Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γυναικεία ρούχα

Γυναι-

BLACK

 2510 222288

ΣΔΣΑΡΣΖ 5 ΗΟΤΛΗΟΤ 2024– Γσξνζένπ επηζθ. Σχξνπ Ληθάλδξνπ κάξηπξνο - Ανατ: 06:03 - Γύση: 20:45 - Αριθ.Φύλλοσ: 20.699

Οριστικά της Ηατρικής
Δηαηξίαο ην ΢αλαηφξην

Ηδηνθηεζία ηεο Ηαηξηθήο Δηαηξίαο Θαβάιαο είλαη
νξηζηηθά ην ΢αλαηφξην. Οη δηθεγφξνη Αζελψλ πνπ
ρεηξίζηεθαλ ηελ ππφζεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ηαηξηθήο Δηαηξίαο έιαβαλ ρζεο θαζαξνγξακκέλε ηελ
απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Ζ Ηαηξηθή Δηαηξία
ζπεχδεη ζηελ επφκελε ηεο θίλεζε, λα λνκηκνπνηήζεη θαη ηελ πξψελ ςπρηαηξηθή θιηληθή. Ζ νπνία
θέξεηαη λα θηίζηεθε (κε ρξήκαηα Δ΢ΠΑ) ζε δαζηθφ
νηθφπεδν! Σν θηίξην απηφ είλαη δίπια ζην ΢αλαηφξην θη απέλαληη απφ ηελ πξψελ Οξζνπεδηθή. Θαηαζθεπάζηεθε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990
(θσηνγξαθία), ρσξίο θαλείο ηφηε λα αλαθέξεη ην
πξφβιεκα. Ακέζσο κεηά ε Ηαηξηθή Δηαηξία ζα θάλεη γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο ψζηε λα απνθαζίζεη γηα ην ΢αλαηφξην θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ.
Κάιινλ κέζσ ηδηψηε.

Ξανάρτισε το έργο
ζην Ακθηζέαηξν
Δπαλήιζαλ απφ ρζεο νη εξγαζίεο ζην Ακθηζέαηξν
ηνπ Γηνηθεηεξίνπ. Πξψηε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ,
εθφζνλ νη απνμειψζεηο έρνπλ ζρεδφλ νινθιεξσζεί,
λα ην… πεξηθπθιψζεη κε πεξίθξαμε. Σελ απαξαίηεηε ηνπ εξγνηαμίνπ. Κέξνο αθνξά θαη ρψξν έμσ απφ
απηφ.

Δπξσεθινγέο ηεο Θπξηαθήο ζην Λ. Θαβάιαο

Κε ζπλέληεπμε ηχπνπ
πνπ δφζεθε ρζεο, νη εθπξφζσπνη ηεο ΠΔ Θαβάιαο αλαθέξζεθαλ ζηελ
πξνεηνηκαζία ησλ εθινγψλ ηεο Θπξηαθήο. ΢ηε
δηαδηθαζία πνπ ζα γίλεη
ζην Λνκφ καο θαηά ηηο
Δπξσεθινγέο. Σα εθινγηθά ηκήκαηα κεηψλνληαη
θαηά 100 πεξίπνπ αθνχ
ιφγσ νδεγηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζε θάζε έλα νη εγγεγξακκέλνη
ζα είλαη έσο 700 άηνκα.
Απφ 400 πνπ ήηαλ ζηηο
πξνεγνχκελεο εθινγέο. Ζ
αιιαγή αθνξά ηελ κεησκέλε πξνζέιεπζε ςεθνθφξσλ (πνπ φινη πεξηκέλνπλ) θαη ην φηη νη εθινγέο είλαη απιέο θαη εχθν-

ιεο. ΢ε ζρέζε κε πξφζθαηεο θαη πξνεγνχκελεο.
Σα εθινγηθά ηκήκαηα πνπ
πέξζη ήηαλ πιένλ ησλ
300, κεηψλνληαη ζην Λνκφ ζηα 244. Δηδηθφηεξα
25 ζην Γήκν Θάζνπ, 110
ζην Γήκν Θαβάιαο, 61
ζην Γήκν Παγγαίνπ θαη
48 ζην Γήκν Λέζηνπ. Ζ
κείσζε ησλ ηκεκάησλ
γίλεηαη ζηελ Θαβάια, ηελ
Διεπζεξνχπνιε θαη ηελ
Υξπζνχπνιε. Όρη ζηα
ρσξηά. Αιιά θαη ζηηο πφιεηο γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε θάζε ςεθνθφξνο αθφκε θη αλ αιιάδεη
ηκήκα, δελ αιιάδεη ην θηίξην ηεο ςεθνθνξίαο. Θα
ςεθίζνπκε εθεί πνπ ςεθίδακε, ίζσο ζε άιιε αί-

Ζ υαροταβέρνα Εαυείρα
δεηεί λα εληάμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο εξγαδφκελνπο
ζηηο εμήο εηδηθφηεηεο:
Α) ΢εξβηηφξν κε πξνυπεξεζία θαη θαιή γλψζε ηεο
αγγιηθήο γιψζζαο.
Β) Βνεζφ ζεξβηηφξνπ κε πξνυπεξεζία.
Θα εθηηκεζεί ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
Δπικοινφνία: 6944423886, Τπεχζπλνο: Υσξηλφο
Θσλ/λνο (Ώξεο επηθνηλσλίαο 11:00 – 14:00).

ζνπζα ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ.
Οη εθινγείο ηνπ Λ. Θαβάιαο ππνινγίδνληαη ζε
141.000 πεξίπνπ. Όια ηα
θφκκαηα έζηεηιαλ ςεθνδέιηηα γηα ην Λνκφ καο
εθηφο απφ έλα. Σν ΟΓΔΔ
(Οκνγελεηαθφ Γίθηπν Διιήλσλ Δπξψπεο). Οη επηζηνιηθέο ςήθνη ησλ θαβαιησηψλ ζπγθεληξψζεθαλ ζε 2 εθινγηθά ηκήκαηα
ζηελ
Αζήλα
(ςεθνθφξνη εζσηεξηθνχ)

θαη 1 αθφκε. Δπίζεο ζηελ
Αζήλα, ησλ Θαβαιησηψλ
ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο Θφδσξνο Καξθφπνπινο, ε Ησάλλα Βακβαηήξα θαη ν
Δπξηπίδεο Εατκήο εθηίκεζαλ ρζεο φηη πξψηε εηθφλα γηα ην ηνπηθφ απνηέιεζκα ζα έρνπκε ζηηο 8.30
ην απφγεπκα ηεο Θπξηαθήο θαη ηειηθφ ηνπηθφ απνηέιεζκα ζηηο 11 ην βξάδπ ηεο Θπξηαθήο.

΢σνφστισμός πλοίφν
ηελ Θπξηαθή ζην ιηκάλη!
Σελ Θπξηαθή ησλ εθινγψλ (9/6) ην πξσί θαηαπιέεη
ζην θεληξηθφ ιηκάλη ην θξνπαδηεξφπινην Seven Seas
Grandeur, 3ν γηα θέηνο. Θα κπεη κέζα ζην ιηκάλη
φπνπ ζα βξίζθεηαη θαη ην επηβαηηθφ νρεκαηαγσγφ
«Aqua Blue». Αλ ην ΢άββαην αλαθνηλψζεη άθημε
ζηελ Θαβάια θαη ην θνξηεγφ νρεκαηαγσγφ «Σάινο»,
ελδέρεηαη απηφ λα δέζεη ζην λέν ιηκάλη ψζηε λα απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκφο. Δίλαη θάηη πνπ εμεηάδεηαη.
Υζεο είρακε ηε δεχηεξε άθημε θξνπαδηεξφπινηνπ κε
560 επηβάηεο. Σν Seabourn Encore (θσηνγξαθία)
εμππεξεηήζεθε άξηζηα. Οη δε επηβάηεο ηνπ θηλήζεθαλ αξθεηνί ζην θέληξν ηεο πφιεο.

Ζ εηαηξία ΒΗΘΡΔ ΑΔ, βηνηερλία θξεαηνζθεπαζκάησλ, κε
έδξα ηα Ακηζηαλά Θαβάιαο, δεηά λα πξνζιάβεη γηα κφληκε εξγαζία άηνκα γηα ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαη γηα
ην ηκήκα ηεο απνζήθεο.
ΠΡΟΦΗΛ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ
•Ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πνιιψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνξά ηνλ ρψξν ηεο
παξαγσγήο.
•Απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο.
•Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε.
•Τπεπζπλφηεηα/ αληίιεςε/νκαδηθφηεηα/ δηάζεζε γηα
ζπλεξγαζία.
•Θα εθηηκεζεί ην πηπρίν θξενπψιε, αθνξά ηε ζέζε ζην
ηκήκα ηεο παξαγσγήο.
ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΝΣΑΗ
•Ηθαλνπνηεηηθφ παθέην απνδνρψλ
•΢χγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
•Πξννπηηθή εμέιημεο
•΢πλερήο εθπαίδεπζε
Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ζηείινπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα ζην [email protected] ή λα ην πξνζθνκίζνπλ ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζην 7Ο ΥΗΙ. ΘΑΒΑΙΑ΢- ΔΙΔΤΘΔΡΟΤΠΟΙΖ΢ κέρξη 15-6- 2024.

θπξία γηα θα
Πξνυπφζεζ
απφ θαη πξ
αζθάιηζε
κ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα