Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.738
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
Στα ύψη οι τιμές των ακινήτων
στο Ρέθυμνο
ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
Ολοένα και εντονότερο γίνεται το στε
γαστικό πρόβλημα στο Ρέθυμνο με τις τι
μές να έχουν ανοδική τάση λόγω της συνεχόμενης μεγάλης ζήτησης είτε για αγο
ρά, είτε για ενοικίαση, την ίδια στιγμή
που η προσφορά ακινήτων είναι περιορι
σμένη. Παράλληλα, η αξιοποίηση των λιγοστών διαθέσιμων ακινήτων από τους
ιδιοκτήτες τους για τουριστικούς σκοπ
πούς επιδεινώνει το πρόβλημα. Το αγο
ραστικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο στο
Ρέθυμνο, όμως, αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, αφού οι τιμές αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα.
Σελ. 3
Θετικός ο αντίκτυπος του τουρισμού
στην αγορά του Ρεθύμνου
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
Πόλος έλξης για εκατοντάδες επισκέ
πτες γίνεται καθημερινά το ιστορικό κέ
ντρο της πόλης του Ρεθύμνου με τα
εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται
στα σοκάκια της παλιάς πόλης να αποτε
λούν μια στάση για την πλειοψηφία των
επισκεπτών Ελλήνων και ξένων.
Είδη ρουχισμού, κοσμήματα, σουβενίρ,
βιβλία και εκατοντάδες άλλα είδη μπορεί
κανείς να ανακαλύψει στα καταστήματα
αυτά που προσελκύουν τους τουρίστες,
που καθημερινά κάνουν την βόλτα τους
για να ξεναγηθούν στα μνημεία.
Σελ. 5
Η Κρήτη πληροί
τις προϋποθέσεις
για τον τίτλο της
«Ευρωπαϊκής
γαστρονομικής
πρωτεύουσας
2024»
ΘΕΤΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Νέο καμπανάκι
από την Ένωση
Γιατρών Ε.Σ.Υ.
για την οριακή
λειτουργία του
νοσοκομείου
5 ΣΕΛ.
«ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ
ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.» ΤΟΝΙΖΟΥΝ
4 ΣΕΛ.
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υψηλή απορρόφηση, χαμηλές
εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης
Υψηλή απορρόφηση των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά χαμηλές εκταμιεύσεις, εμφανίζει η Ελλάδα, γεγονός που θέτει σε
κίνδυνο την προσπάθεια «γεφύρω
σης» του επενδυτικού κενού, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη
της χώρας.
Το θέμα έθιξε ο διοικητής της Τράπε
ζας Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, μι
λώντας σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων.
«Η έγκαιρη απορρόφηση και η εκταμί
ευση των πόρων του RRF προς τον ιδιωτι
κό τομέα είναι καθοριστικής σημασίας για
την επίτευξη των προβλεπόμενων ρυθμών
αύξησης των ακαθάριστων επενδύσεων
πάγιου κεφαλαίου κατά την περίοδο 20242026. Μέχρι στιγμής, το ποσοστό απορ
ρόφησης των πόρων του RRF είναι ικανοποιητικό (41% από συνολικό ποσό 36 δισ.
ευρώ) και η Ελλάδα είναι 4η στη σχετική
κατάταξη των χωρών, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι
εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις, ωστό
σο, προχωρούν με βραδύτερο ρυθμό (14%
του συνόλου), γεγονός που καθυστερεί την
πραγματοποίηση επενδυτικών δαπανών.
Υπενθυμίζεται πως από τα περίπου 670
δισ. ευρώ που θα διατεθούν στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ΤΑΑ, το μερίδιο της Ελλάδας ανέρχεται σε 36 δισ. ευρώ,
μετά και την πρόσφατη επιτυχή αναθεώ
ρηση του αρχικού σχεδίου. Από αυτά τα 18
δισ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις και
τα 18 δισ. ευρώ σε δάνεια, με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο (0,35% για τις πολύ μικρές
και μικρές επιχειρήσεις και 1% για τις μετ
σαίες και μεγάλες επιχειρήσεις). Τα επίμαχα ποσά θα πρέπει να έχουν εκταμιευτεί
μέχρι το τέλος του 2026, διαφορετικά θα
χαθούν».
Για να καλυφθεί το επενδυτικό κενό
και να επιταχυνθεί ο ρυθμός ανάπτυ
ξης της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα
με τον κ. Στουρνάρα, πρέπει να υλοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα φιλόδοξων μεταρ
ρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα
πρέπει να αποσκοπούν στην εξάλειψη
διαρθρωτικών αδυναμιών, όπως οι κατ
θυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, η γραφειοκρατία στη δημόσια δι
οίκηση και το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα όμως, όπως είπε είναι αναγκαίο να εξαλειφθούν οι περιορι
στικές πρακτικές που εμποδίζουν τη λειτουργία των αγορών, με την κατάργη
ση των φραγμών εισόδου και το άνοιγ
μα των αγορών αγαθών και υπηρεσιών
στον ανταγωνισμό.
Οι μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν
στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και θα διευκολύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ελληνικών επιχει
ρήσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας
επεσήμανε. Αυτό με τη σειρά του όπως
είπε θα συμβάλει στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και νέων τεχνολογιών, που θα επιτρέψουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και
έντασης γνώσης. Το αποτέλεσμα κατέληξε, θα είναι η αύξηση της παραγωγι
κότητας της εργασίας και της συνολικής
παραγωγικότητας στην ελληνική οικονομία.
Αποφασιστικός παράγοντας για την
αύξηση των επενδύσεων και την επίτευ
ξη ταχύτερης ανάπτυξης είναι ένα υγιές
τραπεζικό σύστημα που μπορεί να παρέ
χει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις και
νοικοκυριά, συμπλήρωσε.
Διάκριση για το
Γυμνάσιο Περάματος
Μυλοποτάμου σε
παγκόσμιο
διαγωνισμό
αγγλικής γλώσσας
9 ΣΕΛ.
Συνεχίζονται οι «Ημέρες
Ρεθύμνου 2024»
ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
Μαστολόγος-Χειρουργός Μαστού
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεχίζεται το φεστιβάλ «Ημέρες Ρεθύμνου» που ξεκίνησε από τον Απρίλιο.
Οι «Ημέρες Ρεθύ
μνου» είναι ένας
κύκλος εκδηλώσε
ων πολιτισμού και
καλλιτεχνικής δημιουργίας, με επί
κεντρο το Ιστορικό
Κέντρο της πόλης
και με σκοπό να
αναδείξει την ιστορική φυσιογνωμία
και την πολιτιστική παράδοση της
Εξετάζει κατόπιν ραντεβού
στην κλινική ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
028310-53700
www.drdimitrakakis.gr
7 ΣΕΛ.
πόλης αξιοποιώντας το καλλιτεχνικό του
δυναμικό. Οι Ημέρες Ρεθύμνου οργα
νώνονται σε συνεργασία με την Αντιπε
ριφέρεια Ρεθύμνου, την εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Χανίων κ.α.
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 απέναντι από τον Εγκέφαλο
Τηλ. 28310 25004 & 6944313002
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
& ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Super Προσφορές!
από 30/05 έως 05/06
4,58€
ΚΕΡΑΣΙΑ
Ελληνικά το κιλό
super markets
Εκτιμάμε τα προϊόντα του τόπου μας
Σε πολύ προσιτές τιμές!
όμοιοι κωδικοί
Αγοράζοντας 2 όμοιες συσκ.
BABYCARE μωρομάντηλα For ALL 54τμχ ή
Calming 63τμχ 2+1 δώρο ή BABYLINO
πάνες, sensitive μικρές & οικ. συσκ.
*εξαιρούνται οι συσκ. megapack & όλες οι pants
Baby Care
O 2+1
Babylino
SERED
Babylino
Η υγιής γήρανση στο επίκεντρο
μουσικοχορευτικής εκδήλωσης
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Επιλογές και δραστηριότητες που εξασφαλίζουν στους ανθρώπους υγιή γήρανση, πρότειναν ο δήμος Ρεθύμνης και
η Κοινωνική του Υπηρεσία σε συνεργα
σία με το Εργαστήρι Θεάτρου Κινηματογράφου και Μουσικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης,
στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιορ
γάνωσαν την περασμένη Τρίτη 28 Μαΐ
ου, στην Πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο, η οποία έτυχε θερμής αποδοχής
από το κοινό.
Η εκδήλωση ήταν ένας επιτυχής συνδυασμός θεωρίας και πράξης.
Ξεκίνησε με την κατατοπιστική και
KRITES
TRAVEL
9 ΣΕΛ.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Barke
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισήγηση
του ιατρού κ. Λευτέρη Βουζουνεράκη,
ο οποίος εστίασε στα οφέλη της ενεργής συμμετοχής του ατόμου σε ποικίλες
δραστηριότητες που ενισχύουν τη βιολογική, διανοητική και ψυχική του ευζωία και διασφαλίζουν την υγιή του γήρανση, όπως είναι η δια βίου μάθηση,
η άθληση, η ενασχόληση με τις τέχνες
(μουσική, χορό κλπ.), οι χειροτεχνίες κατασκευές.
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δημοκρατίας 17, Τηλ. 28310 25560
2ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Α. Βελουχιώτη 31, Τηλ. 28310 21258
3ο κατ/μα: ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Τηλ. 28310 20141
4ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Γερακάρη 3, Τηλ. 28310 53440
5ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δρουλίσκου 2 & Χορτάτζη γωνία, Τηλ. 28310 27555
6ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Κριάρη & Παπαδογιάννη γωνία
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Χατζημιχάλη Γιάνναρη 4
Μόνο στην τοπική, αγαπημένη σας αλυσίδα Super Market!
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΧΛΑΔΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
TYPNABOY
ΚΕΡΑΣΙΑ EXTRA
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Super
-3ήμερη εκδρομή στην Τήνο 20-22 Ιουνίου
-5νθήμερη εκδρομή Ι.Μ.Αγ.Εφραίμ-Αίγινα-Ι.Μ.Οσίου
Παταπίου-Ι.Μ.Παναγία Μαλεβή 25 -29 Ιουνίου
-6ήμερη εκδρομή στα μοναστήρια του βουνού των
Κενταύρων με διαμονή στο Βόλο
Εισιτήρια πρωινό - δείπνο (Βόλος-ΜακρυνίτσαΠορταριά-Ι.Μ.Οσίου Δαυίδ-Ι.Μ.Αγ.Ιωάννη Ρώσου)
30/6 -5/7
Τιγκίρης Δαβίδ Τ: +30 2810 227051
ΣΜΥΡΝΗΣ 27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Email: [email protected]
www.kritestravel.gr
μόνος
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΠΙΛΕΓΜ.ΚΩΔ.) | ΡΟΦΗΜΑ
ALPRO BOTANIC (EAΜΠΟΥΑΝ - CONDITIONNER)
| FRUCTIS (ΣΑΜΠΟΥΑΝCONDITIONNER)
RIO MARE
& 3ΑΛΦΑ
μόνος
KLINEX
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
-30% -35%
GORDON'S 700ml
GORDON'S
SMIRNOFF RED 700ml
MIRNO
JOHNNIE WALKER 700ml
μόνος
μόνος
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 05/06
BACH SYOSS
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ
-45% -50%
ΡΑΝΤΕΝΕ (ΣΑΜΠΟΥΑΝ
-CONDITIONNER) | H&S
ΣΑΜΠΟΥΑΝ | SYOSS (ΣΑΜΠΟΥΑΝ - CONDITIONNER) | GLISS (ΣΑΜΠΟΥΑΝ
- CONDITIONNER)
ΒΑΦΗ COLOR SENS.
DOVE ΑΦΡΟΛ.
KLINEX WC
Syoss
14, 14, 17, 18
Η καλύτερη ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • 7η ΥΠΕ Κρήτης «Επενδύουμε στην Πρόληψη»
  Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου. Το φετινό «μήνυμα» του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για την ημέρα εστιάζεται στην υποχρέωση και ανάγκη να επενδύσουμε στην πρόληψη, στην ευαισθητοποίηση και στην ενημέρωση του πληθυσμού κυρίως των νέων, αλλά και των οικογενειών τους. Παράλληλα υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα για συλλογική δράση, με στόχο την ομαλή επανένταξη... Source
 • Αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη υποδομών στην Κρήτη
  Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ημερίδα με θέμα: “Οικονομική Ανάπτυξη: Προοπτικές, Προκλήσεις και Περιορισμοί”. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν συμπεράσματα από την έρευνα των μελών του Τμήματος και διοργανώθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετέχοντες εκπροσώπους τοπικών φορέων. Την ημερίδα παρακολούθησαν μέλη της τοπικής κοινωνίας και της ακαδημαϊκής... Source
 • Συνάντηση συντονιστών ομάδων εκπαιδευτικών που υλοποιούν ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
  Την Πέμπτη 20/5/24, ο Διευθυντής της ΔΔΕ Ρεθύμνου κ. Μανούσος Μαραγκάκης είχε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας με τους συντονιστές εκπαιδευτικούς ευρωπαϊκών και διεθνών Προγραμμάτων προκειμένου να τους συγχαρεί και να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες τους. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα σχολεία: – 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου – 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου – Εσπερινό ΕΠΑΛ Σπηλίου... Source
 • Μ. Χνάρης: «Προτεραιότητά μας η ενίσχυση του κλάδου των αλιέων, ερασιτεχνών και επαγγελματιών»
  Συνάντηση πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Παραδοσιακών Ερασιτεχνών Αλιέων Ν. Ρεθύμνου. Στη συνάντηση αυτή, συμμετείχαν ο Πρόεδρος Μανόλης Βεριδάκης, ο Αντιπρόεδρος Δημήτρης Πετράκης, ο Γραμματέας Χρήστος Ντζογάνης και ο Ταμίας Γιάννης Αποστολάκης. Source
 • Του Κλήδονα αθιβολές
  Το Λύκειο των Ελληνίδων γιόρτασε και φέτο τον «Κλήδονα» έξω από την αίθουσά του στην Προκυμαία, με μια φαντασμαγορική παράσταση με δρώμενα και χορούς που παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Η Πρόεδρος αφού έκανε ένα θερμό καλωσόρισμα, ευχαρίστησε την Περιφερειακή ενότητα και τον Δήμο Ρεθύμνης για την «αιγίδα» και την συμπαράστασή τους και υπενθύμισε πως το έθιμο αυτό αναπαριστά το Σωματείο από το 1963... Source