Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.733
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
Κονδύλι για μελέτη του
περιφερειακού δρόμου
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Θετικές είναι οι εξελίξεις για το μεγαλόπνοο έργο του Ρεθύμνου που αφορά
στην κατασκευή του περιφερειακού δρόμου, καθώς υπεγράφη από τον υπουρ
γό υποδομών Χρήστο Σταϊκούρα, η χρηματοδότηση συνολικού ύψους 172.360
ευρώ για τη μελέτη που αφορά στην επέκταση του περιφερειακού δρόμου.
Πρόκειται για τα τμήματα από την οδό
Δασκαλάκη (κτίρια πρώην ΤΕΙ στα Περιβόλια) έως κόμβο Αμαρίου και για το
τμήμα από οδό Κουρμούλη έως κόμβο
Ατσιποπούλου.
Σελ. 3
Γιώργος Κοντάκης: «Η δημόσια υγεία επιστρέφει
σε εποχές πριν την ίδρυση του Ε.Σ.Υ.»
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη
εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο πρύτα
νης του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθηγητής Ιατρικής, Γιώργος Κοντάκης, στην
Τηλεόραση «Creta» και στην εκπομπή
«Πορτραίτα» με την δημοσιογράφο Αγάπη Ροδίτη.
Ο κ. Κοντάκης, μεταξύ άλλων μίλησε
για τη σημερινή, προβληματική κατάστα
ση της δημόσιας υγείας αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι του θυμίζει την περίοδο πριν τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας:
Σελ. 3
Δημιουργική και
ανθρωποκεντρική
αξιοποίηση
της τεχνητής
νοημοσύνης
στην εκπαίδευση
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ
5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
5 ΣΕΛ.
Οι ευάλωτες
πληθυσμιακές
ομάδες
κινδυνεύουν
από τη θερμική
καταπόνηση
στις μεγάλες
ευρωπαϊκές πόλεις
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ
<>
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ
Στον κλάδο των υπηρεσιών το 49,1%
των απασχολούμενων της χώρας
Οι κλάδοι του εμπορίου, του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης,
της δημόσιας διοίκησης, των καταλυμάτων -εστίασης, της εκπαίδευσης
και της υγείας - κοινωνικής μέριμνας
στηρίζουν διαχρονικά την απασχόληση στην Ελλάδα, καθώς το 2008 συ
γκέντρωναν το 68,6% της συνολικής
απασχόλησης, το 2016 το 72,0% αυτ
τής και το 2023 το 71,1%. Μελέτη της
Eurobank διερευνά κατά πόσο τα στοιχεία της απασχόλησης δείχνουν μεταβολή του αναπτυξιακού προτύπου της
ελληνικής οικονομίας προς κλάδους
οι οποίοι παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, με σκοπό
η ανάπτυξή της να είναι μακροχρόνια
και βιώσιμη.
Από την ανάλυση διαπιστώνεται ορι
ακή μετατόπιση του αναπτυξιακού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας προς
κλάδους με διεθνώς εμπορεύσιμη παραγωγή.
Κλάδοι με διεθνώς εμπορεύσιμη παραγωγή θεωρούνται ο Πρωτογενής τομέας,
και οι κλάδοι Ορυχείων - Λατομείων, Με
ταποίησης, Καταλύματος - Εστίασης και
Μεταφοράς - Αποθήκευσης. Οι κλάδοι
με τα υψηλότερα μερίδια στην συνολική
απασχόληση ήταν το Χονδρικό - Λιανικό
Οριακή μετατόπιση, βάσει των στοιχείων της απασχόλησης,
της ελληνικής οικονομίας προς κλάδους οι οποίοι διαθέτουν
εμπόριο (17,9% της συνολικής απασχο- διεθνές αποτύπωμα, διαπιστώνει μελέτη της Eurobank
λησης, κατά μέσο όρο), ο Πρωτογενής
τομέας (12,1%), η Μεταποίηση (9,9%),
η Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (8,8%), οι
Δραστηριότητες παροχής ΚαταλύματοςΕστίασης (8,4%), η Εκπαίδευση (7,9%) και
η Υγεία-Κοινωνική μέριμνα (6,2%). Από
την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά στη συνολική απασχόληση έχουν οι
κλάδοι Δραστηριοτήτων ετερόδικων ορ
γανισμών και φορέων (0,1%), Ακίνητης
περιουσίας (0,2%), Ορυχείων-Λατομείων
(0,3%), Παροχής νερού - Επεξεργασίας
λυμάτων - Διαχείρισης αποβλήτων - Δραστηριοτήτων εξυγίανσης (0,7%) και Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος-Φυσικού αερίου-Ατμού-Κλιματισμού (0,8%).
ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 15 ετών επί
του οποίου υπολογίζονται τα μεγέθη της
απασχόλησης, την περίοδο 2008-2023
παρουσιάζει συνεχή πτώση με αποτέ
Παράλληλα, η Eurobank σημειώνει ότι λεσμα να περιοριστεί κατά 4,2% (ή κατά
398,1 χιλ. άτομα) στα 9,04 εκατ. από τα
9,44 εκατ.
Η μείωση αυτή ήταν κυρίως αποτέλε
σμα της εκροής ανθρώπινου κεφαλαίου
(brain drain), δηλαδή της φυγής Ελλήνων
στο εξωτερικό ο αριθμός των οποίων
ξεπερνά τις 400,0 χιλ. σύμφωνα με σχετι
κές μελέτες – καθώς και αλλοδαπών, κυρίως με χαμηλή εξειδίκευση, οι οποίοι
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αναζήτησαν απασχόληση σε άλλες χώρες. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ,
για την περίοδο 2008-2020 που υπάρ
χουν δεδομένα μετανάστευσης, πάνω
από επτά στα δέκα άτομα που αποχώρη
σαν από την Ελλάδα (70,5%) ήταν άτομα
που βρίσκονταν στην αρχή ή στο μέσο
του εργασιακού τους βίου, δηλαδή άτομα ηλικίας 20-49 ετών.
Η επίπτωση της μετανάστευσης Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών στο εξωτερικό
φαίνεται και στην εξέλιξη του μεγέθους
του εργατικού δυναμικού, η ποσοστιαία
μείωση του οποίου ήταν ισχυρότερη συγκριτικά με την ποσοστιαία μείωση του
πληθυσμού άνω των 15 ετών, καθώς δι
αμορφώθηκε σε 5,7% (ή -283,0 χιλ. άτομα, στα 4,72 εκατ. από τα 5,0 εκατ.) μεταξύ 2008 και 2023.
Καταλήγοντας, η μελέτη τονίζει ότι οι
κλάδοι με τα υψηλότερα μερίδια στη συνολική απασχόληση είναι κυρίως κλάδοι παροχής υπηρεσιών οι οποίοι συγκε
ντρώνουν τους μισούς περίπου απασχολούμενους της χώρας (49,1% κατά μέσο
όρο) και συνεισφέρουν περίπου το 40%
(38,6%) της ακαθάριστης προστιθέμενης
αξίας της ελληνικής οικονομίας.
nature cities
146 γαλάζιες
σημαίες
στην Κρήτη
4 ΣΕΛ.
ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
9 ΣΕΛ.
Λησμονημένοι ήρωες
της Μάχης της Κρήτης
λόγω... ιδεολογίας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ - ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
Σε κάθε αγώνα του λαού μας για τη
λευτεριά ο αγώνας δεν πήγαινε ούτε αρι
στερά ούτε και δεξιά, γιατί τελικός προορισμός ήταν ο σκοπός.
Καλό θα είναι σήμερα που αναφερόμαστε στην επέτειο της Μάχης της Κρή
της να θυμηθούμε και κάποιους «αριστε
ρούς», που κάποτε για ευνόητους λό
γους, ούτε θέση δεν τους έδιναν σε επίσημες τελετές. Πόσο μάλλον να τους τι
μήσουν.
CENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
6 ΣΕΛ.
Ο Γιώργης Βασσά- Μελιδόνι και ανήκε σε μια φτωχή αγρολος, γεννήθηκε το τική οικογένεια, που είχε όμως βαθιές
1897 στο ιστορικό
ιστορικές ρίζες.
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 απέναντι από τον Εγκέφαλο
Τηλ. 28310 25004 & 6944313002
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
& ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Ξεφυλλίζοντας την ιστορία του βιβλίου
στο Ρέθυμνο
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Έναν πρωτότυπο για το θέμα του ιστορικό περίπατο διοργανώνουν το απόγευμα της επόμενης Τετάρτης 29 Μαΐου οι
Ημέρες Ρεθύμνου 2024, χωρίς να φοβούνται την παράλληλη
διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της χρονιάς.
Ο περίπατος θα ξεκινήσει από την πλατεία του Άγνωστου
Στρατιώτη και θα καταλήξει στο ξενοδοχείο «Ιδαίον» και σ'
αυτόν θα πάρουν μέρος 25-30 ενδιαφερόμενοι, με δήλωση
συμμετοχής κατά προτεραιότητα (6974026196, Χάρης Στρατιδάκης).
Στη συνέχεια στις 9.00 στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Ιδαίον θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια νοερή
περιδιάβαση σε - ούτε λίγα ούτε πολλά - 52 βιβλία, 15 ανθρώπους του βιβλίου, 11 τυπογραφεία, 5 βιβλιοδετεία, 36 βιβλιοπωλεία και σε τρεις εκδοτικούς οίκους.
Super Προσφορές!
από 16/05 έως 28/05
ΚΟΚΟΡΑΚΙ χωριάτικο
Ρεθύμνου Ελληνικό
ντόπιο το κιλό
7 ΣΕΛ.
super markets
Εκτιμάμε τα προϊόντα του τόπου μας
4,98€
3,98€
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
Super
Μαστολόγος-Χειρουργός Μαστού
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Parke
Εξετάζει κατόπιν ραντεβού
στην κλινική ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
028310-53700
www.drdimitrakakis.gr
1ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δημοκρατίας 17, Τηλ. 28310 25560
2ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Α. Βελουχιώτη 31, Τηλ. 28310 21258
3ο κατ/μα: ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Τηλ. 28310 20141
4ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Γερακάρη 3, Τηλ. 28310 53440
5ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δρουλίσκου 2 & Χορτάτζη γωνία. Τηλ. 28310 27555
6ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Κριάρη & Παπαδογιάννη γωνία
7ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Χατζημιχάλη Γιάνναρη 4
Μόνο στην τοπική, αγαπημένη σας αλυσίδα Super Market!
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΧΥΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
μόνος
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΠΟΜΟΝΤΟΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕΠΟΝΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
0596 125 0,91 0,3
09€
ΜΕΒΓΑΛ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ)
CALMING
2+1Χ63
BabyCare L
ε 2+1
μόνο απ
1,99€
2,59€
μόνος μόνος
,89€
μόνο
Η ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 29/05
COCA COLA
6X330ml
NESTLE AHM/KA (FITNESS-KIT
KAT-LION-CRUNCH-NESQUIK)
acca-Cola Coca-Co CON
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTREX | ALWAYS PLATINUM VP | SANI
PANTS-LADY | FAIRY (ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ & CAPS)
ΕΥΡΗΚΑ -ΤΟΡΙΝΕ
CRETA
Σε πολύ προσιτές τιμές!
Όλα τα αντηλιακά
AMBRE SOLAIRE, PIZ BUIN
& πάνες BABYLINO
sensitive οικ. συσκευασίες
εξαιρούνται οι συσκ. megapack
& όλες οι pants
Bobyline
Babylino
& ΥΓΡΟ 46-52 μεζ.
SKIP ΣΚΟΝΗ 50-52μεζ.
XL ADAPEN AN
Active Clean
ALWAYS ULTRA ΣΕΡΒ/ΚΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ)
LENOR | BABYLINO SENSITIVE-PANTS
μόνο
8.99€
Η καλύτερη ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Φάρος Παιδείας η Μονή του Αγίου Πνεύματος στον Κισσό
  Φάρος Παιδείας η Μονή του Αγίου Πνεύματος στον Κισσό που έχει αναδείξει η πένα επιφανών ερευνητών και λογίων του τόπου μας. Από τον εκλεκτό εκπαιδευτικό και συγγραφέα κ. Γιώργο Τσιγδινό έχουμε μια εξαιρετική και εμπεριστατωμένη μελέτη που φωτίζει κάθε πλευρά της μακραίωνης ιστορίας του ευλογημένου αυτού χώρου. Ασχολήθηκε όμως με ιδιαίτερο ζήλο ο αείμνηστος Μιχαήλ Μυρ. Source
 • Σχεδιασμός ολικής ανακαίνισης των φοιτητικών κατοικιών στου Γάλλου
  Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ριζική ανακαίνιση των υφιστάμενων φοιτητικών κατοικιών στου Γάλλου. Πρόκειται για τα 143 δωμάτια, στα οποία πέρυσι έγιναν κάποιες εργασίες, ωστόσο η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας διεκδικεί το ποσό του 1.55 εκ. ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες ολικής ανακαίνισης... Source
 • «Θέλουμε να μπει τάξη στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου»
  Την έκδηλη αγωνία του και τη ανησυχία του για την κατάσταση και την εικόνα που επικρατεί στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, μεταφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης και Αναψυχής Μιχάλης Χάσικος, μιλώντας στα «Ρ.Ν.», κάνοντας λόγο για μια πόλη σε αταξία, χωρίς κανένα έλεγχο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις αυθαίρετες καταλήψεις τραπεζοκαθισμάτων και παντός είδους εμπορευμάτων, αλλά και τη γενικότερη... Source
 • Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων παλιάς πόλης
  Αναζητήσαμε από την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Ρεθύμνου και δημοσιεύουμε το Πρόγραμμα Αποκομιδής απορριμμάτων που εφαρμόζεται στην παλιά πόλη, αφού πολλοί κάτοικοι δεν είναι ενημερωμένοι γiα το τι ακριβώς ισχύει και ποιες ώρες περνά το μικρό απορριμματοφόρο. Το πρόγραμμα λοιπόν της αποκομιδής των απορριμμάτων στην παλιά πόλη περιλαμβάνει ατομικούς μπλε και πράσινους ατομικούς κάδους συλλογής... Source
 • Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο δήμαρχος Φαιστού για τις απώλειες νερού στο φράγμα Φανερωμένης
  Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις ποσότητες νερού που χάθηκαν από το φράγμα της Φανερωμένης, κατέθεσε ο δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης. Ο δήμαρχος μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του φράγματος μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, κατέθεσαν τη μήνυση και παρέδωσαν φωτογραφικό υλικό με αγωγούς από τους οποίους μεταφέρεται παράνομα νερό, και μάλιστα σε περίοδο αυστηρών απαγορεύσεων. Source