Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γυναικεία ρούχα

Γυναι-

BLACK

 2510 222288

΢ΑΒΒΑΣΟ 1 ΙΟΤΝΙΟΤ 2024– Ινπζηίλνπ κάξηπξνο, Οχξξνπ επηζθφπνπ - Ανατ: 06:04 - Γύση: 20:42 - Αριθ.Φύλλοσ: 20.697

Ιάμπες led στοσς προβολείς
ηνπ «Αλζή Καξαγηάλλε»

Με ηε κεζνιάβεζε ηνπ Δληεηαικέλνπ ΢πκβνχινπ
ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ θ.
΢ηέιηνπ Ιγλαηηάδε, βξέζεθε φπσο θαίλεηαη ν ηξφπνο κηαο άκεζεο παξέκβαζεο ζηνπο ππιψλεο θσηηζκνχ ηνπ «Αλζή Καξαγηάλλε». Σν έξγν ζα πεξηιακβάλεη αιιαγή ησλ πθηζηάκελσλ ιακπηήξσλ θαη
ηνπνζέηεζε λέσλ ηχπνπ led. Η αιιαγή ζα πξνεγεζεί ηνπ έξγνπ «Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο» ηνπ
γεπέδνπ ψζηε ην θαιχηεξν θαη θζελφηεξν θσο λα
ππάξρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εληφο «Αλζή Καξαγηάλλε» φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα.

΢ήμερα στην Θαβάλα
ν Νίθνο Αλδξνπιάθεο
΢ήκεξα ην πξσί
ζα βξίζθεηαη ζηελ
πφιε καο ν πξφεδξνο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ
θ. Νίθνο Αλδξνπιάθεο. Σν πξφγξακκα ηνπ πεξηιακβάλεη: Δπίζθεςε ζηε ιατθή
αγνξά. Βφιηα ζην θέληξν ηεο πφιεο. ΢ηηο 11.30 ην
πξσί ζχληνκε νκηιία ζηνπο πεδφδξνκνπο, πεδφδξνκνο Κ. Παιακά. Βφιηα ζηελ αγνξά. Δπίζθεςε ζην
Γεκαξρείν, ζπλάληεζε κε ην Γήκαξρν.

Καζαξηζκφο δαζηθήο έθηαζεο γχξσ ηνπ

Ξεθηλά ηε Γεπηέξα θαη ζα
ζπλερηζηεί φιν ηνλ Ινχλην
ην απαξαίηεην έξγν θαζαξηζκνχ ηεο έθηαζεο
πεξηκεηξηθά ηνπ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο. Οπζηαζηηθά έξγν ππξαζθάιεηαο
πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ κεγάινπ θαη επξηζθφκελνπ
ζε εμέιημε έξγνπ θαζαξηζκνχ ηκεκάησλ ηνπ πεξηαζηηθνχ δάζνπο.
Πξψηε θνξά ζα γίλνπλ
«γελλαία» θιαδέκαηα
δέληξσλ θαη ζάκλσλ γχξσ απφ ην Ννζνθνκείν.
Γίπια θαη θνληά ζηελ πεξίθξαμε.
Γελ απνθιείεηαη λα θνπνχλ θαη δέληξα. Πξφθεηηαη γηα κηα εξγαζία πξψ-

ηεο πξνηεξαηφηεηαο ιφγσ
θαη ησλ γεγνλφησλ πέξζη
ην Καινθαίξη ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν
ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο.
Όινη ζπκνχληαη φηη θηλδχλεπζε απφ ππξθαγηά θη
εθθελψζεθε πξνιεπηηθά.
Σν έξγν θαζαξηζκνχ ηκεκάησλ ζην πεξηαζηηθφ
δάζνο ηεο Καβάιαο
άξρηζε πξφζθαηα.
Γίλεηαη απφ ηδηψηε θαη κε
ηελ επίβιεςε ηνπ Γαζαξρείνπ Καβάιαο. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ αθνξά
ηελ δαζηθή πεξηνρή ηνπ
πςψκαηνο Βαζηιάθε.
Οη πξψηεο δνπιεηέο
έγηλαλ πεξηκεηξηθά ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 5νπ

Ζ ψαροταβέρνα Εαυείρα
δεηεί λα εληάμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο εξγαδφκελνπο
ζηηο εμήο εηδηθφηεηεο:
Α) ΢εξβηηφξν κε πξνυπεξεζία θαη θαιή γλψζε ηεο
αγγιηθήο γιψζζαο.
Β) Βνεζφ ζεξβηηφξνπ κε πξνυπεξεζία.
Θα εθηηκεζεί ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
Δπικοινωνία: 6944423886, Τπεχζπλνο: Υσξηλφο
Κσλ/λνο (Ώξεο επηθνηλσλίαο 11:00 – 14:00).

Λπθείνπ. Δλφο ζρνιείνπ
πνπ φπσο είλαη γλσζηφ

βξίζθεηαη εληφο ηνπ δάζνπο.

Έληαμε ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ
Σακείνπ Θάζνπ ζηελ Δ.ΛΙΜ.Δ.
Με πξνζσπηθέο ελέξγεηεο θαη ρεηξηζκνχο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Θάζνπ, Μαλίηζα Γεκήηξηνπ, ην Γ.Λ.Σ.Θ. εληάρζεθε σο κέινο
ηεο Δ.ΛΙΜ.Δ. Η Έλσζε Ληκέλσλ Διιάδνο (Δ.ΛΙΜ.Δ)
είλαη Δηαηξεία αζηηθή θαη κε θεξδνζθνπηθή. Αληηθείκελν ηεο είλαη ε αληηκεηψπηζε θαη πξνψζεζε
φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ιηκέλεο κέζα
ζην πιαίζην ηεο Διιεληθήο, Δπξσπατθήο θαη Γηεζλνχο λνκνζεζίαο. ΢θνπφο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία
ζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ Οξγαληζκψλ
Ληκέλσλ Διιάδαο, ιηκεληθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ
κεηαθνξψλ.
Ο σκοπός της Δ.ΙΗΚ.Δ. είναι: Η ελεκέξσζε θαη
πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ ηεο Δ.ΛΙΜ.Δ. γηα ζέκαηα
αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ιηκέλσλ. Η παξνπζίαζε θαη πξνψζεζε ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ ζε θπβεξλεηηθνχο θαη άιινπο νξγαληζκνχο ζε εζληθφ,
πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Λεηηνπξγία γξαθείνπ ηεθκεξίσζεο θαη ε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε παξαθνινχζεζε δεηεκάησλ ζπιινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαη εηδηθφηεξα ε ζπιινγή, δηαλνκή πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ζρεηηθά κε ηηο λέεο πξαθηηθέο, ηερληθέο ή
ηερλνινγίεο φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε, ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ιηκέλσλ
θαη ηηο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ ιηκεληθνχ θαη ελ γέλεη λαπηηιηαθνχ ζπζηήκαηνο . Η Δ.ΛΙΜ.Δ κεξηκλά επίζεο γηα
ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο ζε ζέκαηα θνηλσληθά,
εξγαζηαθά θαη δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.

Η εηαηξία ΒΙΚΡΔ ΑΔ, βηνηερλία θξεαηνζθεπαζκάησλ, κε
έδξα ηα Ακηζηαλά Καβάιαο, δεηά λα πξνζιάβεη γηα κφληκε εξγαζία άηνκα γηα ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαη γηα
ην ηκήκα ηεο απνζήθεο.
ΠΡΟΦΗΙ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ
•Ιθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πνιιψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνξά ηνλ ρψξν ηεο
παξαγσγήο.
•Απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο.
•Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε.
•Τπεπζπλφηεηα/ αληίιεςε/νκαδηθφηεηα/ δηάζεζε γηα
ζπλεξγαζία.
•Θα εθηηκεζεί ην πηπρίν θξενπψιε, αθνξά ηε ζέζε ζην
ηκήκα ηεο παξαγσγήο.
ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΛΣΑΗ
•Ιθαλνπνηεηηθφ παθέην απνδνρψλ
•΢χγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
•Πξννπηηθή εμέιημεο
•΢πλερήο εθπαίδεπζε
Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ζηείινπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα ζην [email protected] ή λα ην πξνζθνκίζνπλ ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζην 7Ο ΥΙΛ. ΚΑΒΑΛΑ΢- ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΗ΢ κέρξη 15-6- 2024.

θπξία γηα θα
Πξνυπφζεζ
απφ θαη πξ
αζθάιηζε
κ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα