Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γυναικεία ρούχα

Γυναι-

BLACK

 2510 222288
ΣΡΙΣΗ 4 ΙΟΤΝΙΟΤ 2024– Μεηξνθάλνπο ΚΠφιεσο, Μάξζαο & Μαξίαο αδειθ. Λαδάξνπ - Αλαη: 06:03 - Γύζε: 20:44 - Αξηζ.Φύιινπ: 20.698

Απμάλνληαη θάγθεια
θαη ληαιίθεο ζην ιηκάλη

Σν απφγεπκα ηεο Κπξηαθήο ηξεηο ληαιίθεο κε ειιεληθέο πηλαθίδεο ζηάζκεπζαλ κπξνζηά αθξηβψο απφ
ηελ είζνδν ηνπ θεληξηθνχ ιηκαληνχ. Γίλνληαο ηελ
εληχπσζε απνθιεηζκνχ ηνπ ρψξνπ! Έκεηλαλ εθεί,
θαηά δήισζε ησλ νδεγψλ, 30 ηνπιάρηζηνλ ιεπηά.
Σα θνξηεγά είραλ πξντφληα γηα εθηεισληζκφ αιιά
εθείλε ηελ ψξα ην Σεισλείν ήηαλ θιεηζηφ. Δληφο
ηνπ ιηκαληνχ είραλ πξνιάβεη λα κπνπλ αξθεηέο ληαιίθεο απφ ηελ Σνπξθία. Όιεο εμππεξεηήζεθαλ ρζεο.
Δθηφο απφ ηηο ληαιίθεο απμάλνληαη ζην θεληξηθφ
ιηκάλη θαη ηα θάγθεια. Ο ΟΛΚ εγθαζηζηά κφληκα
εθεί πνπ ππήξραλ κεηαθεξφκελα. Σα κφληκα είλαη
κεγάινπ χςνπο. Θα βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπ Σεισλείνπ θαη ηεο αίζνπζαο επηβαηψλ. Γελ απνθιείεηαη
λα εγθαηαζηαζνχλ θη άιια.
*Δληφο ηνπ ρψξνπ εμππεξέηεζεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ έγηλαλ θαη ζα ζπλερηζηνχλ δηαγξακκίζεηο
πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε ησλ επηβαηψλ πνπ
ζα βγαίλνπλ απφ ηα πινία θαη ζα θηλνχληαη πεδνί
πξνο ην θέληξν ηεο πφιεο.

Θαηεδαθίδεηαη ν ζεξηλόο
θηλεκαηνγξάθνο ηεο Νέαο Πεξάκνπ
Δθδφζεθε νηθνδνκηθή άδεηα γηα ηελ θαηεδάθηζε
ηνπ ζεξηλνχ θηλεκαηνγξάθνπ ηεο Νέαο Πεξάκνπ.
Δδψ θαη ρξφληα δελ ιεηηνπξγνχζε. Σν νηθφπεδν αγνξάζηεθε απφ αιινδαπφ κε ηειηθή πξφζεζε θαηαζθεπήο θαηνηθηψλ.

Πξψηε θνξά αληηππξηθή δψλε ζην Ννζνθνκείν

Άξρηζαλ ρζεο κε πξννπηηθή λα ζπλερηζηνχλ γηα
έλαλ πεξίπνπ κήλα ηα
έξγα δεκηνπξγίαο αληηππξηθήο δψλεο ζην Ννζνθνκείν Καβάιαο. Θα θνπνχλ
δέληξα, ζάκλνη θαη ρφξηα
ζε έλα «βάζνο» αθφκε

θαη 30 κέηξσλ ζηε δαζηθή έθηαζε. Η έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ έγηλε παξνπζία
εθπξνζψπσλ ηνπ Γαζαξρείνπ Καβάιαο.
Σν θφςηκν ησλ πεχθσλ
είλαη αλαγθαίν θαθφ πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν

Πξόζηηκν ζηε Θάζν 2.500 επξώ
Δθαξκφδνληαο ηηο πξφζθαηεο θαη απζηεξέο δηαηάμεηο ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ ε Ππξνζβεζηηθή επέβαιε πξφζηηκν 2.500 επξψ ζε επαγγεικαηία ηεο εζηίαζεο ζηε Θάζν. Κνληά ζην θαηάζηεκα ηνπ ην
΢άββαην έβαιε θσηηά λα θάςεη παιέηεο. Κάηη πνπ
απαγνξεχεηαη.
*Σν βξάδπ ηεο Κπξηαθήο επί ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ
νδψλ Οκνλνίαο θαη Κνπληνπξηψηνπ ζπγθξνχζηεθαλ
επηβαηηθφ κε δίθπθιν. Σξαπκαηίζηεθε, κεηαθέξζεθε
κε αζζελνθφξν ζην Ννζνθνκείν ν νδεγφο ηνπ δηθχθινπ.

Ζ ψαξνηαβέξλα Εαθείξα
δεηεί λα εληάμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο εξγαδφκελνπο
ζηηο εμήο εηδηθφηεηεο:
Α) ΢εξβηηφξν κε πξνυπεξεζία θαη θαιή γλψζε ηεο
αγγιηθήο γιψζζαο.
Β) Βνεζφ ζεξβηηφξνπ κε πξνυπεξεζία.
Θα εθηηκεζεί ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
Δπηθνηλωλία: 6944423886, Τπεχζπλνο: Υσξηλφο
Κσλ/λνο (Ώξεο επηθνηλσλίαο 11:00 – 14:00).

λα έρεη ηελ πξνθχιαμε
πνπ ρξεηάδεηαη ζε πεξίπησζε δαζηθήο ππξθαγηάο. Δίλαη ε πξψηε θνξά
πνπ ζα γίλεη έλα ηέηνην
έξγν πέξημ ηνπ Ννζνθν-

κείνπ. Σν εθηειεί ηδηψηεο
ζην πιαίζην κηαο γεληθφηεξεο παξέκβαζεο ζηελ
πεξηνρή ηνπ πεξηαζηηθνχ
δάζνπο «Ύςσκα Βαζηιάθε».

Ζ ηειεπηαία ηαθηηθή ζπλεδξίαζε

ηνπ Δηξελνδηθείνπ Καβάιαο
Έγηλε ρζεο ην
πξσί ζην Γηθαζηηθφ Μέγαξν Καβάιαο ε ηειεπηαία
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Καβάιαο.
Σν δηθαζηήξην
θαηαξγείηαη, ζχκθσλα κε ην λέν λφκν, ην Δηξελνδηθείν ελζσκαηψλεηαη ζην Πξσηνδηθείν. Η αίζνπζα αθξναηεξίνπ πνπ
δηαζέηεη ζηνλ δεχηεξν φξνθν (θσηνγξαθία) ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Πξσηνδηθείν αιιά γηα ηηο πνιηηηθέο ππνζέζεηο.
Υζεο έθαλε ηελ ηππηθή έλαξμε ηνπ ην Μηθηφ Οξθσηφ
Καβάιαο, ρσξίο θάπνηα ππφζεζε. Απφ αχξην Σεηάξηε θαη σο ηηο 12 Ινπλίνπ ηα δηθαζηήξηα ζα είλαη ζε
αλαζηνιή ιφγσ ησλ επξσεθινγψλ.

Η εηαηξία ΒΙΚΡΔ ΑΔ, βηνηερλία θξεαηνζθεπαζκάησλ, κε
έδξα ηα Ακηζηαλά Καβάιαο, δεηά λα πξνζιάβεη γηα κφληκε εξγαζία άηνκα γηα ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαη γηα
ην ηκήκα ηεο απνζήθεο.
ΠΡΟΦΗΙ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ
•Ιθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πνιιψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνξά ηνλ ρψξν ηεο
παξαγσγήο.
•Απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο.
•Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε.
•Τπεπζπλφηεηα/ αληίιεςε/νκαδηθφηεηα/ δηάζεζε γηα
ζπλεξγαζία.
•Θα εθηηκεζεί ην πηπρίν θξενπψιε, αθνξά ηε ζέζε ζην
ηκήκα ηεο παξαγσγήο.
ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΝΣΑΗ
•Ιθαλνπνηεηηθφ παθέην απνδνρψλ
•΢χγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
•Πξννπηηθή εμέιημεο
•΢πλερήο εθπαίδεπζε
Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ζηείινπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα ζην [email protected] ή λα ην πξνζθνκίζνπλ ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζην 7Ο ΥΙΛ. ΚΑΒΑΛΑ΢- ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΗ΢ κέρξη 15-6- 2024.

θπξία γηα θα
Πξνυπφζεζ
απφ θαη πξ
αζθάιηζε
θ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα