Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΪΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15126
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Τακ. Γραφείο
Κ.Τ.Α.
Αριθμός λόγιος
MEPHZIE
ICAOTON
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9 772529
029152
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Κακοκαιρία Daniel:
Ξεκινούν οι αιτήσεις
χρηματοδότησης
για τις επιχειρήσεις
που επλήγησαν
Από την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 ξεκινάει
η ηλεκτρονική υποβολή για τις αιτήσεις
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων
από τη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel στην
περιφέρεια Θεσσαλίας». Αυτό προβλέπεται
στην απόφαση που υπογράφει ο υπουργός
Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, και δημοσιεύτη
κε στη Διαύγεια.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι αιτήσεις θα
κατατίθενται στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/
mis) έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 και
ώρα 15:00.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση, ενώ
μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας
της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία
υποβολή αίτησης.
Η δράση θα χρηματοδοτηθεί με Εθνικούς πόρους από το «ΤΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης - Β.
Ενίσχυση της Βιομηχανίας», άξονας προτεραι
ότητας: 5.8 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για
αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και
διεθνείς αγορές».
Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης με
πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυ
ξης ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ.
Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που στις 5
Σεπτεμβρίου 2023 διέθεταν:
* Εγκατάσταση (έδρα ή παράρτημα) στις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, (οι οποίες
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙV
της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης).
Ενεργό ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) στους
επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 της αναλυ
τικής πρόσκλησης της δράσης.
* Οι αιτήσεις ενίσχυσης θα εγκριθούν με
βάση την αναλυτική πρόσκληση της δράσης.
Στην αναλυτική πρόσκληση περιγράφονται με
λεπτομέρεια οι προϋποθέσεις συμμετοχής,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία
εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή
τους για χρηματοδότηση και οι λοιποί όροι
της δράσης.
Γονικές παροχές ακινήτων:
Επεκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις
η αυτόματη συμπλήρωση του Ε9
υτόματη δημιουργία και υποβολή δηλώσεων στοιχείων
Δακινήτων (Ε9) για όλες τις
περιπτώσεις γονικών παροχών θα
ισχύει μέσα στο καλοκαίρι, διευκολύ
νοντας κάπως την όλη διαδικασίας σε
όσους θέλουν να περάσουν το σπίτι
στα παιδιά τους.
Η αρχή έγινε πέρυσι το καλοκαίρι,
με την αυτόματη συμπλήρωση του
Ε9 στις περιπτώσεις αγοραπωλησιών
ακινήτων, στη συνέχεια η διαδικα
σία επεκτάθηκε σε ορισμένες μόνο
περιπτώσεις γονικών παροχών και
δωρεών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωράει
στο επόμενο βήμα και συγκεκριμένα
στην επέκταση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών για όλες τις δωρεές και γονικές παροχές. Κάτι που
αναμένεται μέσα στους επομένους
δυο μήνες. Πρακτικά, δηλαδή, η ταλαιπωρία των πολιτών θα σταματάει
μόλις υπογραφούν τα νέα συμβόλαια
αφού το e-περιουσιολογιο θα ενημε
ρωμένα αυτόματα με τα νέα στοιχεία
ιδιοκτησίας. Έτσι εξαλείφεται και ο
κίνδυνος προστίμων και «φουσκω
μένων» εκ των υστέρων ΕΝΦΙΑ,
στην περίπτωση που ξεχάσουν οι νέοι
ιδιοκτήτες να δηλώσουν τη μεταβολή
της περιουσίας τους στο Ε9.
Σήμερα στις αγοραπωλησίες ακινήτων και σε πολλές περιπτώσεις
γονικών παροχών το Ε9 υποβάλλε
ται αυτόματα και οι φορολογούμενοι
απλά λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω
e-mail με το οποίο ενημερώνονται
ότι η δήλωση Ε9 έχει υποβληθεί και
μπορούν να την αναζητήσουν στη
ψηφιακή πύλη myAADE. Τα βήματα της αυτόματης υποβολής Ε9
είναι τα εξής:
1. Πριν από την ψηφιακή υποβολή
της δήλωσης φόρου μεταβίβασης
ακινήτων στο myPROPERTY, είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση
από τον πωλητή των στοιχείων του
μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ. Την ίδια
υποχρέωση έχει και ο αποκτών το
ακίνητο, εφόσον έχει ήδη δικαίωμα
επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
2. Με την ανάρτηση του συμβολαί
ου από τον συμβολαιογράφο στο
myPROPERTY δημιουργείται αυτόματα το Ε9 για κάθε συμβαλλόμενο
(αγοραστή/στές και πωλητή/ τές) με
τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας που αφορούν είτε τον πίνακα 1
είτε τον πίνακα 2 αυτής. Αυτόματα
συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:
• Για τον μεταβιβάζοντα, τα πεδία
που αφορούν στην περιγραφή του
ακινήτου συμπληρώνονται με τα
στοιχεία που αντιστοιχούν στον Αριθ
μό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.)
του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και
αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης
περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο.
• Για τον αποκτώντα, εφόσον δεν
έχει δικαίωμα στο μεταβιβαζόμενο
ακίνητο, τα πεδία που αφορούν στην
περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμε
νου ακινήτου και αντλούνται από την
τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση
της ακίνητης περιουσίας του μεταβι
βάζοντα. Εάν έχει ήδη δικαίωμα στο
ακίνητο και έχει συμπληρώσει τον
σχετικό Α.Τ.ΑΚ. κατά την υποβολή
της δήλωσης φόρου μεταβίβασης
ακινήτων στο «my PROPERTY», τα
πεδία που αφορούν στην περιγραφή
του ακινήτου συμπληρώνονται με
τα στοιχεία που αντιστοιχούν στο
συγκεκριμένο Α.Τ.ΑΚ. και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή
κατάσταση της ακίνητης περιουσίας
του στο Περιουσιολόγιο Ακινήτων.
• Για όλους τους συμβαλλόμενους,
τα πεδία που αφορούν το είδος του
εμπραγμάτου δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου,
το έτος γέννησης και τον ΑΦΜ του
επικαρπωτή συμπληρώνονται με τα
στοιχεία που αντλούνται από τη δή
λωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων
στο «my PROPERTY».
• Για όλους τους συμβαλλόμενους, τα
πεδία «αριθμός συμβολαίου», «ΑΦΜ
συμβολαιογράφου» και «Ημερομη
νία Συμβολαίου» συμπληρώνονται
με τα στοιχεία που αντλούνται από
την εφαρμογή «myPROPERTY».
• Για όλους τους συμβαλλόμενους,
η στήλη «Κωδικός Μεταβολής»
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων
συμπληρώνεται με τον κωδικό 1, σε
περίπτωση δήλωσης νέου ακινήτου
/ εμπράγματου δικαιώματος, με τον
κωδικό 2, σε περίπτωση μεταβολής
στοιχείων του ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος ή με τον κωδικό 3,
σε περίπτωση διαγραφής του ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος.
Στο πεδίο «σημειώσεις του φορολογούμενου» αναγράφεται η φράση
«Αυτόματη δημιουργία δήλωσης Ε9
από το myPROPERTY».
3. Οι φορολογούμενοι λαμβάνουν
ηλεκτρονική ειδοποίηση και email
και ενημερώνονται για τη δημιουργία
του Ε9.