Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΑΪΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15117
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΗΧΩ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Tex. focatio
Κ.Τ.Α.
Αριθμός Άδειας
KAOTION
MEPIAL
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9 772529 029169
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Μέση Ανατολή - CNN:
Γιατί ναυάγησαν
οι συνομιλίες Χαμάς
και Ισραήλ στο Κάιρο
Η Χαμάς απαίτησε κατάπαυση του πυρός για
12 εβδομάδες στην τελευταία της πρόταση
για να επιτευχθεί συμφωνία, γεγονός που
δημιούργησε εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις
για την εκειχειρία, ανέφεραν στο CNN τρεις
πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Κάιρο.
Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι σε προηγούμενο
σημείο των συνομιλιών, η παλαιστινιακή ορ
γάνωση συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός
για έξι εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των
οποίων θα συνεχιζόταν η διαπραγμάτευση
προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για μια
νέα κατάπαυση του πυρός για το ίδιο χρονικό
διάστημα.
Πρόσθεσαν, ακόμα, ότι το νέο αίτημα απο
τελεί σαφή αντιστροφή της προηγούμενης
θέσης της οργάνωσης.
Ισραηλινή πηγή που έχει πρόσβαση στις
συνομιλίες δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ έχει
πρόβλημα να δεσμευτεί για τη διάρκεια της
κατάπαυσης του πυρός που απαιτεί η Χαμάς
πριν από την απελευθέρωση των ομήρων.
Δραματικές εξελίξεις στη Γάζα, πολλαπλασιάστηκαν οι βομβαρδισμοί - Χαμάς και Ισραήλ
έφυγαν από το Κάιρο χωρίς συμφωνία
Την 217η ημέρα του πολέμου, το Ισραήλ πολλαπλασιάζει σήμερα τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την
αποχώρηση, δίχως συμφωνία, της ισραηλινής
αντιπροσωπείας κι αυτής της Χαμάς από το
τραπέζι των έμμεσων διαπραγματεύσεων με
σκοπό να υπάρξει εκεχειρία εκαι να αποτραπεί ισραηλινή χερσαία επίθεση στη Ράφα.
Τις πρώτες πρωινές ώρες ομάδες του Γαλλι
κού Πρακτορείου μετέδωσαν πως άκουσαν
πυρά πυροβολικού εναντίον της Ράφας και
αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για αεροπορι
κούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας και
στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια, στον
βορρά.
Παράλληλα, η Χαμάς διένειμε σε άλλες
παλαιστινιακές οργανώσεις μήνυμα για την
κατάσταση, όπως τη βλέπει, ως προς τις έμμε
σες διαπραγματεύσεις που επαναλήφθηκαν
από την Τετάρτη στο Κάιρο.
Υπέρβαση των κρατικών εσόδων κατά
500 εκατ. ευρώ λόγω myDATA και POS
50 100
ντυπωσιακά αποτελέσματα
πέραν κάθε προσδοκίας αποφέρει πλέον για το ελληνικά
δημόσιο η σταδιακή επιβολή των
ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA,
αλλά και η καθολική επέκταση των
ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω POS
και IRIS. Σε σχέση με όσα προέβλεπε
τον Νοέμβριο του 2023 η κυβέρνηση
στον Κρατικό Προϋπολογισμό, στους
πρώτους τρεις μήνες του 2024 και
ταγράφεται υπέρβαση εισπράξεων
φόρων εισοδήματος, κυρίως από
εταιρίες (νομικά πρόσωπα) αλλά και
ελεύθερους επαγγελματίες (φυσικά
πρόσωπα). Στο βαθμό που η υπερεί
σπραξη αυτή συνεχιστεί, αυξάνονται
τα περιθώρια για νέες μόνιμες φοροελαφρύνσεις για όλους.
Στο οικονομικό επιτελείο βλέπουν
από Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο του 2024
εισπράχθηκαν 450 εκατομμύρια ευρώ
επιπλέον όσων αναμένονταν από φόρους εισοδήματος νομικών προσώ
πων και 66 εκατομμύρια επιπλέον
από φόρος εισοδήματος φυσικών
προσώπων.
Η υπέρβαση αυτή κατά 500 εκατ.
50. 20 100
ευρώ τις προβλέψεις για το α΄ τρίμηνο
είναι η μεγαλύτερη που έχει παρατηρηθεί σε σχέση με τους στόχους
είσπραξης εσόδων στον προϋπολογισμό. Δεν σχετίζεται όμως με τη
συγκυριακή αύξηση των εμμέσων
φόρων λόγω του υψηλού πληθωρι
σμού, αλλά αποδίδεται στη συνεχή
αύξηση της φορολογικής συμμόρ
φωσης των φορολογουμένων, από
τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο.
Το κέρδος για τα κρατικά ταμεία είναι
σχεδόν όσο και το κόστος που θα έχει
φέτος από τις αυξήσεις μισθών στο
δημόσιο (600 εκατ. ευρώ καθαρά)
αλλά και πολλαπλάσιο από το ετήσιο κόστος πολλών άλλων φοροε
λαφρύνσεων και παροχών που είχαν
προϋπολογιστεί για το 2024 και 2025
χωρίς να υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη
υπέρβαση εισπράξεων στους τρεις
πρώτους μήνες του 2024.
Για παράδειγμα, τα επιπλέον 500
εκατ. ευρώ του α΄ τριμήνου καλύπτουν το ετήσιο κόστος νέων παροχών που ήδη ανακοινώθηκαν για
φέτος και του χρόνου, όπως:
αύξηση του αφορολόγητου κατά
1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά
(κόστος 135 εκατ. ευρώ)
αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος (κόστος 43 εκατ. ευρώ)
επίδομα μητρότητας των 11.600
ευρώ το χρόνο σε αγρότες και ελεύ
θερους επαγγελματίες (κόστος 37
εκατ. ευρώ)
κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος το 2025 (120 εκατ. ευρώ)
μείωση 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών (κόστος 225 εκατ. ευρώ).
«Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι
λόγω της online καταγραφής των
και παρακολούθησης των ηλεκτρονικών τιμολογίων από την ΑΑΔΕ,
περιορίζονται οι εικονικές δαπάνες
που δήλωναν οι επιχειρήσεις για να
μειώνουν τεχνητά τα κέρδη τους.
Ταυτόχρονα αυξάνονται και τα έσοδά
τους αφού, πλέον, δύσκολα αποκρύ
πτονται λόγω χρήσης των τραπεζικών
μέσων πληρωμής», εξηγούν υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εθνι
κής Οικονομίας και Οικονομικών.
Τα παραπάνω οδηγούν σε δήλωση
μεγαλύτερων κερδών και άρα περισσότερους φόρους, που αλλιώς δεν θα
εισπράττονταν από το Κράτος. Και
στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν
ότι η τάση αυτή μπορεί να συνεχι
στεί και στους επόμενους μήνες μετά
τον Μάρτιο, καθώς ολοκληρώνεται
η διασύνδεση αλλά και η επέκταση
χρήσης των POS σε κλάδους που ως
τώρα εξαιρούνταν.
Κατά συνέπεια, το όφελος για το
δημόσιο (500 εκατ. ευρώ ως τώρα)
μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, όταν
θα λειτουργήσει το σύνολο των
εποχικών επιχειρήσεων με POS το
καλοκαίρι, αλλά και όταν υποχρε
ωθούν πληρώσουν για πρώτη φορά
φόρο εισοδήματος όσοι ελεύθεροι
επαγγελματίες δήλωναν ελάχιστα
κέρδη και φορολογηθούν με βάση
τα τεκμήρια που θεσπίστηκαν από
φέτος ειδικά για αυτούς. Σε τέτοια
περίπτωση, ανοίγει ο δρόμος και για
νέες ή μεγαλύτερες παροχές ή φοροελαφρύνσεις που έμεναν ως τώρα
στο συρτάρι, εφόσον όμως διαφανεί
πρώτα και ότι επιτυγχάνεται και δεν
κινδυνεύει ο στόχος για πρωτογενές
πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ για ολό
κληρο το 2024.