Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Σάββατο
25 Μαΐου 2024
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ἡ γ' εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς
τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
Σελήνη 17 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.08' - Δύσις ἡλίου 8.37΄
ΑΤΤΙΚΗ. Πρόσκαιρες νεφώσεις. Ἄνεμοι μεταβλητοί. Θερμ. ἕως 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Γενικώς αἴθριος. Ἄνεμοι μεταβλητοί. Θερμ. ἕως 28β.
Επιρρεπής στήν ...ἀνοησία
ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. φύλ. 42858
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Εστίας»
μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»
ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ μπορεῖ νά
εἶναι ἐπιρρεπής ὁ κ. Κασσελάκης. Σίγουρα ὅμως ὄχι στήν κοινή λογική καί στήν
πολιτική εὐπρέπεια. Το χειρότερο εἶναι
ὅτι ὁ ἴδιος δέν ἀντιλαμβάνεται τί λέγει,
καί προκειμένου να δικαιολογήσει τά ἀδικαιολόγητα, κατηγορεῖ ἄλλους ὅτι «δέν
κατάλαβαν τί εἶπα». Ὁ λόγος βεβαίως για
τίς παλινωδίες τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σχετικῶς πρός τό ἐάν ἡ Χαμάς εἶναι
«πλήρως» ἤ «ντεμί τρομοκρατική οργάνωσις. Ὡς γνωστόν, μετά τήν ἄμεση ἀντίδραση τοῦ πρέσβεως τοῦ Ἰσραήλ, ἀνεσκεύασε τίς ἀρχικές δηλώσεις του σε μία
αν οιονεί συγγνώμη. Τό γεγονός δέ ὅτι ἡ
«Εστία» ἀνέδειξε την στάση του αὐτή,
τόν ἐνόχλησε τόσο, πού χθές, μιλῶντας
στούς κοινοβουλευτικούς συντάκτες (ὡς
γνωστόν δέν μετέχει στις συζητήσεις
ἀφοῦ δέν εἶναι βουλευτής) εἶπε: «Τί μ...
εἶναι αὐτά; Εγώ ποτέ δέν εἶπα συγγνώμη,
δέν κατάλαβαν τί εἶπω». (Ας μᾶς ἐπιτραπεῖ νά μήν ἀναπαραγάγουμε κατά λέξιν
Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης
ἀπαντᾶ γιά τήν
[ ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ
Κων. Καραμανλή
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους που σε κάποιο
Στο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό να
ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας
διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπι
ση τῆς ἀκρίβειας στην Βουλή. Ὁ Πρωθυ
πουργός ἐξαπέλυσε δριμεῖα ἐπίθεση σε
ΠΑΣΟΚ καί ΣΥΡΙΖΑ γιά τίς εὐθύνες πού
φέρουν γιά τήν χρεοκοπία τῆς χώρας.
Αὐτό ὅμως πού προεκάλεσε αἴσθηση
εἶναι ἡ ἀναφορά στον Κωνσταντίνο Κα
ραμανλῆ, εἰδικά δέ στό γεγονός ὅτι αὐτός
ἡγήθηκε τῆς προσπάθειας νά εἰσέλθει ἡ
χώρα στην ΕΟΚ.
Συνέχεια στην σελ. 5
Δωρεά ἀπό τόν
κ. Νικόλα Πατέρα στόν Δῆμο
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Λεπτομέρειες στην σελ. 2
τήν δήλωσή του, ἐμεῖς δέν εἴμεθα ἐπιρρεπεῖς στά ἴδια ἐλαττώματα.)
Θά ὑπενθυμίσουμε ὅμως ἐν συντομία
τίς δηλώσεις του, ὁ ὁποῖος ἀρχικῶς εἶχε
ἀναφέρει: «Ἡ Χαμάς ἔχει ἕνα μέρος τό
ὁποῖο, ὄντως, κάνει τρομοκρατικές ἐνέργειες. Αὐτό ἰσχύει. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, τό
θέμα εἶναι πῶς μποροῦμε ἐμεῖς νά παρέμβουμε ὡς ἡ Διεθνής Κοινότητα– και να
φέρουμε μιά ἀνάπτυξη σέ αὐτή τήν περιοχή, ἡ ὁποία νά μήν ἔχει ἀνάγκη τή Χαμάς,
να καλύπτει κενά, στο κομμάτι τό ὁποῖο
κάνει τοπικό ἔργο σε ζητήματα ἀνθρωπι
στικῆς βοήθειας καί τά λοιπά».
Ἀκολούθως ἡ θέσις του μετετράπη ὡς
ἑξῆς: «Κατ' αρχάς ἀναφέρθηκα στις δραστηριότητες τῆς Χαμάς. Κάθε ὀργάνωση
κάνει αὐτές τίς τρομοκρατικές δραστηριότητες, εἶναι τρομοκρατική οργάνωση,
αὐτό εἶναι de facto». Το γεγονός ὅτι προέβη στην δήλωση αυτή, ἀφοῦ τόν ἐνεκάλεσε ὁ πρέσβυς τοῦ Ἰσραήλ, ἐπισημαίνο- " Ο κ. Κασσελάκης χθές στην Βουλή.
ντας μάλιστα ὅτι ὁ ἰσχυρισμός του ἰσοδυναμεῖ μέ τό «νά ἰσχυρίζεται κάποιος
ὅτι μόνο ἕνα μέρος του ISIS εἶναι τρομοκράτες». Θα πρέπει ἐδῶ νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἀντιλαμβανόμεθα πλήρως τήν σύγχυση στήν ὁποία τελεῖ ὁ Πρόεδρος τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νά ἰσορροπήσει τις δηλώσεις μεταξύ τῶν φιλοπαλαιστινιακῶν ἀντιλήψεων τῶν ἀριστερῶν
του ψηφοφόρων καί τῶν καταβολῶν του,
οἱ ὁποῖες διεμορφώθησαν στην Αμερική,
ὅπως ἐπανειλημμένως ὁ ἴδιος δηλώνει.
Επειδή ὅμως δέν διαθέτει τήν πολιτική πεῖρα (ἤ ἐνδεχομένως καί ἱκανότη
τα) να διαχειρισθεῖ τέτοιες καταστάσεις,
ἀκολουθεῖ τήν πεπατημένη του ΣΥΡΙΖΑ.
Τά στελέχη τοῦ ἀριστεροῦ κόμματος, σε
κάθε περίπτωση πού ἀνεδεικνύοντο ἀτυχεῖς οἱ δηλώσεις τους, ἔσπευδαν να δηλώσουν ὅτι αὐτές παρερμηνεύθηκαν, φθάνοντας στό ἀκραῖο σημεῖο νά ὁμιλήσουν για
«μονταζιέρες». Τό ἀκραῖο σημεῖο ἐκφράτοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θα μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ». Ἐνέργειες δηλαδή, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν καμμία ουσιαστική σημασία καί γίνονται μόνον γιά τήν δημιουργία έντυπώσεων. Στήν κατηγορία αυτή θα πρέπει νά κατατάξουμε τήν ἐπιστολή, τήν ὁποία ἀπηύθυναν ἀπό
κοινοῦ πρός τήν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Οὔρσουλα φόν ντερ Λάυεν οἱ Πρωθυπουργοί Ἑλλάδος καί Πολωνίας, Κυριάκος Μητσοτάκης
καί Ντόναλντ Τουσκ, ζητώντας τήν ἀνάπτυξη μιᾶς
εὐρωπαϊκῆς ἀντιαεροπορικῆς ἀσπίδος. Ενός Iron
Dome, πού νά προστατεύει τήν Εὐρώπη ἀπό ἐχθρικά αεροσκάφη, πυραύλους καί drones. Τονίζουν μάλιστα ὅτι ἡ ἔγκρισις ἑνός τέτοιου ἔργου σε ευρωπαϊκό ἐπίπεδο θά ἔστελνε ἕνα σαφές μήνυμα πρός κάθε κατεύθυνση γιά τήν ἀποφασιστικότητα της ΕΕ νά
ὑπερασπιστεί τόν ἑαυτό της.
Προφανῶς, τόσο ὁ κ. Μητσοτάκης ὅσο καί ὁ κ.
Τούσκ δέν ἔκαναν τόν κόπο νά ἐνημερωθοῦν τόσο γιά τά ὑφιστάμενα προγράμματα ἀεραμύνης ὅσο
καί γιά τίς γενικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ,
γιά τήν ὀρθολογική διάθεση αμυντικῶν κονδυλίων,
σε συντονισμό μέ τίς ἀντίστοιχες δαπάνες του ΝΑΤΟ. Ἄλλως τε ἀπό τούς προϋπολογισμούς τῶν ἰδίων χωρῶν χρηματοδοτούνται τά προγράμματα, ἐνῷ
προορίζονται να καλύψουν καί τούς ἴδιους γεωγραφικούς χώρους.
Τα σημειώνουμε αὐτά, διότι τέτοιο πρόγραμμα
συνδυασμένης ἀντιαεροπορικῆς προστασίας τοῦ
εὐρωπαϊκού χώρου ὑπάρχει ἀπό τό 2007! Πρόκειται
γιά τό σχέδιο Theater Missile Defence, τό ὁποῖο άναπτύσσεται ἀπό τό ΝΑΤΟ. Καί γιά νά μήν ὑπάρχουν
παρεξηγήσεις, να διευκρινίσουμε ὅτι ἕνας θόλος
ἀντιαεροπορικῆς προστασίας πού εἶναι ἱκανός νά
ἀναχαιτίζει ἐπερχομένους πυραύλους εἶναι ταυτοχρόνως ἱκανός νά καταρρίπτει μαχητικά αεροπλάνα
καί drones, πού εἶναι κατά πολύ ευκολώτεροι στόχοι.
Οἱ δύο Πρωθυπουργοί προφανῶς ἔχουν ἄγνοια
γιά τό πρόγραμμα αὐτό καί βεβαίως δέν ἔκαναν τό
κόπο νά ἐρωτήσουν τούς ἁρμοδίους συμβούλους
τους, οὔτε τούς υπηρεσιακούς παράγοντες πού τό
έχουν χειρισθεῖ. Τοῦτο ἀφορᾶ περισσότερο στόν κ.
Τουσκ, ἀφοῦ ἡ Πολωνία εἶναι καί χώρα ἐγκαταστάσεως συστημάτων τῆς νατοϊκῆς ἀσπίδος ἀεραμύνης.
Θά τούς δώσουμε λοιπόν μία συνοπτική ἐνημέ
ρωση τῶν ὅσων ἔχουν γίνει μέχρι στιγμής.
Όπως προαναφέραμε, το πρόγραμμα Theater
Missile Defence, ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται τό 2007.
Ομως οἱ σχετικές μελέτες εἶχαν ἀρχίσει να συντάσ
σονται ἀπό τό 2002, οπότε στήν Σύνοδο Κορυφής
στην Πράγα ἐγκρίθηκε ἡ σχετική μελέτη σκοπιμότητος. Ἡ ἀρχική μελέτη ἀφοροῦσε στήν ἀντιμετώπιση
Συνέχεια στην σελ. 5
σεως τοῦ κ. Κασσελάκη ὅμως ἐκτείνεται καί σέ μίαν εὐρύτερη φρασεολογία, ἡ
χρῆσις τῆς ὁποίας δέν συνάδει σε νοήμονες ἀνθρώπους. Ενίοτε ἀναδεικνύει ἀπώλεια ψυχραιμίας και συνακόλουθη ἀδυναμία κατανοήσεως τοῦ ὀρθοῦ λόγου, κάτι
πού μᾶλλον προσιδιάζει στον χαρακτῆρα
πού ἔχει δείξει μέχρι στιγμῆς ὁ ἐξ Ἀμε
ρικῆς προερχόμενος ἀριστερός, πού προσπαθεῖ νά γίνει πολιτικός αρχηγός στην
Ἑλλάδα. Θά ἔπρεπε ὅμως οἱ μέντορές
του νά τόν εἶχαν προετοιμάσει. Φαίνεται
ὅμως ὅτι καί αὐτοί ἦσαν ἀνεπαρκείς.
Καί τοῦτο φαίνεται καί ἀπό τό γεγονός
ὅτι ὁ κ. Κασσελάκης συνέχισε στήν ἴδια
γραμμή τῶν συνηθειῶν πρός τίς ὁποῖες
φαίνεται πώς εἶναι ἐπιρρεπής, ἀνακοινώνοντας ταξίδι στην Ραμάλα τῆς Δυτικῆς
Ὄχθης. Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε
τήν ἀναγγελία του αὐτή, ἀλλά μᾶς πρόλα
βε ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος ἀπό τοῦ
Συνέχεια στην σελ. 5
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τουρκική πρόκλησις:
- Θαλάσσια πάρκα
τῆς Ἀγκύρας στο Αἰγαῖο!
Την Κυριακή 26/05 η
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
παρουσιάζει
(σελ. 5)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
«Ειπέ τη Εκκλησία»
Αυτή την Κυριακή
MH XAZETE
EETIA
Είπε τὰ Ἐκκλησία
• Ουρές σχημάτισαν οἱ Βέλγοι για να μυρί
σουν τό πιό δύ
σοσμο λουλούδι
τοῦ κόσμου πού
ἀνθεῖ μία φορά
στα τρία χρόνια. Ὁ βοτανικός κῆπος Μέισε,
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
στις Βρυξέλλες, γέμισε ἀπό ἀνθρώπους πού ἤθελαν
νὰ δοῦν ἀπό κοντά το τεράστιο Amorphophallus
titanum -γνωστό καί ὡς «ἄμορφος φαλλός» ἤ «φαλλός τοῦ Τιτάνα» πού ὀφείλει τό παρατσούκλι του
στο φαλλικό σχήμα του. Ἄλλοι, δέ, τό ἀποκαλοῦν
τό «λουλούδι-πτωμα» για ευνόητους λόγους. Ἄν
καί ἡ δυσοσμία παραπέμπει σε κρέας πού σαπίζει,
ὑπάρχουν κάποιοι πού θέλουν νά τό μυρίσουν ἤ νά
τό θαυμάσουν ἀπό κοντά, γιατί ὄντως εἶναι ἐντυπωσιακά τα χρώματα καί τό σχῆμα του. Εκπρόσωπος τοῦ βοτανικοῦ κήπου ἐξήγησε ὅτι αὐτή ἡ
δυσοσμία ἔχει στόχο να προσελκύσει ἔντομα ἐπικονιάσεως. Τό λουλούδι ἀνθίζει μόνο για 72 ώρες
το πολύ, καί χρειάζεται κανείς να περιμένει τουλά
χιστον τρία χρόνια πρίν τό δεῖ ξανά ἀνθισμένο. Τό
Amorphophallus titanum, τό ὁποῖο ἀνεκαλύφθη
Συνέχεια στην σελ. 10
Ἔρχονται μεγάλες αυξήσεις
στα τιμολόγια ρεύματος
ΜΠΡΟΣΤΑ σε δυσάρεστες εκπλήξεις ἀναμένεται να βρεθοῦν οἱ καταναλωτές τόν Ἰούνιο, καθώς ἡ
ἀνοδική πορεία στις τιμές χονδρικῆς ρεύματος δείχνουν ὅτι ἔρχονται αὐξήσεις στα τιμολόγια ἕως καί
30%. Η τιμή τήν χθεσινή ἡμέρα ἀνέβηκε στα 94,27€/
Mwh, ἐνῷ ἡ μέση τιμή γιά τόν Μάιο ἔχει διαμορ
φωθεῖ στά 78,57€/MWh καί εἶναι ἡ ἔνατη ὑψηλότε
ρη στόν εὐρωπαϊκό χῶρο (περιλαμβάνονται ὄχι μόνο
Συνέχεια στην σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Οἱ ΗΠΑ «ἀπαντοῦν» στο
Διεθνές Δικαστήριο καλώντας
τόν Νετανυάχου στο Κογκρέσσο
Τέλ Ἀβίβ. Ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Ἰσραήλ Μπενιαμίν Νετανυάχου ἔλαβε πρόσκληση γιά νά ἀπευθύ
νει «συντόμως» ὁμιλία στο Κογκρέσσο τῶν ΗΠΑ,
ὅπως γνωστοποίησε ὁ Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος
τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον. Γιά
τις ΗΠΑ, ἡ παρουσία τοῦ Νετανυάχου ἐνώπιον τοῦ
Συνέχεια στην σελ. 7
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ...
«Μά, καλά, θά αισθαν
θεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν
μιά ἑλληνική ομάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ
εὐρωπαϊκού μπάσκετ στο
Βερολίνο ἢ ἐάν μιά ἄλλη
ἑλληνική ομάδα κερδίσει τό
“Κόνφερενς λήγκ” στο που
δόσφαιρο;» με ρώτησε ὁ και
λός φίλος.
Οὐδέποτε έκρυψα τα
αἰσθήματά μου πρός τόν
αθλητισμό. Γιά νά λέμε τήν
ἀλήθεια, ὁ ἀθλητισμός και
τα σπόρ εἶναι, τελικά, ὁ μου
ναδικός τομεύς πού μᾶς ἔχει
κάνει νά αἰσθανθοῦμε ἐθνι
κά ὑπερήφανοι τα τελευταῖα
πενῆντα χρόνια. Ἡ ἐθνική
μας ὁμάδα του μπάσκετ, τό
1987, κέρδισε τό εὐρωπαϊκό
πρωτάθλημα ἀπέναντι στήν
πανίσχυρη ΕΣΣΔ, καί ὁ λαός ξεχύθηκε στούς δρόμους μέ
ἑλληνικές σημαίες, πανηγυρί
ζοντας.
Το 2004 ή εθνική μας
ὁμάδα τοῦ ποδοσφαίρου
κέρδισε, μέσα στήν Πορτογαλία, τούς Πορτογάλους
και κατέκτησε το ευρωπαϊ
κό πρωτάθλημα στο ποδό
σφαιρο. Καί πάλι γέμισε ή
Ἑλλάδα κόσμο στούς δρόμους, μέ τίς ἑλληνικές σημαίες
νὰ ἀνεμίζουν.
Ποιά ἄλλη ἀφορμή είχα
με, ἀπό τό 1974 καί ἐντεῦθεν,
γιά νά πανηγυρίσουμε; Ποιά
Συνέχεια στην σελ. 4
Η ένδοξη σημαία
του Βυζαντίου
σε μεγάλες
διαστάσεις
Το νόημα τῆς ψήφου
τῶν Εὐρωεκλογῶν
τοῦ Ἰωάννη Γ. Κουλούρη*
ΤΟΝ τελευταίο καιρό, καί ἐν ὄψει τῶν
εὐρωεκλογῶν, ἡ χώρα ζεῖ σέ πραγματική παράνοια, σχετικά μέ τό διακύ
βευμα αὐτῶν τῶν ἐκλογῶν.
Ὅπως ἔγραψα καί σέ προηγούμε
νο ἄρθρο μου, τό ὁποῖο δημοσιεύτηκε
σε μερίδα του Τύπου καί στήν ἐφημε
ρίδα σας, τό ἀποτέλεσμα τῶν εὐρωεκλογῶν καμμία ἐπίδραση δέν ἔχει στο
ἑλληνικό κοινοβούλιο, καί τούς μόνους τούς ὁποίους ἐνδιαφέρει εἶναι
αὐτούς πού μέ τήν κομματική εὔνοια
καί τά ΜΜΕ θά καταλάβουν τίς χρυσοφόρες θέσεις τῶν εὐρωβουλευτών.
Συνέχεια στην σελ. 5