Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.727
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
Σήμα κινδύνου για τα
αποθέματα νερού στην Κρήτη
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Σήμα κινδύνου για τα αποθέματα νε
ρού στην Κρήτη εκπέμπει η Αποκεντρω
μένη Διοίκηση, που ξεκινάει κύκλο επαφών σε όλο το νησί προκειμένου να βρε
θούν οι βέλτιστες λύσεις διαχείρισης των
διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο «τραπέζι» θα μπουν περιοριστικά μέτρα με
φόντο το προσεχές καλοκαίρι, καθώς η
στάθμη των μεγάλων φραγμάτων βρί
σκεται σε «οριακό» σημείο. Η ορθολογι
κή διαχείριση των αποθεμάτων κρίνεται
επιτακτική.
Σελ. 4
Τουριστική ανάπτυξη στην Κρήτη
με παρωχημένες υποδομές
ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ
Και ενώ η τουριστική σεζόν έχει για τα
καλά ξεκινήσει στο νησί με τις πληρότη
τες στα ξενοδοχεία και του Ρεθύμνου να
είναι υψηλές και τις αφίξεις να καταγράφουν αύξηση σε σχέση με την περυσι
νή χρονιά γεμίζοντας ικανοποίηση τους
εμπλεκόμενους του κλάδου, οι ανεπαρ
κείς και παρωχημένες υποδομές στο νησί
έχουν αρχίσει ήδη να δημιουργούν σου
βαρά προβλήματα. Ξενοδοχειακές μονά
δες, βίλες και καταλύματα πολλαπλασιάζονται χρόνο με τον χρόνο στον νομό και
στο νησί γενικότερα.
Σελ. 3
Σε οικονομική
«ασφυξία»
οι εργαστηριακοί
γιατροί - Κλειστά
παραμένουν
τα διαγνωστικά
κέντρα
«ΕΧΟΥΜΕ ΟΔΗΓΗΘΕΙ
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΔΙΕΞΟΔΟ» ΤΟΝΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ
ΓΙΑΤΡΟΙ
Χρηματοδότηση
5 ΣΕΛ.
1,7 εκ. ευρώ για την
κατασκευή νέου
βρεφονηπιακού
σταθμού στο Σπήλι
ΥΠΕΓΡΑΦΗ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΚΡΗΤΗ 2021-2027» ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προτεραιότητα
για οκτώ στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί προτεραιότητα για οκτώ στις
δέκα ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό
προκύπτει από τα ευρήματα της έρευ
νας του European Payment Report
- έκθεση για την Ελλάδα για το 2024,
που παρουσιάζει η Intrum για 5η συ
νεχή χρονιά, μετά από έρευνα στην
οποία συμμετείχαν 240 εκπρόσωποι
από επιχειρήσεις σε 15 κλάδους της
ελληνικής αγοράς.
Η έκθεση για την Ελλάδα αποτελεί μέρος της πανευρωπαϊκής έρευνας που δι
εξήγαγε η Intrum ταυτόχρονα σε 25 ευ
ρωπαϊκές χώρες κατά το διάστημα από 5
Δεκεμβρίου 2023 έως 12 Μαρτίου 2024.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα ευρή
ματα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός με
την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσι
ών, η βελτίωση της αποδοτικότητας και
η αποτελεσματική διαχείριση των πληρωμών με σκοπό την ενίσχυση της ρευ
στότητας και των αναπτυξιακών σχεδί
ων αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται η
ανάγκη εκσυγχρονισμού της οικονομικής διαχείρισης από την πλευρά των επιχειρήσεων, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και η
εφαρμογή ενός βιώσιμου πλαισίου διαχείρισης του κύκλου πληρωμών.
Συνολικά, οι ελληνικές επιχειρήσεις
φαίνονται συγκρατημένα αισιόδοξες,
ενώ επιβεβαιώνεται και στα φετινά ευρήματα της έρευνας ότι οι επιχειρήσεις
αντιλαμβάνονται σε σημαντικό βαθμό
την αξία της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την
50.05 IDEA!!
MONEY
Finance
Product MARKETING
People
Teamwork
PROCCESS
SUCCESS
CREATIVE
INFORZAKTIONt
BRANK
CONCEPT
INVESTMENT
• Συγκρατημένη αισιοδοξία και αναζήτηση νέων προοπτικών για τις
ελληνικές επιχειρήσεις
έρευνα το 77% των επιχειρήσεων δήλω
σε ότι στρατηγική προτεραιότητα για τη
φετινή χρονιά αποτελεί ο ψηφιακός μετ
τασχηματισμός, ποσοστό κατά 6% υψηλότερο από αυτό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Περισσότερες από τέσσερις
στις δέκα επιχειρήσεις (43%) που συμμετείχαν στην έρευνα θέτουν ως βασική προτεραιότητα για το 2024 την ανάπτυξή τους.
Το 65% δηλώνει ότι η διαμόρφωση
νέων ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέ
λων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών μπορούν να αποτελέσουν μία βιώσιμη και
σημαντική επένδυση.
Αντίστοιχα, το 55% (Ευρωπαϊκός Μ.Ο.:
55%) προσβλέπει σε ανάπτυξη στην εγ
χώρια αγορά και τέσσερις στις δέκα σε
επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά.
Οι μισές επιχειρήσεις που συμμετεί
χαν στην έρευνα από την Ελλάδα, αλλά
και κατά μέσο όρο πανευρωπαϊκά (49%),
δηλώνουν ότι επιθυμούν να αναπτυ
χθούν διεθνώς, αλλά οι πρακτικές προκλήσεις όπως για παράδειγμα, η διαχεί
ριση πληρωμών και ταμειακών ροών, τις
εμποδίζουν.
Την ίδια στιγμή οι μακροοικονομικές
συνθήκες συνεχίζουν να επηρεάζουν
σημαντικά τις επιχειρήσεις.
Επτά στις δέκα επιχειρήσεις (72%) δηλώνουν ότι έχουν ως στόχο να μειώσουν
τα κόστη και να βελτιώσουν την αποδο
τικότητά τους (Ευρωπαϊκός Μ.Ο.: 75%).
Η ενίσχυση της ρευστότητας είναι μία
ακόμη προτεραιότητα στην ατζέντα των
επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν, σε που
σοστό 67%. Το αντίστοιχο ποσοστό για
το 2023 ήταν 79%.
Σε ποσοστό 76% δηλώνουν ότι οι πιστωτικές απώλειες έχουν μειωθεί ή
έχουν παραμείνει σταθερές συγκριτικά
με πέρυσι.
Αισιόδοξες εμφανίζονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα σχετικά με τις ευκαι
ρίες και προοπτικές για τα επόμενα 2-3
έτη.
5 ΣΕΛ.
Μεγάλη άσκηση
για την
αντιμετώπιση
δασικής πυρκαγιάς
στα Πευκάκια
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΕ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ
15 ΣΕΛ.
Ξεφυλλίζοντας τη ρεθεμνιώτικη
ιστορία του βιβλίου (4)
ΑΝΑΔΙΦΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΘΕΣ
Συνεχίζουμε σήμερα τη νοερή περιήγησή
μας στην ιστορία του βιβλίου στο Ρέθυμνο.
Είχαμε σταματήσει στο τυπογραφείο Μαρα
γκουδάκη, το οποίο συνέχισε την πορεία του
με την κόρη του Καλλιόπη Κουτσουράκη και
αγοράστηκε τελικά από την υπάλληλό του Γεωργία Καραγιαννάκη, που το διατηρεί μέχρι
σήμερα, συμπληρώνοντας συνολική πορεία
μεγαλύτερη του ενός αιώνα. Παρακάτω θα συναντήσουμε το μέγαρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και διαρκέστερους εκδοτικούς οίκους του Ρεθύμνου.
ΝΕΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΚΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΟΥΣ ΠΑΤΗΣΑΡΧΙΑΣ
TIC ABB TOTOONIO BATIANOR
KE A010
ΠΑΛΕΤΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ. ΤΕΙΧΟΣ 2
ΣΥΜΠΑΝΟ 2011
7 ΣΕΛ.
Χαμένοι στη λήθη και οι Μαρούληδες
της ιστορικής οικογένειας
ΜΙΑ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ
Είναι και οι Μαρούληδες μια οικογέ
νεια με ιστορία. Ένας από αυτούς μάλιστα υπήρξε και μέγας ευεργέτης του Ρεθύμνου. Αναφερόμαστε στον μεγάλο
αγωνιστή ήρωα της Αντίστασης Μιχάλη
Μαρούλη. Ποιος να τους θυμάται άραγε;
Υπάρχει και μια από τις κεντρικές
οδούς της πόλης στο όνομά του, αλλά
ποιος ξέρει με λεπτομέρειες τη ζωή και
την προσφορά του Επιμενίδη Μαρούλη;
Γεννήθηκε στις Μαργαρίτες το 1928.
Το περιβάλλον που μεγάλωσε δεν ήταν
καθόλου ακάτεχο από τους κινδύνους
των ξεσηκωμών. Ας μην ξεχνάμε και πόσοι άλλοι μεγάλοι αγωνιστές, δεν έχουν
6 ΣΕΛ.
καταγωγή από το ηρωικό αυτό χωριό,
με κορυφαίο φυσικά τον Γαβριήλ Μαρινάκη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.
Θα ήταν δυο
χρονών περίπου
Επιμενίδης,
όταν το χωριό του έγινε έδρα του Κρητι
κού Συμβουλίου. Τον Νοέμβριο μάλιστα
του 1830, συγκεντρώθηκαν στις Μαργαρίτες οι πληρεξούσιοι της Κρήτης για την
τελευταία συνεδρίαση.
Συστήθηκε επιτροπή για την απελευθέρωση της Κρήτης και εκδόθηκε δια
μαρτυρία προς όλο τον κόσμο, για την
παραχώρηση της Κρήτης στον τουρκοαιγύπτιο Μεχμέτ Αλή.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Το Εικοσιένα... ζώιλλο
Ο επετειακός εορτασμός στο σχολείο
ως «Ηρωικό Κυνήγι Θησαυρού»
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗΣ Ο εκδόσεις
Βίος
Λόγος
ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗ
Με ποδηλατοβόλτα
η υποδοχή
των πρωτοετών
φοιτητών
του Ρεθύμνου
κυκλοφορεί
εισαγωγή-επιμέλεια-επίμετρο: ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΤΖΕΚΑΚΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΠΡΕΣΙΟΝ
εκδόσεις
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗΣ
CENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
CRETA
9 ΣΕΛ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Δύο επόπτες υγείας για ένα τουριστικό νομό με εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης
  Με δυο και μοναδικούς επόπτες υγείας βρίσκεται τους τελευταίους μήνες η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Αυτό σημαίνει ότι δύο μόλις άνθρωποι καλούνται εκτός των άλλων καθηκόντων τους να πραγματοποιούν ελέγχους σε όλο τον νομό. Σε μια τουριστική περιοχή με εκατοντάδες καταστήματα εστίασης και εκατοντάδες ξενοδοχειακές μονάδες σε βορρά και νότο. Σε μια περιοχή που με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα του... Source
 • «Προφανώς και έχουμε λόγο για την τροποποίηση της κανονιστικής της παλιάς πόλης»
  «Προφανώς θα πρέπει να έχουμε λόγο και θα πρέπει να ενημερωθούμε και να λάβουμε γνώση για την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης λειτουργίας της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, λόγω του ειδικού χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου που είναι μνημειακός, αλλά και λόγω της προγραμματικής σύμβασης της παλιάς πόλης». Αυτό ανέφερε στα «Ρ.Ν.» η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου... Source
 • Πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών
  Αναμφίβολα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες αγροτικών προϊόντων ανησυχούν τόσο τους αγρότες για τη διασφάλιση του αυριανού τους εισοδήματος, όσο και τις κυβερνήσεις για την επίτευξη των στόχων της εκάστοτε αγροτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και για θέματα διατροφικής ασφάλειας σε διεθνές. Σ’ αυτό το «παιχνίδι», όπως μας είπε ο καθηγητής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης... Source
 • Το προσχέδιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου αποκλείει τις επεκτάσεις οικισμών στον δήμο Μυλοποτάμου
  Mε το δεδομένο ότι δεν προβλέπεται επέκταση του σχεδίου πόλεως, καθώς κανένας σχεδόν από τους οικισμούς του δήμου Μυλοποτάμου δεν πληροί το πληθυσμιακό κριτήριο, δηλαδή να καταγράφεται αύξηση του πληθυσμού με βάση τις απογραφές, που έχει θέσει ως προϋπόθεση για τις επεκτάσεις το υπουργείο Περιβάλλοντος, παρουσιάστηκε χθες το πρωί από τους μελετητές το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα μέλη του... Source
 • Η ΕΠΣΡ στην Αθήνα για τις εκλογές της ΕΠΟ
  Για τη Δευτέρα 22 Ιουλίου έχει τοποθετηθεί η ημερομηνία των εκλογών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όλοι οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Ελλάδας θα βρεθούν στην πρωτεύουσα την παραπάνω ημερομηνία με ώρα έναρξης τις 10πμ σε αίθουσα του ξενοδοχείου Divani Apollon Palace & Thalasso (Αγίου Νικολάου 10, Βουλιαγμένη). Εκεί θα λάβει χώρα η Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ για... Source