλα παρεμφερή αιτήματα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
Μαστολόγος-Χειρουργός Μαστού
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξετάζει κατόπιν ραντεβού
στην κλινική ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
028310-53700
www.drdimitrakakis.gr
Μαθητές παρουσιάζουν τη θεατρική
παράσταση «Αριστοφάνης
για Όλους - Αριστοφάνης με Όλους»
«ΜΙΚΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΕΙΡΑ»
Το Σάββατο 8 Ιουνίου, στις 8.30 μ.μ.,
στο Θέατρο Ερωφίλη, στο κάστρο της
Φορτέτζας, τρία δημοτικά σχολεία του
Ρεθύμνου: Επισκοπής Γωνιάς και Ρουστ
σοσπιτίου, συμπράττουν, ενώνουν τις
δυνάμεις τους και, από κοινού, παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση: «Αριστοφάνης για Όλους - Αριστοφάνης με
Όλους». Το σπονδυλωτό έργο, που συνδιοργανώνεται και από τα τρία σχολεία,
περιλαμβάνει τις κωμωδίες του Αρι
στοφάνη: Ειρήνη, Αχαρνής, Όρνιθες και
Πλούτος. Στην παράσταση συμμετέχουν
Αριστοφάνης
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 απέναντι από τον Εγκέφαλο
Τηλ. 28310 25004 & 6944313002
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
& ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Σε πολύ προσιτές τιμές!
με όλους
SABBATO
Θέατρο
8:30 μ. Ερωφίλη
Φορτέτζα
In condu
αίμα μάκρος διάρκειας
17 ΣΕΛ.
όλοι οι μαθητές όλων των τάξεων και
των τριών σχολείων. Ένα πρωτότυπο,
μεγαλόπνοο κι εξαιρετικά ενδιαφέρον
εγχείρημα με άξονα το θέατρο επιχει
ρούν φέτος τρεις σχολικές μονάδες του
Ρεθύμνου. Τέτοιου είδους συμμείξεις είναι σπάνιες στην εποχή μας. Δεν είναι
καθόλου εύκολο σχολεία, που δεν είναι
όμορα, δε βρίσκονται στο ίδιο σχολικό
συγκρότημα, αλλά σε διαφορετικά χωριά, με αρκετή απόσταση μεταξύ τους,
να συμπράξουν οργανωμένα και συστη
ματικά με στόχο ένα κοινό όραμα.
KRITES
TRAVEL
-3ήμερη εκδρομή στην Τήνο 20-22 Ιουνίου
-5νθήμερη εκδρομή Ι.Μ.Αγ.Εφραίμ-Αίγινα-Ι.Μ.Οσίου
Παταπίου-Ι.Μ.Παναγία Μαλεβή 25-29 Ιουνίου
-6ήμερη εκδρομή στα μοναστήρια του βουνού των
Κενταύρων με διαμονή στο Βόλο
Εισιτήρια πρωινό - δείπνο (Βόλος-ΜακρυνίτσαΠορταριά-Ι.Μ.Οσίου Δαυίδ-Ι.Μ.Αγ.Ιωάννη Ρώσου)
30/6 -5/7
Τιγκίρης Δαβίδ Τ: +30 2810 227051
ΣΜΥΡΝΗΣ 27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Email: [email protected]
www.kritestravel.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Δύο επόπτες υγείας για ένα τουριστικό νομό με εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης
  Με δυο και μοναδικούς επόπτες υγείας βρίσκεται τους τελευταίους μήνες η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Αυτό σημαίνει ότι δύο μόλις άνθρωποι καλούνται εκτός των άλλων καθηκόντων τους να πραγματοποιούν ελέγχους σε όλο τον νομό. Σε μια τουριστική περιοχή με εκατοντάδες καταστήματα εστίασης και εκατοντάδες ξενοδοχειακές μονάδες σε βορρά και νότο. Σε μια περιοχή που με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα του... Source
 • «Προφανώς και έχουμε λόγο για την τροποποίηση της κανονιστικής της παλιάς πόλης»
  «Προφανώς θα πρέπει να έχουμε λόγο και θα πρέπει να ενημερωθούμε και να λάβουμε γνώση για την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης λειτουργίας της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, λόγω του ειδικού χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου που είναι μνημειακός, αλλά και λόγω της προγραμματικής σύμβασης της παλιάς πόλης». Αυτό ανέφερε στα «Ρ.Ν.» η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου... Source
 • Πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών
  Αναμφίβολα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες αγροτικών προϊόντων ανησυχούν τόσο τους αγρότες για τη διασφάλιση του αυριανού τους εισοδήματος, όσο και τις κυβερνήσεις για την επίτευξη των στόχων της εκάστοτε αγροτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και για θέματα διατροφικής ασφάλειας σε διεθνές. Σ’ αυτό το «παιχνίδι», όπως μας είπε ο καθηγητής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης... Source
 • Το προσχέδιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου αποκλείει τις επεκτάσεις οικισμών στον δήμο Μυλοποτάμου
  Mε το δεδομένο ότι δεν προβλέπεται επέκταση του σχεδίου πόλεως, καθώς κανένας σχεδόν από τους οικισμούς του δήμου Μυλοποτάμου δεν πληροί το πληθυσμιακό κριτήριο, δηλαδή να καταγράφεται αύξηση του πληθυσμού με βάση τις απογραφές, που έχει θέσει ως προϋπόθεση για τις επεκτάσεις το υπουργείο Περιβάλλοντος, παρουσιάστηκε χθες το πρωί από τους μελετητές το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα μέλη του... Source
 • Η ΕΠΣΡ στην Αθήνα για τις εκλογές της ΕΠΟ
  Για τη Δευτέρα 22 Ιουλίου έχει τοποθετηθεί η ημερομηνία των εκλογών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όλοι οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Ελλάδας θα βρεθούν στην πρωτεύουσα την παραπάνω ημερομηνία με ώρα έναρξης τις 10πμ σε αίθουσα του ξενοδοχείου Divani Apollon Palace & Thalasso (Αγίου Νικολάου 10, Βουλιαγμένη). Εκεί θα λάβει χώρα η Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ για... Source