Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
29-05-2024 ●
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
- ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΣΤΙΑ
Τετάρτη
29 Μαΐου 2024
Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος
Σελήνη 21 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.05 - Δύσις ἡλίου 8.40΄
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία, νεφώσεις, με μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 28.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, ὄμβροι, μέ μέτριους ἀνέμους. Θερμ. έως 27β.
Αριθμ. φύλ. 42861
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
«Ξεπερασμένη» γιά τήν ΝΔ ἡ Δεξιά
ἀλλά προελαύνει στην Ευρώπη!
Τί εἶπε ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης γιά τήν παράταξη και προεκάλεσε αἴσθηση – Διεργασίες για νέο ἰσχυρό πόλο
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ εἶναι ξεκάθα
ρα. Ἡ Εὐρώπη κινεῖται ὅλο καί
περισσότερο πρός τά δεξιά. Ἡ
μία μετά τήν ἄλλη οἱ Κυβερνήσεις τῶν χωρῶν μελῶν τῆς ΕΕ περ
νοῦν στόν ἔλεγχο δεξιῶν κομμάτων, ἤ τά δεξιά κόμματα μπαίνουν
σε κυβερνητικούς συνασπισμούς
μέ αὐξανόμενα συνεχῶς ποσοστά
καί μέ αὐξανομένη ἐπιρροή. Μόν
νον στήν Ἑλλάδα δέν τό ἔχουμε
ἀντιληφθεῖ αὐτό. Ακούσαμε λοιπόν τόν κ. Εὐάγγελο Μεϊμαράκη νά δηλώνει χθές ὅτι οἱ ἔννοιες «δεξιά», «κέντρο» καί «άριστερά» εἶναι ξεπερασμένες. Εἶπε
συγκεριμένα ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση: «Δέν ὑπάρχει κέντρο, δεξιά
Μελόνι-Λέ Πέν, ἀντίβαρο στό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
καί ἀριστερά, εἶναι ξεπερασμένες
αὐτές οἱ ἔννοιες. Ἐάν θέλεις, υπάρ- ppCoR
χουν σε πολύ στενά πλαίσια. Τόζητούμενο εἶναι ἐάν οἱ πολιτικές σου
ἔχουν συνέπεια, λογική καί εὐθύ
νη. Εάν τίς ἔχεις προγραμματίσει
καί τίς ἔχεις πεῖ. Ἐάν βοηθοῦν τούς
ἀδύναμους».
Ὁ κ. Μεϊμαράκης εἶναι γιά
δεύτερη φορά ὑποψήφιος γιά τήν
Ευρωβουλή. Θά ἔπρεπε λοιπόν ἀπό
τήν πρώτη του θητεία νά εἶχε ἀντιληφθεῖ τήν τροπή που παίρνουν τά
πράγματα. Ἄλλως τε καί πολιτικά
ἔμπειρος εἶναι καί μέχρι σήμερα
δέν εἶχε δείξει νά περιορίζεται ἀπό
παρωπίδες, σάν αὐτές πού δέν ἐπιτρέπουν σε κάποιους νεοπαγείς που
- Ο κ. Εὐάγγελος Μεϊμαράκης.
- Ἡ κ. Τζώρτζια Μελόνι.
λιτευομένους τῆς ΝΔ νά δοῦν τήν
πραγματικότητα. Καί ἡ πραγματικότητα, ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα, εἶναι ὅτι στην γηραιά ἤπειρο ἀνατέλλει τό ἄστρο τῆς Δεξιᾶς.
Μέ τήν Ἰταλίδα Πρωθυπουργό
Τζώρτζια Μελόνι νά εἶναι ὁ ρυθμι
στής τοῦ αὔριο, καθώς πρός αὐτήν
προστρέχουν καί ἡ Οὔρσουλα φόν
ντέρ Λάυεν καί ἡ Μαρίν Λέ Πέν.
Ἡ μέν Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἐπιτροπῆς προσπαθεῖ νά διασώ
σει τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα,
τό ὁποῖο κλυδωνίζεται. Ἡ Μαρίν
Λέ Πέν ὅμως προτείνει τήν δημι
ουργία ἑνός νέου ἰσχυροῦ δεξιοῦ
πόλου στήν Εὐρώπη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ' αρχήν. Ἡ
Τζώρτζια Μελόνι εἶπε προχθές ὅτι
ἔχει ὡς ὅραμα μία ἰσχυρή Εὐρώπη,
ἀλλά δέν πρόκειται να συνεργα
σθεῖ μέ τήν ἀριστερά οὔτε να προβεῖ σέ συμβιβασμούς μέ ἀντίπαλες
πολιτικές δυνάμεις.
Καί ἡ Μαρίν Λέ Πεν, τήν ἴδια
στιγμή, ἐδήλωνε, σέ ἰταλική μάλιστα ἐφημερίδα: «Αὐτή εἶναι ἡ στιγμή νά ἑνωθοῦμε, θά ἦταν πραγματικά χρήσιμο. Ἄν τα καταφέρουμε,
θα γίνουμε ἡ δεύτερη ὁμάδα τοῦ
Εὐρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ὅτι δέν πρέπει νά ἀφήσουμε
μιά τέτοια εὐκαιρία νά μᾶς προσπε
ράσει». Ἡ τακτική τῆς φόν ντέρ
Λάυεν, ὅπως καί οἱ δηλώσεις τοῦ
Συνέχεια στην σελ. 3
Απαισιόδοξοι
οἱ Ἕλληνες
γιά τόν πληθωρισμό
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ στα ὕψη οἱ πληθωρι
στικές προσδοκίες τῶν ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν γιά τό ἑπόμενο 12μηνο παρά τήν
μείωση τοῦ γενικοῦ πληθωρισμοῦ καί τοῦ
πληθωρισμοῦ τροφίμων, συμφώνως πρός
ἔρευνα τῆς Eurostat. Συγκεκριμένα, ἡ μέσ
ση προσδοκία τῶν Ἑλλήνων εἶναι ὅτι ὁ
πληθωρισμός θα τρέχει μέ ρυθμό περίπου
10% στο επόμενο 12μηνο, ἀντιστοίχως
Συνέχεια στην σελ. 2
Ὁ Κεφαλονίτης εὐθυμογράφος
Μπάμπης Ἄννινος
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Στα 30.000 πόδια μέ τήν Ωραιοζήλη
ως καί τήν νεαρά χαμογελαστή κυρία πού καθόταν
στην θέση 18C. Ντυμένη στα γαλάζια, χαριτωμένη καί ὄμορφη, ἄν δέν τήν ἤξερες θα μπορούσες
ἄνετα νά τήν περάσεις γιά μία ἀπό τίς ἀεροσυνο
δούς, οἱ ὁποῖες ταξιδεύουν μέ τά ἀεροπλάνα τῆς
γραμμής γιά νά πᾶνε νά συναντήσουν τό ἀεροπλάνο στό ὁποῖο θά ἐκτελέσουν τήν ὑπηρεσία τους.
Ἔλα ὅμως πού δέν ἦταν ἀεροσυνοδός. Σύντομα
τό μάτι μου ἔπεσε σε τρία φυλλάδια πού περιεργάζονταν οἱ μπροστινοί μου ἀθλητές μέ τήν φωτογραφία της καί μέ κεφαλαία γράμματα τό ἐπώνυμό
της: Κουτσουπιά. Ήταν ή νεαρά δικηγόρος Βρυξελλῶν, ἡ ὁποία εἶναι ἐπίσης ὑποψήφια ευρωβου
λευτής μέ τήν Νέα Δημοκρατία. Ἀλλά εἶναι περισΠΤΗΣΗ Α116 της Aegean Airlines ἀπό Ἀθήνα γιά Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Μαΐου 1:05 μετά το μεσημέρι. Θέση 20C. Δίπλα μου κάθεται ἕνας σοβαρός ἀστός καθηγητής, ὁ ὁποῖος ὅπως ἀπεδείχθη
ἀπό μία πρόχειρη ἔρευνά μου στο διαδίκτυο ήταν
ὁ ὑποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μέ καταγωγή ἀπό τήν Θεσσαλονίκη Γρηγόρης Ζαρωτιάδης. Δέν εἶχε πολλή διάθεση γιά κουβέντα. Φαινόταν κουρασμένος ἀπό τό πρωινό ξύπνημα γιά
νά δώσει τό «παρών» στήν ἐκπομπή του open TV
«Ὥρα Ἑλλάδος», ὅπως σιγοψιθύριζε στο κινητό
του στούς οἰκείους του στην συμπρωτεύουσα.
Ὁ ἄνθρωπος εἶχε τόν νοῦ του στην συγκέντρωση πού τοῦ ἑτοιμάζουν οἱ πολιτικοί του φίλοι στην
Θεσσαλονίκη καί στίς Σέρρες, καί ἀφοῦ ὁλοκλήρω-σότερο γνωστή μέ τό ποντιακό της ὄνομα «Ώραισε τις συνεννοήσεις του, παραδόθηκε γιά τό ὑπόλοιπο τοῦ ταξιδιοῦ στίς ἀγκάλες τοῦ Μορφέα.
Στις θέσεις 19 ABC κάθονται Ἕλληνες ἀθλητές
μέ τό ἐθνόσημο, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Κόμπε τῆς Ιαπωνίας.
Δέν τούς γνώριζα καί δέν ἤθελα νά μπῶ ἀπρόσκλητος στην κουβέντα. Τό γεγονός ὅτι χθές ὁ ἕνας
ἀπό τούς δύο μίλησε στήν ἐκπομπή τοῦ φίλου μου
τοῦ Ἀτζεμιδάκη στο ENA CHANNEL της Καβάλας
μέ βοήθησε να μάθω ὅτι ἦταν πρωταθλητής μας
ἀπό τό Παγγαῖο, πού κατετάγη έβδομος στο παζ
γκόσμιο. Ὁ Γαβριήλ. Δέν γνώριζα ἐκ πρώτης ὄψεοζήλη», μέ τό ὁποῖο συστήθηκε, ἄν θυμᾶμαι καλά,
στο κοινό στήν παρουσίαση τοῦ εὐρωψηφοδελτί
ου στο Ὠδεῖο Ἀθηνῶν.
Οἱ ἀθλητές καί ἡ ὑποψήφια ἀπό ἕνα σημεῖο καί
μετά εἶχαν μία πολύ ωραία, ζεστή συζήτηση στον
ενικό. Τά παιδιά ἦταν εἰλικρινή μαζί της. Δέν ἦταν
κατά τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀλλά, ὅπως τῆς διευκρίνιζαν, μετά τά Τέμπη, ἡ ἀνάγνωση ἔχει ἀλλάξει γι' αὐτά. Τῆς μίλησαν πάρα πολύ γιά τήν Μαρία
Καρυστιανοῦ, γιά τήν ὁποία ἔδειξαν ἀπεριόριστο
σεβασμό. Τῆς ἐξέφρασαν τόν θυμό τους γιά τούς
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μαθήματα μίσους
κατά τῶν Ἑλλήνων
στα τουρκικά σχολεῖα
Την Κυριακή 02/06 η
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΣΤΙΑ
Ο παρουσιάζει
(σελ. 3)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
«Ειπέ τη Εκκλησία»
Αυτή την Κυριακή
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
τον δεύτερο τόμο
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΣΤΙΑ
Επὲ τὴ Ἐκκλησία
• Πίνακας τοῦ Φράνσις Μπαίηκον πού εἶχε κλαπεῖ ἀπό κατοικία τραπεζίτου το 2015 εὑρέθη ἀπό
τήν ἱσπανική αστυνομία. Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό
τα πέντε πορτραῖτα τοῦ Ἱσπανοῦ τραπεζίτου Χοσέ Καπέλο πού ἀξίζουν συνολικῶς 25 εκατομμύ
ρια ευρώ. Οι πίνακες ἐκλάπησαν πρίν ἀπό ἐννέα
χρόνια, σέ αὐτήν πού πιστεύεται ὅτι ἦταν ἡ μεγαλύτερη ληστεία στήν ἱστορία τῆς Ισπανίας. Τρεῖς
ἀπό τούς πέντε κλεμμένους πίνακες εἶχαν βρεθεῖ τό
2017. Γιά τήν ληστεία συνελήφθησαν 16 άτομα,
συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀτόμου που φέρεται
νὰ ὀργάνωσε τήν ληστεία. Ὁ Ἰρλανδός Μπαίηκον
ἦταν ἕνας ἀπό τούς πιό ἐπιδραστικούς ζωγράφους
τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Ἐπεσκέπτετο συχνά τήν Μαδρίτη καί πέθανε ἀπό καρδιακή προσβολή στην πό
λη το 1992, σε ηλικία 82 ἐτῶν. Σε δημοπρασία τοῦ
περασμένου ἔτους, ὁ πίνακας Portrait of George
Dyer Crouching (1966) του ζωγράφου ἐπωλήθη
27,7 εκατομμύρια δολλάρια.
• Το έμβληματικό σπίτι τῆς «οἰκογενείας ΜακΚάλιστερ» στην θρυλική ταινία «Home Alone» βγῆκε
πρός πώληση. Είναι κτισμένο το 1921 στην πό
λη Winnetka τοῦ Ἰλλινόις, καί ἡ τιμή πωλήσεως
ἀνέρχεται στα 5,25 εκατομμύρια δολλάρια. Εἶναι ἡ
πρώτη φορά που πωλεῖται ἀπό τό 2012 ὅταν οἱ
σημερινοί ἰδιοκτῆτες τό ἠγόρασαν ἔναντι 1,58 εκατ.
δολλαρίων. Οι Ιδιοκτήτες τό ἀνακαίνισαν καί τό
ἐπέκτειναν το 2018 «δίδοντας τήν μέγιστη προσοχή στην διατήρηση τῶν ἀρχιτεκτονικών λεπτομε
ρειῶν καί τῆς ἀκεραιότητος τῶν πιό ἀξιομνημόνευ
των καί ἀναγνωρίσιμων χώρων τοῦ σπιτιοῦ.» Τό
μπροστινό μέρος τῆς ἔπαυλης μέ τά χαρακτηριστι
κά κόκκινα τούβλα ἔχει διατηρηθεῖ ὅπως ἦταν στην
ταινία του 1990.
Ἀπεβίωσε ὁ πρώην
διοικητής τῆς ΤτΕ
Γιῶργος Προβόπουλος
ΠΕΘΑΝΕ σέ ἡλικία 74 ἐτῶν, μετά από μάχη μέ τόν
καρκίνο, ὁ Γιῶργος Προβόπουλος, πρώην διοικητής
τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Γεννήθηκε το 1950 στον
Πειραιᾶ. Ἀπεφοίτησε ἀπό τό Οἰκονομικό Τμῆμα τῆς
Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί συνέχισε τις σπουδές
του μέ ὑποτροφία στην Βρεταννία, ὅπου καί ἔλαβε τό
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Συνέχεια στην σελ. 3
Τοῦρκοι και Σύροι
πολιτογραφοῦνται κατά
χιλιάδες στην Γερμανία
Βερολίνο. Ὁ μεγαλύτερος αριθμός πολιτογραφήσεων μεταναστῶν ἀπό τό 2000 κατεγράφη στην Γερμανία κατά τήν διάρκεια του 2023, συμφώνως μέ τά
στοιχεῖα τῆς Ὁμοσπονδιακής Στατιστικῆς Ὑπηρεσί
ας τῆς χώρας. Βάσει αὐτῶν, 200.100 ἀλλοδαποί ἐπολιτογραφήθησαν Γερμανοί κατά τό προηγούμενο ἔτος,
Συνέχεια στην σελ. 5
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἡ Ὀρθοδοξία δέν θέλει ἠχεῖα καί ντεσιμπέλ
Ἀντιγράφω ἀπό τό
έγκυρο σάιτ Newsbreak:
«Σκηνές ἀπείρου κάλλους
εκτυλίχθηκαν μέσα σέ ἐκκλησία τῆς Ἀχαΐας τό πρωί τῆς
Κυριακῆς, ὅταν ένας πατέρας εισέβαλε μαινόμενος
στόν χῶρο καί ἄρχισε νά
προκαλεῖ ζημιές, ἐπειδή δ
ἦχος ἀπό τό μικρόφωνο του
ἱερέα ξύπνησε το μωρό του!
Το περιστατικό σημειώθηκε
στις 7.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Ἁγίου Ἀνδρέα Ρουπάκια Τριταίας, μέ τόν κάτ
τοικο τοῦ χωριοῦ νά μπαί
νει έξαλλος στόν χῶρο καί
να προκαλεῖ ζημιές. Όπως
ἀναφέρει τό ρεπορτάζ, δ
μαινόμενος πατέρας ἔσπασε τό μαρμάρινο περιστέρι
ἐπάνω στό ὁποῖο τοποθετεῖ
ὁ ἱερέας τό Εὐαγγέλιο, κου
νοῦσε εἰκόνες ἐνῷ “ἐπιτέθη
κε” και στα μανουάλια! Τήν
ίδια ώρα οἱ πιστοί ἔντρομοι παρακολουθοῦσαν τό
ξέσπασμά του καί τόν και
λοῦσαν νά σταματήσει.
Μάλιστα, ὅπως ἀναφέρε
ται, δέν κλήθηκε αστυνομία,
ὅμως ἡ ἐκκλησία θα κινηθεῖ
νομικά σε βάρος τοῦ ἄνδρα
γιά τήν ἀδιανόητη συμπε
ριφορά του»...
Αὐτά ὡς πρός τό συμβάν. Ἀπαράδεκτοι οἱ βανδαλισμοί. Ὑπάρχει, όμως,
πράγματι, ένα σοβαρό θέμα
Συνέχεια στην σελ. 4
ΕΣΤΙΑ
ΕΣΤΙΑΖΩ
Το νέο τεύχος
«Ἡ Πόλις
οὐκ ἑάλω ποτέ»!
τοῦ Βασιλείου Εὐτ. Νικοπούλου*
ΑΛΗΘΕΙΑ, πότε «Εάλω η Πόλις»; Προκειμένου να δοθεῖ σωστή απάντηση στο κρίσιμο αὐτό ἐθνικό ερώτημα, πρέπει προηγουμένως να δοθεῖ
ἡ ὀρθή ἔννοια τοῦ ὅρου «Πόλη», ἡ
ὁποία κατά τήν γνώμη μας εἶναι που
λυσήμαντη: γεωγραφική, ἱστορική,
πολιτική καί πνευματική. Ως γεωγρα
φική μέν δηλώνει τήν ἐδαφική έκταση
τῆς ἑλληνικῆς βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ὡς ἱστορική τήν ἱστορική χιλιετή πορεία αὐτῆς μέσα στούς αἰῶνες,
ὡς πολιτική τήν ἀκολουθούμενη ἀπό
τό ἐλεύθερο πλέον ἑλληνικό Κράτος
πολιτική ἔναντι τῶν Τούρκων πρώην
Συνέχεια στην σελ. 5