Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.730
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
TETAPTH 22 MAÏOY 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
Τεράστιες επιπτώσεις από την
κλιματική αλλαγή στην Κρήτη
ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ
Μία διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση, ως συνέπεια των επιπτώσεων που θα
προκαλέσει στην Κρήτη η κλιματική αλλαγή, με χρονικό ορίζοντα τις επόμενες
δεκαετίες, αποτυπώνει το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλι
ματική Αλλαγή. Τα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή της η Περιφέρεια Κρήτης μέσα
από την επιστημονική ανάλυση των σημερινών δεδομένων και των προβλέψε
ων σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο
και μακροπρόθεσμο επίπεδο είναι εφιαλ
τικά καθώς το σύνολο των δεικτών έχουν
αρνητικό πρόσημο.
Σελ. 5
Στο 70% οι πληρότητες στα ξενοδοχεία
του Ρεθύμνου τον Μάιο
ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί
στον τουριστικό κλάδο, καθώς οι πληρότητες στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου
για τον μήνα Μάιο δεν ήταν αναμενόμε
νες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέ
φερε στα «Ρ.Ν.» η ο πρόεδρος του Συλλό
γου Ξενοδόχων, αυτές δεν ξεπερνούν το
70% διαψεύδοντας ουσιαστικά τις υψη
λές προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί.
Η κίνηση ωστόσο δείχνει να αυξάνεται
από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, διαφαίνεται όμως ότι η ακρίβεια και ο υψη
λός πληθωρισμός «φρενάρουν» κατά κάτ
ποιο τρόπο τις κρατήσεις.
Σελ. 3
«Οι κοινωνικές
και ανθρωπιστικές
επιστήμες
διαμορφώνουν τις
επόμενες γενιές»
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΓΑΛΛΟΥ
4 ΣΕΛ.
Απομακρύνονται
οι πινακίδες
υπαίθριας
διαφήμισης
από τους δρόμους
της Κρήτης
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3 ΣΕΛ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ
Οι υπηρεσίες και τα τρόφιμα οι κυριότεροι
παράγοντες του υψηλού πληθωρισμού
Οι αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσι
ών και των τροφίμων αποτελούν τους
βασικούς παράγοντες του πληθωρι
σμού τους πρώτους τέσσερις μήνες
του 2024, συμβάλλοντας κατά 1,8 και
1,2 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα στην άνοδο του γενικού επιπέδου
των τιμών, σύμφωνα με ανάλυση της
Alpha Bank (Ελληνική Οικονομία, Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων).
Ειδικότερα, τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δείχνουν ότι ο πληθωρισμός βάσει του Εναρμονισμένου
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός από
την αρχή του έτους, στην περιοχή του
3,2% σε ετήσια βάση.
Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο διαμορφώ
θηκε σε 3,2% έναντι 3,4% τον Μάρτιο,
3,1% τον Φεβρουάριο και 3,2% τον Ιανουάριο.
Ανατολικότερα, σύμφωνα με την τρά
πεζα, τον Απρίλιο οι τιμές των υπηρε
σιών αυξήθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια
βάση, έναντι 6,8% τον Απρίλιο του 2023
και η συμβολή τους στην άνοδο του
ΕνΔΤΚ ανήλθε σε 1,8 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι
κατέγραψαν σημαντική αύξηση και σε
μηνιαία βάση, η οποία διαμορφώθηκε
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο σε 1,6%.
Επιπρόσθετα, οι τιμές των τροφίμων
συνεχίζουν να αυξάνονται, αν και με φθί
νοντα ρυθμό. Η συμβολή τους στην άνοδο του γενικού επιπέδου τιμών διαμορφώθηκε από 1,8 π.μ. τον Ιανουάριο, σε
1,2 π.μ. τον Απρίλιο. Από τις επιμέρους
κατηγορίες, τα μη επεξεργασμένα τρόφι
μα καταγράφουν υψηλότερες αυξήσεις
τιμών (9%, το πρώτο τρίμηνο), γεγονός
που πιθανά συνδέεται με τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, περιφέρεια η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την αγροτική παραγωγή της χώρας.
Ο ρυθμός ανόδου των τιμών των μη
επεξεργασμένων τροφίμων, ωστόσο,
έχει υποχωρήσει σε σχέση με το δεύτερο
μισό του 2023, διάστημα κατά το οποίο
ξεπερνούσε το 10%. Οι τιμές των επεξερ
γασμένων τροφίμων αυξήθηκαν κατά
4,6% το πρώτο τρίμηνο, σε ετήσια βάση,
από 13,2% το ίδιο διάστημα πέρυσι. Η
συμβολή της ανόδου των τιμών τους,
ωστόσο, στον πληθωρισμό, ήταν υψη
λότερη σε σύγκριση με τα μη επεξεργα
σμένα τρόφιμα, καθώς η στάθμισή τους
στον ΕνΔΤΚ είναι μεγαλύτερη.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες προβλέψεις που επικαλείται η τράπεζα, το επίπεδο των τιμών αναμένεται να καταγρά
ψει περαιτέρω αποκλιμάκωση τους επό
μενους μήνες του έτους, με τον πληθωρι
σμό να διαμορφώνεται μεταξύ 2,6%-3%
κατά μέσο όρο το 2024 και 2%-2,3% το
2025.
Σε συνδυασμό με τον υψηλότερο, σε
σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο, ρυθμό
οικονομικής μεγέθυνσης που αναμένε
ται να επιτευχθεί, διαφαίνεται η οριστι
κή αποφυγή του κινδύνου στασιμοπληθωρισμού, τονίζει η Τράπεζα, υπό την
προϋπόθεση φυσικά ότι δεν θα υπάρξει
κάποιο εξωγενές γεωπολιτικό shock με
ισχυρές επιδράσεις στο κόστος της ενέρ
γειας και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Εκπαίδευση
29 ψυχολόγων των
δημοσίων δομών
ψυχικής υγείας
της Κρήτης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 7ης
ΥΠΕ
10,75€
Πεπόνια
Μεσσαράς /κιλό.
15,25€
Γλώσσα Φιλέτο ΚΤΨ
Interfrost /κιλό.
Έρχοντα
ΠΑΥΛΑΚΗΣ
super markets
Ισχύς 22/05 -28/05
Μέλος του ομίλου
ΕΛΟΜΑΣ
12,99€
Κοτόπουλο Μπούτι Νωπό Άρτας/κιλό.
Pants
| Χυμοί Ψυγείου
| Χριστοδούλου 111
το 2010
Προϊόντα Tena,Zewa & Libresse
(Επιλεγμένοι Κωδικού)
Μνήμες από τη Μάχη της
Κρήτης και τους άγνωστους
εθνομάρτυρες
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
Είναι κάποιοι άνθρωποι που συνδέο
νται άμεσα με τη Μάχη της Κρήτης. Και
μόνο η παρουσία τους στις εκδηλώσεις
πρόσθεταν κύρος και μεγαλοπρέπεια.
Ποιον να πρωτοθυμηθείς; Νίκος Κατσι
ράκης, Γιάννης Κυ
ριακάκης, Χρήστος
Τζιφάκης, Μάρκος
Πολιουδάκης Αλκιβιάδης Μαυράκης
και αρκετοί άλλοι.
Θυμάμαι τον Αλκιβιάδη Μαυράκη
με πόσο πάθος αρ0,85€
Ντομάτες Τσαμπί
Δράμας /κιλό.
Cookie
CGoodu
Goody
Ο γέμισ
KINGS
Μπισκότα Αλλατίνη
(Επιλεγμένοι Κωδικοί)
7 ΣΕΛ.
θρογραφούσε παραμονές της επετείου.
Ιδιαίτερα βέβαια τον απασχολούσε το
διήμερο των εκτελέσεων στα Μισσίρια.
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 απέναντι από τον Εγκέφαλο
Τηλ. 28310 25004 & 6944313002
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
& ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Lipton Ice Tea 500ml&1,5lt
Ο δήμος Αγίου Βασιλείου τίμησε
τον πρωτοπόρο της τουριστικής
ανάπτυξης κ. Νίκο Δασκαλαντωνάκη
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Αύρα Ρεθεμνιώτικης Γης κυριαρχούσε
στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, προχθές το βράδυ, που ο δήμος Αγίου Βασιλείου τιμούσε τον συνδημότη του και
κορυφαίο παράγοντα της οικονομικής
ζωής της χώρας κ. Νίκο Δασκαλαντω
νάκη για το έργο και την προσφορά του
στον τουριστικό κλάδο.
Ήταν η καθιερωμένη ετήσια εκδήλω
ση του γειτονικού δήμου, στο πλαίσιο
Επτά απόφοιτοι του
τμήματος «Τέχνης
Φωτογραφίας»
της ΣΑΕΚ Ρεθύμνου
παρουσιάζουν τα
έργα τους στο κοινό
ΣΤΟ INFO POINT ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
19 ΣΕΛ.
της προσπάθειας να υπάρχει πάντα επαφή των αποδήμων με τον τόπο καταγω
γής τους. Ο κόσμος που είχε κατακλύσει
την αίθουσα υποδέχτηκε τον τιμώμενο
με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα που φόρτισε συναισθηματικά
την ατμόσφαιρα.
CENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
ULTREX
PANTENE PANTENE
15,49€
Lenor
Προϊόντα Lenor, ΑΙΜ, ΑΧΕ
ΟΜΟ Υγρό 45 μεζ. (Επιλεγμένοι Κωδικοί)
AIM NOW
KLINEX
Προϊόντα ΑΙΜ,Pantene,
Ultrex,AXE & Klinex
(Επιλεγμένοι Κωδικού)
Σε πολύ προσιτές τιμές!
CRETA
7 ΣΕΛ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της αιματηρής επίθεσης σε μινι μάρκετ στα Χανιά
  Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την σύλληψη δυο ατόμων οι οποίοι, φέρονται να εμπλέκονται στην αιματηρή επίθεση η οποία πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, σε μινι μάρκετ στα Χανιά. Οι δράστες μπήκαν στο μίνι μάρκετ, ιδιοκτησίας ενός 58χρονου Σύρου, ενώ στο κατάστημα βρίσκονταν εκείνη την ώρα και οι δύο γιοι του, 32 και 34 ετών. Source
 • Στο φεστιβάλ Καννών πηγαίνει η ταινία μικρού μήκους «Stop Bullying» του υπουργείου Παιδείας
  Μια σημαντική διάκριση στην Ελλάδα δίνει η μικρού μήκους ταινία «Stop Bullying – Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα. Μπορείς». Η ταινία που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση για το ελληνικό υπουργείο Παιδείας είναι υποψήφια για το φεστιβάλ Καννών στην κατηγορία «Υγεία και Ευεξία».«Για να σπάσει ο κύκλος της σχολικής βίας, πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ. Αν είσαι μαθητής/ Source
 • Κωστή Λαγουδιανάκη:«Αποσπερίδες και βαΐζα»
  Ο συνταξιούχος δάσκαλος και, για χρόνια, διευθυντής σε σχολεία του νομού Ηρακλείου, Κωστής Λαγουδιανάκης, είναι ένας αληθινά παθιασμένος λάτρης της κρητικής γλωσσολαλιάς και ιδιαίτερα της κρητικής μαντινάδας. Στο παρελθόν είχαμε παρουσιάσει τη μαντιναδολογική δουλειά του, υπό τον τίτλο: «Χιλιάκριβε σεβντά μου» (Ηράκλειο 2015), ενώ ανάμεσα στα βιβλία του ξέχωρα εντυπωσιακό είναι και τα «Τα... Source
 • Ατσιπουλιανοί που τίμησαν τον τόπο τους και τη γενιά τους
  Τώρα που συγκεντρώνω θεματικά τις εργασίες μου από ιστορική έρευνα, πρόσεξα έκπληκτη ότι από το Ατσιπόπουλο και μόνο, βγαίνει ολόκληρος τόμος, με προσωπογραφίες σπουδαίων ανθρώπων και χωρίς καν να αγγίξω το υπέροχο βιβλίο του κ. Γιώργου Περπυράκη – άλλη μεγάλη μορφή και αυτός – που αναφέρεται στο Ατσιπόπουλο. Σκέφτηκα ότι μιας και το καλοκαίρι που μαζεύονται οι απόδημοι προσφέρεται για το θέμα... Source
 • Κ. Μητσοτάκης στο νέο υπουργικό: Συνολικό μήνυμα δυναμικής επανεκκίνησης – Περισσότερη δουλειά και λιγότερα λάθη
  Η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση μετά τον χθεσινό ανασχηματισμό πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κάλεσε τους υπουργούς του να εκπέμψουν ένα μήνυμα «συνολικής επανεκκίνησης», επισημαίνοντας πως, παρά τις δεδομένες δυσκολίες τις προεκλογικής μάχης, «η επόμενη ημέρα βρίσκει την παράταξη της... Source