Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Συνελήφθησαν εντός
24 ωρών οι μακρυχέρηδες
της Τραπεζοντής > σελ. 7
Δύο νέοι από Σπάρτη
| Πρώτη Ποδηλατάδα
πάνε Μαδρίτη με την Εταιρεία «Όλοι μαζί» στη Σπάρτη
Σπαρτιατικών Σπουδών > σελ. 11. Την Κυριακή 7 Απριλίου > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 2 Απριλίου 2024 | Έτος 27' | Αριθμός 6829 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Την «ακτινογραφία» της μονάδας ανέλυσε στο ΔΣ Σπάρτης η Εύη Παπαγεωργίου
Επιχείρηση οξυγόνο
για το Νοσοκομείο Σπάρτης
Κρίσιμο το επόμενο διάστημα για πλήρωση κενών σε Παθολογική και άλλα τμήματα
Συντεταγμένη προσπάθεια και
ενέργειες με τη συνδρομή όλων
των φορέων της Λακωνίας, είναι
το αντίδοτο στα προβλήματα
υποστελέχωσης και τις αρρυθ
μίες που καταγράφονται στη λει
τουργία του Νοσοκομείου
Σπάρτης. Σε μια προσπάθεια ευρύτερης αφύπνισης και κινητοποίησης αρμοδίων υπηρεσιών
για άμεση ενίσχυση της μεγαλύ
τερης μονάδας του νομού, την
προηγούμενη εβδομάδα συγκλήθηκε ειδική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης.
Σε αυτή παρέστη και η διοική
τρια του ΓΝ Λακωνίας-ΝΜ
Σπάρτης, Εύη Παπαγεωργίου,
για την οποία ο δήμαρχος Μιχάλης Βακαλόπουλος ανέφερε:
«Θέλω να την ευχαριστήσω που
Βρίσκεται εδώ για να διευκολύ- Λακωνίας, έχοντας σειρά συναννει τη συζήτηση και να μας δια-τήσεων με τον φορέα "Πρωτοφωτίσει σε πράγματα που βουλία για την Υγεία" του
έχουμε ανάγκη να μάθουμε». Ιδρύματος Στ. Νιάρχος, όσο και
Επεσήμανε ότι «από την πρώτη με τη διοικήτρια, δηλώνοντας ότι
στιγμή ανάληψης των καθηκόν- θα είμαστε σταθερά δίπλα τους
των μας, ξεκίνησα τη στενή συ- σε ό,τι χρειαστούν τόσο για το
νεργασία με τη διοίκηση του ΓΝ υπάρχον νοσοκομείο, όσο και για
το νέο νοσοκομείο». Παίρνοντας πάλι την τοπική κοινωνία απατη σκυτάλη, η Εύη Παπαγεωρ- σχολούσαν οι ελλείψεις στην Παγίου, αφού επιβεβαίωσε το εν-θολογική Κλινική, «Εννέα χρόνια
διαφέρον και τη συνδρομή της μετά επανερχόμαστε στον ίδιο
Δημοτικής Αρχής, υπενθύμισε χώρο για το ίδιο θέμα. Και τότε
ότι είναι η δεύτερη φορά που πα- χρειάστηκε περίπου 1-1,5 χρόρίσταται σε συνεδρίαση του ΔΣ, νος για να βρεθεί λύση», είπε.
ύστερα από το 2015, όταν και
Σε ευρωπαϊκό κέντρο της φαρμακοβιομηχανίας εξελίσσεται η Τρίπολη
Το φάρμακο τονώνει
την πελοποννησιακή οικονομία
Οι επενδύσεις 3 εταιρειών που ανοίγουν αρχικά πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας
Με φόντο το επενδυτικό άλμα
στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας που διαγράφεται στην
Πελοπόννησο, η Πανελλήνια
Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
οργάνωσε εκδήλωση με θέμα
«Επενδύσεις, Έρευνα και Και
νοτομία», το Σάββατο 30 Μαρ τίου στην Τρίπολη.
Υπήρξε ενημέρωση αναφορικά
με το επενδυτικό πρόγραμμα
των τριών -μέχρι σήμερα- εταιρειών που επέλεξαν την Τρίπόλη, καθώς και για τους νέους
ορίζοντες που ανοίγονται για το
φάρμακο και τις ελληνικές βιομηχανίες, σε συνάρτηση με την
πελοποννησιακή κοινωνία και
οικονομία.
Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις
στην Ελλάδα, από τις ελληνικές
φαρμακοβιομηχανίες, θα ανέλ
άθουν στο 1,5 δισ. ευρώ, με τον
νέο κύκλο της προκήρυξης για
τα έτη 2024 – 2025, κάτι που θα
αυξήσει το στίγμα του κλάδου
κατά 35%, ενώ ταυτόχρονα θα σεις εργασίας.
δημιουργηθούν 5.500 νέες θέ
συνέχεια σελ. 9
συνέχεια σελ. 8
η κρουαζιέρα
στη Μονεμβασιά
84 πλοία θα
καταπλεύσουν φέτος
Τη λίστα με τα κρουαζιερό
πλοία που θα προσεγγίσουν
κατά τη φετινή σεζόν τη Μου
νεμβασιά ανακοίνωσε το ΔΠμοτικό Λιμενικό Ταμείο του
Δήμου Μονεμβασίας.
Όπως έγινε γνωστό και
σύμφωνα με τον αντιδή
μαρχο Μονεμβασίας, Σταύρο
Χριστάκο, 84 συνολικά πλοία
θα αφιχθούν, αποβιβάζοντας
χιλιάδες επισκεπτών και επι
βεβαιώνοντας για ακόμα μια
φορά τη δυναμική του τόπου,
αλλά και την προσπάθεια
που καταβάλλεται από τους
φορείς όλα αυτά τα χρόνια.
Η αρχή θα γίνει στις 7 Απρι
λίου με το μικρό, πλην εντυ
πωσιακό, πλοίο < σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα