Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
Ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός Ξάνθης
"Η Ένωση" ενημερώνει
για τις πληρωμές
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
LABBATO I 1OYNIOY 2024-Aq. quià.on 9835 Etog: 420,0,50 EYP2-0 MAVESONAI 4,67100 SAMEH 2541021717
http://www.agoras.gr e-malagonasxani gmail.com - Τακτικό μέλος της ΕΠΤΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
Συνεχίζονται οι εργασίες
κατασκευής συνδέσεων
με το δίκτυο φυσικού αερίου
Η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων enaon EDA διαχειρίζεται ένα ση
μαντικό έργο για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην
πόλη της Ξάνθης. Το έργο αυτό θα βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων και των
επιχειρήσεων της πόλης που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια πιο οικονο
μική και βιώσιμη πηγή ενέργειας.
Κατά το προηγούμενο διάστημα, λόγω εξωγενών παραγόντων, παρατη
ρήθηκαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου στην
Ξάνθη που είχαν ως αποτέλεσμα πρόσκαιρες αποκλίσεις στο χρονοδιά
γραμμα των εργασιών και των συνδέσεων των καταναλωτών.
Sunlight Group:
σελίδες 3
Ευρώπη
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ
- Λίγες (προεκλογικές σκέψεις
του Θανάση Μουσόπουλου
Προωθεί την Ασφάλεια στην Εργασία
μέσω Ολοκληρωμένου Προγράμματος
Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών
σελίδα 3
σελίδα σ
Ισχυρή η σχέση της Syndea
με τη Συνεταιριστική Τράπεζα
Χανίων
Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Οlympία, ανακοινώνει την επιτυχή ολο
κλήρωση ενός σημαντικού εκπαιδευτικού προγράμματος πρώτων βοηθειών στο
βιομηχανικό της συγκρότημα στην Ξάνθη, με στόχο την εκπαίδευση των εργα
ζομένων της στην αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.
σελίδα 2
σελίδα 3
Εγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση
www.a g on a s . g r

Τελευταία νέα από την εφημερίδα