Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ADHNAM
Πέμπτη
23 Μαΐου 2024
Μιχαήλ ἐπισκ. Συνάδων τοῦ ὁμολογητοῦ. Μαρίας μυροφόρου
τοῦ Κλωπά, Συνεσίου ἐπισκ. Καρπασίας τῆς Κύπρου.
Πανσέληνος | Ανατολή ηλίου 6.09' - Δύσις ἡλίου 8.36'
ΑΤΤΙΚΗ. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Ἄνεμοι ἰσχυροί. Θερμ. ἕως 29 β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Παροδικοί ὄμβροι. Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμ. ἕως 27 β.
Αριθμ. φύλ. 42856
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς
προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης - Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια - Ελληνοτουρκικά
μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη - Επανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς
ΣΕ ΔΥΟ σημαντικές ἐπισημάνσεις
προέβη ὁ ὑπουργός Εθνικῆς Ἀμύ
νης κ. Νίκος Δένδιας, μιλώντας χθες
στην Βουλή καί γιά τό νομοσχέδιό
του, περί «Κέντρου Καινοτομίας»,
ἀπαντώντας στόν πρόεδρο του Πατριωτικοῦ Κινήματος «Νίκη» κ. Δημ.
Νατσιό. Πρῶτον, ξεκαθάρισε, προκληθείς, ὅτι ὁ Κωνσταντίνος Καραμανλῆς ἐκφράζει τό παρελθόν καί
προδιαγράφει τό μέλλον τῆς Νέας
Δημοκρατίας καί, δεύτερον, ἐπανέλαβε -μέ μιάν ἀρκετά προσεκτική διατύπωση- τό ὅτι οἱ Τοῦρκοι διευρύνουν τήν ἀτζέντα τῶν θεμάτων τοῦ διαλόγου μέ τήν Ελλάδα. Επανέλαβε
μάλιστα ὅσα ἔχει ἤδη δηλώσει γιά
τήν «ὑπαρξιακή ἀπειλή» τήν ὁποία
ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάς ἀπό «γειτονική χώρα».
Ὁ κ. Δένδιας ἀνέφερε μέν ὅτι
«οὐδέποτε μίλησα για διεύρυνση
στήν ἑλληνοτουρκική ἀτζέντα»
ἀλλά διευκρίνισε: «μίλησα γιά διεύ
·ρυνση στην τουρκική ατζέντα. Είναι
διαφορετικό». Πράγματι, εἶναι διαφορετικό. Όμως καί αὐτό ἀκόμη τό στοιχεῖο, περί διευρύνσεως
τῆς ἀτζέντας ἀπό τήν Τουρκία (κάτι πού ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης
εἶχε χαρακτηρίσει «ἀπαράδεκτο»
μιλώντας σε διεθνές συνέδριο), τό
ἀκοῦμε μόνον ἀπό τόν κ. Δένδια.
Ὁ Πρωθυπουργός καί ὁ ὑπουργός
Ἐξωτερικῶν, οἱ ὁποῖοι προσφάτως
μάλιστα εἶχαν μεταβεῖ στήν Τουρ
κία, τηροῦν ἐπί τοῦ προκειμένου σταντῖνος Καραμανλῆς εἶναι ὁ
αἰδήμονα σιγήν.
Ἐξ ἄλλου, ὅταν ἀπό τόν κ. Ντασιό ἐτέθη τό ζήτημα τῶν Σκοπίων
καί ἡ «καιροσκοπική» ἐπίκλησις τοῦ
ὀνόματός τους ἀπό τόν Πρωθυπουρ
γό, ὁ κ. Δένδιας ἀναφερόμενος στόν
Κωνσταντίνο Καραμανλῆ εἶπε: «Ὁ
Κωνσταντίνος Καραμανλῆς, κύριε
πρόεδρε, εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς δικῆς
μας παράταξης καί ἐκφράζει τίς δικές μας ἰδεολογικές θέσεις, το δικό
μας παρελθόν καί προδιαγράφει καί
το δικό μας μέλλον».
Ὁ κ. Νατσιός εἶχε συγκεκριμένα αναφέρει μεταξύ ἄλλων: «Κύριε ὑπουργέ, ὁ ἀείμνηστος Κωνἐκφραστής τῆς παρατάξεώς σας.
Ἀφοῦ εἶναι ἐκφραστής τῆς παρατά
ξεώς σας, δέν θά ἔπρεπε νά ἀκούγε
ται ἀπό κανέναν βουλευτή σας αὐτό
πού μᾶς προκαλεῖ ἰδιαίτερη δυσαρέ
σκεια, τό “Βόρεια Μακεδονία”. Ἡ
προηγούμενη βουλευτής τό ἀνέφε
ρε ἀπό τό ἕδρανο τό “Βόρεια Μακεδονία” καμιά δεκαριά φορές.
Σᾶς ὑπενθυμίζω: Ἀπρίλιος
τοῦ 1992, Συμβούλιο Πολιτικῶν
Ἀρχηγῶν, παρόντων τῶν ἱστορικῶν
ἡγετῶν παρατάξεων, Ανδρέας Πα
πανδρέου, Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης καί, βέβαια, Πρόεδρος τῆς
Συνέχεια στην σελ. 3
- Ὁ κ. Νίκος Δένδιας.
- Ο κ. Δημήτρης Νατσιός.
Ἐγκληματική
ὀργάνωσις
στην ΔΟΥ Χαλκίδος
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στην ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολίτες λαμβάνοντας
ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Εσωτε
ρικῶν Υποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ. Μετά
ἀπό πολύμηνη ἔρευνα συνελήφθησαν
ἡ προϊσταμένη τῆς ΔΟΥ, ὁ ὑποδιευθυ
ντής, τρεῖς ἐφοριακοί, μιά διεκπεραιώτρια καί ἕνας λογιστής. Κατά τήν ἔφοδο πού ἔγινε στο γραφεῖο τῆς προϊστα
μένης εὑρέθη φάκελος μέ 10.000 ευρώ
πού μόλις τῆς εἶχε ἀφήσει πολίτης. Από
τήν ἔρευνα στά ἀρχεῖα πού κρατοῦσε ἡ
ὀργάνωσις φαίνεται ὅτι ἡ δρᾶσις της
εἶχε ξεκινήσει τουλάχιστον ἀπό τό
2020. Όπως μάλιστα ἰσχυρίσθηκε ἡ προϊσταμένη στούς ἀστυνομικούς, ἡ ἴδια
Συνέχεια στην σελ. 4
Πρόωρες εκλογές
προεκήρυξε ὁ Ρίσι Σούνακ
γιά τίς 4 Ιουλίου
Λεπτομέρειες στην σελ. 5
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Πειθαρχημένη Δημοκρατία
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς
Η ΣΦΟΔΡΗ άμφισβήτηση ενός διεθνούς δικαιοδο- Πανηγυρίζουν βεβαίως ὅταν τό Δικαστήριο διτικοῦ θεσμοῦ, τοῦ Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρί- κάζει καί καταδικάζει τόν Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς,
ου τῆς Χάγης, ἀπό τίς ἴδιες τίς δυνάμεις τῆς Δύ- πανηγυρίζουν ὅταν ἐκδίδει ἐντάλματα συλλήψεως
σεως πού κατά βάση τό συνέστησαν ἐπαναχαράσ‐ ἐναντίον τοῦ Βλαντιμήρ Πούτιν, πανηγυρίζουν ὅταν
σει τά ὅρια τοῦ πολιτισμού μας. Ὁ δυτικός κόσμος ἔγιναν πρώτη φορά δεκτά στούς κόλπους τοῦ Δικαδυσκολεύεται πλέον νά ἀνεχθεῖ ἀκόμη καί τούς δι-στηρίου ὡς ἱδρυτικά μέλη τά Σκόπια ὡς «Μακεδοαιτητές τῆς νέας τάξης πραγμάτων πού διορίζει
ὁ ἴδιος ὅταν αὐτοί θίγουν τά συμφέροντά του. Η
ὀξεία ἀντίδραση τῶν ΗΠΑ, τοῦ Ἰσραήλ καί ἄλλων
δυνάμεων στήν εἰσήγηση τοῦ εἰσαγγελέα του γιά
ἔκδοση διεθνοῦς ἐντάλματος εἰς βάρος τοῦ πρωτ
θυπουργοῦ Νετανυάχου, ἀνεξαρτήτως τῆς ὀρθότητας αὐτῆς, ἀποκαλύπτει τίς ἰσχυρότατες τάσεις
ἀναθεωρητισμοῦ πού ἤδη ἀναπτύσσονται καί στήν
Εσπερία. Ἄλλοι παραβιάζουν τά νομίμως καθορισμένα σύνορα (Ρωσσία) καί ἄλλοι ἀντιμετωπίζουν
ὡς σκουπίδι τίς ἀποφάσεις τῆς Διεθνούς Δικαιοσύνης (ΗΠΑ). Ἀκόμη καί ἄν δέν δεσμεύονται ἀπό
αὐτές. Διότι οἱ Ἀμερικανοί γερουσιαστές πού ἀπείλησαν ὠμά τόν εἰσαγγελέα τοῦ Διεθνούς Ποινικοῦ
Δικαστηρίου ἀλλά καί ὁ πρωθυπουργός τοῦ Ἰσραήλ πού διαμαρτύρεται ἐκπροσωποῦν χῶρες πού δέν
ἔχουν ἀναγνωρίσει τήν δικαιοδοσία τοῦ Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου γιά τόν ἑαυτό τους καί δέν
ἔχουν κυρώσει τήν πολυμερή συνθήκη τῆς ἱδρύσε
ώς του (όπως δέν ἔχουν κυρώσει καί τήν Σύμβαση
γιά τό Δίκαιο τῆς Θάλασσας).
νία» το 2004 (πρίν τά ἀναγνωρίσουν οἱ ΗΠΑ) αλλά γίνονται ἔξαλλοι μόλις αὐτό ρίχνει τά φῶτα τῶν προβολέων πάνω τους. Στην πραγματικότητα, οἱ ἐπιθέὁ
σεις καί οἱ ἀπειλές πού δέχθηκε από γερουσιαστές
εἰσαγγελέας τοῦ Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρί
ου καί ἡ ἀμφισβήτηση τῆς εἰσηγήσεώς του σηματοδοτοῦν τήν βαθύτερη ἀντίληψη κέντρων ἐξουσίας
τῆς Δύσης γιά τήν Διεθνή Δικαιοσύνη. Τήν ἀντιλαμβάνονται μόνο ὡς προέκταση τῶν πολιτικών της. Τίποτε ἄλλο. Στούς κόλπους αὐτῶν τῶν δικαστηρίων
θέλουν να καθρεφτίζεται ὑποχρεωτικῶς ὁ τρέχων
συσχετισμός ἰσχύος τοῦ κόσμου. Καί ὅταν λόγῳ τῆς
κακῆς πορείας τοῦ κόσμου δυσφορούν, διαφωνούν
καί ἀποφασίζουν διαφορετικά ἀκόμη καί οἱ πιστοί δικαστές πού τά συγκροτοῦν, ἄρα ἀλλοιώνεται ὁ συσχετισμός ἰσχύος ἐντός τους, τότε ἡ Δύση ἀποφασίζει τήν ἀπαξίωσή τους καί σέ βάθος χρόνου τήν
κατάργησή τους.
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Οἱ Σκοπιανοί μᾶς περιφρονοῦν,
ἐνῶ ὁ Πρωθυπουργός ὁμιλεῖ
- για «διαπραγματευτικά όπλα»
Λεπτομέρειες
στην σελ. 3
- Ἡ Πρόεδρος καί ὁ Πρωθυπουργός τῶν
Σκοπίων
Την Κυριακή 26/05 η
ΕΣΤΙΑ
και παρουσιάζει
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
«Ειπέ τη Εκκλησία»
Αυτή την Κυριακή
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
Ass Fu
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΥ
ΕΣΤΙΑ
Εἰπὲ τὴ Ἐκκλησίες
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Πόσα χρήματα θα μποροῦσε νά ξοδέψει κάποιος,
μόνο καί μόνο για να βάλει στην συλλογή του ἕνα
φτερό; Μόνο 28.417 δολλάρια. Τόσο ἐπωλήθησέ
δημοπρασία ένα φτερό τοῦ ἐξαφανισμένου πτηνοῦ
huia πού κάποτε ζοῦσε στην Νέα Ζηλανδία. Ἄν
καί οἱ ἀρχικές προβλέψεις κυμαίνονταν στα 3.000
δολλάρια, ἐπεκράτησε φρενίτις γιά τό συγκεκριμένο
φτερό. Προφανῶς ἔπαιξε ρόλο τό ὅτι ἦταν σέ ἀρίστη κατάσταση καί ἰδιαιτέρως λαμπερό. Το πουλί
huia ἦταν ἱερό γιά τούς ιθαγενεῖς Μαορί. Τά φτε
ρά του ἐκάλυπταν συνήθως το κεφάλι τοῦ ἀρχη
γοῦ τῶν Μαορί καί ἦταν ἀντικείμενο ἐμπορίου. Ἡ
τελευταία ἐπιβεβαιωμένη παρατήρησις τοῦ huia
ἦταν το 1907 καί καί κάποιοι υποστηρίζουν ὅτι τό
εἶδαν καί μετά ἀπό 20 χρόνια.
• Ὁ πιό ριψοκίνδυνος ὀρειβάτης τοῦ κόσμου εἶναι
ὁ Νεπαλέζος Κάμι Ρίτα σέρπα, ὁ ὁποῖος χθες κατέρριψε τό δικό του ρεκόρ. Ἔχει ἀνεβεῖ στήν ὑψηλότε
ρη κορυφή τοῦ κόσμου, τό Εβερεστ, 30 φορές. Δικαίως ἀποκαλεῖται ὁ 54χρονος ὡς «Ἄνθρωπος τοῦ
Εβερεστ». Ἀπό το 1994 ανεβαίνει σχεδόν κάθε χρόνα στην κορυφή, ἀφοῦ ἔτσι βγάζει το μεροκάματο,
δηλαδή κουβαλῶντας τά πράγματα ξένων όρει
βατῶν καί ὁδηγῶντας τους μέσα ἀπό τά ἐπικίνδυνα περάσματα τῶν Ἰμαλαΐων. Εἶναι σέρπα γιά περίπου 30 χρόνια.
Κόβονται στο μισό
οἱ συντάξεις χηρείας
ΤΟΝ κίνδυνο τῶν περικοπῶν τὸν ὁποῖο διατρέχουν
χιλιάδες συντάξεις χηρείας που καταβάλλονται σε
δικαιούχους οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό τόν ἰδιωτικό
τομέα καταγγέλλει το Ενιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων
ζητῶντας εἰδική νομοθετική παρέμβαση ἀπό τήν Κυβέρνηση. Το ΕΝΔΙΣΥ ὑπογραμμίζει ὅτι ἕως τώρα ἡ
διάταξις πού ὁρίζει πώς οἱ συντάξεις χηρείας θά χορηγοῦνται στο 70% τοῦ ἀρχικοῦ ποσοῦ γιά μία τριετία
Συνέχεια στην σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
«Ἴμια τῆς Βαλτικῆς»
προαναγγέλλει ἡ Ρωσσία
Μόσχα.- Σύγχυσις ἐπεκράτησε μετά τήν ἀνακοίνωση τοῦ ρωσσικοῦ ὑπουργείου Αμύνης ὅτι σχεδιάζει να
προβεῖ σέ ἀναθεώρηση τῶν συνόρων τῶν ρωσσικῶν
χωρικῶν ὑδάτων στην Βαλτική Θάλασσα. Ἡ κατάστασις στήν κλειστή αὐτή θάλασσα, ἡ ὁποία δέν ἀφήνει
περιθώρια παρά μόνον για ὁριοθετήσεις μέ βάση τις μέσ
σες γραμμές, θυμίζει ανάλογη κατάσταση στην περιοχή τῶν Ιμίων το 1996. Το ρωσσικό διάταγμα πάντως, τό
Συνέχεια στην σελ. 5
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς
ἑλληνικῆς ἐμπορικής Ναυτι
λίας καί τήν δυνατότητά της
να στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων και συν
νόρων ἀπέδειξε το χθεσινό
γεῦμα ἐργασίας στην Ναυ
τιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.
Κεντρικός ομιλητής ἦταν
ὁ πρώην Ἐπίτροπος στην
Κομμισιόν, πρώην υπουρ
γός καί βουλευτής σήμερα
τῆς Νέας Δημοκρατίας (καί
δήμαρχος Αθηναίων ἐπί
δύο τετραετίες), Δημήτρης
Αβραμόπουλος.
Θέμα τῆς συζήτησης «Η
σημασία τῶν εὐρωπαϊκῶν
ἐκλογῶν γιά τήν ἑλληνική
Ναυτιλία».
Παρόντες οἱ ὑποψήφιοι ευρωβουλευτές Ἀνδρέ
ας Λοβέρδος (πρόεδρος τοῦ
κόμματος Δημοκράτες), Πέτρος Κόκκαλης (γραμμα
τεύς του κόμματος Κόσμος),
νῦν εὐρωβουλευτής, Παναγιώτης Κουρουμπλής (ΣΥΡΙΖΑ), πρώην υπουργός,
καί οἱ ὑποψήφιοι ευρωβου
λευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Μουρούτης,
Ελεονώρα Μελέτη, Βανέσσα
Αρχοντίδου και ΠαναγιώταΝιόβη Χριστοπούλου.
Στήν ὁμιλία του ὁ Δ.
Αβραμόπουλος στάθηκε κυ
ρίως στο ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή
Ένωσις, παρά τήν πάροδο
Συνέχεια στην σελ. 4
Δέν ἄλλαξε
μετά τόν Raisi
Η ένδοξη σημαία
του Βυζαντίου
σε μεγάλες
διαστάσεις
τοῦ Ἀ. Π. Δημόπουλου*
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ συνηθισμένο γιά ἕναν
αὐτοκράτορα να χειροδικεί δημόσια σε βάρος ἑνός κληρικοῦ, ὅμως τό
1928, σέ ἕνα ἀπό ἐκεῖνα τά εὔγλωττα
στιγμιότυπα τῆς Ιστορίας, ὁ τότε Σάχης τῆς Περσίας Reza Pahlavi ἔπραξε
ἀκριβῶς αὐτό. Καί μπορεῖ ἡ ἀφορμή
νά φαινόταν προσωπική (ή κριτική τήν
ὁποία δέχθηκε ἡ σύζυγος τοῦ Pahlavi,
ὅταν ἐμφανίστηκε χωρίς hijab - τήν παραδοσιακή μαντήλα, μέ τήν ὁποία οἱ
γυναῖκες καλύπτουν το κεφάλι τους
σε μεγάλο μέρος τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου), ὅμως φυσικά καμμία πρόθεση
προσωπικοῦ ἐπεισοδίου δέν ὑπῆρχε
Συνέχεια στην σελ. 3