Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Η πρόοδος του νέου Νοσ/μείου
Σπάρτης σε συνάντηση
στο πάρκο Γουδέ > σελ. 7
Ισχυρά τα ατού Πάρνωνα
και Μαλέα για το Απόθεμα
Πρωτομαγιάτικο γλέντι
στήθηκε στο φαράγγι
Βιόσφαιρας της Unesco > σελ. 10 του Μπαλλή στα Τάλαντα > σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 | Έτος 27ο | Αριθμός 6854 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Υποχρεωτικά τα μέτρα
πυροπροστασίας ακινήτων
Επέκταση NAVTEX
στον Λακωνικό
Κόλπο
για τα «τάνκερ
φαντάσματα»
Παρατείνονται
οι ασκήσεις του ΠΝ
Όλη η εγκύκλιος
Νέα εγκύκλιο με οδηγίες για την σε κτίσματα που βρίσκονται μέσα
εφαρμογή του Κανονισμού Πυ σε δάση, δασικές και χορτολιβαροπροστασίας Ακινήτων εντός ή δικές εκτάσεις, μέσα σε περιαπλησίον δασικών εκτάσεων, από αστικό πράσινο, σε κηρυγμένες
δήμους και πολίτες ακινήτων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του, εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αφορά
δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις και μέσα σε πάρκα και άλση
πόλεων και αστικών περιοχών,
Περιλαμβάνονται όμως και ακίνητα που βρίσκονται σε ακτίνα
300 μέτρων από τα όρια όλων των
παραπάνω εκτάσεων. Ο κανονισμός αποσκοπεί στην αύξηση της
ανθεκτικότητας και στην ενίσχυση
του βαθμού πυρασφάλειας των
ακίνητων που βρίσκονται εντός ή
πλησίον δασικών εκτάσεων. Στο
χος η προστασία της ζωής και της
υγειάς του κοινού, του φυσικού
περιβάλλοντος και των δασικών
οικοσυστημάτων, καθώς και των
ακινήτων με περιορισμό της συμ
βολής τους στη μετάδοση της
φωτιάς.
Καμπανάκι για κίνδυνο κατάρρευσης κρούει ο δήμαρχος Π. Ανδρεάκος
συνέχεια σελ. 9
Επιείκεια τέλος για «κόκκινες» οφειλές
στη ΔΕΥΑ Αν. Μάνης
Άμεση εξόφληση ή διακανονισμός αλλιώς έρχονται διακοπές
Τάξη στο πεδίο των ληξιπρόθε
σμων οφειλών που απειλούν να
τινάξουν στον αέρα την εύ
ρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατο
λικής Μάνης, επιχειρεί να βάλει
η Δημοτική Αρχή του Πέτρου
Ανδρεάκου.
Σε έγγραφο που απέστειλε συν
0006012
Palakonikos.gr
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
νημμένα με τους λογαριασμούς
ύδρευσης, ο Π. Ανδρεάκος αναφέρεται τόσο στο θέμα των ανεί
σπρακτων χρεών προς τη
ΔΕΥΑΑΜ, όσο και στον τομέα
του νέου συστήματος αποκομι
δής απορριμμάτων, για το οποίο
είχε υπάρξει σχετικό δημοσί
εύμα του «ΛΤ
συνέχεια σελ. 8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Στην παράταση της προηγούμενης NAVTEX που δέν
σμευε θαλάσσια περιοχή
στον Λακωνικό Κόλπο, προχώρησε η υδρογραφική
υπηρεσία του Πολεμικού
Ναυτικού. Η οδηγία ίσχυε
έως και την Πέμπτη 9 Μαΐου
(6:00 μμ), με σκοπό την διε
ξαγωγή ασκήσεων από το
Πολεμικό Ναυτικό. Τώρα, η
χωρική δέσμευση παρατεί
νεται έως και την Κυριακή 19
Μαΐου 17:00 μμ).
Η περιοχή δέσμευσης βρί
σκεται σε διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά
Πελοποννήσου, δηλαδή σ
ναυτικά μίλια μακριά από τις
ακτές της Λακωνίας. Περιλαμβάνει ένα τρίγωνο κάτω
από το Ακρωτήριο Ταίναρο
και ανατολικά, στην περιοχή
όπου διεξάγονται οι μεταγγί
σεις πετρελαίων από εμπορικά πλοία, σύμφωνα με
πληροφορίες του «Λ».
Σπάρτη:
συνέχεια σελ. 7
«Η (μη) συνάντηση
των Επιταφίων
στην πλατεία»
του Βαγγέλη Μητράκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα