Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
με τα ρα ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΦΗΜΩΝ,
Δευτέρα
Λουκιλιανοῦ. Παύλης μαρτύρων
3 Ἰουνίου 2024
Σελήνη 26 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.04' - Δύσις ἡλίου 8.43΄
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις, μέ ἀνέμους μεταβλητούς μέτριους. Θερμ. ἕως 35β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, με μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 33β.
Αριθμ. φύλ. 42865
Έτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Αυξήσεις έως 70% στο ρεῦμα τόν Ἰούνιο!
Ἡ ἔκρηξις τιμῶν στο Χρηματιστήριο Ενεργείας ὠθεῖ τίς ἑταιρεῖες ἐμπορίας να μεταφέρουν στους καταναλωτές
τήν ἄνοδό τους ἀπό τήν χονδρεμπορική στην λιανική στα πράσινα τιμολόγια - Κατά 12% θά ἀνεβάσει τα τιμολόγια
ἡ ΔΕΗ – Ὁ καύσων θα γονατίσει νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις – Σιωπή ἀπό τήν Κυβέρνηση
ΑΥΞΗΣΕΙΣ φωτιά από 12% ἕως
καί 70% ἔφερε ὁ Ἰούνιος στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος λόγῳ τῆς
ἀνόδου κατά 35% τοῦ χονδρεμπορικοῦ κόστους τῆς ἐνεργείας, δίδοντας τέλος σε μια περίοδο μειώσεως
τῶν τιμῶν. Ὅλοι οἱ πάροχοι προχώ
ρησαν σέ ἀνατιμήσεις ἀδυνατῶντας
νά ἀπορροφήσουν τίς ὑψηλές τιμές
πού διεμορφώθησαν τον Μάιο στο
Χρηματιστήριο Ενεργείας. Εἶναι
χαρακτηριστικό ὅτι γιά ἀρκετούς
παρόχους οἱ χρεώσεις τους γιά τόν
μῆνα πού διανύουμε εἶναι οἱ μεγαλύτερες ἀπό τότε πού κυκλοφόρησαν τά πράσινα τιμολόγια.
Η χαμηλότερη τιμή προέρχεται
ἀπό τήν ΔΕΗ, μέ τό «πράσινο» τι
μολόγιό της να διαμορφώνεται στα
11,898 λεπτά ανά kWh. Ἡ ΔΕΗ -ου
γκριτικῶς πρός τούς ἰδιῶτες παρόFitch: Στάσιμη
χους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας ἔκα- με τήν μικρότερη αύξηση στο πράσινο τιμολόγιο γιά τούς οικιακούς
καταναλωτές. Καί αὐτό, καθώς χορήγησε μεγαλύτερη έκπτωση 38%
ἔναντι τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, μέ ἀποτέλεσμα να ψαλιδίσει τις μεγάλες
ἀνατιμήσεις τῆς χονδρεμπορικῆς
ἀγορᾶς. Ἡ ΔΕΗ προχώρησε σε
αὐτήν τήν κίνηση λόγῳ καί τοῦ μετ
γάλου ἀριθμοῦ τῶν πελατῶν πού δι
αθέτει ἀλλά καί τῶν οἰκονομικῶν
μεγεθῶν καί δυνατοτήτων πού ἔχει
ἔναντι τῶν ἰδιωτῶν παρόχων ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας.
Ἡ ὑψηλότερη χρέωσις διαμορφώνεται στα 17,984 λεπτά ανά kWh.
Συγκριτικά, τόν Μάιο οἱ τιμές ἐκυμάνθησαν μεταξύ 9,5 και 10,96
λεπτῶν ἀνά κιλοβατώρα. Επομέ
νως, ἀκόμη καί τό πιό ἀνταγωνιστι
ἡ ἑλληνική οικονομία
ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ σέ ἀναβάθμιση
τῆς οἰκονομίας ὁ οἶκος Fitch διαψεύδο
ντας τις προσδοκίες γιά ἕνα ἀκόμα σκαλοπάτι στην πιστοληπτική βαθμίδα τῆς
χώρας. Ὁ οἶκος ἔκανε ἀναφορά σέ πάγια προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, τά ὁποῖα δέν μποροῦν νά ἀλλά
ξουν μέσα σέ ἕνα ἡ δύο χρόνια. Οἱ πα
ράγοντες πού θά μποροῦσαν, μεμονω
μένως ἤ συλλογικῶς, νά ὁδηγήσουν σε
ἀρνητική δράση/ὑποβάθμιση τῆς ἀξι
ολογήσεως εἶναι: Δημόσια οικονομικά: Ανανεωμένη ανοδική τάσις τοῦ χρέ
ους τῆς γενικῆς κυβερνήσεως/ΑΕΠ, για
Συνέχεια στην σελ. 2
Στήν αἴθουσα τροπαίων
τῆς Βουλῆς στέμμα,
σκῆπτρο, ξίφος
τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος
Λεπτομέρειες στην σελ. 7
κό τιμολόγιο τόν Ἰούνιο εἶναι ἀκριβότερο ἀπό τό πιό ἀκριβό τοῦ Μα
ΐου. Εἰδικώτερα, γιά τόν Ἰούνιο ἡ
ΔΕΗ ἀνεκοίνωσε πώς στο πράσινο
τιμολόγιό της (Γ1) ἡ χρέωσις ἡμέρας εἶναι 11,898 λεπτά τοῦ εὐρώ
ἀνά κιλοβατώρα, για μηνιαίες και
ταναλώσεις ἕως 500 κιλοβατώρες.
Ἡ ἑταιρεία παρέχει τόν ἑπόμενα μῆνα τήν μεγαλύτερη έκπτωση
(38%) πού ἔχει δώσει έως τώρα, μέ
συνέπεια νά ἀπορροφά μεγάλο μέρος τοῦ ἅλματος πού σημείωσε ἡ
χονδρεμπορική.
Ἡ τιμή τοῦ Ιουνίου εἶναι ηύξημένη κατά 12% σε σχέση μέ τόν
Οἱ αὐξήσεις στήν χρηματιστηριακή αγορά ηλεκτρικῆς ἐνεργείας
ἀποδίδονται στην μικρότερη συμμετοχή τῶν Ἀνανεωσίμων Πηγών
Ἐνέργειας (ΑΠΕ) στό ἐνεργειακό
μεῖγμα πού χρησιμοποιεῖται γιά τήν
παραγωγή ηλεκτρικῆς ἐνεργείας.
Τόν Μάιο ἡ φθηνότερη τεχνολαδή οἱ ΑΠΕ, κατεῖχαν τό 43,05%,
ἐνῷ τό φυσικό ἀέριο ἀνῆλθε στό
37,18%.
Μάιο (10,656 λεπτά ανά κιλοβατώ-λογία στήν ἠλεκτροπαραγωγή, δηρα.) Γιά τά νοικοκυριά μέ καταναλώσεις πού θά ξεπεράσουν αὐτό τό
ὅριο, ἡ χρέωσις εἶναι 12,642 λεπτά
ἀνά κιλοβατώρα. Υπενθυμίζεται
ὅτι ἡ χρέωσις τόν Μάιο ἦταν 11,736
λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Επίσης, γιά τούς πελάτες τῆς
ΔΕΗ πού ἔχουν νυκτερινό τιμολόγιο (Γ1Ν), ἡ χρέωσις νύχτας εἶναι
9,976 λεπτά ανά kWh, ἀπό 7,866 λε
πτά ανά kWh τόν Μάιο. Τό πάγιο
εἶναι 5 ευρώ ανά μήνα.
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Πολιτική ἀπειλή τό μεταναστευτικό
καί ἡ ἐρημοποίηση τῆς περιφέρειας
ΡΙΖΑ ἐνῷ θέλει νά ἀπολογεῖται μόνο γιά τόν δικό
του! Εννοεῖται βεβαίως ὅτι εἶναι ἕνας πολύ αὐταρχικός ἄνθρωπος πού δέν ἀνέχεται τήν ἄλλη ἄποψη, γιά νά μήν πῶ κάτι βαρύτερο. Καί ὅποτε πιέζε
ται, τό δείχνει!
Μεγάλη ἀπογοήτευση ὁ ξερριζωμός ἀπό τόν τόπο σου, σε καιρό ειρήνης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ παρατήρηση πρίν ύπεισέλθουμε στο
κύριο θέμα τοῦ σημερινού σημειώματος: ὁ Πρωθυπουργός ἐπεχείρησε να δρέψει πολιτικά κέρδη ἀπό τήν ἄτακτη φυγή τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης Στέφανου Κασσελάκη ἀπό ραδιοφωνικό στούντιο στην Ρόδο θέτοντας τό ἐρώτημα «τί θά εἶχε συμβεῖ ἄν τό εἴχαμε κάνει ἐμεῖς
σε γυναίκα-δημοσιογράφο;». Επεχείρησε δηλαδή νά ἀποδώσει στόν ἀντίπαλό του σεξιστικό κίνητρο γιά νά κερδίσει γυναικείες ψήφους. Προφανώς
αὐτό τοῦ εἶπαν νά πεῖ οἱ καλοπληρωμένοι σύμβουλοί του. Θά τοῦ δώσουμε μία πληροφορία καί μάλιστα ἐντελῶς δωρεάν, χωρίς το παραμικρό κόστος.
Ὁ Κασσελάκης δέν ἔφυγε ἀπό τό στούντιο, ἐπειδή τόν πίεσε μέ ἕνα ἐρώτημα ...γυναῖκα. Λάθος ἀνάγνωση! Φθηνή. Ἔφυγε, γιατί ἔπρεπε νά ύπερασπιστεῖ τήν περίοδο του Τσίπρα. Τα μνημόνια. Τόν και
ρό πού αὐξήθηκε ὁ φόρος προστιθέμενης ἀξίας
σε τουριστικές περιοχές. Μισεῖ ὁ Κασσελάκης νά
ὑπερασπίζεται τά μνημόνια καί τόν Τσίπρα. Τό λέει ιδιωτικῶς συνέχεια μέ τήν φράση «Φτάνει πια μέ
τούς Ἀλέξηδες καί τά μνημόνια.» Γι' αὐτό ἔφυγε.
Αὐτός ἦταν ὁ πυρῆνας τοῦ ἐκνευρισμοῦ του. Έχει
βαρεθεῖ νά ἀπολογεῖται γιά τόν προηγούμενο ΣΥΠάμε τώρα στήν οὐσία τοῦ θέματος, ἡ ὁποία
ἀπειλεῖ σοβαρά τήν Κυβέρνηση, όπως φάνηκε και
ἀπό τήν κινητοποίηση του Σαββατοκύριακου γιά νά
υποβαθμιστεῖ ἡ ἀποκάλυψη Αμερικανοῦ ἀξιωματούχου στον τηλεοπτικό σταθμό CBS, ὅτι ἡ Ἑλλάς
εἶναι ἕτοιμη να δεχτεί μετανάστες πού θά τίς στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο τῆς ἀποσυμφορήσεως τῶν ἐδαφῶν τους. Τό πρόβλημα γιά
τήν Κυβέρνηση εἶναι ὅτι ὅσο καί νά θέλει νά ὑποβαθμίσει αὐτές τίς πληροφορίες, ἡ πραγματικότητα πού διαμορφώνεται στο εσωτερικό τῆς ἐπικρατείας εἶναι τόσο δυσμενής, ὥστε καί ἡ διάψευση τῆς
νέας εἰσαγωγῆς νά μήν ἀρκεῖ γιά νά τήν προστα
τεύσει. Ὁ συνδυασμός τῆς ἐρημοποιήσεως πάρα
πολλῶν περιοχῶν τῆς ἐπαρχίας ἀπό Έλληνες και
τοίκους ἀκόμα καί περιοχῶν πολύ κοντά στά ἀστικά
κέντρα, μέ τό θράσος μέ τό ὁποῖο συμπεριφέρονται
πλέον μετά ἀπό χρόνια παραμονῆς στήν Ἑλλάδα
Συνέχεια στην σελ. 3
Τόν Ἀπρίλιο οἱ ΑΠΕ εἶχαν μεγαλύτερο μερίδιο στο μεῖγμα τῆς
ἠλεκτροπαραγωγῆς καί συγκεκριμένα κατεῖχαν τό 50,47%, ὅταν τό
φυσικό αέριο εἶχε περιορισθεῖ στό
28,76%.
Ἡ διαφορά αυτή, σε συνδυασμό
καί μέ τίς ἀνατιμήσεις τοῦ φυσικοῦ
Συνέχεια στην σελ. 2
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Προεκλογική εκστρατεία
ὑπέρ τοῦ μειονοτικοῦ κόμματος
κάνει ὁ Τοῦρκος πρόξενος!
(σελ. 3)
- Ο Τούρκος Πρόξενος Αϊκούτ Ουνάλ
μέ τήν πρόεδρο του ΚΙΕΦ Τσιγδέμ
Ἀσάφογλου, στήν ἐκδήλωση του Ιάσμου.
Την Κυριακή 09/06 με την
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Ομοίων ελευθερίας ποινής Αγράφω
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με όλες τις αναθεωρήσεις
από το 1986 έως σήμερα.
Μάθετε και διεκδικήστε τα δικαιώματά σας
ως Έλληνες πολίτες
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Οι 3 προφητικές παρεμβάσεις του πρώην
πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα,
το Μεταναστευτικό, τη φτώχεια, τις ανισότητες
και τις παγκόσμιες προκλήσεις!
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Σε περίπου 2 μήνες θὰ ἀρχίσουν οι Ολυμπιακοί
Ἀγῶνες στο Παρίσι. Ἕνα ἀπό τά θέματα πού άπασχολοῦν τούς ὀργανωτές εἶναι ἡ σίτισις χιλιάδων
ἀθλητῶν, προπονητῶν, φροντιστῶν καί μελῶν
τῶν ἀποστολῶν, καθώς οἱ διατροφικές συνήθειες
εἶναι ἐντελῶς διαφορετικές από χώρα σε χώρα και
μεταξύ θρησκειῶν. Πάντως κανείς ἀπό τούς ἀθλη
τές δέν θά μπορεῖ νά ἀπολαύσει τηγανιτές πατάτες
γνωστές στο εξωτερικό french fries. Ὁ λόγος δέν
ἔχει να κάνει μέ τήν «κακή διατροφή» ἤ τά λιπαρά. Είναι καθαρά τεχνικός, γιατί ελλοχεύει κίνδυνος
πυρκαϊᾶς ἀπό τό καυτό λάδι σέ ἕναν χῶρο πού θά
φιλοξενεῖ περισσότερα από 3.500 άτομα ἡμερησί
ως. Επίσης δέν θά σερβίρεται το μοσχαρίσιο κρέας
bourguignon. Αντίθετα, έχει δημιουργηθεῖ μιά χορ
τοφαγική εκδοχή. Καί δέν θά ὑπάρχει στούς μπουφέδες φουά γκρά για ἠθικούς λόγους.
• Αμοιβή 5.000 βρεταννικῶν λιρῶν προσφέρει ἡ
ὀργάνωσις σέ ὅποιον μπορεῖ νά δώσει πληροφορίες πού θα οδηγήσουν στον εντοπισμό δραστῶν
κλοπῆς δύο θησαυρῶν τῆς Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ
ἀπό τό μουσείο Ely στο Καίημπριτζσάιρ. Πρόκει
ται γιά ἕνα χρυσό περιδέραιο και ένα βραχιόλι πού
ἄγνωστοι ἔκλεψαν στις 7 Μαΐου. Το μουσεῖο ἀγό
ρασε τό περιδέραιο αξίας 220.000 λιρών το 2017
ἀξιοποιώντας ἐπιχορηγήσεις και δωρεές. Τό περιδέραιο πού ἀνεκαλύφθη σέ ἕνα ὀργωμένο χωρά
φι καί θεωρεῖται ἕνα ἀπό τά σημαντικώτερα ευρή
ματα τῆς Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ πού βρέθηκε στην
Ἀγγλία, εἶναι ἀπό καθαρό χρυσό!
Τοῦρκο ἀκραῖο ἐθνικιστή
στηρίζει ἡ Ἑλλάς
γιά τόν ΟΑΣΕ
ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΝ μόνο στα ευχολόγια καί στίς κινήσεις –μπροστά στις κάμερες- καλῆς θελήσε
ως κυβερνητικοί ἀξιωματούχοι Ελλάδος – Τουρ
κίας, ἀλλά περνοῦν καί στήν πράξη. Σέ μιά ἀσυνήθιστη κίνηση, βάσει τῶν γεγονότων τῶν τελευταί
ων ἐτῶν, προχώρησαν οἱ ὑπουργοί Εξωτερικῶν τῶν
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Συνέχεια στην σελ. 4
Βαρειές οἱ εὐθύνες τῆς
πολιτείας γιά τό μολυσμένο
νερό τῆς Θεσσαλίας
ΓΕΜΙΣΑΝ ἀσφυκτικά τό νοσοκομεῖο τοῦ Βόλου καί
τό Κέντρο Υγείας Βελεστίνου ἀπό ἑκατοντάδες κατοίκους πού ἐνεφάνισαν κρούσματα γαστρεντερίτιδος, πιθανώτατα ἀπό τήν κατανάλωση νερού. Η κατάστασις
κρίνεται ἰδιαίτερα σοβαρή γιατί ἕνας ἡλικιωμένος νο
σηλεύεται στην ΜΕΘ, ἕνας ἄλλος προσεβλήθη ἀπό
Συνέχεια στην σελ. 4
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Η πολιτική μικραίνει, μεγαλώνει ἡ ἀποχή
Ανήκουμε σε εκείνους πού
πιστεύουν ὅτι ἡ ἀποχή ἀπό
τήν ψηφοφορία τῶν ἐκλογών
εἶναι ἔνδειξη ανευθυνότητος και
πράξη επιβλαβής γιά τήν δη
μοκρατία.
Μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 2000,
ἡ λέξη «αποχή» ἀπουσίαζε
ἀπό τό σκεπτικό τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Δέν συζητᾶμε,
βέβαια, γιά τά παλαιότερα
χρόνια, τότε πού ή ψηφοφο δή σοῦ ἀπαγορευόταν ἡ ἔκδο
ρία δέν ἦταν ἁπλῶς δικαίωμα,
ἀλλά ἐπιταγή, ἀφοῦ ἡ ἄσκηση
τοῦ ἐκλογικού μας καθήκοντος
ἦταν ὑποχρεωτική. Ὑπῆρχε
τό ἐκλογικό βιβλιάριο (τό ἔχω
ἀκόμη), στό ὁποῖο ἀναγράφο
νταν ὅλες οἱ ἐκλογές στις οποίες
είχαμε ἀσκήσει το καθήκον μας
· καί ὑπῆρχαν κυρώσεις για
όποιον δέν εἶχε ψηφίσει. Δηλα
ση διαβατηρίου, εἶχες πρόβλημα στό νά ἐκδώσεις ή νά άνανεώσεις δίπλωμα οδηγήσεως.
Και όταν τελείωναν οι σελίδες
στο βιβλιάριό σου, ἔπρεπε νά
πᾶς στον Δήμο σου γιά νά σοῦ
προσθέσουν «φύλλο», ώστε να
ἔχεις τήν δυνατότητα να ψηφί
σεις στις επόμενες εκλογές. Ψήφισα για πρώτη φορά στό δημοψήφισμα του 1973. Περίερ
γη αίσθηση. Πρώτη φορά οι
γονεῖς μου ψήφισαν το ίδιο
πράγμα, όπως καί ἐγώ, δηλα
δή ρίξαμε «Όχι».
Ἡ μητέρα μου ως «βασι
λική», διότι ὁ Παπαδόπουλος
καταργοῦσε τήν Βασιλεία, δ
πατέρας μου ὡς «βενιζελικός»,
Συνέχεια στην σελ. 4
Παρεμβάσεις
«Ειπέ τη Εκκλησία»
Οι ιστορικές εισηγήσεις του
προς την παρα
της Εκκλησίας, οι τόμους
που αποκαλύπτουν
- τη διορατικότητα
και την αγάπη του
στην Εκκλησία και την πατρίδα
Αυτή την Κυριακή
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
Ἡ πολιτική τῆς
ἀλλαγῆς καθεστῶτος
τοῦ Σπύρου Β. Μπαζίνα*
ΜΕ τήν πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου το 1989 ἡ ἀνθρωπότητα ἄρχισε
νά ἐλπίζει ὅτι ἀνατέλλει μιά νέα ἐποχή συνεργασίας, ἀσφάλειας, εἰρήνης καί εὐημερίας. Καί διανοούμενοι,
ὅπως ὁ Φράνσις Φουκουγιάμα, ἄρχι
σαν νά μιλοῦν γιά τό τέλος τῆς ἱστορίας μέ τήν ἔννοια τῆς ἐπικράτησης
τῆς φιλελεύθερης δημοκρατίας, τῆς
ἐλεύθερης ἀγορᾶς, τοῦ δυτικοῦ τρόπου ζωῆς, καί τοῦ τέλους τῶν ἀνταγω
νισμῶν καί τῶν πολέμων. (Βλ. Francis
Fukuyama, Το τέλος τῆς ἱστορίας καί ὁ
τελευταῖος ἄνθρωπος, Λιβάνης, Αθή
να, 1992.) Γιά νά ἐπιτύχουν αὐτό τόν
Συνέχεια στην σελ. 5