Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο
14Μαΐου 2022
Απόδοσις της έορτής τον Μυροφόρων . Ίσιδρου μάρτ . το έν Χίω
Σελήνη 14ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.16-Δύσις ήλίου 8.28
ΑΤΤΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι, Θερμοκρασία εως 27β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νεφσεις, άσθενείς βροχές και άνεμοι . Θερμ. έως 27β.
Αριθμ. φύλ . 42255
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 Ε
Τί κούβει το Ένιαίο Πιστοποιητικό
δίκονομικής Ένημερότητος
Στό κυνήγι τν όφειλετν τά τηλεφωνικά κέντρα ΑΑΔΕ καί ΕΦΚΑ-Δημιουργείται ένιαϊος
μηχανισμός πιέσεως πού θά προβλέπει κατασχέσεις για
δφειλές
φόρων καί είσφορν
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ γιά την έφαρμογή
Στήν πράξη άποτελεί τό πρτο
τού σχεδίου γιά κοινή είσπραξη βήμα γιά τήν δημιουργία ένος ένιάσφαλιστικν και φορολογικν αίου είσπρακτικού μηχανισμού
πού θά είσπράττει φόρους και
ποιητικό Οίκονομικής Ενημερό - είσφορές , έν στήν συνέχεια θά
τίς άποδίδει σε Εφορία και ΕΦ ΚΑ ένημερνοντας ταυτοχρόνως τά άρχεία τν δύο φορέων
σχετικς μέ τό ποιοί έχουν πληρσει και ποιοί χρωστούν .
άπό την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο- ύποχρεούνται νά παρέχουν όλα τά
σίων Εσόδων , άλλά πλέον άρχί - δεδομένα πού κρίνονται άπαραίτη
ζεινά λαμβάνει σάρκα και όστα .
Κεντρικό ρόλο θά διαδραματί - μνημονίου και κατ' έπέκτασιν τού
σει ή Γενική Γραμματεία Πληροφοριακν Συστημάτων , ς ό κε ντρικός ύπεύθυνος έπεξεργασί
ας τν δεδομένων , έν άρμόδια
γιά την έπίβλεψη, τόν συντονισμό
και την παρακολούθηση θά είναι
ή Γενική Γραμματεία Κοινωνικν
Ασφαλίσεων. Ενοποιητές τν δύο
συστημάτων άναμένεται νά είναι
ή Ηλεκτρονική Διακυβέρνησις
Κοινωνικής Ασφαλίσεως και βε βαίως ή ΑΑΔΕ. Τά άσφαλιστικά
ταμεία και ή Γενική Γραμματεία
Δημοσιονομικής Πολιτικής θά
τα για την έπιτυχή ύλοποίηση το
όφειλν άνοίγει το ένιαΐο πιστοτελικού σχεδίου .
τητος , πού καταργεί τά χωριστά
πιστοποιητικά φορολογικής και
άσφαλιστικής ένημερότητος τά
δποία έχορηγούντο έως τρα .
Μέτό προωθούμενο σχέδιο:
Ταμεία
Καθιερνεται μιά ένιαία
ένημερότης γιά όφειλές πρός τό
Δημόσιο, μέσφ του νέου πιστοποιητικού Οίκονομικής Ένημερότητος.
Ή σχετική διάταξις για την
δημιουργία ένός ένιαίου έγγρα - φιακού μηχανισμού είσπράξεφου τό όποϊο θά έκδίδεται σέ ψηφιακή μορφή μετά αίτηση του
ένδιαφερομένου περιλαμβάνε- θά δδηγήσουν στό τοπίο τής έπόται σέ νομοσχέδιο τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης γιά τό Κτη - σχέδιο πού εύρίσκεται σέ έκκρε
ματολόγιο.
'Η δημιουργία ένιαίου ψηως είσφορν και φόρων άποτε ένα μόνο άπό τά βήματα πού
Δημιουργείται ένας ένιαϊος
μηχανισμός πιέσεως τν όφει λετν του Δημοσίου πού θά λαμβάνει έναντίον του τά μέτρα
Συνέχεια στήν σελ.3
μενης ήμέρας . Πρόκειται για ένα
Εφορία
μότητα έδ και άρκετά χρόνια
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 15/05
Βέτο Ερντογάν
σέ Φινλανδία
καί Σουηδία
ΕΣΤΙΑ
Ή ζωή είναι ραία
ΣΤΙΣ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ πού έζησε τό"Εθνος κατά τήν διάρκεια τής έφαρμογής των μνημονίων συγκαταλέγεται και ή έξής : κορυφαίος"Ελλην έπιχει - οί άποδοχές παρέμεναν ίδιες και όσοι-χιλιάδεςρηματίας ακάρφωσε" στήν τρόικα τίς εύεργετικές κάθε καλοκαίρι έπιστρατεύονταν γιά νά φέρουν σέ
διατάξεις που άπολάμβαναν χιλιάδες έργαζόμενοι πέρας τό ζησε τόν μοθο σου στήν Έλλάδαν καί νά
στόν τουρισμό μέσφ των συλλογικν τους συμ- βγάλουν άσπροπρόσωπο τόν έλληνικό τουρισμό ,
βάσεων . Διατάξεις που είχαν ς άποτέλεσμα νά άρχισαν νά δυσφορο0ν. Καί νά θέλουν νά άλλάείσπράττουν άξιοπρεπείς μισθούς μέν πού κατά ξουν τήν ζωή τους . Αποφάσισαν ότι δέν θά γερά τόν έπιχειρηματία έπλητταν τήν άνταγωνιστικότη- σουν έτσι, σέ αυτή τήν κατάσταση αδουλείας ν. Νά
τα τν έπιχειρήσεν του δέ . Λέγεται ότι ή αένημε - χαμογελάς κάθε μέρα ύποχρεωτικς όπως καί άν
ρωση- γιά τά "έργατικά προνόμια- ( μετενέργεια αιίσθάνεσαι, νά παριστάνεις τόν καραγκιόζη καί νά
κ.λπ.) έγινε άπ ' εύθείας σέ έπίπεδο Τόμσεν. Κατά δείχνεις εύτυχισμένος στό μάξιμουμ, ένω πληρμία άλλη πληροφορία , τό έργο το0 ακαρφματος
άνέλαβε γνωστός καθηγητής του έργατικο0 δικαίου, όχι δμως άπό τούς σεσημασμένους τηλεοπτι- άλλαγή συμπεριφοράς χιλιάδων έργαζομένων. Μέ
κούς , γιά νά μήν παρεξηγούμαστε! "Όποιος καί άν τηντηλεργασία άνακάλυψαν ότι μπορουν νά έργά
τό έκανε πάντως, ό κορυφαίος έπιχειρηματίας ή ή ζονται άξιοπρεπς, νά άμείβονται άξιοπρεπς καί
δ' άντιπροσπων παρέμβασή του είχε άποτέλε-νά ζουν άξιοπρεπς . Νά έχουν χρόνο και γιά τόν
σμα . Η τρόικα άπαίτησε άπό τήν ασοσιαλιστική- έαυτό τους. Άνακάλυψαν έπίσης ότι μέ τό έπίδοκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ , και έκείνη το άποδέχθη-μα άνεργίας και μέ δύο τρία μεροκάματα στήν μαύ
κε , να μειωθούν δραματικά oί μισθοί των έργαζο-ρη άγορά , μπορούν νά είσπράττουν μηνιαίως 80
μένων στόν τουρισμό και στά έπισιτιστικά έπαγ - εύρ χωρίς να άναγκάζονται νά γίνουν αύτό που
γέλματα . Άντιδράσεις στήν κατάσταση χρεοκοπί- κάποτε ό Άνδρέας Παπανδρέου όνόμασε ύποτιμηας που ήταν τότε ή χρα, δέν ύπήρξαν ίδιαίτερες. τικά (ίσως καί προφητικά)τά γκαρσόνια της ΕύρΤο νά έργάζεσαι μέσα στό λιοπύρι έπί όκτ ή και πηςΗ ζωή είναι ραία! Καί άνς πήραμε (έτσι) τήν
δέκα ρες μέ 800 εύρ έθεωρεϊτο τύχη άγαθή καί ζωή μας, λάθος! Καί άλλάξαμε ζωή . Κάπως έτσι
έπρεπε νά εύχαριστείς τόν Θεό.
Τάχρόνια δμως άρχισαν νά περνουν! Η Ελλάς
έξηλθε άπό τό μνημόνιο, βγήκε στίς άγορές, άλλά
Τιμά τήν έπέτειο τής έπικής Μάχης
τής Κοήτης μέ μία μοναδική έκδοση!
Η ΤΟΥΡΚΙΑ δέν πρόκειται νά ταχθεί
ύπέρ τής έντάξεως στό ΝΑΤΟ ής Φινλανδίας καί Σουηδίας, διεμήνυσε χθές ό
Πρόεδρος Ταγίπ Ερνογάν . Γιά νά στηρίξει την έπιχειρηματολογία, έφερε ς
παράδειγμα την Ελλάδα και τό ύποτιθέ μενο λάθος πού έκανε ή Βορειοατλαντική Συμμαχία νά δεχθεί έκνέου τήν χρα
μας στό στρατιωτικό σκέλος της τό 1980.
"Όπως είπε δΕρντογάν , κατά τό παρελθόν τό ΝΑΤΟ είχε κάνει τό ίδιο λάθος μέ
αυτό πού πάει νά κάνει και τρα , νά δεχθεί την 'Ελλάδα στό στρατιωτικό σκέ λος άπό τό όποίο είχε άποχωρήσει μετά
τόν Αττίλα 2. Ξέρετε την στάση πού τη.
ρεϊή Ελλάς άπέναντι στήν Τουρκία άφου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Η ΜΑΧΙ
ΤΗΣ ΚΡΙΗΤΗΣ
Για πρτη φορα
νεσαι στό μίνιμουμ.
"Η πανδημία ύπηρξε κομβικό σημετο γιά τήν
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Δωρεά 20 όχημάτων
στόν Στοατό
άπό την Ελλάδα 2021
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Υπάρχουν θαυμαστές και θαυμάστριες
που έκπλήσσουν τά
είδωλά τους . Όμως
αυτό πού έκανε ή
Ίβάν ντέ Μπόερ άπό
τό Λός Αντζελες δέν
έχει προηγούμενο .
Είναι φανατική θαυμάστρια του ήθοποιού Τζννυ Ντέππ καί μέχρι τρα έχει πληρ
σει 30.000 ευρ άπλς και μόνο γιά νά εύρίσκεται
έξω άπό τήν αίθουσα δικαστηρίου, γιά νά παρακολουθήσει τήν πολύκροτη δίκη μέ τήν τέως σύζυγό
του Άμπερ Χέρντ. Παίρνει άδεια άπό την έργασία
της γιά νά είναι μία άπό τις πρτες πού θά πάρει
τό είδικό περικάρπιο πού τής έπιτρέπει τήν είσοδο
στήν αίθουσα του δικαστηρίου . Όμως διαμένει στό
Λός Άντζελε, και ή δίκη διεξάγετα στήν κομητεία
Φέρφαξ στήν Βιρτζίνια Έτσι έχει ξοδέψει χιλιάδες
δολλάρια γιά άτροπορικά είσιτήρια και άλλα έξοδα, άλλά όπως λέει δέν τό έχει μετανισει .
Καλπάζει
ό είσαγόμενος
πληθωρισμός
Διαψεύδει ότι άποχωρεί
άπό τήν έξαγορά
του Twitter όΈλον Μάσκ
ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ άκόμη μεγαλύτερων άνατιμήσε
ων σέ βασικά άγαθά και ύπηρεσίες άποτελεί ή συνεχιζόμενη άνοδική πορεία πού καταγράφει ό λε γόμενος είσαγόμενος πληθωρισμός . Ο γενικός δεί
κτης είσαγωγν στήν βιομηχανία τον Μάρτιο, συγκριτικς πρός τόν άντίστοιχο δείκτη Μαρτίου
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ο ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ, έπί κεφαλής τής
Tesla,"Ελον Μάσκ, (παραμένει προσηλωμένο9 στήν
έξαγορά τής έταιρείας Twitter . Αύτό δήλωσε δ ίδιος,
μετά την άναστάτωση πού προεκλήθη στίς διεθνείς
χρηματαγορές , έξ αίτίας τής άνακοινσεως , στήν
όποίαν είχε προβεί προηγουμένως περί άναστολής
Συνέχεια στήν σελ . 5
(σελ. 3 )
Στερνό άντίο
σέ δύο κάδάμαντες
τής έπιστήμης
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Τίτου Το. Άθανασιάδη
ΤΙΣΗΜΕΡΕΣ του Πάσχα ή Ελλάδα έχασε δύο διαπρεπή τέκνα της , κάδάμαντες, τού τομέα τής έπιστήμης και
ύπηρέτες των έθνικον συμφερόντων
της : τόν κορυφαίο νομικό καί έπίτιμο
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου
τοο Κράτους Αριστομένη Κομισόπουλο , άπό τά Φάρσαλα Θεσσαλίας, και
τόν πρεσβευτή-έμπειρογνμονα γιά
τά Βαλκανικά θέματα στό Υπουργείο
Έξωτερικν Εύάγγελο Κωφό , άπό τήν
"Εδεσσα . Μέ λαμπρές σπουδές και οί
δύο στήν Έλλάδα καί τό έξωτερικό
Γράμμα σέ έναν άνθυπολοχαγό τής Άλβανίας .
.Ο πολυβραβευμένος ήθοποιός Άντονυ Χόπκινς φαίνεται
ότι στήν ήλικία
τν 84 άπεφάσι
σε να δοκιμασθε
και σέ άλλον ρό
λο. Αυτόν του μοντέλου . Φωτογραφήθηκε γιά χάρη τού
oiκου μόδας Loewe καί άνέδειξε μια δερμάτι
νη ταμπά τσάντα μέ κεντητές λεπτομέρειες.
Δέν τολμούσα νά άνοlξω τό στόμα μου , τότε ,
λά μου γυαλιά (γιά νά φέρ - λία γιά τό Μπανγκλαντές,
Εμές, άγαπητέ , δέν πονων του Τζν Λίνον) , άρχι- κάναμε τήν κοινή γνμη νά λεμήσαμε μέ κιθάρες καί του άσχοληθέ μέ αύτά τά τερά - μπανα , άλλά μέ πραγματΙκάπυρά Εμές, ίδαμε φίλους
μας νά κομματιάζονται άπό
Τiς Ιταλικές όβίδε . Βίδαμε φ
λους μας νά έκτελούντα άπό
τά γερμανικά κτήνη . Είδαμε
συγγενές μας νά χάνοντα σέ
στήν δεκαετία του "70μ - ζα τον μονόλογό μου .
στια προβλήματα. Έσείς, Το .
ΤE, Τί κάνατε γιά νά σταμαχρι τό 74ζούσα μέ τούς γοΝαί, μπορεί νά μήν
νεis μου- καί έσπευδαν και έχουμε γνωρίσει τόν πο οι δύο νά μέ σταματήσουν . λεμο, άλλά έμες σταματή - Τήσετε τόν πόλεμο;
Κι έκί κέπαιρνε φόραν δ
νάμ. Εμίς, μέ τά τραγούδια πατέρας , παρασημοφορημ
νος κδ ' ξιρέτους πράξειρ
στό Άλβανικό Μέτωπο. . .
Εσείς μήν μιλάτε! Εσείς δέν
σαμε τόν πόλεμο στό Βιετμέ τά μακρυά μου μαλλιά , μέ
τά γένεια καί τά στρογγυτου ΝΤίλαν , Τής Μπαέζ καί
τν Μπήτλς, μέ τήν συναυΣυνέχεια στήν συλ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 8
14-05-2022