Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Η Αθήνα στο top 10% του παγκοσμίου συνεδριακού τουρισμού
Για Ολη Την Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Πανελλήνια Καθημερινή Εφημερίδα Προμηθειών – Δημοπρασιών και Διακηρύξεων
ΑΘΗΝΑ - Πλ. Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 210-3304605 Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 - 240652 2310 242778 Email: [email protected]
Γιώργος Τσίπρας:
Η ΕΥΠ έχει λειτουργήσει ως
εγκληματική οργάνωση
Διπλή διάκριση για την
Ελληνικός Χρυσός στα Health
& Safety Awards
Εκλογές 2023:
Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τις μετακινήσεις
ψηφοφόρων
Κόκκινα δάνεια: Κώδικα δεοντολογίας
Η Ελληνικός Χρυσός τιμήθηκε με
δύο νέες σημαντικές διακρίσεις στα
Health and Safety Awards 2023 τα
οποία επιβραβεύουν κάθε χρόνο τις
εταιρείες που δημιουργούν και διατηρούν ασφαλείς χώρους εργασίας,
αναπτύσσουν κουλτούρα προληπτικής υγείας και ασφάλειας σε
εργοδότες και εργαζομένους και
μπορεί να αποτελέσουν
- για τα funds έχει έτοιμο ο Στουρνάρας
παραδείγματα προς μίμηση στους κλάδους δραστηριότητάς τους.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετ
τική ανακοίνωση, η εταιρεία απέ
σπασε την ανώτατη διάκριση
(Winner) στην κατηγορία «Λατομεία
& Εξόρυξη» για το καινοτόμο
Σύστημα Μέτρησης, Καταγραφής
και Παρακολούθησης Φυσικοχημικών Παραγόντων σε Υπόγειο
Μεταλλευτικό Έργο (Canary
Project), καθώς και για το Σύστημα
Ασφαλούς λειτουργίας Υπόγειου
Μεταλλείου (UG Safety Monitoring
System), ενώ το τελευταίο διακρίθηκε και με Gold Βραβείο και στην κατ
ηγορία «Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων».
Το Σύστημα Μέτρησης, Καταγραφής και Παρακολούθησης Φυσικοχημικών Παραγόντων σε Υπόγειο
Μεταλλευτικό Έργο, αναπτύχθηκε
εσωτερικά από το τμήμα Υγείας &
Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός,
στοχεύοντας στην ταχύτερη λήψη
σωστών αποφάσεων και κατάλληλων προληπτικών και διορθω
τικών ενεργειών που διασφαλίζουν
την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Με αφορμή τη διάκρισή του,
ο Συντονιστής Μετρήσεων και
Οργάνων Μέτρησης Παραγόντων
Εργασιακού Κινδύνου του τμήματος
Y&A της Ελληνικός Χρυσός, κ.
Μιχάλης Μιχαλούδης, δήλωσε:
«Είμαι υπερήφανος TTOU n
Ελληνικός Χρυσός πίστεψε σε μένα
και μου έδωσε τη δυνατότητα να
αναπτύξω το Canary Project. Είναι
τιμή μου που ανήκω σε έναν οργα
νισμό που δίνει προτεραιότητα στην
καινοτομία και την ασφάλεια κι
ανυπομονώ να συνεχίσουμε το
όμορφο αυτό ταξίδι, αναπτύσσοντας περισσότερο την καινοτόμο
αυτή εφαρμογή».
Eurobank:
Πράσινο φως σε εκταμίευση 300
εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
Η Eurobank έλαβε την από
έγκριση από το Υπουργείο
Οικονομικών για την
εκταμίευση και της τέταρτης
(4ης) δόσης κεφαλαίων
ύψους €300 εκατ.
Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθ
εκτικότητας (TΑΑ), έχοντας
αξιοποιήσει επιτυχώς τα
κεφάλαια από τις προηγούμενες δόσεις.
Με την 4η δόση και σε διάστημα μικρότερο του ενός
έτους, η Τράπεζα έχει αναλάβει τη διαχείριση κεφαλαίων €1 δισ. μέσω
ΤΑΑ, για τη χρηματοδότηση
επενδύσεων ανά την
Ελληνική Επικράτεια, πιστή
στη δέσμευσή της να
συμβάλλει στην απορρόφηση κάθε διαθέσιμου πόρου
>> Τελ.
Ευρωπαϊκή
Ένωση, στηρίζοντας τις
ελληνικές επιχειρήσεις και
την απασχόληση. H
Eurobank συμμετέχει στη
χρηματοδότηση 39 επενδυτικών σχεδίων συνολικού
προϋπολογισμού άνω των
€2,6 δισ. στη χώρα, αξιοποιώντας πόρους €680
εκατ. μέσω του Ταμείου και
€530,7 εκατ. μέσω δανείων
που χορήγησε παράλληλα
για τα επενδυτικά σχέδια
αυτά, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της
βιώσιμης ανάπτυξης και
της μετάβασης της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο,
ανταγωνιστικό και παραγω
γικό μοντέλο.
>>> TEA.
Την ίδια ώρα η Ελλάδα υποχρεούται μέχρι τον Δεκέμβριο να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 για
τους διαχειριστές πιστώσεων και
τους αγοραστές πιστώσεων.
ΕΤΟΣ 270
Τιμή : 0,20 Ε
Α.Φ.6522
Τετάρτη
14.06.2023
Η κεντρική τράπεζα έχει έτοιμο
Κώδικα Δεοντολογίας για τις σχέο Χέριο Βρυξελλών από τη μία, και παράλληλα πρωτοβουλία από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδας, πρό
KEITHI
κεται να φέρουν, έως το τέλος του έτους, αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των διαχειριστών κόκκινων
δανείων. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα καταθέσει προτάσεις στην νέα κυβέρνηση και θα αφορούν το πλαίσιο
δεοντολογίας και την ισχυροποίηση και επέκταση του Ηρακλή.
>>> Τελ.
σεις των εταιρειών διαχείρισης
δανείων με τους δανειολήπτες.
Αυτός κώδικας θα κατατεθεί στην
ηγεσία του νέου οικονομικού επιτελείου και τεθεί σε διαβούλευση με
σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού
πλαισίου εποπτείας, την ισχυροποίηση και επέκταση του Ηρακλή.
Created by Universal Document Converter