Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΦΗΜΕΡΙ
ΑΘΗΝΩΝ,
ΕΣΤΙΑ
Σάββατο
1 Ιουνίου 2024
Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος. Πύρρου ἐπισκόπου
Σελήνη 24 ἡμερῶν | Ανατολή ηλίου 6.04 – Δύσις ἡλίου 8.42'
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία με μεταβλητούς μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 31β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αἰθρία μέ ἀνέμους μεταβλητούς. Θερμ. έως 30β.
Αριθμ. Φύλ. 42864
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Καί ...μετανάστες περιλαμβάνει
ἡ ἀμερικανική βοήθεια στην Ελλάδα!
CBS: Ἀλλοδαπούς ἀπό τήν Λατινική Αμερική ἀποστέλλουν οἱ ΗΠΑ στην χώρα μας!
Η ΕΙΔΗΣΙΣ εἶναι ἐξωφρενική! Οἱ
ΗΠΑ φέρονται διατεθειμένες να
μετεγκαταστήσουν μετανάστες ἀπό
τήν Λατινική Αμερική στην Ελλάδα! Τό μετέδωσε το δίκτυο CBS, τό
ὁποῖο μάλιστα ἐπικαλούμενο τήν
μαρτυρία δύο ἀξιωματούχων τοῦ
Λευκοῦ Οἴκου, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ
χώρα μας συνεφώνησε νά ὑποδε
χθεῖ ἕναν ἀριθμό 500 μεταναστῶν.
Βεβαίως ὁ Ἕλλην ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς Δημήτρης
Καιρίδης ἔσπευσε νά ὑποστηρίξει
ὅτι τό δημοσίευμα εἶναι ἀναληθές,
καί ἐνῷ τό CBS ἀνέφερε ὅτι Ἕλλη
νες ἀξιωματοῦχοι δέν ἀπήντησαν
σέ αἰτήματα σχολιασμοῦ τῆς εἰδή
σεως, ὁ κ. Καιρίδης ὑποστηρίζει ὅτι
δέν ἔγινε προσπάθεια ἐπικοινωνίας ἀπό τό ἀμερικανικό δίκτυο με
τίς ἑλληνικές Αρχές. Όπως καί νά
ἔχει πάντως, γιά ἡμέρες εἶχε μείνει
ἀσχολίαστη δήλωσις τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας Αλεχάντρο Μαγιόρκας, ὁ
ὁποῖος σε συνέντευξή του στο CBS
News την περασμένη ἑβδομάδα
ἀνεφέρθη στήν ὕπαρξη συμφωνί
ας: «Συνεργαζόμαστε μέ τόν Καναδᾶ, τήν Ισπανία καί μόλις πρό
σφατα μέ τήν Ἑλλάδα, για να δημιουργήσουμε νόμιμες ὁδούς για
να φτάσουν τά ἄτομα στίς χῶρες
τους, μακριά ἀπό τά χέρια τῶν λαθρεμπόρων πού ἁπλῶς ἐπιδιώκουν
- Μετανάστες ἀπό τήν Λατινική Αμερική διασχίζουν το Μεξικό πρός τά
σύνορα τῶν ΗΠΑ.
νὰ ἐκμεταλλευτοῦν αὐτά τά ἄτομα παρά μόνον μιά – μᾶλλον φλύαρη
για να βγάλουν κέρδος».
Καί δέν εἴδαμε διάψευση ἤ κἄν
ἀναφορά τοῦ κ. Καιρίδη στήν δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργού,
Οἱ ΗΠΑ ἐξάγουν
στήν Ρωσσία
τόν πολιτικό
τους ἐμφύλιο
Ουάσιγκτων. Σε μία ὕστατη προσπά
θειά τους νά ἀνακόψουν τον δρόμο τοῦ
Ντόναλντ Τράμπ πρός τόν Λευκό Οἶκο,
οἱ Δημοκρατικοί στρέφουν το βλέμμα
τῶν Ἀμερικανῶν πρός τήν Ρωσσία καί
Συνέχεια στην σελ. 5
Ὁ περικαλλής Ἱερός Ναός
Αγ. Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
διάψευση του CBS. Εἰδικώτερα ὁ κ.
Καιρίδης ἐδήλωσε: «Τό ρεπορτάζ
τοῦ CBS εἶναι ἀναληθές. Δέν ὑπάρχει οὔτε συμφωνία οὔτε αἴτημα ἀπό
τίς ΗΠΑ γιά τήν ἐπανεγκατάσταση
νόμιμων μεταναστῶν στήν Ἑλλά
δα». Συνέχισε μάλιστα μέ ἀναφορές σέ ἄσχετα ζητήματα όπως
οἱ θεωρήσεις γιά ταξίδια Τούρ
κων τουριστῶν στά ἑλληνικά νησιά, ἡ ἐργασιακή κινητικότης καί
ἡ ... ἀνάδειξις τῆς Ἑλλάδος σέ διεθνές ἐρευνητικό καί τεχνολογικό
κέντρο. Συγκεκριμένως εἶπε: «Ἡ
ἑλληνική μεταναστευτική πολιτική εἶναι ξεκάθαρη καί ἀποδίδει, παρά τις διεθνεῖς δυσκολίες. Αυστη
ρή προστασία συνόρων, με σεβα
σμό στον νόμο καί τήν ἀνθρώπινη
ζωή, καί καταπολέμηση τῆς παράνομης διακίνησης και, ταυτόχρο
να, διμερείς συμφωνίες εργασιακῆς
κινητικότητας με φίλες χώρες γιά
τήν κάλυψη τῶν κενῶν στήν ἀγορά ἐργασίας καί προσέλκυση ταλέντων γιά τήν ἀνάδειξη τῆς χώρας σέ
διεθνές ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο. Ἡ πολιτική μας φέρνει
ἀποτελέσματα ὅπως ἀποτυπώνεται
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Ἡ Τζώρτζια Μελόνι
ὁδηγεῖ στήν Εὐρώπη τῶν Ἐθνῶν
«ΤΟ ΦΥΛΑΞΑΙ τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι» προειδοποιοῦσε ὁ Δημοσθένης τούς Αθηναίους στόν πρῶτο ἀπό τούς περίφημους «Ὀλυνθιακούς» του. Αὐτήν τήν διαχρονική ἀλήθεια δέν
τήν ἔλαβαν ὑπ' ὄψιν οἱ περισσότεροι ἀρχηγοί κομμάτων, τά ὁποῖα ἀπό τά μικρά ποσοστά τους ἐκτινάχθηκαν σε τροχιά ἐξουσίας. Οἱ περισσότεροι που
λιτικοί σχηματισμοί πού γρήγορα ἀνέβασαν τά που
σοστά τους, ἐξ ἴσου γρήγορα τά εἶδαν καί νά κατ
ταρρέουν. Εὔκολα ἑρμηνεύεται αὐτό. Τα κόμματα
αὐτά εἰσέπραξαν μιάν ευκαιριακή ψήφο διαμαρτυρίας, τήν ὁποία δέν εἶχαν τήν δυνατότητα να διαχειρισθοῦν. Εἶχαν ἄγνοια τῆς πραγματικότητος, καί τά
κυβερνητικά τους προγράμματα ἦσαν ἀσαφῆ, ἀλλά
κυρίως κατατρύχοντο ἀπό ἕνα ἰδιότυπο σύνδρομο.
Φοβοῦνταν νά ἀποδεχθοῦν τήν πραγματικότητα, διότι θεωροῦσαν ὅτι τοῦτο θά ἀλλοίωνε τόν ἰδεολογικό τους χαρακτήρα. Ἔτσι πολύ σύντομα ἀπογοήτευσαν τούς ψηφοφόρους τους καί ἐπέστρεψαν
στήν ἀφάνεια ἀπό τήν ὁποία εἶχαν ἀναδυθεῖ.
Εξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ Τζώρτζια Μελόνι μέ τό κόμμα της «Αδέλφια Ιταλοί». Καί εἶναι πράγματι ἀξιοθαύμαστος ὁ τρόπος διά τοῦ ὁποίου ἡ Ἰταλίς Πρωθυπουργός κατόρθωσε να ισορροπήσει τήν συνέπεια πρός τίς πολιτικές της θέσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις της μέ τόν ρεαλισμό πού ἀπαιτεῖ
ή διακυβέρνησις ἑνός μεγάλου κράτους, τό ὁποῖο
δέν στερεῖται προβλημάτων. Εὑρίσκεται ἔτσι σήμε
ρα, δύο περίπου χρόνια μετά τήν ἐκλογή της, πολύ
πιό ἰσχυρή ἀπό τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἀνέλαβε τα καθήκοντά της. Διαφαίνεται ἀκόμη καί αὔξη
σις τῶν ποσοστών της, καθώς καί στό ἐσωτερικό τά
πράγματα πηγαίνουν καλά, ἀλλά καί ἡ διεθνής θέσις τῆς Ιταλίας ἀναβαθμίζεται.
Ἐν ὄψει μάλιστα τῶν Εὐρωεκλογῶν, ἡ Τζώρ
τζια Μελόνι ἔχει ἀναδειχθεί στον ρυθμιστικό παράγοντα, τήν εὔνοια τοῦ ὁποίου ἐπιδιώκουν ὅλες οἱ
πλευρές (δέν ἀναφερόμεθα βεβαίως στις κεντροσοσιαλιστικές καί ἀριστερές δυνάμεις στίς ὁποῖες
μάλλον δημιουργεί δυσανεξία ἡ ἐπιτυχία τῆς δε
ξιᾶς Πρωθυπουργού.) Πράγματι, μετά τήν Μαρίν Λέ
Πέν, πού ζητεῖ ἕνα ευρύ δεξιό μέτωπο στήν Εὐρώπη, την Μελόνι προσεγγίζει ή κεντροδεξιά φόν ντέρ
Λάυεν, βλέποντας τις συμπληγάδες τίς ὁποῖες ἔχει
να περάσει τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τό ὁποῖο
ἀφεύκτως δέν θά μείνει ἀλώβητο. Ακολούθησε ὁ
Βίκτωρ Ορμπάν, ὁ ὁποῖος τήν Παρασκευή ἀπηύθυνε κοινή πρόσκληση πρός τίς δύο Μεγάλες Κυρίες τῆς εὐρωπαϊκῆς Δεξιάς, για σύμπηξη συνασπι
σμού. Μιλώντας στο γαλλικό περιοδικό Le Point, ὁ
Ορμπάν ἐτόνισε ὅτι «τό μέλλον τοῦ στρατοπέδου
Συνέχεια στην σελ. 3
στη χαμηλή πληρότητα τοῦ ἐθνι
κοῦ συστήματος ὑποδοχῆς καί ταυτοποίησης, ἰδίως στις δομές τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, καί
τήν ἐπιτυχία τοῦ προγράμματος διευκόλυνσης τῶν ταξιδιωτικῶν θεωρήσεων γιά τούς νόμιμους Τούρ
κους ἐπισκέπτες ἐκεῖ, ὡς ἀποτέλε
σμα τῆς αὐξημένης μας ἀξιοπιστίας
στήν Εὐρωπαϊκή Ενωση».
Ὅλη αὐτή ἡ μακροσκελής δήλωσις μᾶλλον παραπέμπει σε προσπάθεια νά μήν ἑστιασθεῖ ἡ προσοχή στό ἐπίμαχο ζήτημα. Διότι
ἡ προσέλκυσις ταλέντων δέν ἔχει
τήν παραμικρή σχέση μέ τήν μεταναστευτική πολιτική, πόσῳ μᾶλλον
μέ τό ρεπορτάζ του CBS καί μέ τήν
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ισλαμιστής σκορπίζει
τόν τρόμο στήν Γερμανία
Την Κυριακή 02/06 η
TETRA ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
· παρουσιάζει
(σελ. 4)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
«Ειπέ τη Εκκλησία»
Αυτή την Κυριακή
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
τον δεύτερο τόμο
* Επί τη Εκκλησία
ΕΣΤΙΑ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
FROM LONDON'S WEST END
MANIA
THE ABBA TRIBUTE
• Οἱ Μπέννυ Ἄντερσον και Μπιόρν Οὐλβέους μίλησαν για ποιά ἐπιτεύγματα αἰσθάνονται ὑπερήφανοι, ἀπό τήν νίκη του συγκροτήματος Abba
στην Eurovision ἕως τήν ἔνταξη στο Rock and
Roll Hall of Fame. Ἕνα ἀπό τά πιό διάσημα συν
γκροτήματα τοῦ κόσμου ἑορτάζει τήν διετῆ ἐπέτειο του Abba Voyage, τῆς συναρπαστικῆς ἐμπει
ρίας μέ ἕδρα το Λονδίνο, μέ τά ἄβαταρ τῶν τεσσάρων μελῶν νά ἑρμηνεύουν τις μεγαλύτερες ἐπιτυχίες
τοῦ συγκροτήματος σε στάδιο. Ὁ Οὐλβέους παρεδέχθη ὅτι ἡ νίκη στην Eurovision εἶναι ἡ πιό ση
μαντική, γιατί καθιερώθηκε το συγκρότημα παγκοσμίως. Ἦταν πρίν ἀπό 50 χρόνια ὅταν τό συγκρό
τημα ἀνέβηκε στην σκηνή του Brighton Dome τό
Συνέχεια στην σελ. 8
Ἀναδεικνύεται ὁ ἀρχαιολογικός
χῶρος τῆς Λέρνας
Λεπτομέρειε
στην σελ.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ ἐπιστροφή τῶν πεσόντων
ἡρώων τῆς Κύπρου
ΣΕ ΚΛΙΜΑ βαθειᾶς συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές στήν ἀεροπορική βάση Ἐλευσῖνος ἡ τελετή ἐπαναπατρισμοῦ ἀπό τήν Κύπρο τῶν λειψάνων
ὀκτώ Ἑλλήνων ὁπλιτῶν πεσόντων κατά τήν τουρκική εἰσβολή, πού γιά δεκαετίες ἐθεωροῦντο ἀγνοούμενοι. Τα λείψανα τῶν ἡρώων, πού ἔφθασαν στην Ελλά
δα ἀπό τήν Κύπρο με C-130 της Πολεμικῆς Ἀεροπορί
ας, εἶναι μεταξύ τῶν 15 νεκρῶν πού ἐταυτοποιήθησαν
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Τώρα πού πλησιάζουν οἱ Ὀλυμπιακοί Αγώνες
Τώρα πού πλησιά- σμα του κορμιού πάνω ἀπό
ζουν οι Ολυμπιακοί αγώνες,
θυμᾶμαι τήν ἐποχή πού παρακολουθούσαμε ἀνελλιπῶς
τὰ ἀγωνίσματα του στίβου.
Ήταν ένας επικοντιστής τῆς
ΑΕΚ, ὁ Μπαλάσης, πού
ζούσε στην σκιά του Παπανικολάου. Δέν ὑπῆρχε,
όμως, καλύτερος στο πέρατόν πήχυ. Δέν ἔφθασε ποτέ
σε μεγάλα, γιά τήν ἐποχή,
ύψη, ἔμεινε κάπου στα πέντε μέτρα. Τό ρεκόρ του ανέ
βαινε εκατοστό εκατοστό σέ
ἀραιά διαστήματα, ἀλλά ἡ
τεχνική του ἦταν ἀπαράμιλ
λη. Τον είχα ρωτήσει «για
τί δέν ἀνεβαίνει ψηλότερα»
καί μοῦ εἶχε ἀπαντήσει ὅτι
«οἱ ἀνθρώπινες δυνατότητες
ἔχουν κάποιο όριο.»
Βλέποντας τόν Αρμάντ
Ντουπλάντις να οδεύει όλου
ταχῶς πρός τά ...εξήμισυ
μέτρα, αναρωτιέμαι που
θα πάει αὐτό τό θέμα. Δέν
εἶναι φυσιολογικές επιδόσεις
αυτές. Δεν νομίζω ὅτι ὁ πρωτ
ταθλητισμός βασίζεται πλέον μόνο στην τεχνική καί τίς
δυνάμεις τῶν ἀθλητῶν. Ἡ
βιομηχανία τῶν ἀθλητῶνσούπερμαν ξεφεύγει συ
νεχῶς πέρα ἀπό τά ἀνθρώ
πινα όρια. Το ίδιο καί γιά τίς
ἐπιδόσεις τῶν ἀθλητῶν στά
δρομικά αγωνίσματα. Ἐν
Συνέχεια στην σελ. 4
ΕΣΤΙΑ
ΕΣΤΙΑΖΩ
Το νέο τεύχος
Καθεστώς
κυριαρχίας
καί κυριαρχικά
δικαιώματα
τοῦ Κώστα Κόλμερ
ΤΗΝ ΛΕΠΤΗ διαφορά τῶν δύο ἐννοιῶν
ἐν ἐπικεφαλίδι ἀνέπτυξε στην Βουλή
ὁ ὑπουργός Ἄμυνας Νίκος Δένδιας, ἐξ
ἀφορμῆς τῆς ἐπιψηφίσεως τοῦ νομοσχεδίου περί «άμυντικής καινοτομί
ας» πού ἀνέλαβε ὡς πρόεδρος ὁ καθ'
ὅλα ἄξιος ἀντιναύαρχος ἐ.ά. Π. Λυ
μπέρης. Η διαφορά τῶν δύο ἐννοιῶν
εἶναι οὐσιώδης ὅταν ἰδωθῇ ὑπό τό
πρίσμα τῆς ἔξωθεν ἐπιβουλῆς ὄχι μόν
νον τῶν ἐθνικῶν συνόρων τῆς
Συνέχεια στην σελ. 3