Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
BLACK

2510 222288

ΓΔΤΣΔΡΑ 11 ΜΑΡΣΙΟΤ 2024 - ΢σθξνλίνπ Ιεξνζνι., Θενδψξαο ελ Άξηε - Αναη:06:42– Γύζη: 18:29 – Απιθ Φύλλος 1.793

Νίκηζε θαη ζηελ Κνκνηελή
ν ΑΟΚ
Με εχζηνρν ρηχπεκα πέλαιηη
ηνπ Σδειίδε ζην
77ν ιεπηφ, ν ΑΟΚ «πέξαζε»
θαη απφ ηελ Κνκνηελή. Σν καηο
είρε ιίγεο ζρεηηθέο θάζεηο αιιά
ε νκάδα καο λίθεζε δίθαηα. Σελ ίδηα ψξα ρζεο ην κεζεκέξη ζεκαληηθή λίθε πέηπρε θαη ν Νέζηνο. Με ζθνξ
2-1 ζηε Μεραληψλα.
Η ρζεζηλή λίθε ηνπ ΑΟΚ ήηαλ ε 13ε ζπλερφκελε.

ΔΤΥΑΡΗ΢ΣΖΡΗΟ
Μεηά ηελ πεξηπέηεηα πνπ είρα κε ηελ πγεία κνπ, αηζζάλνκαη ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ δεκφζηα ηε δηεπζχληξηα ησλ Σ.Δ.Π. ηνπ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο θ. Μαξία
Πιαζάηε. Σνλ γηαηξφ ηνπ Ννζνθνκείνπ Γηψξγν Σεπειφπνπιν. Δπραξηζηψ επίζεο ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο «Λπδία».
Ισάλλεο Λάπαο ζπληαμηνχρνο
΢ΩΜΑΣΔΙΟ ΢ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΩΝ ΟΑΔΔ Ν. ΚΑΒΑΛΑ΢
ΦΙΛΔΛΛΗΝΩΝ 23 ΣΗΛ 2510 222484

Ππόζκληζη
Σελ Σεηάξηε 13 Μαξηίνπ ψξα 10, ζα γίλεη ε ηξίηε εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ΢σκαηείνπ ΢πληαμηνχρσλ ΟΑΔΔ Ν. Καβάιαο.
΢ηελ αίζνπζα «Νίθνο Μάξηεο» (Γηνηθεηήξην) ψξα 10
πξσί.
ΘΔΜΑΣΑ: 1. Γηνηθεηηθφο Απνινγηζκφο. 2. Οηθνλνκηθφο
Απνινγηζκφο. 3. Οκηιίεο κειψλ ηνπ ΢σκαηείνπ. 4. Πξνγξακκαηηζκφο επφκελσλ δξάζεσλ.
Η παξνπζία ζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε.

Οξηζηηθά ηα ηκήκαηα ηεο Καβάιαο ζην Γ.Π.Θ.

Με κηα ζπλέληεπμε ηχπνπ
ζε κεγάιν βαζκφ παλεγπξηθή, ηνπηθνί παξάγνληεο θαη εθπξφζσπνη θνξέσλ ζρνιίαζαλ ζεηηθά
ηελ έγθξηζε ζηε Βνπιή
ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ
ελίζρπζε ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο. ΢ην νπνίν νξηζηηθά
θαη επίζεκα εληάζζνληαη
ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα πνπ εδξεχνπλ ζε
Καβάια θαη Γξάκα. Σκήκαηα πξψελ ΣΔΙ Καβάιαο θαη πξψελ ΓΙΠΑΔ.
Αλαθνηλψζεθε κάιηζηα
φηη ζην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην νη ςήθνη ππέξ
ήηαλ 211. Αξθεηά πεξηζζφηεξνη δειαδή ηεο θπβεξλεηηθήο παξάηαμεο.
Σν κεζεκέξη ηνπ ΢αββάηνπ βξέζεθαλ ζην γξαθείν ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Θφδσξνπ Μαξθφπνπινπ νη Φψηεο Μάξεο πξχηαλεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ, Μαξία Μηραινπνχινπ κέινο ηνπ δηνηθε-

ηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ
ΓΗΠΔΘΔ θαη θαζεγήηξηα. Απφ πιεπξάο παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ
Καβάιαο νη θαζεγεηέο
Μεηξφπνπινο- Κίδαο θαη
Μπνχξδνο. Παξφληεο
ήηαλ επίζεο νη βνπιεπηέο
Παλαγησηφπνπινο- Παζραιίδεο αιιά θαη ν Γήκαξρνο Θφδσξνο Μνπξηάδεο. ΢ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλέληεπμεο ηχπνπ έγηλε
γλσζηφ φηη ην λνκνζρέδην
δηνξζψζεθε, έγηλε δεθηή
ε πξφηαζε γηα λα κεηαθεξζνχλ ζην Γεκνθξίηεην
φινη νη εξγαδφκελνη ηνπ
πξψελ ΣΔΙ Καβάιαο. Η
αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ
πξψελ ΣΔΙ θηι.
«Ήηαλ ιάζνο ε κεηαθνξά ηνπ πξψελ ΣΔΙ ζην
ΓΙΠΑΔ» είπε ν Γηάλλεο
Παζραιίδεο γηα φζα
έγηλαλ πξν εηψλ. Πξφζζεζε φηη ηψξα ην Γεκνθξίηεην ζα κεγαινπξγήζεη. Ο Θφδσξνο Μαξθφπνπινο κεηαμχ άιισλ εί-

Δκ ηηρ διοίκηζηρ

πε: « Δίλαη κηα ραξκφζπλε, κηα ζεκαληηθή ζηηγκή. Πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε ην κέιινλ γηα ηηο
ζρνιέο ηεο Καβάιαο».
«Δίκαζηε ζηελ αξρή κηαο
λέαο πξνζπάζεηαο» είπε
ν θ. Μάξεο ελψ ν Νίθνο
Παλαγησηφπνπινο ζεκείσζε κεηαμχ άιισλ: « Σα
ηκήκαηα ηεο Καβάιαο
εληάζζνληαη ζην ηξίην
κεγαιχηεξν παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο. Πάληα
έιεγα φηη ην Γεκνθξίηεην
είλαη ην αθαδεκατθφ κέι-

ινλ ηεο Καβάιαο». Γφζεθαλ ζπγραξεηήξηα ζηνλ
θ. Νάζν Μεηξφπνπιν
πνπ φπσο θαίλεηαη βνήζεζε ζηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα ηεο δηαβνχιεπζεο
ηνπ λφκνπ. Κη ν θ. Μεηξφπνπινο μερψξηζε απ’
φια φζα έγηλαλ, θη αλέθεξε ζπγθεθξηκέλα, ην ξφιν
ηνπ Πξσζππνπξγνχ. Ο
νπνίνο έιαβε ηελ πξψηε,
θαζνξηζηηθή θαη πνιηηηθή
απφθαζε φπσο ραξαθηεξηζηηθά εηπψζεθε.

Ζ πίεζη ηων οδηγών Σαξί
αποδίδει καππούρ!
Η πίεζε πνπ άζθεζαλ ηελ Παξαζθεπή νη νδεγνί Σαμί
απνδίδεη θαξπνχο. Η δηακαξηπξία ηνπο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο πηάηζαο ζηα παιηά δηθαζηήξηα είρε επηρεηξήκαηα. Κπξίσο σο πξνο ηελ δηθή ηνπο ελεκέξσζε, ε νπνία
νπδέπνηε ππήξμε. Πιένλ ην έξγν ζα ζπλερίζεη λα εθηειείηαη αιιά ν Γήκνο Καβάιαο αλαδεηά ζεκείν ζηελ ίδηα
πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα επαλαθέξεη ηελ πηάηζα.

ΕΖΣΟΤΝΣΑΗ ΟΗΘΟΠΔΓΑ
Η εηαηξία ΒΙΚΡΔ ΑΔ, βηνηερλία θξεαηνζθεπαζκάησλ,
κε έδξα ηα Ακηζηαλά Καβάιαο, δεηά λα πξνζιάβεη
γηα κφληκε εξγαζία άηνκα γηα ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαη γηα ην ηκήκα ηεο απνζήθεο.
ΠΡΟΦΗΙ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ
•Ιθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πνιιψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνξά ηνλ ρψξν ηεο
παξαγσγήο.
•Απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο.
•Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε.
•Τπεπζπλφηεηα/ αληίιεςε/νκαδηθφηεηα/ δηάζεζε
γηα ζπλεξγαζία.
•Θα εθηηκεζεί ην πηπρίν θξενπψιε, αθνξά ηε ζέζε
ζην ηκήκα ηεο παξαγσγήο.
ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΝΣΑΗ
•Ιθαλνπνηεηηθφ παθέην απνδνρψλ
•΢χγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
•Πξννπηηθή εμέιημεο
•΢πλερήο εθπαίδεπζε
Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ζηείινπλ ην
βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα ζην [email protected] ή λα ην
πξνζθνκίζνπλ ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζην 7Ο ΥΙΛ.
ΚΑΒΑΛΑ΢- ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΗ΢ κέρξη 6-4-2024.

΢ε φιν ην Ννκφ Καβάιαο γηα αγνξά.
Πιεξνθνξίεο ηειέθσλν 6995 770685 θ. Μαλψιε

Ζ ψαποηαβέπνα “Εαθείπα”
πνπ βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ ιηκάλη ηεο Καβάιαο δεηεί λα
εληάμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο εξγαδφκελνπο γηα πιήξε θαη
κφληκε απαζρφιεζε ζηηο εμήο εηδηθφηεηεο:
΢επβιηόπο έσο 50 εηψλ κε εκπεηξία θαη θαιή γλψζε
ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε γλψζε
θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ φπσο βνπιγαξηθά, ηνπξθηθά
θ.α.)
Βοηθό ζεπβιηόπος έσο 35 εηψλ κε πξνυπεξεζία θαη
γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
Τηλ επικοινωνίας: 2510227978, 6944423886
Υπεύθσνος: κ. Χωρινός Κωνσταντίνος.
Ώρες επικοινωνίας: 11:00 – 14:00.

Εηηείηαι
θπξία γηα θαζαξηφηεηα νηθίαο ζηελ πεξηνρή ησλ Ακηζηαλψλ .
Πξνυπφζεζε απνηειεί ε δπλαηφηεηα απηφλνκεο κεηαθνξάο
απφ θαη πξνο ηελ νηθία.Πξνζθέξνληαη θαιέο απνδνρέο θαη
αζθάιηζε. Σηλέθωνο επικοινωνίαρ: 6936104589,
καθημεπινέρ, ώπερ 09:00 με 14:00.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα