Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.736
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
■TIMH 0,90 €
Κρήτη: Ευρωπαϊκή
Γαστρονομική Περιφέρεια 2026
ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδι
κασία ανακήρυξης της Κρήτης ως «Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια 2016»
από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομί
ας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού
(International Institute of Gastronomy,
Culture, Arts & Tourism - IGCAT).
Αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Κρή
τη η Επιτροπή Αξιολόγησης της υποψη
φιότητας που αποτελείται από εξειδι
κευμένους συνεργάτες του Ινστιτούτου
(IGCAT), έχει ήδη συνομιλίες και επαφές
στο νησί με εκπροσώπους φορέων.
Σελ. 4
Ογδόντα τρία χρόνια μετά ταυτοποιήθηκαν
18 εκτελεσθέντες από τους ναζί στο Αδελε
ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΤΕ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ένα σημαντικό επιστημονικό επίτευγ
μα με διεθνείς διαστάσεις, πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, θα παρουσιαστεί επίσημα την Κυριακή στο Άδε
λε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης
των εκτελεσθέντων από τους Ναζί στις, 2
Ιουνίου του 1941.
Πρόκειται για την ταυτοποίηση δεκαοχτώ νεκρών αμάχων ανδρών που εκτελέ
στηκαν από τους ναζί το 1941.
Μια ιδέα που ξεκίνησε από τον ομότιμο
καθηγητή του πανεπιστήμιου του Μαϊά
μι και πρώην πρόεδρο της Συγκλήτου Γε
ώργιο Αλεξανδράκη.
Σελ. 5
Για πρώτη φορά
συγκεκριμένος
<>
για τους
υδρογονάνθρακες
της Κρήτης
3 ΣΕΛ.
Συνεργασίες
για την ενίσχυση
της αγροτικής
κινητικότητας
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«SMARTA - ΝΕΤ»
4 ΣΕΛ
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 150 ΕΚ. ΕΥΡΩ
Ολιστική διαχείριση υδάτων και αστικών
λυμάτων στον δήμο Ρεθύμνου
Με τη χθεσινή υπογραφή του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής Γιώργου Ζερβού, ανοίγει ο δρό
μος για την ολιστική διαχείριση υδά
των και αστικών λυμάτων στον δήμο
Ρεθύμνου.
Η πρόσκληση για το «Πρόγραμμα ολιστικής διαχείρισης υδάτων και αστικών
λυμάτων» είναι συνολικού προϋπολογι
σμού 150 εκ. ευρώ με προοπτικές αύξησής του, ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι εκπτώσεις από τις δημοπρατήσεις έργων επιστρέφουν στους δικαιούχους.
Η πρόσκληση ονοματίζει ως δικαιούχους τους α) Δήμο Κασσάνδρας - και τις
Δ.Ε.Υ.Α. α) Ρεθύμνου β) Αλεξανδρούπολης γ) Κορίνθου ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την Περιφέρεια Αττικής.
Το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και
η ετοιμότητα των δικαιούχων θα κρίνει
την απορρόφηση των κονδυλίων.
Το πρόγραμμα ολιστικής διαχείρισης
λυμάτων και υδάτων αφορά σε πέντε
άξονες και συγκεκριμένα:
- Στη διαχείριση αστικών λυμάτων.
- Στην αντιπλημμυρική προστασία.
- Στη διαχείριση ομβρίων υδάτων.
- Στη βελτίωση ενεργειακής αποδοτι
κότητας.
· και ψηφιακό μετασχηματισμό προϋ
πολογισμού 1 εκ. ευρώ.
Ο δήμος και η ΔΕΥΑΡ επενδύουν πολύ
στο φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα και έχουν
ήδη έτοιμες και ώριμες μελέτες για ένα
πρώτο πακέτο έργων συνολικού ύψους
23 εκ. ευρώ, για τα οποία μάλιστα ετοι•
3 ΣΕΛ.
Πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Ρεθύμνου στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού προγράμματος
μάζονται να καταθέσουν φακέλους σε
ενάμιση μήνα αφού πρώτα διευθετηθούν
οι τελευταίες λεπτομέρειες, με βάση και
τα ακριβή ζητούμενα από την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε μόλις χθες και η
οποία μάλιστα έχει περιθώριο υποβολής
προτάσεων το 2027.
Τα πρώτα έργα συνολικού προϋπολογισμού 23 εκ. ευρώ που θα υποβληθούν
προς ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αφορούν υδρεύσεις όλων των
οικισμών, εκτός του Αρκαδίου, τα έργα
του οποίου έχουν χρηματοδοτηθεί από
το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα περιλαμβάνουν την προμήθεια τριών μικρών
διυλιστηρίων νερού αντίστοιχα με αυτά
που υπάρχουν στον Πλατανιά, ένα μεγάλο αποφρακτικό που είναι αναγκαίο να
συμπληρώσει τον μηχανολογικό εξοπλισμό της ΔΕΥΑΡ και ένα μικρότερο απο
φρακτικό για την Παλιά Πόλης.
Παράλληλα σε πλήρη εξέλιξη είναι και
η ωρίμανση μελετών και αλλαγών για τη
μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση κονδυλίων από το πρόγραμμα.
Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που δου
λεύεται με ιδιαίτερη προσοχή και επιμονή από τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου εδώ και δυο
χρόνια, με στόχο να αξιοποιήσει όσο το
δυνατόν περισσότερα κονδύλια μέσα
από αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για
να δώσει οριστικές και ολιστικές λύσεις,
σε ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης
της πόλης και των οικισμών, αλλά και σε
θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ολιστικό
αυτό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί για
πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο δήμος Ρεθύμνης
και η ΔΕΥΑΡ, όπου το σχέδιο και το
όραμά τους έγινε αποδεκτό από υπηρεσιακούς παράγοντες της Κομισιόν
και πλέον αποτελεί ένα σχέδιο πιλότο
για τον σχεδιασμό έργων στη χώρα.
Φόρο τιμής
στις εμβληματικές
γυναίκες
του Ρεθύμνου
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΣΕΛ.
Γεώργιος Κ. Βάμβουκας
ο θρυλικός «Κριάρης»
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ
Από τα σχετικά αφιερώματα που αφυ
πνίζουν την ιστορική μνήμη δεν θα μπο
ρούσε να λείπει η οικογένεια Βάμβουκα.
Οι τακτικοί μας αναγνώστες θα θυμούνται πόσα χρόνια πίσω ξεκινήσαμε τις
σχετικές αναφορές και κάθε φορά επανερχόμασταν μόλις εντοπίζαμε νέα στοι
χεία.
Αυτός που μου έλειπε ήταν ο Γεώργι
ος Κ. Βάμβουκας ο περίφημος Κριάρης
για τον οποίο έκανε πληρέστατη έρευνα
ο εγγονός του Γεώργιος Αρ. Βάμβουκας
πανεπιστημιακός.
6 ΣΕΛ.
851 υποψήφιοι από το Ρέθυμνο
διεκδικούν θέση στα ΑΕΙ της χώρας
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα των Νέων Ελληνι
κών για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ και
συνεχίζονται αύριο Παρασκευή 31 Μαΐ
ου, για τους μαθητές των Γενικών Λυκεί
ων με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα
και Λογοτεχνία. Στο Ρέθυμνο συνολικά
851 υποψήφιοι διεκδικούν μια θέση στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώ
ρας. Αναλυτικότερα, για τις Πανελλαδι
κές Εξετάσεις 2024 στη Διεύθυνση Δευ
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου θα
λειτουργήσουν:
α. Έντεκα Εξεταστικά Κέντρα για τους
648 μαθητές (τελειόφοιτους και απόφοι
KRITES
9 ΣΕΛ.
τους) 15 Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ
της ΔΔΕ Ρεθύμνου.
β. Ένα Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για
τους 28 μαθητές (τελειόφοιτους και από
φοιτους) 15 Ημερησίων και Εσπερινών
ΓΕΛ της ΔΔΕ Ρεθύμνου, που εξετάζονται
προφορικά.
γ. Ένα Εξεταστικό Κέντρο (1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου) για τους 140 μαθητές (τελειό
φοιτους και απόφοιτους) των Ημερησίων
και Εσπερινών ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Ρεθύμνου.
1ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δημοκρατίας 17, Τηλ. 28310 25560
2ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Α. Βελουχιώτη 31, Τηλ. 28310 21258
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Marke
3ο κατ/μα: ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Τηλ. 28310 20141
4ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Γερακάρη 3, Τηλ. 28310 53440
5ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δρουλίσκου 2 & Χορτάτζη γωνία, Τηλ. 28310 27555
6ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Κριάρη & Παπαδογιάννη γωνία
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Χατζημιχάλη Γιάνναρη 4
Μόνο στην τοπική, αγαπημένη σας αλυσίδα Super Market!
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΧΥΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΠΟΜΟΝΤΟΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΠΟΝΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
CENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
AND RAD
CRETA
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 απέναντι από τον Εγκέφαλο
Τηλ. 28310 25004 & 6944313002
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
& ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Σε πολύ προσιτές τιμές!
TRAVEL
-3ήμερη εκδρομή στην Τήνο 20-22 Ιουνίου
-5νθήμερη εκδρομή Ι.Μ.Αγ.Εφραίμ-Αίγινα-Ι.Μ.Οσίου
Παταπίου-Ι.Μ.Παναγία Μαλεβή 25 -29 Ιουνίου
-6ήμερη εκδρομή στα μοναστήρια του βουνού των
Κενταύρων με διαμονή στο Βόλο
Εισιτήρια πρωινό - δείπνο (Βόλος-ΜακρυνίτσαΠορταριά-Ι.Μ.Οσίου Δαυίδ-Ι.Μ.Αγ.Ιωάννη Ρώσου)
30/6 -5/7
Τιγκίρης Δαβίδ Τ: +30 2810 227051
ΣΜΥΡΝΗΣ 27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Email: [email protected]
www.kritestravel.gr
μόνος
.59€₤
ΜΕΒΓΑΛ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ)
ΚΟΝΗ 50-52 μετ
ΚΙΡ ΣΚΟΝΗ 50
6-52μες.
CALMING
2+1X63
BabyCare 2+1
μόνο ο ένας
2,59€
1,99€
ΣΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΕΚΕΔΩΝ
HDN 1
μόνος
μόνος
μόνος
| ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 29/05
COCA COLA
6X330ml
Lica Coca-Cola Co
NESTLE AHM/KA (FITNESS-KIT
KAT-LION-CRUNCH-NESQUIK)
- 45%
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTREX | ALWAYS PLATINUM VP | SANI
PANTS-LADY | FAIRY (ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ & CAPS)
ΕΥΡΗΚΑ -ΤΟΡΙΝΕ
ALWAYS ULTRA ΣΕΡΒ/ΚΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ)
LENOR | BABYLINO SENSITIVE-PANTS
Η καλύτερη ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • 7η ΥΠΕ Κρήτης «Επενδύουμε στην Πρόληψη»
  Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου. Το φετινό «μήνυμα» του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για την ημέρα εστιάζεται στην υποχρέωση και ανάγκη να επενδύσουμε στην πρόληψη, στην ευαισθητοποίηση και στην ενημέρωση του πληθυσμού κυρίως των νέων, αλλά και των οικογενειών τους. Παράλληλα υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα για συλλογική δράση, με στόχο την ομαλή επανένταξη... Source
 • Αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη υποδομών στην Κρήτη
  Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ημερίδα με θέμα: “Οικονομική Ανάπτυξη: Προοπτικές, Προκλήσεις και Περιορισμοί”. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν συμπεράσματα από την έρευνα των μελών του Τμήματος και διοργανώθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετέχοντες εκπροσώπους τοπικών φορέων. Την ημερίδα παρακολούθησαν μέλη της τοπικής κοινωνίας και της ακαδημαϊκής... Source
 • Συνάντηση συντονιστών ομάδων εκπαιδευτικών που υλοποιούν ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
  Την Πέμπτη 20/5/24, ο Διευθυντής της ΔΔΕ Ρεθύμνου κ. Μανούσος Μαραγκάκης είχε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας με τους συντονιστές εκπαιδευτικούς ευρωπαϊκών και διεθνών Προγραμμάτων προκειμένου να τους συγχαρεί και να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες τους. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα σχολεία: – 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου – 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου – Εσπερινό ΕΠΑΛ Σπηλίου... Source
 • Μ. Χνάρης: «Προτεραιότητά μας η ενίσχυση του κλάδου των αλιέων, ερασιτεχνών και επαγγελματιών»
  Συνάντηση πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Παραδοσιακών Ερασιτεχνών Αλιέων Ν. Ρεθύμνου. Στη συνάντηση αυτή, συμμετείχαν ο Πρόεδρος Μανόλης Βεριδάκης, ο Αντιπρόεδρος Δημήτρης Πετράκης, ο Γραμματέας Χρήστος Ντζογάνης και ο Ταμίας Γιάννης Αποστολάκης. Source
 • Του Κλήδονα αθιβολές
  Το Λύκειο των Ελληνίδων γιόρτασε και φέτο τον «Κλήδονα» έξω από την αίθουσά του στην Προκυμαία, με μια φαντασμαγορική παράσταση με δρώμενα και χορούς που παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Η Πρόεδρος αφού έκανε ένα θερμό καλωσόρισμα, ευχαρίστησε την Περιφερειακή ενότητα και τον Δήμο Ρεθύμνης για την «αιγίδα» και την συμπαράστασή τους και υπενθύμισε πως το έθιμο αυτό αναπαριστά το Σωματείο από το 1963... Source