Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕΙΡΑ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΑΙΜΟΠΟΙΟΥ
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΦΗΜΕΡΙ
ΘΗΝΩΝ
EETIA
Πέμπτη
4 Απριλίου 2024
Γεωργίου ὁσ. τοῦ ἐν Μαλαιῷ
Σελήνη 25 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 7.05' -- Δύσις ἡλίου 7.51΄
ΑΤΤΙΚΗ. Αραιές νεφώσεις. Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμοκρασία ἕως 25β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Γενικά αἴθριος. Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμοκρασία έως 24β.
Δέν ἔχει τέλος ὁ κατήφορος!
Αριθμ. φύλ. 42819
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Ἐπίορκος ἀστυνομικός, καταδικασμένος για συμμετοχή σέ ἐγκληματική ὀργάνωση, παρηκολούθησε ἀπαθῶς
την δολοφονία τῆς 28χρονης ἔξω ἀπό τό Α.Τ. Ἁγίων Αναργύρων
Πίσω ἀπό κάθε ἔγκλημα κρύβεται τό ἔγκλημα τῆς διαλύσεως τοῦ κρατικού μηχανισμοῦ
ΜΟΛΙΣ ἕνας μῆνας ἔχει περάσει
ἀπό τότε πού μέ τήν ἐξάρθρωση τῆς
τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως «Σύμπραξη Ἐκδίκησης» ἀπεκαλύφθη
ὅτι δύο στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυ
νάμεων μετεῖχαν στήν ἐγκληματική
δράση της. Καί τώρα ἀποκαλύπτε
ται ὅτι ὁ φρουρός τοῦ Ἀστυνομικοῦ
Τμήματος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων,
πρό τοῦ ὁποίου ἐδολοφονήθη ἡ ἄτυχη νέα, εἶχε ἐκτίσει φυλάκιση ἑνός
ἔτους (ἀπό τά ὀκτώ πού τοῦ ἔχουν
ἐπιβληθεῖ) γιά πλαστογραφία καί
ἄλλα ἀδικήματα. Καί ἐνῷ κινεῖται
διαδικασία ἀποτάξεώς του καί τοῦ
ἔχουν ἐπιβληθεῖ περιοριστικοί ὅροι
να παρουσιάζεται κάθε μῆνα στο
Ἀστυνομικό Τμῆμα τοῦ τόπου και
τοικίας του, στούς Ἁγίους Αναργύρους ἐκτελοῦσε ὑπηρεσία ὡς φρουρός τοῦ Τμήματος. Μπορεῖ αὐτό νά
εἶναι νομότυπο, εἶναι ὅμως ἐξωφρε
νικό. Ποιός μπορεῖ νά πείσει τόν που
λίτη, ὅτι τό συμβάν ἦταν ἐκτός τοῦ
ὀπτικοῦ του πεδίου, ὅπως ἰσχυρίζε
ται ὁ ἴδιος καί δέν ἦταν ἁπλῶς ἀδιάφορος καθώς ἐκτελοῦσε «ἀγγαρεία» ἐν ἀναμονῇ τῆς ἀποτάξεώς
του. Είναι κατήφορος τό νά ἐμπλέκεται ἀστυνομικός σέ ἐγκληματικές ἐνέργειες. Εἶναι ὅμως μεγαλύτερος κατήφορος νά ἀποδέχεται τό
σύστημα την διατήρηση αὐτοῦ τοῦ
ἀστυνομικοῦ σέ ὑπηρεσία καί τήν
ἀνάθεση σέ αὐτόν καθηκόντων πού
ἀπαιτοῦν ὑπευθυνότητα.
Μπορεῖ ὑπό τό βάρος τῆς κοινωνικῆς κατακραυγῆς νά ἐκινήθησαν μέ ταχύτητα οἱ διαδικασίες τῆς
Ενόρκου Διοικητικῆς Ἐξετάσεως.
Μπορεῖ ἤδη ἀπό χθές ὁ διοικητής
τοῦ Τμήματος Ἁγίων Ἀναργύρων
Το 61%
τῶν Ἑλλήνων ὑπέρ
τῆς Προανακριτικῆς
για τα Τέμπη
ΥΠΕΡ τῆς συστάσεως Προανακριτικῆς
Ἐπιτροπῆς γιά τά Τέμπη, βασικό αἴτημα
τῆς ἀντιπολιτεύσεως, τάσσεται τό 61%
τῶν πολιτῶν πού συμμετεῖχαν στην δημοσκόπηση τῆς Pulse. Πρόκειται γιά ἕνα
ἠχηρό μήνυμα πρός τήν Κυβέρνηση πού
δέχεται πιέσεις ὄχι μόνο ἀπό τά κόμματα,
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἔφοδος τοῦ ἀνακριτοῦ
στον ΟΣΕ
Λεπτομέρειες στην σελ. 3
Λάθος ὁ στόχος
τοῦ Προέδρου γιά τήν Κύπρο
Τοῦ Δρος Κυριάκου Α. Κενεβέζου
Λεπτομέρειες στην σελ. 8
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
POLICE
νά ἔχει παυθεῖ. Μπορεῖ ὁ ἀστυνομικός τοῦ τηλεφωνικού κέντρου
νά ἀντιμετωπίζει ποινικές εὐθύνες.
Ὅλα αὐτά ὅμως δέν αἴρουν τήν πρώτη δυσμενεστάτη ἐντύπωση ἀπό
τήν ἐξωφρενική ἀνακοίνωση τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἡ ὁποία
σε ψυχρή καί ἀπρόσωπη γλῶσσα
παραθέτει τά ὅσα γραφειοκρατι
κά- ἔχουν υἱοθετηθεῖ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐνδοοικογενειακῆς
βίας καί ἡ ἀποτυχία τῶν ὁποίων και
τεδείχθη στην πράξη.
«Τονίζεται ὅτι ἀπό τό 2020 ἔχει
καταρτιστεῖ ὁδηγός χειρισμοῦ ὑποθέσεων ἐνδοοικογενειακής βίας, τά
ὁποῖα ἔχουν ἐκπονηθεῖ σέ συνεργασία μέ εἰσαγγελικές Αρχές. Τά
πρωτόκολλα αὐτά ἔχουν ἀποσταλεῖ
σέ ὅλες τίς ἀστυνομικές υπηρεσίες
πού χειρίζονται ὑποθέσεις ἐνδοοικογενειακῆς βίας καί βρίσκονται
ὑπό διαρκῇ ἐπικαιροποίηση.
Τά πρωτόκολλα ἀποτελοῦν τή
βάση διαρκοῦς ἐκπαίδευσης τοῦ
ἀστυνομικοῦ προσωπικοῦ.»
Αὐτά ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωσις
τοῦ ἀρχηγείου τῆς Ἀστυνομίας πού
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ἡ ἀφαίρεση τοῦ δόλου ἀπό τό ἔγκλημα
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ μέ ἰδιαίτερο ενδιαφέρον τήν ἰδε
ολογική σταυροφορία πού ξεκινά κάθε φορά πού
ἕνας ἄνδρας δολοφονεί μιά γυναῖκα. Τήν ἐκστρατεία γιά τήν νομική κατοχύρωση τοῦ ὅρου «γυναικτοκτονία» μέσῳ τῆς τροποποιήσεως τῶν οἰκείων ἄρθρων τοῦ Ποινικού Κώδικα. Τήν καμπάνια γιά
τήν θέσπιση ἰδιώνυμου ἀδικήματος μόνο γιά ἄνδρες
ἐγκληματίες. Πρόκειται γιά μία ἐκστρατεία που
ἄρχισε ἀπό γυναικείες ὀργανώσεις τῆς Ἀριστερᾶς
στην Αμερική καί γρήγορα κέρδισε την συμπάθεια
καί τῶν φιλελευθέρων δικαιωματιστῶν. Καί ἀπό
τήν μία πλευρά τοῦ Ἀτλαντικοῦ καί ἀπό τήν ἄλλη!
Πρόκειται γιά τήν ὁμογενοποίηση τοῦ νέου άξιακοῦ πλαισίου τῆς Δύσεως ἔναντι τῆς Ἀνατολῆς, τό
ὁποῖο ἔχει ὡς ἀπώτερη ἐπιδίωξή του τήν ὑπόδειξη
τοῦ στραίητ ἀνδρικοῦ φύλου ὡς μοναδικοῦ ὑπαιτίου γιά τήν αὐξημένη παραβατικότητα τῆς κοινωνίας μέ κριτήρια ἀμιγῶς φυλετικά. Η νέα γενιά δικαι
ωμάτων ἀλλά καί ἡ νέα ἀνάγνωση τῶν συσχετισμῶν
ἐντός τῆς κοινωνίας εἶναι σαφής καί συγκεκριμένη. Μόνον ὁ στραίητ ἄνδρας παρενοχλεῖ (#metoo).
Μόνον ὁ στραίητ ἄνδρας δέρνει (ἐνδοοικογενειακή
βία). Μόνον ὁ στραίητ ἄνδρας δολοφονεί (γυναικοκτονία). Ἄρα μήπως πρέπει ὁ ἄνδρας πρέπει νά κοιτάξει τί ἄλλες... διαθέσιμες ἐπιλογές ἔχει μέσα σέ
μιά τόσο ἀσφυκτική καί ἐχθρική γιά τό φύλο του ἰδε
ολογική ἀτμόσφαιρα;
Ὅμως αὐτό εἶναι τό ἰδεολογικό υπόβαθρο τῆς
ὑποθέσεως. Ἡ μέ κάθε ἀφορμή συστηματική καλλιέργεια τῆς ἐχθροπάθειας μεταξύ τῶν δύο βιολογικῶν φύλων. Ιδιαίτερη ἀξία ἔχει ὅμως ἡ νομική
ἀνάλυση τοῦ θέματος. Ἐδῶ ὑπάρχουν μεγαλύτε
ρες ἐλπίδες συγκλίσεως. Προτείνεται λοιπόν ἡ καθιέρωση ἑνός ἰδιωνύμου ἀδικήματος ἰδιαιτέρας φορτίσεως ὡς μέτρου ἀποτροπῆς αὐτῶν τῶν πράγματι ἀποκρουστικῶν ἐγκλημάτων. Ὡστόσο ἡ προσέγ
γιση αυτή εἶναι, κατά τήν γνώμη μου, λάθος, λάθος
γιά τούς ἑξῆς λόγους:
Πρῶτον, διότι ἡ «νέα νομική σκέψη» εἰσάγει τήν
ἔννοια τοῦ ἐγκλήματος βάσει φύλου. Ζητά τήν ἀντικατάσταση τῆς ἔννοιας «δολοφονία» καί «άνθρω
πο-κτονία» μέ τόν ὅρο «γυναικο-κτονία». Αλήθεια
ρωτῶ: Ἐάν ἀφαιρέσουμε τήν ἔννοια τοῦ δόλου καί
τήν ἔννοια τῆς ἀφαίρεσης ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου που
ἔχει οἰκουμενική αξία καί τίς ἀντικαταστήσουμε μέ
τό φύλο, αὐξάνουμε τήν ποινική απαξία τοῦ ἐγκλήματος ή μήπως τήν συρρικνώνουμε; Θεωρῶ τήν
συρρικνώνουμε.
Δεύτερον, τί εἶναι αὐτό πού μᾶς κάνει νά πιστεύ
ουμε ὅτι ἡ καθιέρωση ἑνός ἐγκλήματος ὡς ἰδιωνύμου θά ἀποτρέψει βίαιους ἀνθρώπους νά ἀφαιροῦν
ζωές ἀπό ἄλλους ἀνθρώπους, ἐν προκειμένῳ γυναικῶν; Αὐτό πού παρατηρούμε τρία χρόνια τώρα
Συνέχεια στην σελ. 3
ἐξεδόθη ἀμέσως μετά τό ἔγκλημα.
Εἶναι ἤ δέν εἶναι κατήφορος να δι
ατυπώνονται τέτοιοι ἰσχυρισμοί πά
νω ἀπό τό ζεστό ἀκόμη νεκρό σῶμα
μιᾶς νέας, τήν ὁποία ἕνα ὁλόκληρο Αστυνομικό Τμῆμα ἀπέτυχε να
προστατεύσει ἀπό τό μαχαίρι ἑνός
ἀδιστάκτου δολοφόνου;
Ἀλλά συνεχίζει ἡ ἀνακοίνωσις
στό ἴδιο ψυχρό «υπηρεσιακό» (μέ
τήν χειρίστη ἀντίληψη τοῦ ὅρου)
νά ὑποστηρίζει: «Μάλιστα, αὐτή τή
στιγμή λειτουργοῦν 18 ἐπιχειρησι
ακά γραφεῖα ἀντιμετώπισης ἐνδοοικογενειακής βίας σέ ὁλόκλη
ρη τή χώρα, ἐκ τῶν ὁποίων τα δύο
στη Δυτική Αττική. Ηδη, δημιουρ
γοῦνται ἄλλα 45, ὥστε νά ὑπάρχει
ἕνα σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας.
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Οἱ Ρώσσοι στοχοποιοῦν
τήν Κύπρο ὡς
«ἄντρο τρομοκρατίας»
Την Κυριακή 07/04 με την
ΕΚΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Ένα βιβλίο-ντοκουμέντο
(σελ. 4)
Η κατασκοπεία στην κατεχόμενη Ελλάδα
Τα πρόσωπα, τα δίκτυα και οι οργανώσεις
της φασιστικής ιταλικής & χιτλερικής γερμανικής κατασκοπείας
στην Ελλάδα, κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Για πρώτη φορά
ΕΣΤΙΑ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ὁ Κρις Χέμσγουορθ ἔχει ἀναδειχθεῖ σέ ἕναν ἀπό
τούς πιο περιζήτητους και πολυσυζητημένους ἦθο
ποιούς τοῦ Χόλλυγουντ, χάρη στους ρόλους του
σε μεγάλες παραγωγές όπως οι ταινίες «Thor»,
«Avengers» και «Extraction». Στα 40 του χρόνια,
ὁ Αὐστραλός ηθοποιός διανύει μία ἰδιαίτερα ἐπιτυ
χημένη φάση στήν ἐπαγγελματική του ζωή. Μέ
περισσότερους από 58 εκατομμύρια followers στο
Instagram, ὁ Χέμσγουορθ για μία μόνο ανάρτηση
μπορεῖ νά ἀμειφθεῖ μέ ἕνα ἑκατομμύριο δολλάρια.
«Ὁ διάσημος οἶκος «Sotheby's» γνωστοποίησε ὅτι
ξεκίνησαν οἱ προσφορές για την νέα διαδικτυακή δημοπρασία με τίτλο «ΝΒΑ Auctions: 2024 All-Star
Game» μέ ροῦχα, ἐμφανίσεις καί ἀντικείμενα τῶν
παικτῶν πού συμμετείχαν στον τελικό μεταξύ τῶν
ὁποίων καί ὁ Γιάννης Αντετοκούνμπο. Θά διατεθοῦν ἡ φόρμα καί ἡ ζακέττα τοῦ Greek Freak κατά
τήν παρουσίαση τῶν παικτῶν, μέ τήν τιμή του να
ἐκτιμᾶται ὅτι θά φτάσει τα 6.000 – 8.000 δολλάρια.
Ἡ «Εστία» αύριο
Η «Εστία», ὅπως καί οἱ ἄλλες καθημερινές ἐφημερί
δες, δυστυχῶς δέν θά κυκλοφορήσει αύριο Παρασκευή,
λόγῳ τῆς ἀπεργίας τῶν ἐργαζομένων στο πρακτορείο
«Άργος», οἱ ὁποῖοι διεκδικοῦν τήν ἀποπληρωμή τῶν δε
δουλευμένων τους. Ζητάμε συγγνώμη, ἀπό ἐσᾶς τούς
ἀναγνῶστες μας, ὅμως ἀπαντήσεις ὀφείλει να δώσει
πρωτίστως ή διοίκησις τοῦ μοναδικού πρακτορείου δια
ανομῆς, τοῦ «Ἄργους».
Σε κίνδυνο φτώχειας
ἤ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ
το 26,1% τῶν Ἑλλήνων
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ φτώχειας ζοῦν ἕνας στους τέσσε
ρεις Έλληνες, στερούμενοι βασικῶν καταναλωτικῶν
ἀγαθῶν. Τά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς
Ἀρχῆς εἶναι ἀποκαλυπτικά γιά τήν ἔκταση τῆς φτώχειας στήν ἑλληνική κοινωνία, καί ἄν συνυπολογισθεῖ
ὅτι πάνω ἀπό 1,3 ἑκατ. Ἕλληνες ζοῦν μέ ἐπιδόματα,
Συνέχεια στην σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Οἱ ἐγκάθετοι τοῦ Ἐρντογάν
ἐξεδίωξαν ἐκλεγμένο
Κούρδο δήμαρχο
Βάν. Στήν ἀκύρωση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Κούρδου ὑποψηφίου πού ἀνεδείχθη μέ μεγάλη διαφορά δήμαρχος
τῆς πόλεως Βάν και στην τοποθέτηση τοῦ ὑποψηφίου
τοῦ κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης καί Ἀναπτύ
ξεως (ΑΚΡ) στον δημαρχιακό θώκο, προέβη ἡ ἁρμόδια
ἐκλογική ἐπιτροπή. Ὁ δήμαρχος τοῦ φιλοκουρδικοῦ
Συνέχεια στην σελ. 5
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Τα μυστήρια τῶν ὑπογείων στον σταθμό Συγγρού-Φίξ
Ἔχεις ραντεβού στις
ἕνδεκα, στο Κολωνάκι. Φεύγεις ἀπό τήν Καστέλλα στις
10.15 καί στις 10.25 εἶσαι
ἐμπρός στήν εἴσοδο του
γκαράζ στον σταθμό Συγγρού-Φιξ.
Παίρνεις τό εἰσιτήριό σου
ἀπό τό μηχάνημα, ανάβεις
τα φῶτα σου καί κατεβαίνεις
στο υπόγειο Α. Βλέπεις στήν
φωτεινή πινακίδα ένα κεφαλαῖο Κ, πράγμα πού σημαί
νει ὅτι δέν ὑπάρχει θέση.
Περνᾶς τά σαμαράκια
καί κατεβαίνεις στό ὑπόγειο Β. Ἡ πινακίδα ἔχει τόν
ἀριθμό 3, ἀλλά ματαίως ψάχνεις, διότι δέν ὑπάρχει οὔτε
μία θέση κενή. Ἐν τῷ μεταξύ,
ἔχεις δεῖ τόσο στο Α όσο και
στο Β υπόγειο σταθμευμένα
πολλά αὐτοκίνητα τύπου
«βάν», πού ἀνήκουν σε εταιρεία ἐνοικιάσεων. Κατεβαίνεις
στο υπόγειο Γ. Ἐκεῖ ἡ πινακίδα γράφει τόν ἀριθμό 13.
Ἄρα, ὑπάρχουν δεκατρεῖς κενές θέσεις. Ἄμ δέ!
Σε κάθε κενή θέση ὑπάρ
χει ἐμπρός ἕνας πορτοκαλί
κῶνος, πού σοῦ ἀπαγορεύ
ει να σταθμεύσεις. Προφανώς,
τίς θέσεις πού φέρονται ὡς
ἄδειες, τίς ἔχει καπαρώσει
κάποιο γραφεῖο ἐνοικιάσε
ως αυτοκινήτων! Συνεχίζεις
νά ὁδηγεῖς καί φθάνεις στο
ὑπόγειο Δ.
Συνέχεια στην σελ. 4
το νέο τεύχος
ΕΣΤΙΑζω
KATAEKOI ELA
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑ
Ἡ Ρωσσία
στην Πρωσσία
τοῦ Α. Π. Δημόπουλου*
ΤΩΡΑ, ὅλο αὐτό τό ἰδεολόγημα, ὅτι ἡ
Δύση «περικυκλώνει» ἐδῶ καί χρόνια τήν «Ἁγία Ρωσσία» τό γνωρίζετε
ἄλλωστε, ἡ εἰσβολή στην Οὐκρανία
ἔχει δικαιολογηθεῖ ἐξ ἀρχῆς μέ τήν
ἐπίκληση αὐτῆς τῆς ὑποτιθέμενης
«περικύκλωσης» καί τῆς ἐξ αὐτῆς
στερήσεως τοῦ ἀπαραίτητου γιά τήν
Ρωσσία «Lebensraum». Ἔτσι μόλις προχθές, για παράδειγμα, ἦταν ἡ σειρά
τοῦ Γραμματέα τοῦ «Ἐθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας» τῆς χώρας Nikolai
Patrushev (θεωρούμενου στην Δύση,
ὡς πιθανότερου διαδόχου του Putin),
νά ἀνακινήσει τό ἀφήγημα. Ἄλλωστε,
Συνέχεια στην σελ. 3