Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
να έρθουν σωστά
μικρές
αγγελίες
μεγάλες
ευκαιρίες
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦ. ΠΑΤΡΙΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΟΣ
ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ.
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΓΕΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΣΑΒΑΛΙΩΝ
Πληροφορίες : κ. Πρόεδρο Δ.Σ.
Δ/νση: Σαβάλια Ηλείας Τ.Κ. 27200
Τηλ.: 2622061243
Email:[email protected]
Σαβάλια, 13/01/2024
Αρ. Πρωτ. 8
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο.Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων ενημερώνει τα
μέλη-αρδευτές του ότι μετά την ολοκλήρωση εγκατάστασης ηλεκτροβα
νών σε αντλιοστάσια του
Οργανισμού, σύμφωνα με το πρό
γραμμα Π.Α.Α. 4.3.1, για την άρδευ
τική περίοδο 2024 θα ισχύσουν τα
ακόλουθα:
1) Η άρδευση θα πραγματοποιείται
χρήση κάρτας.
λέμμα.
2)Η χρέωση θα γίνεται ανά κυβικό
καλλιέργειας και όχι οι
3)Η κάρτα είναι πι
4) τα μέλη που
ΕΠΙΣΤΟΛΗΡΩΜΕΝΗ
σουν (πρώιμες καλλιέργειες), παρα
καλούνται το αργότερο έως το τέλος
Φεβρουαρίου να προσέλθουν στα
γραφεία του Οργανισμού προκειμέ
νου να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δή
λωση, τα στρέμματα & τις
καλλιέργειας σύμφωνα με τον κανο
νισμό Άρδευσης και εν συνεχεία θα
τους χορηγηθεί η κάρτα.
5) Απαραίτητη προϋπόθεση για τα
ανωτέρω είναι η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟ
ΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023.
Σε περίπτωση που ένα μέλος έχει
ανεξόφλητα υπόλοιπα προηγούμενων ετών, θα πρέπει είτε να εξοφλή
ότι είτε να καλύψει το 50% της
οφειλής και εν συνεχεία να γίνει από
κοινού ρύθμιση του υπολοίπου έως
24 δόσεις. Σε περίπτωση που δεν
είναι συνεπής σε περισσότερες συν
ναλλαγματικές πέραν της μίας, ο Ορ
γανισμός δε δύναται να του πιστώσει
κυβικά στην κάρτα του αν δεν καλύ
ψει τις καθυστερούμενος δόσεις.
6) Αγροτεμάχια που επιβαρύνονται
με πάγιες εισφορές ή και αρδευτικές
από προηγούμενους ενοικιαστές δεν
έχουν δικαίωμα άρδευσης.
να καλύψεις
» Μέλος που είναι υπερήμερος
οφειλέτης και αδυνατεί να κα
τις ανωτέρω προδιαγραφές ΔΕΝ
έχει δικαίωμα άρδευσης ακόμα και
αν η Υ.Δ. γίνει σε συγγενικό πρό
σωπό Α' βαθμού. Επίσης, σε περι
πτωση συνεταιρισμού καλλιέργειας
όπου ένας, τουλάχιστον αρδευτής
οφειλέτης θα
είναι υπερήμερος
πρέπει ο δεύτερος να αναλάβει τα
αρδευτικά τέλη στο 100%. Σε διαφο
ρετική περίπτωση δεν θα τους χορη
6). Σε περίπτωση ζημιάς και γενικά
οποιασδήποτε υλικής φθοράς μιας
ηλεκτροβάνος ο Οργανισμός ενημε
ρώνεται αυτομάτως μέσω ηλεκτρονι
κού συστήματος δίνοντας ακριβές
σήμα εντοπισμού θέσης και οι παρα
βάτες θα τιμωρούνται βάσει των κα
μενων νομοθετικών διατάξεων.
Εκ της Διοικήσεως
ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΤΡΙΣ
Η Β΄ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024 www.patrisnews.com Αριθμός φύλλου 42320 Τιμή φύλλου 1€
Ήθελε να «σπάσει» τα ισόβια
για αποτέλεσμα...
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΗ
ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΧΗ καθολική
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Π» ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
OF XTOXO! THE NEPIEPEIAL FIA THENTATIA
ON TH
>> 16-17
MEDICARE
ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΗΝ «Π» ΕΜΠΟΡΟΙ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ περισσότερα...
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
• ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ «ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
• ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ Φ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΗ
• ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ «ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
Ο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
«ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΗ
ΜΑΣΤΟΥ
ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ
ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ
HBPAMIAGO
STATE
ΣΗΜΕΡΑ (7:00 μ.μ.)
Η κορυφαία Βραδιά
του Αθλητισμού
SALES
WOMAN: 28ης Οκτωβρίου 19, Πύργος, 26210 27373
MAN & WOMAN
Κοκκίνου 2 & 28ης Οκτωβρίου 44. Πύργος, 24210 28585
>> 12-13
istante istante
Sunday
we are open
14/01/24
11:00 - 18:00
Ο Διάκου 16 & Κοραή. Πύργος Ηλείας
2621020144-2621020145 2621020146
WOMAN: 28ης Οκτωβρίου 19. Πύργος 26210 27373
MAN & WOMAN
Κοκκίνου 2 & 28ης Οκτωβρίου 46. Πύργος. 26210 28585
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ