Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο - Αρ. Φύλλου 12664 Τιμή 0,60 ευρώ - Παρασκευή 31 Μαΐου 2024
ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΡΕΚΟΡ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΜΩΣ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Θέλω η ΝΔ να είναι όσο το δυνατόν πιο δυνατή
Έχει σημασία να είμαστε δυνατοί
την επόμενη μέρα στην Ευρώπη...
(σελ. 6. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό
ν και οι εκτιμή
σεις λένε πως το
φετινό καλοκαί
ρι θα καταγράψει ρεκόρ τουριστικής
κίνησης, η έλλειψη ερ
γατών σε τουριστικές
επιχειρήσεις και γενι
κότερα στα τουριστικά
επαγγέλματα παραμέν
ναι μείζον πρόβλημα.
συνέχεια στη σελ. 51
Το πενταετές πρόγραμμα 'Συστηματική ανασκαφή της Αγοράς (Forum) της Νικόπολης
Εγκαινιάστηκε με την ανασκαφική περίοδο του ΣεπτεμβρίουΟκτωβρίου 2023, υπό τη διεύθυνση του Κων. Λ. Ζάχου
Την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση έχει αναλάβει
η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πρωτοβουλία Πολιτών Εύτυχος"
Το πενταετές πρόγραμμα "Συστηματική αν
νασκαφή της Αγοράς (Forum) της Νικόπολης",
το οποίο εγκαινιάστηκε με την ανασκαφική
περίοδο του Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2023, υ
πό τη διεύθυνση του επίτιμου εφόρου αρχαιο
τήτων Κωνσταντίνου Λ. Ζάχου, προτάσσει ως
στόχο τη λεπτομερή μελέτη της διαμόρφω
σης, του χαρακτήρα και της ιστορικής εξέλι
ξης της Αγοράς της Νικόπολης και των επιμέ
ρους μνημείων της.
συνέχεια στη σελ. 7
ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ (Β΄)
Γράφει ο
Μιχαήλ Γ. Λουκάς
Απτόητος ο Κασσε
Λάκης μεταφέρει την
πολιτική του άγνοια σε
όλη τη χώρα, μοιράζο
ντας ταυτόχρονα φιλιά
σε άνδρες και γυναίκες. Ο πολιτικός του
λόγος Θρασύτατος και
κενός περιεχομένου.
Δίνει υποσχέσεις σε ο
τιδήποτε του ζητούν οι
πολίτες μη γνωρίζο
ντας και τις απόψεις, εν
πί των θεμάτων αυτών,
του κόμματος του ο
ποίου προΐσταται. Μια
λώντας σε ακροατήριο
με τις κινήσεις που κάτ
νει, πότε βηματίζοντας
και στρεφόμενος προς
τα δεξιά και πότε αρι
στερά αλλά και με το
ύφος του μου θυμίζει
το κόρδωμα του Μου
σολίνι σε ηπιότερη ό
μως μορφή. Ο ανίδεος
Τσίπρας μας έλεγε ότι
τη οικονομία είναι το αν
του μου, ενώ ο επηρ
μένος διάδοχός του
μας είπε ότι "ουδείς
Έλληνας πολιτικός
γνωρίζει όσο αυτός τα
οικονομικά. Σε πρό
σφατη συνέντευξή του
δήλωσε: "Το λέω ειλι
κρινά. Εάν υπάρχει ένα
άτομο το οποίο μπορεί
να εμπνεύσει περισσό
τερο από ΕΜΕΝΑ, να εν
νώσει όλο τον δημο
κρατικό κόσμο, να διοι
κήσει ΚΑΛΥΤΕΡΑ τη χώ
ρα και να αντιπροσω
πεύσει ΚΑΛΥΤΕΡΑ τη
χώρα στο εξωτερικό,
θα το στηρίξω
συνέχεια στη σελ. 10
Απάντησε ο ίδιος...
Ενοχλήθηκαν ορισμένοι από την
παρουσία του Παύλου στις εορταστικές
εκδηλώσεις του Σουλίου την περασμένη
Κυριακή 26 Μαΐου.
συνέχεια στη σελ. 8