Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - Αρ. φύλλου 9837 Έτος: 420, 0,50 ΕΥΡΩ - 1 ΑΒΟΛΗΣ 4 67100 ΞΑΝΘΗ 2541021717
http://[email protected] - TaкTIKÓ ÉS TG ENTE KSA. EATA 1858
Η Ροδόπη ανάμεσα
στις 50 διακεκριμένες εταιρείες
βιώσιμης ανάπτυξης
στην Ελλάδα για το 2024
Η Ροδόπη αποδεικνύει
την δέσμευση της για
προστασία του περιβάλ
Λοντος και για την συμ
βολή στην κοινωνική ευ
ημερία με υπεύθυνη λει
τουργία.
Στη Ροδόπη ζούμε με
τη φύση και ζούμε από
τη φύση!
Την Πέμπτη 30 Μαΐου
ανακοινώθηκε για τη συν
νεχή χρονιά από το Qual
ityNet Foundation ο Δεί
στης Βιώσιμης Ανάπτυξης
The ESC Index in
SUSTAINABLE
COMPANY
ΡΟΔΟΠΗ
Greece", σύμφωνα με τον
οποία καθορίζονται οι
The 50 Most Sustainable 2024".
Companies in Greece
σελίδα 5
Εγγραφές νέων
μελών
και ανανεώσεις
Ο Αθλητικός Όμιλος
Ξάνθης ανακοινώνει πώς
άθε Τρίτη και Πέμπτη με
ώρες λειτουργίας από
τις 18:00-20:00 στα γρα
φεία διοίκησης του γη
πέδου ΑΟΞ, τα μέλη
της ομάδας μας θα μπο
ρούν να προχωρούν
στην ανανέωση της κάρτ
τας μέλους ΑΟΞ με την
επίδειξη της αστυνομι
κής τους ταυτότητας.
20Ι ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΙ
σελίδα 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ :
ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ
ΚΑΙ ΥΓΙΗ ΓΗΡΑΝΣΗ
σελίδα 1
Εθελοντική πρωτοβουλία καθαρισμού
Διασκεδάζω - Καθαρίζω - Προστατεύω
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Ιουνίου 2014 στο περιαστικό άλσος της πόλης μας, εθελοντική
πρωτοβουλία καθαρισμού στο πλαίσιο της δράσης "Διασκεδάζω- Καθαρίζω-Προστατεύω", που διοργα
νώθηκε από τον Δήμο Ξάνθης μέσω του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, τον Διαχειριστή Εθνικού Συ
στήματος Φυσικού Αερίου και τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4all.
Θεματική εκδήλωση της ΝΕ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:
"Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα
- ΝΕΑ ΚΑΠ"
σελίδα 11
Πρόγραμμα
πρόληψης
της 4ης ΥΠΕ
με δωρεάν
Test - PAP
στο ιατρείο
Ευλάλου
Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργα
σία με το Κέντρο Υγείας Αβδήρων,
στο πλαίσιο της προώθησης της δη
μόσιας υγείας της 4ης Υ.Π.Ε. διορ
γανώνει δράση με δωρεάν προλη
πτικές γυναικολογικές εξετάσεις
Τεστ Παπανικολάου σε ασφαλισμέ
νες και ανασφάλιστες γυναίκες από
20 εώς και 65 ετών.
σελίδα 2
σελίδα 2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
«TEST – PAP»
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ Π.ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ
ΑΠΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Ώρες: 8:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.
ΔΩΡΕΑΝ
σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες
από 20 έως 65 ετών
Πληροφορίες ο Ραντεβού
Στα τηλέφωνα του Κ.Υ.
ΑΒΔΗΡΩΝ
2541355405-2541355401
Εγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση
www.a
gonas. gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα