Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.737
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Στο «κόκκινο» οι ελλείψεις
προσωπικού στο νοσοκομείο
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
Και ενώ το νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι σε οριακή λειτουργία με τις ελλείψεις
προσωπικού να είναι στο κόκκινο, τις
εφημερίες να καλύπτονται με δανεικούς
γιατρούς και νευραλγικές κλινικές και
θώς και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατι
κών, να υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα
οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας να υποβαθμίζονται, ο υφυπουργός Υγείας Μάρι
ος Θεμιστοκλέους, αν και δεν διέψευσε
το πρόβλημα, εν τούτοις υποστήριξε ότι
αυτό αφορά σε συγκεκριμένες ειδικότητες όπως οι παθολόγοι και οι αναισθησι
ολόγοι.
Σελ. 5
Συνεχής επαγρύπνηση για την πρόληψη
και αντιμετώπιση πυρκαγιών
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Συνεχής είναι η επαγρύπνηση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών στον νομό Ρεθύμνου.
Η ανησυχία και η αγωνία όλων είναι δι
άχυτη και η προσοχή αυξημένη, καθώς
ο στόχος είναι η αποφυγή των πυρκαγιών σε μια περίοδο που οι κλιματολογι
κές συνθήκες από μόνες τους κάθε άλλο
παρά καθησυχαστικές είναι.
Για τον λόγο αυτό οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας καλούνται σε αυξημένη
επαγρύπνηση.
Σελ. 3
Ενισχύεται ο ρόλος
του φαρμακοποιού
στην υποστήριξη
της πρωτοβάθμιας
υγείας
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ 16ου ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
| 4 ΣΕΛ.
Καινοτόμες
τεχνολογίες για τον
μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής
στον μεσογειακό
αγροτικό τομέα
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΙΣΠΑΝΙΑΣ
4 ΣΕΛ.
ΕΠΤΑ ΣΤΙΣ 10 ΜμΕ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ
Αναντιστοιχία δεξιοτήτων εργαζομένων
με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων φαίνεται πως είναι το κυριότε
ρο πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτό καταγράφεται
από σχετική μελέτη της Εθνικής Τράπεζας.
Σχεδόν το 70% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναζητά σταθερά προσωπικό την τελευταία διετία (από σχεδόν 30%
στην περίοδο της κρίσης), με τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες να είναι πιο κινητι
κές σε αυτό το πεδίο ενώ σταθερά αυξανόμενη είναι η δυσχέρεια κάλυψης των
θέσεων, με το 71% των ΜμΕ να δηλώνει
ότι δυσκολεύεται περισσότερο σε σχέση
με το παρελθόν (έναντι ποσοστού 59%
προ διετίας). Υψηλότερη πίεση εντοπίζε
ται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποί
ες κατάφεραν να καλύψουν μόλις το 1/2
των θέσεων που αναζήτησαν.
Τα παραπάνω αναφέρονται στην έρευ
να που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Οι
κονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπε
Όπως τονίζεται, η δυσκολία εύρεσης
προσωπικού αυτή, ερμηνεύεται από την
υψηλή αναντιστοιχία δεξιοτήτων εργατι
κού δυναμικού και επιχειρηματικών αναγκών που εντοπίζεται στην Ελλάδα και
επιβεβαιώνεται από την έρευνα της ΕΤΕ.
Ειδικότερα, ως κύριος παράγοντας δυ
σκολίας εύρεσης εργαζομένων υψηλής
εξειδίκευσης αναδεικνύεται η απουσία
κατάλληλων δεξιοτήτων ή προϋπηρεσίας
(αφορά τα 2/3 των ΜμΕ που αναζήτησαν
προσωπικό), ενώ στις θέσεις χαμηλής ειδίκευσης βασικό πρόβλημα ήταν η απου
σία ενδιαφέροντος (αφορά σχεδόν τα 2/3
των ΜμΕ που αναζήτησαν προσωπικό).
Ως καταλύτης για την υπέρβαση αυτ
τού του προβλήματος, κυρίως για θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, αναδεικνύεται
η εκπαίδευση στον χώρο εργασίας. Ειδικότερα, βάσει της έρευνας της ΕΤΕ, επιχειρήσεις που παρέχουν εκπαίδευση στο
προσωπικό τους (σχεδόν 1/3 του τομέα)
επιτυγχάνουν υψηλότερη κάλυψη θέσε
ων εργασίας κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν οφέλη παραγωγικότητας.
Ενώ οι δράσεις εκπαίδευσης που προσφέρουν οι επιχειρήσεις είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση, η ένταση του προβλήματος απαιτεί πιο συνολική αντιμετ
τώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτ
των της ελληνικής αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαχρονική σχέση ανεργίας και κενών θέσεων εργασίας για την Ελλάδα σύμφωνα με
τη μελέτη της τράπεζας, η δυσκολία κάτ
λυψης θέσεων αναμένεται να αυξηθεί εκθετικά όσο η ανεργία θα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, προσθέτει
ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει ευνοϊκότερη σχέση ανεργίας και κενών θέσεων,
ακολουθώντας ενεργές πολιτικές για την
αγορά εργασίας πιο κοντά στα ευρωπαϊ
κά δεδομένα, όπως ενθάρρυνση συμμετ
τοχής στο εργατικό δυναμικό και η προσέλκυση εργαζομένων από το εξωτερικό (π.χ. tech visa, διμερείς συμφωνίες με
άλλες χώρες για θέσεις χαμηλής ειδίκευ
σης).
στην κάλυψη των αναγκών προσωπικού
των επιχειρήσεων, ακόμα και σε χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας.
Συμπερασματικά, οι παραπάνω πολιτικές, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της
κουλτούρας εκπαίδευσης των εργαζό
μενων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν εχέγγυα για αυτ
ξημένη ανταγωνιστικότητα των ελληνι
κών επιχειρήσεων και αυξημένη απόδο
ση των επιχειρηματικών τους σχεδίων,
Αυτό πρακτικά σημαίνει διευκόλυνση καταλήγει η ΕΤΕ.
Στο Κέντρο Υγείας
Αγίας Φωτεινής
οι γιατροί
του κόσμου
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
15 ΣΕΛ.
Μνήμη οκτώ Ρεθυμνίων
οικολόγων
ΑΝΑΔΙΦΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΘΕΣ
Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης την προσεχή Τετάρτη τιμητικής μετ
ταθανάτιας εκδήλωσης για τέσσερις Ρεθεμνιώτες οικολόγους, αφιερώνω σήμε
ρα τις «Αναδιφήσεις» στη μνήμη αυτών,
όπως κι άλλων τεσσάρων, που κι εκείνοι
εφάρμοσαν το Καζαντζάκειο «Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης», χωρίς να περιμένουν κατά το σύνηθες να το
πράξουν άλλοι γι' αυτούς. Δεν θ' αναφερ
θώ σε παλιότερους όπως ο Ελευθέριος
Πλατάκης, ούτε όμως και σε νεότερους,
όπως ο Γιώργης
Κτιστάκης, ο Αλέ
κος Σημαντήρης,
CENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
CRETA
7 ΣΕΛ.
η Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη κι άλλοι κι άλλες, που εφαρμόζουν το ίδιο απόφθεγμα
στη ζωή τους, αν και κάποια στιγμή οφεί
λω να το κάνω κι αυτό.
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 απέναντι από τον Εγκέφαλο
Τηλ. 28310 25004 & 6944313002
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
& ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Σε πολύ προσιτές τιμές!
«Μαθηματικές Αποδράσεις 2024» για
μαθητές και μαθήτριες ΣΤ' Δημοτικού
και Γ' Γυμνασίου της Κρήτης
3ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 9 ΕΩΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΒΟΥΤΕΣ ΣΤΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Το Σπουδαστήριο Θεωρητικών Μαθηματικών του τμήματος Μαθηματικών και
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το 3ο
Θερινό Σχολείο Μαθηματικών: Μαθημα
τικές Αποδράσεις 2024. Το Θερινό Σχολείο χρηματοδοτείται από το Περιφερει
ακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025. Στο Θερινό
Σχολείο θα διδάξουν καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκπαιδευτικοί
KRITES
TRAVEL
της μέσης εκπαίδευσης.
Το 3ο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών
«Μαθηματικές Αποδράσεις 2024» θα δι
εξαχθεί από 9 έως και 12 Ιουλίου 2024
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο και θα περιλαμβάνει
δύο επιμέρους
σχολεία:
Μαθηματικές Αποδράσεις
-3ήμερη εκδρομή στην Τήνο 20-22 Ιουνίου
-5νθήμερη εκδρομή Ι.Μ.Αγ.Εφραίμ-Αίγινα-Ι.Μ.Οσίου
Παταπίου-Ι.Μ.Παναγία Μαλεβή 25 -29 Ιουνίου
-6ήμερη εκδρομή στα μοναστήρια του βουνού των
Κενταύρων με διαμονή στο Βόλο
Εισιτήρια πρωινό - δείπνο (Βόλος-ΜακρυνίτσαΠορταριά-Ι.Μ.Οσίου Δαυίδ-Ι.Μ.Αγ.Ιωάννη Ρώσου)
30/6 -5/7
Τιγκίρης Δαβίδ Τ: +30 2810 227051
ΣΜΥΡΝΗΣ 27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Email: [email protected]
www.kritestravel.gr
Super
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Market
2024 - Διασκεδαστικά Μαθηματικά: Για
μαθητές και μαθήτριες που αποφοιτούν
από την ΣΤ΄ Δημοτικού. Θα δοθεί έμφα
ση σε μαθηματικά παιχνίδια, γρίφους,
σπαζοκεφαλιές και τριδιάστατες κατασκευές.
9 ΣΕΛ.
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δημοκρατίας 17, Τηλ. 28310 25560
2ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Α. Βελουχιώτη 31, Τηλ. 28310 21258
3ο κατ/μα: ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Τηλ. 28310 20141
4ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Γερακάρη 3, Τηλ. 28310 53440
5ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δρουλίσκου 2 & Χορτάτζη γωνία. Τηλ. 28310 27555
6ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Κριάρη & Παπαδογιάννη γωνία
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Χατζημιχάλη Γιάνναρη 4
Μόνο στην τοπική, αγαπημένη σας αλυσίδα Super Market!
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
μόνος
ΑΧΛΑΔΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
TYPNABOY
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΠΙΛΕΓΜ.ΚΩΔ.) | ΡΟΦΗΜΑ
ALPRO | BOTANIC (ΣΑΜΠΟΥΑΝ - CONDITIONNER)
| FRUCTIS (ΣΑΜΠΟΥΑΝ CONDITIONNER)
RIO MARE
& 3ΑΛΦΑ
μόνος
KLINEX
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΕΡΑΣΙΑ EXTRA
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
μόνος
,98€Ě
μόνος
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 05/06
BACH SYOSS
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ
-30% -35% -45% -50%
GORDON'S 700ml
GORDONS
SMIRNOFF RED 700ml
CMIRNOF
JOHNNIE WALKER 700ml
145 145 17, 2
ΡΑΝΤΕΝΕ (ΣΑΜΠΟΥΑΝ
-CONDITIONNER) |H&S
ΠΑΝΤΕΣ ΣΑΜΠΟΥΑΝ | SYOSS (ΣΑΜΠΟΥΑΝ - CONDITIONNER) | GLISS (ΣΑΜΠΟΥΑΝ
- CONDITIONNER)
ΒΑΦΗ COLOR SENS.
DOVE ΑΦΡΟΛ
KLINEX WC
Syoss
Η καλύτερη ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Στ. Αρναουτάκης: «Η θεμελίωση των νέων κτιρίων του ΙΤΕ φέρνει πιο κοντά τον κόμβο Καινοτομίας»
  Στην πανηγυρική Υπογραφή της Σύμβασης και τη Θεμελίωση των Νέων Κτιρίων για τον Κόμβο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο και την επέκταση των κτιριακών υποδομών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, παραβρέθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Πρόκειται για δύο έργα που θα διευρύνουν το πεδίο συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον κόσμο της... Source
 • Ξεκινούν οι προετοιμασίες για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2025
  Με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των εκδηλώσεων, τη συνεχή αναβάθμιση του προγράμματος και την ανανέωση του θεσμού, ορίστηκε η νέα Οργανωτική Επιτροπή του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού. Όπως είχε δεσμευθεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Μάνος Τσάκωνας αμέσως μετά το πέρας του φετινού καρναβαλιού τον περασμένο Μάρτιο, η προετοιμασία της επόμενης διοργάνωσης θα ξεκινούσε αρκετούς μήνες νωρίτερα και... Source
 • Πρωτιά της Κρήτης πανελλαδικά στην εθελοντική αιμοδοσία
  Εθελοντισμός και Προσφορά, αποτελούν στάση ζωής για τους ανθρώπους στην Κρήτη. Για 3η συνεχή χρονιά, η Κρήτη βρίσκεται ς στην πρώτη θέση πανελλαδικά εθελοντικής αιμοδοσίας. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με ανακοίνωσή της εκφράζει τις ευχαριστίες της σημειώνοντας ότι: «Ευχαριστούμε τους εθελοντές αιμοδότες και εθελοντικούς συλλόγους! Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους στα Τμήματα Αιμοδοσίας των... Source
 • Στο 2ο επιστημονικό πεδίο το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
  Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, παράλληλα με το 4ο, εντάσσεται με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2815/ 17-05-2024) το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, Ν. Λασιθίου. Η απόφαση θα ισχύσει από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025. Η Υπουργική απόφαση ισχύει συνολικά για τα έξι παρακάτω Τμήματα Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και... Source
 • Αναβάλλεται η ιστορική περιήγηση στην Ελεύθερνα
  Λόγω των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν την Κυριακή, η εκδήλωση “Ιστορική περιήγηση: Ιστορίες για το νερό. Ελεύθερνα (μνήμη Θανάση Καλπαξή και Πέτρου Θέμελη)” που διοργανώνουν οι Ημέρες Ρεθύμνου αναβάλλεται. Oπως αναφέρουν οι διοργανωτές, θα υπάρξει ανακοίνωση από το Φεστιβάλ για νέα ημερομηνία διεξαγωγής. Source