Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
19.735
Σελίδα 3
"Η τύχη της Βίλας Κουνδούρου
ΑΝΑΤΟΛΗ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
= Στόχευση
σε υψηλής
ποιότητας τουρισμό
Σελίδα 5
• Νέα προσπάθεια
για το πολεοδομικό
σχέδιο
Αμμουδάρας
Σελίδα 28
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ΚΑΘΕ ΤΕΤΆΡΤΗ
το πανίσχυρο πετρέλαιο κίνησης
D-FORCE
AEGEAN
στην τιμή του
ΑΠΛΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
AEGEAN
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
Ο Μίνωος, περιοχή Φράμα, Αγ. Νικόλαος
© 2841026170
Με απανωτές διακοπές υδροδότησης ήλθαν τις προηγούμενες
ημέρες αντιμέτωποι οι
πολίτες Αγίου Νικολάου
και Νεάπολης. Αλλά
και οι τεχνικοί της Υ.
πηρεσίες ΎδρευσηςΑποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Αγίου Νικολάου (ΔΕΥΑΑΝ) που χρειάστηκε
να επέμβουν με τις απ
παιτούμενες εργασίεςδιορθώσεις σε ζημιές
που προέκυψαν σε αγων
γούς των πόλεων.
Προβληματίζουν οι συχνές
διακοπές υδροδότησης
στον αγωγό.
Από το απόγευμα
της περασμένης Παρασκευής μέχρι και νωρίς
Όπως δηλώνει στην
το μεσημέρι του Σαβ- ΑΝΑΤΟΛΗ ο Προϊστάβάτου το μεγαλύτερο μένος του Τμήματος
μέρος της πόλης του Α- Ύδρευσης-Αποχέτευσης
γίου Νικολάου (περιοχή
της ΔΕΥΑΑΝ Γιώργος
πλατείας Αγ. Νικολάου, Παπαδάκης, η διακοπή
Λίμνης, Νομαρχίας και στον Άγιο Νικόλαο ο
Κιτροπλατείας αρχικά φείλετο κατά βάση σε
και από το Σάββατο το παλαιότητα των αγωπρωί όλη η πόλη, α-γών.
φού στο πλαίσιο της ο- Για τη Νεάπολη, το
λοκλήρωσης των εργα- πρόβλημα αφορούσε
σιών της ΔΕΥΑΑΝ κρί- ουσιαστικά σε δύο α
θηκε απαραίτητο να δι- φανείς διαρροές, που
ακοπεί το νερό παντού) είχαν ως συνέπεια να
παρέμενε χωρίς νερό ή χάνεται κάμποση ποσόμε πολύ μειωμένη πίεση
τητα νερού.
στην υδροδότηση εξ αι
τίας σοβαρής ζημιάς σε
κεντρικό αγωγό ύδρευσης (επί της οδού Πλαστήρα).
anatolh
Η κατάσταση θα βελτιωθεί με το σύστημα της τηλεμετρίας
Ρεπορτάζ:
ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
Επίσης χθες μεγάλο
μέρος της περιοχής της
Νεάπολης παρέμεινε
χωρίς νερό (περιοχή πε
ριφερειακού, Λιβάδι και
η ευρύτερη περιοχή είχε
χαμηλή πίεση) για αρκετές ώρες λόγω βλάβης
ζημιάς που προέκυψε
· Την βασιλόπιτα
- για το 2024
έκοψε Ο ΝΟΑΝ
Σελίδα 23
«Αυτό που
μας προβληματίζει
είναι ότι
ταλαιπωρείται
ο κόσμος»
Στο ερώτημα εάν αυτ
τές οι συχνές ζημιές
το τελευταίο διάστημα
που συνεπαγόμενα οδηγούν σε διακοπές υδροδότησης, κλπ είναι κάτι
που προβληματίζει την
Υπηρεσία, ο κ. ΠαπαδάRINTING
κης απαντά πως «αυτό σε μικρότερη περιοχή.
που μας προβληματίζει και στην περίπτωση
είναι μόνο ότι ταλαιπω- βλάβης στον Άγιο Niρείται ο κόσμος. Οι ζη κόλαο κλείσαμε αρχικά
μιές συμβαίνουν, αυτό μια περιοχή μικρότερη
που μας δυσκολεύει e- που αφορά τον αγωγό
μάς είναι ότι δεν μπο- τον συγκεκριμένο, αλλά
ρούμε εύκολα να ξε για να επισκευάσουμε
χωρίσουμε τα κομμά τη βλάβη και να μην έ
τια του δικτύου ώστε χει καθόλου νερό το
να κλείνουμε το νερό. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 7
ball in
KIDS CLOTHING
-50% OAA
POYXA
28ης Οκτωβρίου 2
Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα