Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.729
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
TPITH 21 MAÏOY 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
Σχεδιασμός για την
Ένωση Γιατρών ΕΣΥ: Τα κίνητρα προσέλκυσης
αξιοποίηση σχολικών κτιρίων γιατρών δεν καλύπτονται με εκπτώσεις
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του δήμου Ρεθύμνου για το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ
που προβλέπει την ανέγερση επτά σχο
λικών μονάδων στην πανεπιστημιούπολη Γάλλου, ξεκίνησε ήδη ο προγραμματισμός για αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων που θα αδειάσουν όταν το έργο υλο
ποιηθεί. Η σχετική απόφαση του δήμου
Ρεθύμνου που ελήφθη κατά τη χθεσι
νή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι απαραίτητη για να κατατεθεί
στο υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της
έγκρισης του κτιριολογικού προγράμματος των σχεδιαζόμενων σχολείων. Σελ. 3
«HOSPITAL- ΙΤΥ ΣΤΟ ΕΣΥ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ»
Τα κίνητρα προσέλκυσης γιατρών στο
δημόσιο σύστημα δεν καλύπτονται με εκπτώσεις, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους
οι νοσοκομειακοί γιατροί με αφορμή την
πρωτοβουλία Hospital-ity που υποστηρί
ζεται από τον Ιατρικό σύλλογο, το σωματείο Εστίασης και Αναψυχής, τον σύλλο
γο Ξενοδόχων τον Εμπορικό σύλλογο και
τον σύλλογο Φίλων Παθολογικής Κλινικής
του ΓΝΡ. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστι
κά: «Με αναφορά στη διαφήμιση των δι
ευκολύνσεων με εκπτώσεις στο ενοίκιο
και τα σουπερμάρκετ (hospital-ity) για
τους ειδικευόμενους γιατρούς. Σελ. 5
Πολύωρη
διακοπή νερού
από χθες στην
πόλη του Ρεθύμνου
ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ
3 ΣΕΛ.
Δώδεκα μηχανικοί
του Ρεθύμνου
εξελέγησαν στο
ΤΕΕ - Τμήμα
Δυτικής Κρήτης
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
4 ΣΕΛ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΕΤΕ
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός η
Ελλάδα για τους Ευρωπαίους επισκέπτες
Στις πρώτες προτιμήσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών βρίσκεται η
Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός,
παρά το μειονέκτημα ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δηλώνουν σε αυτή τη
συγκυρία ότι προτιμούν τα ταξίδια μικρότερων αποστάσεων διάρκειας έως
τρεις ώρες.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της
νέας μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με τίτλο «Το προφίλ σημαντι
κών αγορών του ελληνικού τουρισμού»
όπου εξετάζεται, πρώτη φορά τόσο νωρίς στο ξεκίνημα της τουριστικής σεζόν,
η πρόθεση των Ευρωπαίων για ταξίδια
τους επόμενους μήνες, οι προγραμματιζόμενες δαπάνες, η διάρκεια και το είδος
της διαμονής κι άλλες σημαντικές παράμετροι της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς.
Οι αγορές που εξετάζονται είναι αυτ
τές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ισπανίας και
όπως προκύπτει φέτος, ο προγραμματι
σμός των διακοπών στο εξωτερικό φαίνεται να ξεκινάει από νωρίς με ποσοστό
περί το 70% των Γερμανών, των Βρετανών και των Ισπανών και 60% των Γάλλων
να έχουν αρχίσει τον προγραμματισμό
για τα ταξίδια τους επόμενους 12 μήνες.
Υπενθυμίζεται ότι οι top-3 αγορές για την
Ελλάδα το 2023 ήταν η Γερμανία, το Ηνω
μένο Βασίλειο και η Γαλλία.
Σχετικά με τις χώρες που σκέφτονται οι
Ευρωπαίοι να επισκεφθούν τους επόμε
νους 12 μήνες, η Ελλάδα βρίσκεται στην
5η θέση για τις αγορές της Γερμανίας, της
Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και
στην 7η θέση για την αγορά της Ισπανί
ας. Η διαφορά ωστόσο μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που προηγούνται
κατά μία ή δύο θέσεις είναι πολύ μικρή
(της τάξεως της 1 ποσοστιαίας μονάδας
ή λιγότερο) και οι χώρες αυτές είναι είτε
πολύ μεγαλύτερες (π.χ. Γαλλία ή Ηνωμένο
Βασίλειο) είτε πολύ πιο εύκολα προσβά
σιμες ακόμα και οδικώς (π.χ. η Αυστρία
από τη Γερμανία). Αναφορικά με τη δι
άρκεια του ταξιδιού από τον τόπο διαμο
νής προς τον προορισμό των διακοπών,
η προτίμηση είναι με διαφορά σε ταξίδια
μικρότερων αποστάσεων, με διάρκεια λιγότερη από τρεις ώρες. Ταξίδι με διάρκεια λιγότερη των τριών ωρών δηλώνουν
ότι προτιμούν σχεδόν οκτώ στους δέκα
Γερμανούς, τα 3/4 των Γάλλων και των Βρετανών καθώς και ένα ποσοστό 78% των
Ισπανών. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι
πιο μακριά γεωγραφικά αποτελεί συγκριτικό μειονέκτημα, χωρίς όμως αυτό να
σημαίνει ότι δεν αποτελεί τελικά δημοφιλή προορισμό για τις μεγάλες αγορές
κι εδώ φαίνεται και το ισχυρό brand του
προορισμού.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπε
ράσματα της μελέτης σε σχέση με τις
προγραμματιζόμενες δαπάνες, αποτυ
πώνοντας και την υψηλότερη προτεραι
οποίηση πλέον των ταξιδιών στην Ευ
ρώπη τη μετα-πανδημική περίοδο παρά
τις πιέσεις στα εισοδήματα λόγω και των
πληθωριστικών πιέσεων. Και στις τέσσε
ρις χώρες το ποσοστό όσων σκοπεύουν
να ξοδέψουν περισσότερα είναι μεγαλύτερο από αυτό όσων σκοπεύουν να ξοδέ
ψουν λιγότερα κατά 10 έως 20 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, η επικρατέστε
ρη με διαφορά απάντηση στις υπό μελέτ
τη αγορές, είναι ότι το ταξιδιωτικό κοινό
προτίθεται να ξοδέψει φέτος όσα ξοδεύ
ει συνήθως και ακολουθούν στη δεύτε
ρη θέση όσοι είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα. Σκοπεύουν να ξοδέψουν όσα ξοδεύουν συνήθως, το 50%
των Γερμανών, το 47% των Γάλλων, το
51% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και
το 44% των Ισπανών, ενώ περισσότερο
από το σύνηθες σκοπεύει να ξοδέψει το
31% των Γερμανών, το 29% των Γάλλων,
το 29% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου
και το 36% των Ισπανών.
Σύσκεψη για
την ανάδειξη της
μελισσοκομίας
στην Κρήτη
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΓΕΩΤΕΕ
4 ΣΕΛ.
Τιμήθηκαν
Ο Γιώργος Γραμματικάκης
και ο Πέτρος Θέμελης
ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
Από τις εμβληματικές μορφές του Πα
νεπιστημίου Κρήτης ο Γιώργος Γραμματικάκης και ο Πέτρος Θέμελης. Καθένας
στον τομέα του διέγραψε μια λαμπρή
πορεία κι άφησε μνήμες αναλλοίωτες
στον χρόνο κι ας έχουν δημιουργήσει με
την απουσία τους δυσαναπλήρωτο κενό.
Τους δυο επιφανείς καθηγητές τίμη
σαν το Πανεπιστήμιο και η Περιφέρεια
Κρήτης στη διάρκεια σεμνής εκδήλωσης που έγινε το βράδυ της Κυριακής
στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης
παράρτημα του ΕλCENTRAL
• 103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
19 ΣΕΛ.
ληνικού Ωδείου. Με τον άριστο συντονισμό της αρχαιολόγου και συγγραφέ
ως κας Ειρήνης Γαβριλάκη που με τις παρεμβάσεις της πλούτιζε με λογοτεχνικές
αποχρώσεις τα διαστήματα μεταξύ των
ομιλητών.
Ομότιμος καθηγητής
του τμήματος
Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου
Κρήτης ο κ. Κ. Γκούνης
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 9 ΣΕΛ.
«Ανατομία μιας Μεταμόρφωσης»
με φωτογραφίες βιομηχανικών και
αρχαιολογικών τοπίων της Ελευσίνας
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΚΑΛΕΡΙ «ΜΟΡΦΕΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ «ΗΜΕΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»
Στο Ρέθυμνο φιλοξενείται η έκθε
ση φωτογραφίας «Ανατομία μιας Μεταμόρφωσης» της Φωτογραφικής Λέσχης
Ελευσίνας, στο πλαίσιο των δράσεων
των Ημερών Ρεθύμνου 2024. Τα εγκαίνια
της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την
Παρασκευή στην γκαλερί «Μορφές», παρουσία πλήθους κόσμου ενώ η έκθεση
θα λειτουργεί έως το Σάββατο 8 Ιουνίου.
Είναι η πρώτη φορά που 23 φωτογράφοι-μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης
Ελευσίνας παρουσιάζουν εκτός Ελευσί
νας, και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, την
7 ΣΕΛ.
έκθεση φωτογραφίας «Ανατομία μιας
Μεταμόρφωσης», στην οποία εκτίθενται
φωτογραφίες της πόλης, οι βιομηχανικοί χώροι, τα αρχαιολογικά μνημεία, οι
συνοικίες και ο περιβάλλων χώρος τους,
μέρη τα οποία επισκέφτηκαν οι φωτογράφοι θέλοντας να δημιουργήσουν τις
δικές τους μελλοντικές μνήμες.
Τα τοπία της Ελευσίνας ενεργοποίησαν τη φαντασία τους και μέσω της φωτογραφικής τέχνης, το βλέμμα μετουσι
ώθηκε σε καλλιτεχνική έκφραση. Οι φωτ
τογράφοι «συνέθεσαν» την τοπιογραφία
της πόλης, προβάλλοντας τις αθέατες
συντεταγμένες της, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητές της, καθώς και έργα των αντ
θρώπων της στη φωτογραφική έκθεση.
Μ. Χνάρης: Συνεχίζεται ο εμπαιγμός
της κυβέρνησης στους πυρόπληκτους
του δήμου Αγίου Βασιλείου
ΝΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Μ. ΧΝΑΡΗ
4 ΣΕΛ.
CRETA
Φαρμακείο: Βασικός πυλώνας
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ 16ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
5 ΣΕΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
Μαστολόγος-Χειρουργός Μαστού
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξετάζει κατόπιν ραντεβού
στην κλινική ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
028310-53700
www.drdimitrakakis.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Φάρος Παιδείας η Μονή του Αγίου Πνεύματος στον Κισσό
  Φάρος Παιδείας η Μονή του Αγίου Πνεύματος στον Κισσό που έχει αναδείξει η πένα επιφανών ερευνητών και λογίων του τόπου μας. Από τον εκλεκτό εκπαιδευτικό και συγγραφέα κ. Γιώργο Τσιγδινό έχουμε μια εξαιρετική και εμπεριστατωμένη μελέτη που φωτίζει κάθε πλευρά της μακραίωνης ιστορίας του ευλογημένου αυτού χώρου. Ασχολήθηκε όμως με ιδιαίτερο ζήλο ο αείμνηστος Μιχαήλ Μυρ. Source
 • Σχεδιασμός ολικής ανακαίνισης των φοιτητικών κατοικιών στου Γάλλου
  Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ριζική ανακαίνιση των υφιστάμενων φοιτητικών κατοικιών στου Γάλλου. Πρόκειται για τα 143 δωμάτια, στα οποία πέρυσι έγιναν κάποιες εργασίες, ωστόσο η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας διεκδικεί το ποσό του 1.55 εκ. ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες ολικής ανακαίνισης... Source
 • «Θέλουμε να μπει τάξη στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου»
  Την έκδηλη αγωνία του και τη ανησυχία του για την κατάσταση και την εικόνα που επικρατεί στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, μεταφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης και Αναψυχής Μιχάλης Χάσικος, μιλώντας στα «Ρ.Ν.», κάνοντας λόγο για μια πόλη σε αταξία, χωρίς κανένα έλεγχο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις αυθαίρετες καταλήψεις τραπεζοκαθισμάτων και παντός είδους εμπορευμάτων, αλλά και τη γενικότερη... Source
 • Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων παλιάς πόλης
  Αναζητήσαμε από την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Ρεθύμνου και δημοσιεύουμε το Πρόγραμμα Αποκομιδής απορριμμάτων που εφαρμόζεται στην παλιά πόλη, αφού πολλοί κάτοικοι δεν είναι ενημερωμένοι γiα το τι ακριβώς ισχύει και ποιες ώρες περνά το μικρό απορριμματοφόρο. Το πρόγραμμα λοιπόν της αποκομιδής των απορριμμάτων στην παλιά πόλη περιλαμβάνει ατομικούς μπλε και πράσινους ατομικούς κάδους συλλογής... Source
 • Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο δήμαρχος Φαιστού για τις απώλειες νερού στο φράγμα Φανερωμένης
  Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις ποσότητες νερού που χάθηκαν από το φράγμα της Φανερωμένης, κατέθεσε ο δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης. Ο δήμαρχος μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του φράγματος μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, κατέθεσαν τη μήνυση και παρέδωσαν φωτογραφικό υλικό με αγωγούς από τους οποίους μεταφέρεται παράνομα νερό, και μάλιστα σε περίοδο αυστηρών απαγορεύσεων. Source