Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15132
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΗΧΩ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
PHZEE
SEADTON
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Tex foopcio
Κ.Τ.Α.
Αριθμός λέειος
9772529
029121
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
ΤΑΙΠΕΔ: Οκτώ υποψήφιοι
για το λιμάνι του Λαυρίου
Σε 8 ανήλθαν τα επενδυτικά σχήματα που
υπέβαλαν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέρο
ντος στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την
αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου
Α.Ε., μέσω πώλησης πλειοψηφικού ποσοστού (τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή) στο
μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού, όπως
ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.
Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα
εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά):
*ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
*INTEPKAT A.E.
*Κοινοπραξία ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ JET
PLAN SHIPPING Co LTD- ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩ
ΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
*Κοινοπραξία GPH CRUISE PORT FINANCE
LTD- PROMARINE S.A.
*Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. MSC
CRUISES S.A.
*GULFTAINER COMPANY LTD
*IOTC INVESTMENTS S.C.S.
*ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD.
Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψή
φιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα
κληθούν να συμμετάσχουν στη β' φάση του
διαγωνισμού, η οποία αφορά στην υποβολή
δεσμευτικών προσφορών.
Η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου
Α.Ε.» (ΟΛΛ Α.Ε.) έχει το αποκλειστικό δικαί
ωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέ
δων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του Λιμένα
Λαυρίου, μέσω σύμβασης παραχώρησης που
έχει συνάψει με το Δημόσιο με διάρκεια 60
ετών από την έναρξη ισχύος της (ισχύει έως
το 2062). Η διάρκεια της σύμβασης παραχώ
ρησης ενδέχεται να παραταθεί και, εφόσον
ληφθεί σχετική απόφαση, θα ανακοινωθεί
στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, πριν από τη
δημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή
προσφορών από τους επενδυτές που θα
προκριθούν στη β' φάση της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Ο λιμένας του Λαυρίου αποτελεί το τρίτο
μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής και, λόγω της
εγγύτητάς του με δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς, το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος
Βενιζέλος», αλλά και τα λιμάνια του Πειραιά
και της Ραφήνας, προσφέρεται ιδιαίτερα για
τουριστική ανάπτυξη, με δραστηριότητες
όπως η κρουαζιέρα και ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ:
Υψηλή απορρόφηση,
χαμηλές εκταμιεύσεις
ΤΟ «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ & Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
"ψηλή απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (TAA),
αλλά χαμηλές εκταμιεύσεις, εμφανίζει η Ελλάδα, γεγονός που θέτει σε
κίνδυνο την προσπάθεια «γεφύρωσης» του επενδυτικού κενού, με ό, τι
αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη
της χώρας.
Το θέμα έθιξε ο διοικητής της Τρά
πεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), κ. Γιάννης
Στουρνάρας, μιλώντας σε εκδήλωση
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. «Η έγκαιρη απορρόφηση και
η εκταμίευση των πόρων του RRF
προς τον ιδιωτικό τομέα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη
των προβλεπόμενων ρυθμών αύξησης των ακαθάριστων επενδύσεων
πάγιου κεφαλαίου κατά την περίοδο 2024 – 2026. Μέχρι στιγμής, το
ποσοστό απορρόφησης των πόρων
του RRF είναι ικανοποιητικό (41%
από συνολικό ποσό 36 δισ. ευρώ)
και η Ελλάδα είναι 4η στη σχετική
κατάταξη των χωρών, σύμφωνα με
πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε χαρα
κτηριστικά, για να προσθέσει: «Οι
εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις,
ωστόσο, προχωρούν με βραδύτερο
ρυθμό (14% του συνόλου), γεγονός
που καθυστερεί την πραγματοποίηση
επενδυτικών δαπανών».
Υπενθυμίζεται πως από τα περίπου
στο δισ. ευρώ που θα διατεθούν στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
το ΤΑΑ, το μερίδιο της Ελλάδας
ανέρχεται σε 36 δισ. ευρώ, μετά και
την πρόσφατη επιτυχή αναθεώρηση
του αρχικού σχεδίου. Από αυτά τα 18
δισ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις
και τα 18 δισ. ευρώ σε δάνεια, με σχε
δόν μηδενικό επιτόκιο (0,35% για τις
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
και 1% για τις μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις). Τα επίμαχα ποσά θα
πρέπει να έχουν εκταμιευτεί μέχρι
το τέλος του 2026, διαφορετικά θα
χαθούν.
«Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες,
όπου το τραπεζικό σύστημα είναι
το επίσημο κανάλι διοχέτευσης των
πόρων του ΤΑΑ, εξασφαλίζοντας
ότι αυτή θα γίνει με έναν τρόπο αντικειμενικό και αξιόπιστο», σχολίασε
από την πλευρά της, η acting γενική
διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών (ΕΕΤ), κυρία Χαρούλα
Απαλαγάκη, υπογραμμίζοντας πως
οι όποιες καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις των δανείων σχετίζονται
πρωτίστως με τη γραφειοκρατία.
«Μία τράπεζα, για να προχωρήσει
με την εκταμίευση πρέπει να λάβει
το σχετικό πιστοποιητικό, η έκδοση
του οποίου μπορεί να κάνει μέχρι και
επτά μήνες. Είναι λογικό, λοιπόν, η
διαδικασία να τραβάει σε χρόνο»,
πρόσθεσε.
«Οι τράπεζες απλά ακολουθούν το
ρυθμό υλοποίησης των επενδύσεων
των πελατών τους, σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα των projects και τις
επιχειρησιακές τους ανάγκες». Αυτό
τονίζουν στο newmoney αρμόδιες
πηγές, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τράπε
50 20 100
ζες αφενός, δεν έχουν κανένα λόγο
να καθυστερούν τις εκταμιεύσεις –
τουναντίον, έχουν πολλά κίνητρα να
τις προχωρήσουν – και αφετέρου, δεν
έχουν κάποιο τρόπο να τις επισπεύ
σουν εάν δεν προχωρούν αντίστοιχα οι υλοποιήσεις των επενδύσεων.
«Άρα, τα πάντα εξαρτώνται από το
ρυθμό υλοποίησης των επενδύσεων
από τους πελάτες και όχι από εμάς»,
εξηγούν.
Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη δε, η
καθυστέρηση από πλευράς των πελατών οφείλεται σε μία σειρά από
λόγους, με βασικότερο τη γραφειοκρατία. «Γιατί κάποιος επιχειρηματίας να θέλει να καθυστερήσει μία
επένδυση, η οποία είναι πλήρως
χρηματοδοτημένη και μάλιστα, με
προνομιακούς όρους», σημειώνουν.
Οι επιδόσεις των τραπεζών
Συμβάσεις δανείων άνω των 10 δισ.
ευρώ έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα
οι συστημικές τράπεζες, κάποιες εκ
των οποίων έχουν ήδη λάβει ή αιτηθεί
την 6η δόση κεφαλαίων, ύψους 300
εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, η Eurobank ήταν η
πρώτη που έλαβε στις αρχές του 2024
το επιπλέον ποσό, γεγονός που ανε
βάζει σε 1,6 δισ. ευρώ τα κεφάλαια
μέσω του Ταμείου, χρηματοδοτώντας
επενδύσεις επιχειρήσεων, όλων των
μεγεθών, που δραστηριοποιούνται
στην ελληνική επικράτεια, Πιο αναλυτικά, η τράπεζα συμμετέχει στη
χρηματοδότηση 69 επενδυτικών
σχεδίων, συνολικού προϋπολογι
σμού 4,92 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας
πόρους 1,2 δισ. ευρώ μέσω του ΤΑΑ
και 860,32 εκατ. ευρώ μέσω δανεί
ων που χορήγησε παράλληλα για τα
επίμαχα επενδυτικά σχέδια.
Στο στάδιο της έγκρισης λήψης της
6ης δόσης βρίσκεται από την πλευρά
της, η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας
έως σήμερα ολοκληρώσει τη σύναψη
συμβάσεων για τη χρηματοδότηση
83 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού
προϋπολογισμού 4,78 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας τους πόρους του ΤΑΑ,
ύψους 1,2 δισ. ευρώ και κεφάλαια
της ίδιας, ύψους 1,02 δισ. ευρώ. Στο
πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων, η
Τράπεζα Πειραιώς έχει εκταμιεύσει
ποσά περίπου 400 εκατ. ευρώ από
δάνεια ΤΑΑ και 300 εκατ. ευρώ από
κεφάλαιά της.
Στην εκταμίευση του 25% των δανείων που έχουν υπογραφεί έχει
ήδη προχωρήσει η Alpha Bank,
με σχεδόν τις μισές συμβάσεις να
αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Alpha Bank, άλλωστε, ήταν
η πρώτη τράπεζα που χρηματοδότησε μικρή επιχείρηση με πόρους
του Ταμείου, παραμένοντας αρωγός
στην προσπάθεια στήριξης των ΜμΕ
που αποτελούν τον ζωτικό ιστό της
ελληνικής οικονομίας. Σωρευτικά,
από την έναρξη του ΤΑΑ έχει αξιολογήσει περίπου 200 αιτήσεις, άνω
των πέντε δισ. ευρώ.
Τέλος, η Εθνική Τράπεζα έχει υπογράψει 78 δάνεια, για τη χρηματοδότ
τηση επενδύσεων συνολικού ποσού
2,3 δισ. ευρώ.